مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

زیست شناسی ایران | سال:1383 | دوره:17 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  219
 • صفحه پایان: 

  226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

اکتینیدین یک سیستئین پروتئاز است که در میوه کیوی به وفور یافت می شود. در این مطالعه ایزوآنزیم های اکتینیدین، جدا و با سه روش: الکتروفورز در ژل پلی اکریل آمید (SDS-PAGE)، ایزو الکتریک فوکوسینگ (IEF) و الکتروفورز دوبعدی (2DE) تعیین خصوصیت گردید. اکتینیدین از میوه کیوی (واریته هیوارد) با روش ترسیب توسط سولفات آمونیوم و کروماتوگرافی تعویض یون خالص گردید. برای سنجش فعالیت آنزیم از هیدرولیز کازئین استفاده شد. SDS-PAGE در شرایط احیایی، غیراحیایی و اوره انجام گرفت. IEF در آمفولین در محدوده 5-3.5 pH به روش آبگیری مجدد و الکتروفورز دوبعدی در هر دو جهت در ژل صفحه ای انجام گرفت.نتایج SDS-PAGE در شرایط مختلف نشان داد که آنزیم اکتینیدین بسته به شرایط الکتروفورزی وزن متفاوتی (29-20 کیلودالتون) از خود نشان می دهد. این نتایج نشان داد که حرارت و احیای پیوندهای دی سولفیدی برای بازشدن کامل مولکول و اشباع شدن آن با SDS  ضروری است. نتایج IEF نشان داد که اکتینیدین کیوی حاوی حداقل 6 آنزیم با نقطه ایزوالکتریک (pI) در دامنه 3.8-4.03 و یک ایزوآنزیم با pI3.5 است. این نتایج که متفاوت از نتایج مطالعه مشابه بود، ناشی از تفاوت واریته ها و روش آزمایش می باشد. حرکت ایزوآنزیمهای اکتینیدین در الکتروفورز دوبعدی نشان داد که این مولکول ها علاوه بر تفاوت pI، دارای رفتار قابل توجهی در شرایط مختلف SDS-PAGE و الکتروفورز دوبعدی هستند که در روش معمول SDS-PAGE دیده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  227
 • صفحه پایان: 

  246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

در طول کشت گیاهان زراعی کاهش محصول ناشی از حمله قارچهای بیماریزا به گیاهان همواره بعنوان مهمترین عامل زیانهای اقتصادی محسوب میشود. قارچ تریکودرما، بدلیل ترشح بعضی از انواع آنزیمهای کیتینازی، بعنوان عاملی قوی در کنترل بیولوژیک بیمارهای قارچی مورد استفاده قرار می گیرد.در این تحقیق، شرایط بهینه جهت تولید آنزیم کیتیناز در جدایه های مختلف قارچ تریکودرما مورد مطالعه قرار گرفت. شرایط بهینه بدست آمده عبارتند از، pH=5، 48 ساعت کشت در دمای 25 درجه سانتی گراد و هوادهی مناسب. پس از بهینه سازی شرایط تولید آنزیم کیتیناز در سه جدایه انتخابی قارچ تریکودرما، فعالیت آنزیم کیتینازی در 30 جدایه این قارچ در شرایط بهینه بدست آمده بررسی و جدایه Trichoderma harzianum 8 با فعالیت 97U/ml و فعالیت ویژه 35U/mg بعنوان فعال ترین و جدایه Trichoderma sp.T.26 با فعالیت 44U/ml و فعالیت ویژه 5U/mg بعنوان ضعیف ترین جدایه انتخاب شدند. برای بررسی بیان ژنهای اندوکیتیناز chit42, chit33, chit31 در جدایه Trichoderma harzianum8، که فعال ترین جدایه از نظر تولید آنزیم کیتیناز میباشد، الگوی SDS-PAGE در محیط های حاوی منابع کربنی متفاوت مقایسه شد و محل تقریبی باندهای سه اندوکیتیناز تعیین گردید. ضمنا، سه جفت آغازگر اختصاصی بر اساس توالیهای موجود از این ژنها در NCBI طراحی شد و پس از انجام PCR اختصاصی، محصولات PCR توسط هضم با آنزیمهای Restriction Endonuclease تایید شد. بررسی نتایج بدست آمده از این بخش، حضور هر سه ژن اندوکیتیناز را در این جدایه قارچی تایید می کند. بدین ترتیب، با توجه به مطالعات انجام شده بر روی جدایه T. harzianum8، می توان از این جدایه در مطالعات مربوط به کنترل بیولوژیک بیماریهای قارچی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  247
 • صفحه پایان: 

  260
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

بی مهرگان آبزی در اکثر نقاط دنیا شناسایی شده اند، اما در آسیا، از جمله ایران، مطالعات گسترده در این زمینه انجام نگرفته است. در این تحقیق سعی شده است که سرده های بی مهرگان بزرگ موجود در رودخانه ماربر شناسایی و معرفی شوند و تاثیر فصل و ایستگاههای نمونه برداری بر فراوانی و پراکندگی آنها مورد بررسی قرار گیرد. نمونه برداری در 5 ایستگاه در مسیر رودخانه ماربر در تابستان، پاییز و زمستان 1381 و بهار 1382 انجام شد. پس از جداسازی نمونه ها در آزمایشگاه، لاروها و نمفها و بالغین برخی راسته ها با استفاده از کلیدهای شناسایی در سطح راسته، خانواده و سرده شناسایی شدند. همچنین مشخصات فیزیکی هر ایستگاه نیز به هنگام نمونه برداری اندازه گیری و ثبت شد. نتایج شامل شناسایی 7 رده، 12 راسته، 34 خانواده و 37 سرده می باشد که بشرح زیر معرفی می گردند: از Coleoptera، هفت سرده (جنس)؛ از Ephemeroptera،10  سرده؛ از Hemiptera، یک سرده؛ از Odonata، سه سرده؛ از Plecoptera، پنج سرده؛ از Trichoptera، چهار سرده؛ از Basommatophora، چهار سرده؛ از Amphipoda، یک سرده؛ از Venerodia، یک سرده و از Pharyngobdellida، یک سرده. راسته های Diptera و Tricladida  تا سطح خانواده و Oligochaeta تا سطح رده شناسایی شدند. با استفاده از روش آنالیز واریانس اثرات فصل و ایستگاه بر فراوانی لاروها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تعداد لاروها در ایستگاهها و فصول مختلف بطور معنی داری با یکدیگر متفاوت هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 86 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  261
 • صفحه پایان: 

  271
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

مطالعات نشان می دهد که لسیتین (Lc) و ویتامین (RA) A در روند یادگیری و حافظه تاثیر دارد. در این مقاله اثرات توام Lc و RA  بر یادگیری فضایی موشهای صحرایی نر در دستگاه ماز - T شکل بررسی شده است. بدین منظور از موشهای صحرایی نر بالغ نژاد NMRI با میانگین 25 ± 275 گرم (5-4.5) ماهه، استفاده شد. تمامی موشها با دستگاه ماز-T شکل بر طبق روش استاندارد طی 9 روز متوالی در 12 گروه هفت تایی ارزیابی رفتاری شدند. به موشهای گروه (3-1) مقادیر مختلف (480, 240, 120mg/kg) RA در مدت 9 روز، به گروه (7-4) مقادیر مختلف (160000, 120000, 80000, 40000Iu/kg) RA در مدت 5 روز و به گروههای شاهد Lc یا ویتامین A گروه (9و8) آب مقطر خورانده شد. در گروه کنترل (گروه10) هیچ گونه تجویزی صورت نگرفت. نتایج نشان داد Lc120mg/kg و همچنین RA (120000, 80000 Iu/kg) زمان یادگیری را در روزهای آزمایش و آزمون خاموشی کاهش می دهد. در گروه 11 (RA80000Iu/kg, Lc120mg/kg) و در گروه 12 (RA 120000Iu/kg, Lc 120mg/kg) تجویز خوراکی به صورت توام انجام شد و نتایج نشان داد تجویز مقادیر توام (Lc120mg/kg و ویتامین 8000Iu/kg A) یادگیری فضایی را بهبود می بخشد(P≤0.05). بنظر می رسد که ویتامین A باعث افزایش سطح فعالیت آنزیم استیل کولین ترانسفراز می گردد. در نتیجه ساخته شدن استیل کولین ناشی از لسیتین که پیش ساز کولین است را افزایش می دهد و این افزایش باعث بهبود یادگیری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 91 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  272
 • صفحه پایان: 

  290
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

پوزانوک خزری یکی از شگماهیان اقتصادی دریای خزر بوده و خصوصیات زیستی آن تاکنون در ایران بررسی نشده است. در این بررسی 180 نمونه ماهی پوزانوک خزری از سواحل جنوب شرقی دریای خزر از آذرماه 1380 تا خرداد 1382 و بطور فصلی صید و بررسی شد. هدف اصلی این مطالعه تعیین اقلام غذایی این ماهی و تغییرات آن بر حسب سن، جنس، منطقه و فصل پس از تهاجم شانه دار Mnemiopsis leidyi به دریای خزر بوده است. این ماهیان دارای طول چنگالی 103 تا 232 (24.4±158.8) میلیمتر، وزن 16 تا 130 (20.6±52.2) گرم و سنین 2 تا 5 (0.7±2.64) سال بوده و شاخص تهی بودن لوله گوارش آنها 12.8 درصد، میانگین طول نسبی روده 0.02±0.51 و میانگین شدت تغذیه 192.1±168.7 تعیین گردید. نتایج نشان داد که این ماهی از تنوع غذایی نسبتا بالایی برخوردار بوده و فیتوپلانکتونها (سرده های Rhizosolenia و Spirogyra) حدود 4.5 درصد، زئوپلانکتونها Foraminifera، Copepoda، Cirripedia، لارو Bivalvia و غیره) حدود 95 درصد و کفزیان (نظیر Gemmaridae ) و ماهیان استخوانی (تخم، لارو و بچه ماهی) حدود 0.5 درصد تعداد طعمه موجود در لوله گوارش این ماهی را تشکیل داده اند. در بین این طعمه ها، زئوپلانکتونهای رده کوپه پودا (Acartia spp.) و سیریپیدیا (سیپریس Balanus) بترتیب با 68.1 و 25.4 درصد تعداد طعمه های مصرفی غذای اصلی این ماهی بودند. بررسی کنونی نشان داد که این دو زئوپلانکتون غذای اصلی پوزانوک خزری بوده و افزایش قابل ملاحظه شانه دار M.leidyi در دریای خزر منجر به کاهش آنها شده است که در نتیجه شدت تغذیه و رشد در این ماهی کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 93 استناد 1 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  291
 • صفحه پایان: 

  303
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

شبدر پنجه کلاغی(Lotus corniculatus L.)  از جمله لگومهای مهم از نظر منبع علوفه ای برای دام است. در مناطق سردسیر و نیمه سردسیر درمورد زمان کاشت این گونه گیاهی در پاییز یا بهار مشکلاتی وجود دارد که نیاز بتاخیر در زمان جوانه زنی پس از کاشت در پاییز وجود دارد. در این تحقیق سعی شد با استفاده از برخی ترکیبات آللوپاتیک که روی درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه تاثیر منفی ندارند، زمان شروع جوانه زنی بتاخیر انداخته شود. تاثیر ترکیبات کافئین، افدرین، وانیلین، اسید آبسسیک، عصاره های 40 درصد حجمی برگ اکالیپتوس، 40 درصد حجمی برگ گرد و 30 درصد حجمی بذر اسپرس، برشاخصهای جوانه زنی بذر گیاه شبدر پنجه کلاغی در شرایط خیساندن و غیرخیساندن مورد بررسی قرار گرفت. از بین بازدارنده های مورد بررسی، اسید آبسسیک علیرغم اینکه در روش خیساندن در غلظت 700 و 1000 میکرومولار درصد جوانه زنی را کاهش داد ولی در قیاس با سایر بازدارنده ها، زمان شروع جوانه زنی را در هر دو روش بمدت طولانی تری بتاخیر انداخت و از طرف دیگر روی رشد گیاهچه ها تاثیر منفی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 90 استناد 2 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID