نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: کنترل درد قفسه سینه یکی از اجزا دستورالعمل های درمان انفارکتوس حاد میوکارد است. اثرات ضد درد محلول گلوکز انسولین- پتاسیم در چند مطالعه پیشنهاد شده است. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات این محلول بر شدت درد قفسه سینه در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی انجام شد.مواد و روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی 72 بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی دربیمارستان واسعی سبزوار در سال 1387-1388 صورت گرفت. بیماران با روش تصادفی سازی بلوکی به دو گروه تقسیم شدند. علاوه بر دریافت ترومبولیتیک به یک گروه گلوکز انسولین- پتاسیم با دوز بالا (25% گلوکز، 50 واحد انسولین در لیتر و 80 میلی مول کلرید پتاسیم در لیتر) با سرعت 1میلی لیتر بر کیلوگرم در ساعت و به گروه دیگر نرمال سالین به عنوان دارونما تجویز شد. شدت درد بیماران دربدو ورود ,هنگام اتمام استرپتوکیناز و یک ساعت بعد با استفاده از مقیاس درجه دار دیداری مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری با استفاده از SPSS 15 انجام شد. برای مقایسه متغیرها آزمونهای مربع کای, تی مستقل و آنالیز واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.یافته ها: شدت درد در هر دو گروه هنگام اتمام استرپتوکیناز و یک ساعت پس از آن کاهش معنی داری داشت (P<0.001) ولی تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه مشاهده نگردید. (P=0.121) تفاوت میزان مصرف مخدر تزریقی در دو گروه معنی دار نبود.نتیجه گیری: تاثیر تجویز گلوکز انسولین پتاسیم بر شدت درد قفسه سینه در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: امروزه استفاده از فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در یافتن ترکیبات نوین با خواص ضد میکروبی و ضد اکسیدانی مورد توجه می باشد. با نظر به این موضوع در اﻳـﻦﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺛﺮات ضد میکروبی و ضد اکسیدانی گیاه دارویی اواریا گراندی فلورا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اند.مواد و روش کار: اﺛﺮ ضد میکروبی فراکسیون های هگزانی، کلروفرمی و اتانولی گیاه اواریا گرندی فلورا ﺑﺎﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی روشDisc Diffusion ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. همچنین در اﻳـﻦ مطالعه از روش DPPH assay ﺟﻬـﺖ سنجش ظرفیت مهارکنندگی رادیکال آزاد فراکسیون های مختلف بهره گرفته شد و جهت ﻛﻨﺘـﺮل و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و تکمیل مطالعات آزمون فیتوشیمیایی مقدماتی انجام پذیرفت.ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ جزء های اتانولی پوست ساقه و برگ گیاه اواریا گرندی فلورا دارای بیشترین درصد پلی فنول و فلاوونوئید می باشند. همچنین این دو جزء در غلظت 2mg/disc دارای بالاترین خصلت مهاری علیه باسیلوس سرئوس و استاف ارئوس می باشند. این فراکسیون ها در میان تمامی نمونه های تست شده در غلظت 100 mg/ml بالاترین درصد فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد به ترتیب با مقادیر 95.32% و 86.38% از خود نشان دادند.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیبات پلی فنولی و فلاونوئیدی در گیاه اوریا گراندی فلورا نقش عمده ای را بر عهده دارند که این امر مطالعات بیشتری جهت جداسازی و خالص سازی ترکیبات موثره این گیاه را می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  590
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

زمینه و هدف: محرومیت حسی یکی از عوارض تهدیدکننده بیمار کمایی می باشد. تحریک حسی یک روش درمانی است که با بیدار نمودن سیستم فعال کننده مشبک مغز به سازماندهی مجدد آن کمک کرده، آشنا بودن این تحریکات برای بیمار می تواند زمینه را برای بهبود سریعتر وضعیت شناختی بیمار فراهم نماید. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تحریکات حسی آشنا بر سطح هوشیاری بیماران ضربه مغزی بخش مراقبت های ویژه انجام گرفته است.مواد و روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی روی 60 بیمار ضربه مغزی بخشهای مراقبت های ویژه بیمارستان امدادی مشهد انجام گرفت. مداخله، حضور عضو خانواده بیمار در شش روز اول پذیرش و ارائه تحریکات حسی بود. سطح هوشیاری بیمار بر اساس امتیاز کمای گلاسکو در روز اول و ششم پذیرش بررسی و داده ها با نرم افزار SPSS11.5 تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: با توجه به غیر نرمال بودن توزیع امتیاز کمای گلاسکو، از آزمون من ویتنی استفاده شد. طبق نتایج این آزمون امتیاز کمای گلاسکو در روز اول در دو گروه همگن (P=0.402)، افزایش نمره کمای گلاسکو روز ششم در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، از نظر آماری به شکل معنی داری بیشتر بود (P=0.002).نتیجه گیری: تحریکات حسی آشنا و زود هنگام باعث افزایش سطح هوشیاری بیماران ضربه مغزی می گردد. بازنگری در مقررات ملاقات ممنوع بخش های مراقبت های ویژه می تواند بستر مناسب را برای استفاده از اثرات مثبت حضور خانواده بر بالین بیمار فراهم نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 590

دانلود 138 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

شکستگی در حین خواب یک مورد بسیار نادر در میان بیماران دارای هیپرپاراتیروئیدیسم است، و بر اساس بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران، این اولین مورد است. در این مقاله بیمار آقای 54 ساله ای است که پس از بیدار شدن از خواب احساس تورم و درد در ران راست داشته است. وی سابقه ای 16 ساله از درد کل بدن همراه با احساس خستگی و ضعف داشته و در این مدت قادر به راه رفتن نبوده است.در گرافیهای انجام شده از بیمار باز جذب زیرپریوستی در انگشتان دست، نمای فلفلی در گرافی جمجمه، Loozer zone در استخوان هومروس و استئوپنی شدید در تمامی استخوانها مشاهده شد. آزمایشات بیمار سطح کلسیم نرمال و افزایش مختصر PTH و افزایش شدید ALP را نشان داد. نهایتا بیمار تحت عمل جراحی پاراتیروئیدکتومی توتال و سپس جراحی ران قرار گرفت. در ایران هنوز موارد هیپرپاراتیروئیدیسم همراه با عوارض شدید استخوانی دیده می شود. در شرایط استئوپنی شدید همراه با شکستگی پاتولوژیک، در حالیکه مقدار کلسیم سرم طبیعی است باید احتمال وجود هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه با سطح کلسیم طبیعی را مورد توجه قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

زمینه و هدف: هیپوسپادیازیس از شایعترین ناهنجاریهای مادرزادی سیستم ادراری تناسلی است که روش های ترمیمی متنوعی برای اصلاح آن وجود دارد. عمل TIP از متداولترین این روشها است و این مطالعه به مقایسه همزمانی روش TIP توام با فلپ های تونیکاواژینالیس و دارتوس دوبل (همراه با گرافت مخاط بوکال) می پردازد.مواد و روش کار: 43 بیمار دچار هیپوسپادیازیس وارد مطالعه شده و همگی تحت عمل TIP قرار گرفتند. بیماران بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول از گرافت مخاط بوکال توام با فلپ دارتوس در 21 بیمار و در گروه دوم، فلپ تونیکاواژینالیس در 22 نفر استفاده شد. بیماران از نظر بروز عفونت زخم، چرخیدگی آلت، فیستول مجرا به پوست، تنگی مه آ، عوارض محل برداشت مخاط بوکال تحت نظر گرفته شدند. عدم موفقیت عمل به عنوان نیاز به تکرار اقدام جراحی در دوران بعد از عمل در نظر گرفته شد.یافته ها: عمل جراحی در 83.7% موارد موفقیت آمیز بود (100% گروه اول، 60% گروه دوم). 12 بیمار دچار عوارض شدند (3 بیمار در گروه اول و 9 بیمار در گروه دوم) که نیمی از آنها نیاز به عمل جراحی مجدد داشتند. 5 بیمار در گروه دوم دچار فیستول شدند، ولی این عارضه در گروه اول مشاهده نشد (P=0.048). تفاوت سایر عوارض در دو گروه قابل توجه نبود. تفاوت میزان موفقیت عمل جراحی در گروه اول نسبت به گروه دوم از نظر آماری معنی دار بود (P=0.021).نتیجه گیری: استفاده از گرافت مخاط بوکال حمایت شده با فلپ دارتوس بعنوان لایه ی دوم یک روش بی خطر با موفقیت بالا در درمان هیپوسپادیازیس است.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

زمینه و هدف: دیابت حاملگی نوعی عدم تحمل به گلوکز، به هر میزان می باشد که شروع و یا تشخیص اولیه آن در دوره بارداری است. متفورمین از دسته داروهای خوراکی مورد استفاده در درمان دیابت تیپ 2 است و در بارداری از جمله داروهای کلاس B محسوب می شود. در این مطالعه، اثر متفورمین بر میزان چربیهای خون در رتهای مبتلا به دیابت بارداری و نوزادان آنها مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش کار: رتهای ماده از نژاد ویستار در 5 گروه کنترل سالم، شم، کنترل دیابتی (هیپرگلیسمی) و گروههای تجربی تحت درمان با دوزهای 160mg/kg  و 300 متفورمین مورد مطالعه قرار گرفتند. القاء هیپرگلیسمی مشابه دیابت بارداری با تزریق روزانه دو بارگلوکز هیپرتونیک با دوز 4g/kg و به دنبال آن تزریق مدروکسی پروژسترون با دوز3mg/kg  به صورت داخل صفاقی از روز پنجم بارداری تا پایان دوره بارداری انجام شد. گروههای تجربی از روز 5 بارداری روزانه 160mg/kg و 300 متفورمین به صورت خوراکی همراه آب مصرفی دریافت نمودند. میزان تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترولLDL  و کلسترول HDL سرم مادران در روزهای صفر، 5، 15 و 20 بارداری و در نوزادان در روزهای 15 و 30 پس از تولد پس از یک ناشتای 14 ساعته اندازه گیری شد.یافته ها: پس از تزریق گلوکز هیپرتونیک و مدروکسی پروژسترون، میزان گلوکز سرم در رتهای باردار هیپرگلیسمیک نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری افزایش یافت (p<0.05). مقادیر تری گلیسرید، کلسترول تام و کلسترول LDL سرم در رتهای باردار هیپرگلیسمیک و نوزادان آنها نسبت به گروه کنترل بطور نسبی افزایش و مقدار کلسترول HDL کاهش یافت. درمان رتهای باردار هیپرگلیسمیک با متفورمین در دوزهای 160mg/kg و 300، مقادیر تری گلیسرید، کلسترول تام و کلسترول LDL سرم مادران و نوزادان را نسبت به گروه کنترل به طور نسبی کاهش و میزان کلسترول HDL را افزایش داد که البته این تغییرات معنی دار نبود.نتیجه گیری: بنظر می رسد مدل رت باردار هیپرگلیسمیک مدلی قابل انطباق با دیابت بارداری در انسان است و درمان با متفورمین درمانی قابل پذیرش و بدون عارضه برای مادران مبتلا به دیابت بارداری و نوزادان آنها است.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

زمینه و هدف: کلپوره (Teucrium polum L.) گیاهی دارویی است. گزارشاتی از اثرات قلبی عروقی این گیاه انتشار یافته است. در این تحقیق اثرعصاره کلپوره بر خاصیت انقباضی آئورت در موش صحرایی بررسی شده است.مواد و روش کار: عصاره آبی- الکلی گیاه به روش خیساندن تهیه شد. مطالعه روی 64 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار صورت گرفت. حیوانات به 8 گروه 8 تایی تقسیم شدند. ابتدا اثر غلظتهای تجمعی mg/ml 8، 4، 2، 1 عصاره بر انقباض ناشی از فنیل افرین (6-10مولار) و کلرور پتاسیم (60 mM) در رگ سالم و در رگی که اندوتلیوم آن تخریب شده بود، بررسی شدند. سپس اثر غلظت 8mg/ ml عصاره بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در حضور غلظتهای تجمعی کلسیم (از 10-5 M تا 10-2) بررسی شد. در گروههای آزمایشی دیگر اثر غلظتهای عصاره بر انقباض ناشی از فنیل افرین در حضور (100 mM) (L-NG-Nitroarginine methyl ester, hydrochloride) L-NAME و در حضور ایندومتاسین (10mM) بررسی شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t-test تحلیل شده است.یافته ها: عصاره انقباضات ناشی از کلرورپتاسیم و فنیل افرین را به صورت وابسته به غلظت بطور معنی داری کاهش داد. عصاره انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در حضور مقادیر تجمعی کلسیم را به طور معنی دار کاهش داد. عصاره انقباض ناشی از فنیل افرین در حضور L-NAME را به جز در غلظت 1 mg/ml به طور معنی دار مهار کرد. عصاره انقباض ناشی از فنیل افرین در حضور ایندومتاسین را به جز در غلظت های 1 mg/ml و 2 بطور معنی داری کاهش داد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که عصاره کلپوره اثر مهاری بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم دارد. این اثر عمدتا از طریق مهار جریان ورودی کلسیمی اعمال می شود. احتمالا در اثر مهاری عصاره در غلظتهای کم نیتریک اکساید و پروستاسیکلین دخالت دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

زمینه و هدف: تصفیه پسابهای صنایع نساجی بدلیل دارا بودن رنگ و آلودگی زیاد از دغدغه های مهم کارشناسان بهداشت محیط است. جذب به عنوان روش موثری در تصفیه پسابهای رنگی مطرح است. لذا هدف این تحقیق بررسی قابلیت جاذب ارزان و در دسترس خاکستر پوست پرتقال در تصفیه ی محلول رنگ مشکی مستقیم 22 است.مواد و روش کار: در این پژوهش، خاکستر پوست پرتقال در شرایط آزمایشگاهی تهیه گردید. حذف رنگ مشکی مستقیم 22 از محلول آبی در یک سیستم بسته توسط این جاذب با بررسی تاثیر پارامترهای زمان تماس، pH، غلظت اولیه محلول رنگی و اثر مقدار جاذب بررسی شد. اندازه گیری ها توسط اسپکتروفتومتر UV-Visible و در طول موج 585.5 نانومتر انجام شد. نهایتا انالیز ایزوترم و سینتیک جذب انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد کارایی خاکستر پوست پرتقال برای حذف رنگ انتخابی بالا بوده و تعادل سریع درطی 90 دقیقه بدست آمد. در pH=2 حداکثر حذف رنگ (95.2%) مشاهده شد. کارایی جذب با افزایش غلظت اولیه رنگ و کاهش دوز جاذب کاهش یافت. مطالعات ایزوترم نشان دهنده جذب چند لایه ای رنگ روی کربن پوست پرتقال و انطباق با مدل فروندلیچ است. مدلهای سینتیک نیز بیانگر همبستگی فرایند جذب با مدل شبه درجه دوم بود.نتیجه گیری: pH با تاثیر بر سطح سلول ها، واکنش های فیزیکی- شیمیایی و مکانهای جذب، بر مکانیسم جذب تاثیرگذار است. در غلظت های کم محلول رنگی، مکانهای جذب، رنگ را راحت تر جذب کرده، اما در غلظت های بالاتر یونهای رنگی می بایستی به مکانهای درونی تر نفوذ کنند. با توجه به نتایج، کربن پوست پرتقال بعنوان یک دورریز کشاورزی، دارای کارایی مناسب برای حذف رنگزا مشکی مستقیم 22 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 143 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

زمینه و هدف: زایمان پیش از موعد به شروع انقباضات رحمی با قدرت و توالی کافی برای ایجاد دیلاتاسیون و افاسمان پیشرونده گردن رحم در هفته های 20 تا 37 بارداری گفته می شود. هدف این مطالعه، تعیین کارآیی سلکسیب در توقف زایمان زودرس در مقایسه با ایندومتاسین و سولفات منیزیم است.مواد و روش کار: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی دوسوکور است که بر روی 400 باردار تک قلو بین 24 تا 34 هفته که با تشخیص دردهای زایمانی زودرس در زایشگاه بیمارستان آموزشی- درمانی امام خمینی (ره) ساری در طول سالهای 89-1388 بستری شده اند، انجام شده است. بیماران به سه گروه دریافت کننده سولفات منیزیم، سلکسیب و ایندومتاسین تقسیم شدند که بطور کامل تصادفی بوده است و 24، 48 و 72 ساعت پس از شروع درمان جهت تعیین شاخص مایع آمنیوتیک (AFI) سونوگرافی شدند و در صورتیکه 72 ساعت پس از شروع درمان یا 24 ساعت پس از قطع درمان هنوز کاهش AFI یا بعبارت دیگر کمتر از 7 سانتی متر وجود می داشت، سونوگرافی تا زمان نرمال شدن حجم مایع آمنیوتیک روزانه ادامه می یافت.یافته ها: افراد از نظر سن مادر، سن بارداری، پاریتی، سابقه زایمان زودرس و میزان دیلاتاسیون سرویکس همسان سازی شدند. در مجموع،76.4% از نمونه ها در بین گروههای دریافت کننده سلکسیب و ایندومتاسین به توکولیتیک تراپی پاسخ دادند. تفاوت آماری معنی داری به نفع سلکسیب بین دو گروه وجود داشت (P=0.039). 77.3% نمونه هایی که از ایندومتاسین و منیزیم سولفات به عنوان توکولیز استفاده شده بود به درمان پاسخ دادند، تفاوت آماری معنی داری به نفع سولفات مشاهده شد (P=0.002). 87.9% نمونه هایی که از سلکسیب و سولفات منیزیم به عنوان توکولیتیک استفاده شده بود به توکولیز پاسخ دادند و تفاوت آماری معنی داری در استفاده از این داروها مشاهده نگردید (P=0.24).نتیجه گیری: بنظر می رسد سلکسیب می تواند به مانند سولفات منیزیوم در درمان زایمان زوردرس استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

زمینه و هدف: لیپیدها در بسیاری از اعمال حیاتی بدن، نقش مهم ایفا می کنند، اما افزایش آنها می تواند خطر بیماری قلبی- عروقی را افزایش دهد. هدف این مطالعه، تعیین میزان فراوانی هایپرلیپیدمی (افزایش چربیهای خون) و ارتباط آن با الگوی تغذیه ای، شیوه زندگی و شاخصهای آنتروپومتریک (تن سنجی) می باشد.مواد و روش کار: این تحقیق، یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که بر روی 11704 معلم شاغل استان خراسان شمالی طی سالهای 89-1388 انجام شده است. مشخصات دموگرافیک، الگوهای تغذیه ای شیوه زندگی و شاخصهای آنترومتریک بر اساس پرسشنامه استاندارد وزارت بهداشت ارزیابی و ثبت گردید. از داوطلبین 5 میلی لیتر نمونه خون ناشتا بمدت 12 ساعت گرفته شد و پلاسمای حاصل در فریزر 20- درجه سانتیگراد نگهداری شد. تعیین غلظت کلسترول و تری گلیسرید با کیت زیست شیمی و غلظت HDL و LDL با کیت شرکت بیوسیستم انجام شد.یافته ها: از میان 11713 معلم، 11704 (99.9%) داوطلب با میانگین سنی 50.64±6.62 سال در این مطالعه شرکت نمودند. میانگین غلظت کلسترول، تری گلیسرید،HDL و LDL در مردان بترتیب 196.4±42.7، 164.2±96.4، 46.8±1.3 و 107.7±3.9 و در زنان 190.9±39.8، 132.1±71، 50±1.2 و 110.9±3.4 بوده است. شیوع هایپرکلسترولمی، هایپر تری گلیسریدمی و افزایش سطح LDL سرم در گروه سنی 45-20 سال، بطور معنی داری بیش از گروه سنی 70-45 سال بود. افزایش کلسترول، با مذکر بودن، چاقی شکمی، نمایه توده بدنی و مصرف دخانیات، ارتباط مستقیم و با گروه سنی رابطه عکس داشت. میانگین غلظت HDL در زنان کمتر از مردان و میانگین سطح LDL در مردان کمتر از زنان بود.نتیجه گیری: این مطالعه فراوانی بالایی در هایپرکلسترولمی و هایپرتری گلیسریدمی، فعالیت بدنی کم و سطحLDL  بالا را در گروه سنی 45-20 سال، نشان می دهد. بنظر می رسد گروه سنی کمتر از 45 سال بیش از گروه سنی 70-45 سال، درمعرض خطر بیماریهای قلبی- عروقی قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 85 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

زمینه و هدف: تخمین زده می شود که لیشمانیاها 50-10 میلیون نفر را در تمام کشورها آلوده می نمایند. اشکال مختلف بیماری از نظر علت، مشخصات اپیدمیولوژیک، انتقال و توزیع جغرافیایی با هم متفاوتند. آلودگی انسان هنگامی روی می دهد که فعالیتهای انسانها آنها را در تماس با چرخه زونوتیک قرار دهد. در طی دهه اخیر افزایش تعداد موارد در تعدادی از کانونهایی که مدتها آندمیک بوده اند گزارش شده است. و این در حالی است که درمان این بیماران خیلی سخت و طولانی است، و گلوکانتیم به عنوان داروی انتخاب اول در درمان بیماران کالاآزار، با افزایش موارد عدم پاسخ به این دارو مواجه بوده است لذا در این مطالعه تلاش شده است اثر درمانی گلوکانتیم با آمفوتریسینB در درمان کالا آزار به عنوان خط اول درمان مورد مقایسه قرار گیرد.مواد و روش کار: با توجه به اینکه علائم این بیماری مبهم (بی حالی، ضعف، کاهش وزن و اشتها، تب) می باشد و تشخیص آن سخت است. بیماران مراجعه کننده با علائم کاهش رده های خونی درآزمایش خون و بزرگی طحال، که علت دیگری برای آنها پیدا نمی شد، تحت آسپیراسیون مغز استخوان قرار گرفتند. و توسط هماتولوژیست ماهر لامهای خونی بررسی و تشخیص قطعی کالاآزار با دیدن جسم لشمن در نمونه ها داده شد. در این مطالعه آینده نگر، 19 بیمار با سن 6.5 ماه تا 10 سال و با کالا آزار (لیشمانیوز احشایی ) به طور تصادفی به دو گروه تقسیم و مورد بررسی قرار گرفت. 12بیمار از 19 بیمار آمفوتریسین B، و بقیه تحت درمان با گلوکانتیم قرار گرفتند.یافته ها: تب در 100% گروه تحت درمان با آمفوترسین B در روز 5-3 قطع شد، ولی در گروه گلوکانتیم ادامه داشت. رگرسیون طحال در طول 6-3 ماه بعد از درمان درگروه آمفوترسین 83% و در گروه گلوکانتیم 42% بود. بهبود ترومبوسیتوپنی در پایان ماه اول در گروه آمفوترسین 85% و در گروه گلوکانتیم 28% گزارش شد. بهبود ائوزینوفیلی در پایان ماه اول در گروه آمفوترسین 83% و در گروه گلوکانتیم 42% بدست آمد (P=0.05 و P=0.017). دو نفر از گروه درمان با گلوکانتیم فوت شدند (P=0.02). در صورتی که تمام بیمارانی که آمفوتریسین Bدریافت کردند با موفقیت درمان شدند.نتیجه گیری: آمفوتریسین B می تواند کالاآزار را به طور کامل با بهبود تب و ترومبوسیتوپنی سریعتر نسبت به گلوکانتیم درمان کند.

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین پارامترها در پرتو درمانی، مشخص نمودن حجم هدف است. با توجه به عدم کفایت روش های معمول تصویربرداری (سی تی و ام آر آی) برای طراحی درمان تومورهای مغزی گلیوبلاستوم، استفاده از تکنیک تصویر طیف نگاری تشدید مغناطیسی (ام آر اس آی) به عنوان یک روش تصویربرداری عملکردی، اخیرا در تعریف حجم هدف مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه برای تعیین حجم کلینیکی هدف علاوه بر تصاویر سی تی و ام آر آی از تصاویر ام آر اس آی نیز استفاده شد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه حجم های بالینی هدف در نظر گرفته شده برای بیماران بر اساس دو روش تصویربرداری آناتومیکی (سی تی ام آر آی) و آناتومیکی- بیوشیمیایی (سی تی ام آر آی ام آر اس) می باشد.مواد و روش کار: در این پروژه از تصاویر 16 بیمار مبتلا به تومور گلیوبلاستوم مولتی فرم استفاده شد. تصاویر ام آر اس آی و ام آر آی و سی تی این بیماران با هم جوش داده شد و سپس طراحی درمان برای هر بیمار با دو روش ترکیبی ام آر آی سی تی و ام آر اس آی سی تی انجام شد.یافته ها: حجم بالینی هدف Clinical Target Volume (CTV) با افزودن تصاویر ام آر اس به تصاویر سی تی و ام آر آی، به طور معناداری بیشتر از حجم های مشابه کشیده شده مبتنی بر سی تی و ام آر آی بدست آمد (P<0.05)، در حالیکه سایر فاکتورهای طراحی درمان تغییر چشمگیری نداشتند.نتیجه گیری: استفاده از ام آراس آی برای تعریف حجم هدف در پرتو درمانی گلیوم درجه 4، باعث افزایش این حجم نسبت به زمانی می شود که از سی تی و ام آر آی برای این منظور استفاده شده است، لذا با توجه به مزایای افزودن یک روش تصویربرداری متابولیکی برای تعیین دقیق تر حجم تومور، استفاده از این روش برای کشیدن حجم بالینی هدف در رادیوتراپی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  94
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  332
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

زمینه و هدف: تولید آنزیم های بتالاکتاماز توسط باکتری ها به ویژه نوع Extended Spectrum β-Lactamase (ESBL) یکی از مشکلات بهداشتی و درمانی در سطح دنیاست. شیوع این آنزیم ها در نواحی جغرافیایی مختلف و با زمان تغییر می کند. هدف از انجام این تحقیق، تعیین شیوع باکتری های مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف در میان ایزوله های ادراری انتروباکتریاسه و ردیابی ژن  blaPER در دو بیمارستان منتخب مشهد بوده است.مواد و روش کار: در این مطالعه ی توصیفی مقطعی، تعداد 100 ایزوله انتروباکتریاسه از نمونه های ادراری بیماران بستری و سرپایی بیمارستان های قائم و 17 شهریور مشهد از تاریخ 15/8/1389 تا 15/10/1389 جمع آوری و با آزمایشات بیوشیمیائی- افتراقی شناسایی شدند. ایزوله ها از نظر حساسیت به آنتی بیوتیک ها آزمایش شدند. سپس از نظر تولید ESBL به وسیله آزمایش دیسک دوتایی و آزمایش تاییدی مطابق دستورالعمل CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute)  مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی مولکولی ژن blaPER با استفاده از پرایمر اختصاصی و تکنیک واکنش زنجیره پلیمراز انجام شد.یافته ها: از 100 باکتری جدا شده، تعداد 27 ایزوله (27%) مولد بتالاکتاماز بودند که همگی فاقد ژن blaPER روی پلاسمید بودند. مقاومت باکتری های مولد بتالاکتاماز نسبت به آمپی سیلین، سفوتاکسیم، سفتازیدیم و سفالوتین بیشتر از انواع فاقد بتالاکتاماز بود (p<0.05). درصد بیشتری از این باکتری ها در مقایسه با انواع فاقد بتالاکتاماز مقاوم به آنتی بیوتیک های غیر بتالاکتام جنتامایسین، کوتریموکسازول و نیتروفورانتویین بودند که اختلاف برای جنتامایسین و کوتریموکسازول معنی دار بود (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تولید بتالاکتاماز در باکتری های جدا شده در جامعه مورد بررسی شیوع نسبتا بالایی دارد. ژن blaPER در میان باکتری های جدا شده یافت نشد، بنابراین تولید بتالاکتاماز در میان این ایزوله ها مربوط به سایر انواع بتالاکتاماز است.

آمار یکساله:  

بازدید 332

دانلود 103 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

زمینه و هدف: پرستاران به عنوان عضو اصلی تیم مراقبتی- درمانی نقش مهمی در بهبود و ارتقای سلامت جامعه ایفا می کنند. و بنا به مقتضای حرفه ای همواره در معرض عوامل تنش زای گوناگون محیط کار قرار می گیرند تنش شغلی بر سلامتی جسمی و روانی پرستاران و کیفیت کار آنان تاثیر می گذارد. این پژوهش با هدف تعیین میزان فشار شغلی در پرستاران شاغل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1387 انجام شد.مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است که بر روی 154 پرستار شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشتمل بر سه بخش مشخصات فردی- شغلی و فشار شغلی بود که جهت تعیین اهداف مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS15 و بر حسب تناسب از روشهای آمار توصیفی، آزمون کای دو، آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.یافته ها: این مطالعه نشان داد که از میان افراد مورد بررسی 96 نفر (62%) درصد افراد فشار شغلی به میزان کم، 45 نفر (30%) فشار شغلی به میزان متوسط و 13نفر (8%) فشار شغلی زیاد را تجربه کرده اند. میانگین فشار شغلی در بین افراد مجرد و متاهل همچنین در بین افراد شاغل در بخشهای مختلف کاری تفاوت معناداری داشت (p=0.03).نتیجه گیری: نتایح این مطالعه نشان داد که اکثر افراد مورد مطالعه فشار شغلی کمی را تجربه کرده اند و افراد متأهل فشار شغلی بیشتری نسبت به افراد مجرد متحمل می شوند. همچنین افراد شاغل در بخش های ICU و روان بالاترین میانیگن فشار شغلی را در بین افراد شاغل در سایر بخشها داشتند با توجه به یافته های این مطالعه مدیران پرستاری و مسئولین می توانند تدابیری بیندیشند که باعث کاهش تنش در پرستاران، افزایش کیفیت مراقبت از بیماران و در نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 92 استناد 352 مرجع 0