مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

JAFARI KHORSHIDI K. | ASHABI M. | REZAIYAN M.

نشریه: 

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10654
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this study four Zel rams, fitted with ruminal cannulas and fed at maintenance level. They were arranged in a 4´4 latin square design to determine the effects of different levels of tallow on microbial protein synthesis and protozoal population changes in the rumen and to determine whether changes in microbial protein synthesis were related to protozoal changes. The diets (were 55% concentrate, 45% forage), contained either no added fat (control), 2, 4 or 6% tallow on a the basis of DM. Urinary excretion of purine derivatives was determined to estimate the microbial protein synthesis. Ruminal holotrich and total protozoa were counted in 10 times after morning feeding. Microbial protein synthesis and excretion of purine derivatives were not affected by treatments but tended to decrease as fat level increased in the diet. ruminal holotrich protozoa population was not affected by added fat in all times after morning feedings but after 5 hours after morning feeding, Holotrich population in all times tended to decrease by increasing fat level. Rumen total protozoa population showed no significant differences between treatments at 0, 0.5, 1 and 2 hour after feeding but after this times it decreased by increasing fat levels (p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 10654

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم دامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

در کرم ابریشم با توجه به ساختار ژنتیکی سویه های مختلف، اثرات مادری تاثیر چشمگیری بر عملکرد آمیخته های نسل بعد دارند. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر استفاده از گروه بومی بغدادی و نژادهای اصلاح شده 107 (ژاپنی) و 110 (چینی) به عنوان پایه مادری بر صفات کمی آمیخته های کرم ابریشم اجرا گردید. پس از طراحی، تولید و پرورش نتاج تلاقی های مورد نظر، صفات لاروی، پیله و مقاومتی حشره اندازه گیری و داده های حاصل تجزیه و تحلیل شد. طبق نتایج حاصل، استفاده از پایه مادری بومی بغدادی به جای هر یک از نژادهای اصلاح شده باعث افزایش معنی داری در وزن و درصد قشر پیله گردید که نشان دهنده برتری پایه مادری بومی بود. آمیخته 107× بغدادی در مقایسه با بغدادی ×107 با 69.15 گرم وزن پیله خوب بیشتر، 0.04 گرم وزن قشر بیشتر، 1.28% درصد قشر بیشتر و 0.106 گرم میانگین وزن پیله بیشتر داشت. آمیخته 110× بغدادی هم نسبت به آمیخته بغدادی ×110 دارای 0.56% قشر ابریشمی بیشتر و 0.018 گرم وزن قشر ابریشمی بیشتری بود (P<0.05) همچنین آمیخته 110× بغدادی با 26.8 پیله خوب بیشتر، 0.74% قشر ابریشمی بیشتر و 0.018 گرم وزن پیله خوب بیشتر در مقایسه با آمیخته 107× بغدادی عملکرد بهتری نشان داد. بین آمیخته های با پایه مادری اصلاح شده هم پایه مادری 107 برتری معنی داری نسبت به پایه مادری 110 نشان داد (P<0.05) نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای تولید آمیخته های تجاری می توان از گروه های بومی کرم ابریشم هم استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم دامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر منبع (فرمکتو، ایمونووال) و سطح پری بیـوتیک در جیره، بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی بود. به این منظور در شروع آزمایش 280 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار قرار داده شدند. تیمارها شامل 1) بدون پری بیوتیک (شاهد) 2) 0.10 درصد پری بیوتیک فرمکتو در دوره آغازین و 0.05 درصد در دوره رشد و پایانی 3) 0.20 درصد پری بیوتیک فرمکتو در دوره آغازین و 0.10 درصد در دوره رشد و پایانی 4) 0.30 درصد پری بیوتیک فرمکتو در دوره آغازین و 0.15 درصد در دوره رشد و پایانی 5) 0.10 درصد پری بیوتیک ایمونووال در دوره آغازین و 0.05 درصد در دوره رشد و پایانی 6) 0.20 درصد پری بیوتیک ایمونووال در دوره آغازین و 0.10 درصد در دوره رشد و پایانی 7) 0.30 درصد پری بیوتیک ایمونووال در دوره آغازین و 0.15 درصد در دوره رشد و پایانی، بودند. در دوره آغازین (21-1 روزگی) تیمارهای تغذیه شده با منبع پری بیوتیکی فرمکتو، خوراک مصرفی بیشتری در مقایسه با تیمارهای تغذیه شده با منبع پری بیوتیکی ایمونووال داشتند (P<0.05) در دوره پایانی (49- 43روزگی)، مشاهده شد که جیره های غذایی حاوی پری بیوتیک فرمکتو افزایش وزن بهتری را نسبت به جیره های غذایی حاوی پری بیوتیک ایمونووال داشتند (P<0.05) همچنین تیمار های تغذیه شده با منبع پری بیوتیک فرمکتو، ضریب تبدیل غذایی بهتری نسبت به تیمارهای تغذیه شده با منبع پری بیوتیک ایمونووال در دوره پایانی (49 - 43 روزگی) داشتند (P<0.05) به طور کلی پری بیوتیک فرمکتو نسبت به پری بیوتیک ایمونووال عملکرد بهتری نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم دامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  376
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر افزودنی پری بیوتیک اسپرژیلوس (فرمکتو) در عملکرد جوجه های گوشتی آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی انجام شد. تعداد 480 قطعه جوجه یک روزه سویه راس 308 با میانگین وزنی 46 گرم انتخاب و در دو گروه شاهد و آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار شامل 60 قطعه جوجه قرار داده شدند. جیره شاهد بدون پری بیوتیک وجیره آزمایشی حاوی 0.2 درصد پری بیوتیک فرمکتوبود. مقدار مصرف خوراک در یک دوره سه هفته ای (21، 14، 7 روزگی) محاسبه گردید. مقدار اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایی(FCR)  نیز در هفته های اولیه پرورشی و همچنین کل دوره آزمایش محاسبه شد. نتایج نشان داد که اضافه نمودن این ماده افزودنی تاثیر معنی داری بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی در سنین مختلف نداشت. در هفته های 1، 2 و 3 پرورشی بین جیره های شاهد و آزمایشی اختلاف معنی داری از لحاظ افزایش وزن مشاهده شد (P<0.05). در هفته اول تفاوت معنی داری بین گروه شاهد و آزمایشی از لحاظ ضریب تبدیل غذایی مشاهده نگردید در حالی که درهفته دوم و سوم اختلاف معنی دار ی بین دو گروه شاهد وازمایشی از لحاظ FCR مشاهده شد و گروه آزمایشی دارای ضریب تبدیل کمتری بود. آزمایش نشان داد استفاده از فرمکتو موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی در دوره های 14 و 21 روزگی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 376

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم دامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

آزمایشی به منظور تعیین اثر مکمل اکسید روی بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز روده کوچک جوجه های گوشتی نر انجام شد. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با 108 قطعه جوجه گوشتی نر (سویه راس 308) در سه سطح مکمل اکسید روی (صفر، 50 و 100 میلی گرم در کیلوگرم) انجام شد. هر تیمار 3 تکرار و هر تکرار حاوی 12 قطعه بود. جیره های آزمایشی از سن 10 روزگی تا 42 روزگی اعمال شدند. در روزهای 21، 28، 35 و 42 از هر تکرار 2 قطعه انتخاب و از قسمت های مختلف روده کوچک آن ها (1، 10، 30، 50، 70 و 90 درصد طول روده کوچک) نمونه گیری و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در آزمایشگاه مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که مصرف مکمل اکسید روی به مقدار 100 میلی گرم در کیلوگرم موجب افزایش معنی دار در فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در دوره های پرورشی و قسمت های مختلف روده کوچک جوجه های گوشتی شد (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم دامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

برای فایق آمدن بر مشکلات حاصل از پروتئین قابل هضم، سیستم پروتئین قابل متابولیسم ارایه گردید. این سیستم بر مبنای پروتئین میکروبی و پروتئین غذایی تجزیه نشده در شکمبه که قابلیت هضم و جذب در دستگاه گوارش بعد از شکمبه را دارند، استوار است. به منظور تخمین پروتئین قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه و پروتئین قابل متابولیسم پودر ماهی و کنجاله تخم پنبه، با استفاده از ضرایب تجزیه پذیری پروتئین خام حاصل از روش کیسه های نایلونی و ترکیبات مغذی مواد خوراکی از جمله پروتئین خام و ADIN و بر اساس معادلات AFRC این مطالعه پایه ریزی گردید. در این پژوهش تعداد سه راس گوسفند نر اخته فیستولاگذاری شده (49±2.6 کیلوگرم) برای آزمایش in situ مورد استفاده قرار گرفتند. از معادله P=a+b (1-e-ct) جهت ارزیابی ضرایب تجزیه پذیری پروتئین خام استفاده گردید. میزان پروتئین قابل متابولیسم پودر ماهی و کنجاله تخم پنبه به ترتیب 39.67 و 23.21 گرم در هر کیلوگرم ماده خشک بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 106 استناد 0 مرجع 7
نشریه: 

علوم دامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

این آزمایش به منظور تعیین اثر اندازه مختلف ذرات ذرت بر عملکرد و وزن برخی اندام های داخلی جوجه بلدرچین های ژاپنی انجام شد. در این آزمایش از 192 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و هر تکرار با 12 قطعه جوجه بلدرچین استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- اندازه ذرات ذرت 0.5 میلی متر (شاهد)، 2 - اندازه ذرات ذرت 1 میلی متر، 3 - اندازه ذرات ذرت 1.5 میلی متر و 4- اندازه ذرات 2 میلی متر بود. صفات مورد اندازه گیری شامل افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و وزن اندامهای داخلی بود. نتایج نشان داد در کل دوره آزمایش اثر اندازه مختلف ذرات ذرت روی عملکرد و وزن اندامهای داخلی بلدرچین های ژاپنی معنی دار نیست. همچنین اثر اندازه های مختلف ذرات ذرت بر روی وزن نسبی کبد، قلب، سنگدان، پیش معده و وروده کوچک معنی دار نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم دامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پیه بر مقدار سنتز پروتیین میکروبی و تغییر جمعیت تک یاخته ها در شکمبه و اثرات متقابل آن بر مقدار سنتز پروتیین میکروبی و تغییر جمعیت تک یاخته ها انجام گرفت. بدین منظور از 4 راس گوسفند نر فیستول گذاری شده در شکمبه از نژاد زل مازندران و با میانگین وزن 2±35 در قالب طرح آماری مربع لاتین 4×4 استفاده شد. جیره های غذایی (55% کنسانتره، 45% علوفه) حاوی سطوح صفر، 2، 4 و 6 درصد پیه بر اساس ماده خشک بودند. برای تخمین مقدار پروتیین میکروبی سنتز شده در شکمبه از روش دفع مشتقات پورینی ادرار استفاده شد. تعداد تک یاخته های هولوتریچ و تعداد کل تک یاخته های شکمبه در 10 زمان پس از تغذیه صبح گاهی شمارش شد. مقدار سنتز پروتیین میکروبی و مقدار دفع مشتقات پورینی ادرار با استفاده از سطوح مختلف پیه تحت تاثیر قرار نگرفت. تراکم جمعیت تک یاخته های هولوتریچ شکمبه در تمام زمان های پس از تغذیه صبح گاهی با اضافه کردن پیه به جیره ابتدا تحت تاثیر قرار نگرفت، اما پس از گذشت 5 ساعت از تغذیه صبح گاهی، جمعیت تک یاخته های هولوتریچ شکمبه در کاهش یافت (P<0.05) تراکم جمعیت کل تک یاخته های شکمبه اختلاف معنی داری را در زمان های صفر، 0.5، 1 و 2 ساعت پس از تغذیه صبح گاهی از خود نشان نداد، اما پس از این زمان ها، تراکم جمعیت آن ها به واسطه افزایش مقدار پیه کاهش یافت (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم دامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

در این بررسی 10 راس گاومیش واجد شرایط لازم تولیدمثلی مورد مطالعه قرار گرفتند تمامی گاومیش ها در روز اول تحت سیدرگذاری قرار گرفتند و یک دوز GnRH دریافت نمودند سپس 48 ساعت قبل از برداشت سیدر (در روز 7) و بروز علایم فحلی همچنین در روز 5 پس از تلقیح اولتراسونوگرافی جهت بررسی وضعیت موج های فولیکولی و سایز فولیکول ها صورت پذیرفت. در این 10 راس تعدادی جسم زرد اعم از جسم زرد کیستیک و جسم زردهای اوولاسیون نموده مشاهده گردید و از لحاظ سایز مورد بررسی قرار گرفت و مقایسه ای بین تخمدان چپ و راست و نحوه عملکرد آنها صورت پذیرفت. در مجموع پاسخگویی تخمدان های گاومیش رودخانه ای شبه جزیره میانکاله در خارج فصل تولید مثلی در پی ایجاد سوپراوولاسیون و استفاده از HMG نتایج خوبی را در پی داشته است و مطابق انتظار تخمدان های راست از فعالیت بیشتری برخوردار بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم دامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

این آزمایش جهت بررسی اثرهای سطوح مختلف مخمر نانوایی (ساکارومایسیس سرویسیه) بر عملکرد و صفات تخم مرغ در مرغ های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 144 قطعه مرغ تخم گذار سویه های – لاین ((W-36 از سن 45 تا 55 هفتگی در 4 تیمار و 3 تکرار (با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار) شامل جیره غذایی بدون استفاده از مخمر نانوایی (شاهد) و جیره های غذایی حاوی 0.2، 0.4 و 0.6 درصد مخمر نانوایی انجام شد. نتایج نشان دادند استفاده از سطوح مختلف مخمر نانوایی تاثیر معنی داری بر عملکرد مرغ های تخم گذار دارد (P<0.05). به طوری که استفاده از 6 کیلوگرم در تن از این مخمر سبب کاهش معنی دار متوسط خوراک مصرفی روزانه (110 گرم در روز) گردید. در حالی که استفاده از آن تا سطح 4 کیلوگرم در تن تاثیر معنی داری بر خوراک مصرفی نداشت. تفاوت معنی داری در خصوص صفات تخم مرغ در بین تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم دامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  373
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

در تحقیق حاضر پس از مراجعات متعدد به گاوداری های صنعتی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل (که از نظر تغذیه، بهداشت و غیره در سطح مطلوبی قرار داشتند) و اخذ اطلاعات مربوط به 6396 راس گاو دوشا، ترتیبی اتخاذ شد تا گاوها در 12 گروه بر حسب ماه زایش و نیز در 4 گروه بر حسب فصل زایش تقسیم بندی گردند. با استفاده ازاطلاعات مربوط به میانگین اولین فحلی پس از زایمان، میانگین اولین تلقیح پس از زایمان و میانگین روزهای باز هر گروه، تاثیر ماه و فصل زایش گوساله بر فاکتورهای فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین گروه های مختلف بر اساس ماه و فصل زایش، از نظر میانگین اولین فحلی و میانگین اولین تلقیح پس از زایمان اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد (P>0.05). ولی در مورد میانگین روزهای باز بین گروه های مختلف بر اساس ماه زایش، اختلاف معنی دار آماری دیده شد (P<0.05). همچنین مابین گروه های مختلف بر اساس فصل زایش از نظر این فاکتور اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (P<0.01). بنابر نتایج این مطالعه، ماه های مختلف و فصول مختلف زایش تاثیری بر میانگین اولین فحلی و میانگین اولین تلقیح پس از زایمان ندارد ولی بر میانگین روزهای باز موثر می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 373

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0