نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1506
 • دانلود: 

  1084
چکیده: 

مدل رقومی ارتفاع در بسیاری از علوم زمین و محیطی مانند کنترل فرسایش، برنامه ریزی سیل، راه سازی، شناسایی منابع ارضی و غیره مورد نیاز می باشد. مدل رقومی ارتفاع می تواند با استفاده از منابع متعددی به دست آید که تصاویر زوج استریو یکی از آنها است. نتایج محصولات مشتق شده از مدل رقومی ارتفاع همچون شیب، جهت شیب و غیره به دقت حاصل از مدل رقومی ارتفاع بستگی دارد، از اینرو در این تحقیق از تصاویر سنجنده ASTER که قابلیت تهیه تصاویر به صورت زوج و با فاصله زمانی کم (جهت کاهش تغییرات رخ داده در سطح زمین) را دارا می باشد، جهت تهیه مدل رقومی ارتفاعی استفاده گردید. هدف از این تحقیق بررسی چگونگی استخراج مدل رقومی ارتفاع از زوج تصویر سنجنده ASTER می باشد که تصاویر محدوده کاشان با تنوع توپوگرافی و دامنه ارتفاعی بین 750 تا 3420 متر مورد استفاده قرار گرفت.استخراج مدل رقومی ارتفاع بر مبنای الگوریتم همبستگی بین تصویر راست (N3) و تصویر چپ (B3) به دست آمد، هرچه همبستگی بین این دو تصویر بیشتر باشد، تطبیق هندسی دو تصویر بیشتر بوده و مدل رقومی ارتفاع دقیق تری به دست خواهد آمد. در نهایت با استفاده از همبستگی بین دو تصویر که برابر با 0.41 پیکسل بوده، ارتفاع نسبی به دست آمد. نتایج نشان می دهد که سنجنده ASTER به علت تصویربرداری در امتداد پرواز، مدل رقومی ارتفاع دقیقی را به دست می دهد. زیرا دقت به دست آمده از این تصاویر کمتر از یک پیکسل بوده، که سبب بهبود در استخراج محصولات حاصل از مدل رقومی ارتفاع می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1506

دانلود 1084 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  962
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

در سال های اخیر به دلیل اثرات منفی شهرنشینی نظیر آلودگی هوا تمایل زیادی به تفرج در طبیعت ایجاد شده است. مناطق بیابانی یکی از جذاب ترین اکوسیستم ها برای گردشگری طبیعی به شمار می روند. روش های جدیدی برای مکان یابی تفرج در مناطق حفاظت شده لازم است زیرا در اغلب موارد میان فعالیت های تفرجی و نیاز های گونه های حیات وحش تضاد وجود دارد.در این مطالعه مناسب ترین مکان های تفرج گسترده در پناهگاه حیات وحش عباس آباد واقع در بیابان های مرکزی ایران با استفاده از روش های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) محور فازی- بولین و با توجه به جنبه های حفاظت از زیستگاه مشخص شد. جهت مکان یابی مناطق مناسب تفرج مهم ترین عوامل موثر بر تناسب یک منطقه برای تفرج گسترده مشخص شدند، وزن هر عامل از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محاسبه گردید، عوامل با استفاده از توابع فازی استاندارد شدند و مناطق مناسب تفرج با توجه به زیستگاه های گونه های نادر یا تهدید شده انتخاب شدند. در این مطالعه روش فازی به عنوان یک روش مناسب برای مکان یابی مناطق تفرج پیشنهاد می گردد منتها انتخاب مناطق تفرجی نهایی باید با توجه به نیازهای بیولوژیکی و وضعیت حفاظتی گونه های حیات وحش صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 962

دانلود 314 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2564
 • دانلود: 

  708
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی وضعیت معیار خاک جهت ارزیابی بیابان زایی و مقایسه نقشه تهیه شده معیار خاک به کمک تصویر ماهواره ای و روش میانیابی کریجینگ است. نمونه برداری در 34 نقطه از واحدهای کاری در منطقه بیابانی سگزی واقع در شرق اصفهان و به وسعت 76043 هکتار صورت گرفت. شاخص ها بر اساس روش مدالوس امتیازدهی شده و از میانگین هندسی شاخص های خاک، نقشه نهایی وضعیت خاک به کمک بازتابش باندهای مختلف تصویر ماهواره ای و روش میانیابی کریجینگ تهیه گردید. نتایج نشان داد که شاخص های درصد مواد آلی، درصد گچ خاک، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم، مهمترین شاخص های موثر در پدیده بیابانزایی می باشند. جهت تهیه نقشه شاخص خاک به کمک روش میانیابی کریجینگ، از روش های مختلف میان یابی استفاده گردید و در نهایت برای تولید نقشه هر شاخص از روشی که بالاترین دقت را داشت استفاده گردید. همچنین آنالیز آماری نشان داد که همبستگی معنی داری بین شاخص خاک و اطلاعات طیفی سبز و قرمز و شاخص درخشندگی وجود دارد و در نتیجه امکان تهیه نقشه شاخص خاک به کمک این باندها وجود دارد. مقایسه دقت نقشه های تولید شده نشان داد که نقشه حاصل از تصویر ماهواره ای از دقت بیشتری برای تهیه نقشه شاخص خاک برخوردار است. از نتایج این مطالعه می توان در بررسی و ارزیابی روند بیابان زدایی در مناطق مشابه محدوده مورد مطالعه استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2564

دانلود 708 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  39-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی رابطه آستانه شیب- مساحت و مولفه های بارندگی شامل مقدار، شدت و مدت با حجم فرسایش آبکندی برای انواع آبکند در حوضه آبخیز بدره، واقع در استان ایلام انجام شد. در این مطالعه با شناسائی مناطق آبکندی و طبقه بندی آن ها به سه دسته خطی، پنجه ای و جبهه ای، ویژگی های حوضه زهکشی آبکندها شامل شیب و مساحت، بررسی شد و رابطه بین حجم فرسایش آبکندی و خصوصیات حوضه زهکشی با استفاده از نمودارهای لگاریتمی بررسی گردید. همچنین، رابطه بین مولفه های مهم بارش و حجم فرسایش آبکندی تعیین گردید. نتایج نشان داد که اراضی با شیب 2 تا 5 درصد، به عنوان کلاس شیب بحرانی از نظر آستانه توپوگرافی و فیزیوگرافی نسبت به سایر کلاس های شیب برای رخداد فرسایش آبکندی می باشد. از سوی دیگر ضریب همبستگی مقادیر بین سطح حوضه زهکشی بالادست هر آبکند (A) و حجم فرسایش آبکندی (V)، که با تحلیل گر آماری SPSS تعیین شد، نشان گر وجود رابطه ضعیف یا عدم وجود رابطه معنی دار (ضریب همبستگی کمتر از 0.5) بین دو پارامتر فوق بوده و یا به عبارتی سطح حوضه زهکشی آبکندها تاثیری در تغییر حجم فرسایش از آبکندها ندارد. همچنین از میان پارامترهای مهم بارندگی، پارامتر مقدار بارندگی با ضریب تبیین 0.871 به عنوان تاثیرگذارترین عامل شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  16092
 • دانلود: 

  538
چکیده: 

رشد جمعیت در سال های اخیر و همچنین افزایش نرخ شهر نشینی موجب افزایش تقاضا برای ساخت و ساز در مناطق شهری و متعاقب آن تغییر کاربری سرزمین شده است. در این تحقیق، با استفاده از داده های سنجنده TM ماهواره لندست و P6 ماهواره آی. ار. اس در روش مقایسه پس از طبقه بندی، تغییرات کاربری شهر مشهد از سال 1366 تا 1385 مشخص شد. طی این تحقیق، نقشه پوشش سرزمین سال های 1366 و 1385 با صحت کلی به ترتیب 86 و 91 درصد تهیه شد. مقایسه وسعت شهر در این سال ها نشان داد که شهر مشهد رشد چشم گیری طی 20 سال گذشته داشته است به گونه ای که سطح آن از 74 کیلومتر مربع به حدود 148 کیلومتر مربع رسیده است و نرخ رشد 5 درصد داشته است. بیشترین تغییرات شهر در قسمت های غرب و شمال غرب آن اتفاق افتاده است. نتایج این تحقیق تغییرات کاربری را فراهم نمود که از آن می توان در بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 16092

دانلود 538 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  857
 • دانلود: 

  390
چکیده: 

الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید در کاربری زمین منجر به پیدایش بحران های زیست محیطی می گردد. در این تحقیق، نقشه آمایش حوضه آبخیز کچیک واقع در استان گلستان بر اساس مدل سیستمی رایج در آمایش سرزمین و به روش دو ترکیبی در محیط نرم افزار ArcGIS 9.3 تهیه گردید. ابتدا نقشه واحدهای زیست محیطی نهایی با استفاده از نقشه های واحد شکل زمین، تیپ خاک، همباران، زمین شناسی و تیپ گیاهی تهیه گردید. سپس نقشه توان کاربری ها بر اساس ارزیابی توان اکولوژیکی 116 واحد زیست محیطی بدست آمد. در نهایت نقشه آمایش حوضه بر اساس روش کیفی قیاسی تعیین گردید. نتایج نشان داد که اراضی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه حدود 20 درصد بیش از حد بهره برداری شده است و منطقه جهت توسعه شهری توان نداشته در حالیکه برای جنگلی شدن دارای توان مناسب حدود 2 برابر (افزایش سطح مستعد جنگلداری از 9.44 درصد تا 16.30 درصد) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 857

دانلود 390 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1290
 • دانلود: 

  567
چکیده: 

یکی از مهمترین مسائل در استفاده از انرژی بادی تعیین محل استفاده از آن می باشد که تاثیر زیادی در کارآیی تجهیزات و وسایل تولید برق بادی دارد.هدف از این تحقیق، تعیین نقش عامل اقلیم، جغرافیا، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی و زمین شناسی در تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاه های بادی در استان خوزستان است. بر اساس نقش و تاثیر متفاوت این فاکتورها نقشه محدودیت و نقشه عوامل موثر تهیه گردید. وزن معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرم افزار EC2000 تعیین گردید و از محیط نرم افزار GIS برای مدلسازی و تحلیل فضایی و تلفیق اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مناطق جنوبی، جنوب غربی، غرب و شمال استان خوزستان بهترین مکان ها جهت احداث نیروگاه های بادی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1290

دانلود 567 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1560
 • دانلود: 

  457
چکیده: 

غرب کشور به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی خاص خود، منابع طبیعی غنی از جمله جنگل و مرتع دارد. این منابع بدلیل رشد جمعیت و استفاده های غیر اصولی در دهه های اخیر متحمل تغییرات زیادی شده است. شهرستان مریوان علاوه بر داشتن شرایط فوق با وجود، دریاچه زریوار که دارای اکوسیستم خاص خود و استفاده های مختلف، ازجمله:جاذبه های گردشگری می باشد در این شهر واقع شده است. تحقیق حاضر با هدف آشکارسازی و بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهر مریوان با استفاده از تصاویر سنجنده های TM و +ETM ماهواره لندست طی دوره 16 ساله (تصاویر سال های 1368 و 1384) با تکنیک آشکارسازی به روش طبقه بندی مجدد با استفاده از نرم افزار ENVI4.7 انجام شد. نتایج نشان داد طی دوره مورد مطالعه 24.11 درصد اراضی دارای تغییر بوده است. بیشترین تغییرات مربوط به اراضی کشاورزی و جنگلی می باشد (به ترتیب 49.45 و 38.29 درصد از کل تغییرات اراضی). این تغییرات در جهت کاهش سطح اراضی جنگلی و کشاورزی این منطقه بوده است. کاهش اراضی کشاورزی ناشی از رها شدن اراضی تحت کشت دیم می باشد. از طرف دیگر، سطح کاربری مسکونی طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته است.سطح دریاچه زریوار طی دوره مطالعاتی تغییر چندانی نداشته و بیانگر ثبات نسبی سطح آب آن طی دوره مورد مطالعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1560

دانلود 457 استناد 6 مرجع 0