مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی) | سال:1388 | دوره:5 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  138
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  853
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارت های روانی - حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول، دوم و سوم ابتدایی است. پژوهش حاضر، یک پژوهش پس رویدادی (علی - مقایسه ای) است که در آن، آزمون مهارت های روانی - حرکتی لینکلن - ازرتسکی و پرسشنامه رفتار سازشی بر روی 320 دانش آموز کلاس های اول، دوم و سوم دبستان (که 160 نفر از آنان آموزش پیش دبستانی دیده و 160 نفر فاقد آموزش پیش دبستانی بودند و از سه منطقه شمال، جنوب و مرکز تهران به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند) اجرا گردید؛ و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که بین دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده در متغیر مهارت های روانی-حرکتی و سازگاری اجتماعی، به طور کلی تفاوت معنادار وجود نداشت. نتایج پژوهش حاضر تایید کننده این نظر است که نمی توان کودکان را به این امید که صرفا تجربه پیش دبستانی در تحول روانی - حرکتی و سازگاری اجتماعی آن ها تاثیر مثبت دارد، به مراکز پیش دبستانی فرستاد؛ بلکه شاید کیفیت برنامه های این مراکز، شخصیت و نحوه ارتباط معلم، فضای مرکز، و میزان تجربه پیش دبستانی است که در این قلمرو اهمیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 853

دانلود 340 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  139
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

این تحقیق به دنبال شناسایی عامل های اصلی درون سازمانی مرتبط با تغییر سازمانی در دانشگاه های جامع دولتی، از طریق تحلیل عامل ها و طراحی یک مدل مناسب مدیریت تغییر سازمانی است. برای انجام این تحقیق پیشینه تحقیق در سازمان های آموزشی و غیرآموزشی مورد مطالعه قرار گرفت؛ تعداد 21 عامل شناسایی شد. سپس از سوی محقق این عامل ها در سه دسته، عامل های مدیریتی، سازمانی و فردی دسته بندی شدند. پس از آن برای هر دسته از عامل ها، پرسشنامه هایی طراحی گردید؛ و به کمک آن میزان وجود این عامل ها در ارتباط با اجرای برنامه پژوهانه در دانشگاه های جامع مورد بررسی قرار گرفت. برای تلخیص عامل ها و شناسایی عامل های اصلی در این تحقیق از روش تحلیل عامل های اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق 10 دانشگاه جامع کشور می باشد، که به نسبت تعداد اعضای هیات علمی آنها، تعداد 300 نفر به طور تصادفی نمونه گیری شده است. یافته تحقیق نشان می دهد که عامل های مدیریتی به شش عامل (به نام های: استراتژی نیروی انسانی، استراتژی تسهیل ساز، نظارت و پی گیری، استراتژی تثبیت سازی، رهبری تحولی، و سیاست گذاری) کاهش یافت. در دسته عامل های سازمانی، شش عامل (به نام های: پیام برنامه تغییر، ساختار سازمانی، منابع، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و عدالت سازمانی) خلاصه شد. عامل های فردی از شش عامل به پنج عامل (به ترتیب: احساس خودکفایتی، نگرش به برنامه تغییر، تعهدسازمانی، احساس مالکیت، و اعتماد به مدیران تغییر) منحصر شد. سپس با توجه به عامل های استخراج شده، الگوی مناسب مدیریت تغییر سازمانی برای دانشگاه های جامع دولتی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  928
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

هر چند معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه دین، حوزه های اصلی تاملات فلسفی حکیم برجسته اروپایی، امانوئل کانت است، اما وی، چونان بسیاری از فیلسوفان دیگر، از تعلیم و تربیت غافل نمانده، در این عرصه نیز به اندیشه گری و نظریه پردازی روی آورده است. کانت پس از تبیین آخرین دیدگاه های خود در کتاب هایی چون «نقد خرد ناب»، «دین در محدوده عقل تنها» و «بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق» بحث هایی را در حوزه تعلیم و تربیت مطرح ساخت که حاصل آنها در کتاب «تعلیم و تربیت» گردآوری شد. کانت با تقسیم بندی تعلیم و تربیت به چهار مرتبه «پرورش»، «تادیب»، «آموزش» و «اخلاق» از یکصد و سیزده نکته تربیتی سخن گفت. پرورش جسمانی، مرکب از دو بخش تغذیه و پرستاری و مخصوص دوران کودکی است. در این مرحله، اصل هایی (مانند: ضرورت تغذیه با خوراک طبیعی، یادگیری از راه فعالیت های شخصی و طبیعی، اعتدال، تربیت سختگیرانه، جلوگیری از عادتهای نامطلوب) مطرح است. تادیب جنبه منفی و بازدارنده دارد، و مانعی در برابر خوی سرکش آدمی است. در این مرتبه می توان از اصل هایی چون عادت کردن به مخالفت با خواهش های نفسانی و کاربرد روش هایی چون پاداش و تنبیه سخن گفت. آموزش (یا فرهنگ)، بخش مثبت تعلیم و تربیت بوده و شامل پرورش قوه های ذهنی و یادگیری اطلاعات و معلومات است. اصل هایی مانند رعایت اعتدال، پرورش قوه های دانی ذهنی به منظور رشد قوه های عالی ذهنی، و کاربرد قوه های ذهنی در این مرتبه به بحث گذاشته می شوند. و سرانجام اخلاق (یا تربیت اخلاقی)، برترین مرتبه تعلیم و تربیت و به منزله مقصد و غایت آن است. در این مرحله می توان از اصل هایی همچون عمل مطابق با تکلیف و کاربست قوه های عالی ذهنی سخن به میان آورد. این مقاله با نقدهایی بر دیدگاه های تربیتی کانت به پایان می رسد. عدم مرزبندی دقیق مراتب تربیتی چهارگانه، خدشه دار بودن نظر کانت در باب عدم جواز کاربرد روش پاداش دهی، و آینده گرایی شدید وی در بحث های تربیتی از جمله این نقدها است.

آمار یکساله:  

بازدید 928

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

هدف از مقاله حاضر، شناسایی و تحلیل فلسفه آموزشی آموزشیاران نهضت سوادآموزی استان یزد است. روش تحقیق در این مطالعه روش توصیفی پیمایشی است. جامعه تحقیق شامل 410 آموزشیار شاغل در ده شهرستان استان یزد در سال 86-1385 بود که با استفاده از روش تمام شماری، پرسشنامه فلسفه آموزش بزرگسالان (PAEI) بین همه آنها توزیع گردید و از این میان 322 مورد عودت داده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین نمره های آموزشیاران در گرایش به مکاتب فلسفی تفاوت معنی داری وجود دارد. بیش ترین وابستگی فکری و عاطفی آموزشیاران به فلسفه پیشرفت گرایی و رفتارگرایی و کم ترین وابستگی فکری و عاطفی آنها به فلسفه لیبرالیزم سنتی (محافظه کارانه) است. عامل های مدرک تحصیلی، شهر محل سکونت و اثر متقابل مدرک تحصیلی و شهر محل سکونت تفاوت معنی داری را در گرایش آموزشیاران به فلسفه های آموزشی ایجاد نمی کنند. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد این آموزشیاران ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سوم توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش یکی از کلان شهرهای ایران طی سال های 1379 تا 1383، بر اساس الگوی تعالی سازمان EFQM صورت گرفته است. در این پژوهش، از روش تحقیق کاربردی، از نوع توصیفی - تحلیلی بهره گرفته شد. در مطالعه حاضر، از میان جامعه آماری که شامل تمامی مدیران، معاونان و کارکنان بخش ستادی آموزش و پرورش کلان شهر هدف بوده اند، تعداد 120 نفر برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد: الف - فاصله بین شاخص موجود و مطلوب توسعه منابع انسانی چشم گیر بوده است. بدین گونه که در این کلان شهر، از 500 امتیاز توانمندسازها، 207.18، از 500 امتیاز نتایج، 185.44 و از جمع کل (1000 امتیاز)، 395.25 به دست آمد. ب - تفاوت بین عوامل توانمندساز و نتایج حاصل از آن ها تفاوت معنی دار و نتایج به دست آمده کمتر از توانمندسازها است. ج - آموزش و پرورش کلان شهر مورد مطالعه در راستای توسعه منابع انسانی در سال 1383 نسبت به سال 1379 از عملکرد مطلوب تری برخوردار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر طراحی، تدوین و برازش الگویی ساختاری از رابطه های بین متغیرهای باورهای معرفت شناختی، جهت گیری هدف، مهارت های خودتنظیمی، خودکارآمدی و عملکرد قبلی ریاضی با عملکرد بعدی در درس ریاضی دانش آموزان دختر و پسر می باشد. این تحقیق در دو مرحله مطالعه مقدماتی و اصلی انجام گرفت. هدف مطالعه مقدماتی بررسی ویژگی های روان سنجی (پایایی و روایی) ابزارهای پژوهش بود. در این مرحله، 140 دانش آموز دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهر دلفان برای تکمیل پرسشنامه ها بصورت تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. هم چنین، برای سنجش عملکرد قبلی و بعدی ریاضی دانش آموزان به ترتیب از نمره های پایان سال آنان در سال های سوم راهنمایی و اول دبیرستان استفاده شد. در مرحله اصلی نیز 420 دانش آموز (210 دختر و 210 پسر) سال اول دبیرستان های دولتی شهر دلفان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به منظور آزمون فرضیه ها و برازش مدل پیشنهادی تحقیق انتخاب شدند. روش های آماری به کار گرفته شده برای این مطالعه در مرحله اصلی، میانگین، انحراف معیار و روش تحلیل «معادله های ساختاری» با استفاده از نرم افزارهای SPSS16  و AMOS16 بود. به طور کلی، در مدل پیشنهادی تحقیق مسیرهای مستقیم باورهای معرفت شناختی ریاضی به مهارت های خودتنظیمی ریاضی، باورهای معرفت شناختی ریاضی به خودکارآمدی ریاضی، جهت گیری هدفی ریاضی به عملکرد بعدی ریاضی و مهارت های خودتنظیمی ریاضی به عملکرد بعدی ریاضی معنادار بدست نیامد. لذا، فرضیه های متناسب با این مسیرها نیز مورد تایید قرار نگرفت. هم چنین، در جریان برازش مدل های پیشنهادی و اصلاح شده، مشخص شد که متغیرهای مشاهده شده نقش معناداری در اندازه گیری متغیرهای مکنون تحقیق دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 94 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

نواح عبدالرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

در این مقاله کوشیده شده، پس از توضیح اجمالی بعضی ناخشنودی های مدرنیته، تاثیر آن را بر گستره موضوعی جامعه شناسی کودکی در سه دهه آخر قرن بیستم بر پایه پژوهش های نظری تحلیل کند. در همین راستا می توان دهه هفتاد را متاثر از رویکرد به کودکی برای آماده سازی برای بزرگ سالی، دهه هشتاد را متاثر از شکل های مختلف زندگی کودکی برآمده از تغییرات اجتماعی و دهه نود را دوره استقلال نسبی کودک دانست. در این راستا کوشش جامعه شناسان برای تحلیل نظری مقطع های سه گانه فوق جهت تکوین جامعه شناسی کودکی دارای اهمیت فراوان است.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID