مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

تحقیق در علوم دندانپزشکی | سال:1387 | دوره:5 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  75
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: نا هنجاری دندانی فکی نقصی است در بعد قدامی خلفی که بر روی زیبایی، اعمال فیزیولوژیک و فعالیت ها و ابعاد حفره دهان تاثیر گذار است اخیرا توجه زیادی به ابعاد فضای حلقی شده است روابط بین اندازه و ساختار راه هوایی فوقانی اختلالات تنفس هنگام خواب را نشان می دهد. با توجه به تناقض بین نتایج تحقیق پیرامون انواع مال اکلوژن بررسی ابعاد فضای حلقی در مال اکلوژن های کلاسⅠوⅡ و Ⅲ در یک کلینیک خصوصی درشهر تهران از سال 87-83 انجام گرفت.مواد و روشها: مطالعه از نوع توصیفی. از میان بیماران 18-12ساله مراجعه کننده به کلینیک خصوصی طی سالهای 87-1383 تعداد 90 بیمار که دارای تنفس نرمال (از بینی) بودند و سابقه درمان ارتودنسی و جراحیهای ارتودنسی ارتوپدیک و کشیدن دندان دایمی و انواع سندرم و درگیری مفصل TMJ نداشتند و زاویه MM آنها 25.5±5 بود انتخاب شدند و بر اساس زاویه ANB به سه گروه کلاسⅠوⅡوⅢ  تقسیم شدند. و لترال سفالو گرام های آنها تهیه و متغیر های فضای زبان و کام نرم و فضای حلقی و موقعیت استخوان هایوئید در آنها مشخص و سپس داده های مربوطه توسط آنالیز آماری2-way Anova  بررسی شد و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت.یافته: در مقایسه ابعاد فضای حلقی در سه نوع مال اکلوژن تفاوت معنی داری دیده نشد (P>0.05) به جز آقایان که ارتفاع راه هوایی عمودی در مال اکلوژن کلاسⅡ کمتر از کلاسⅠوⅢ  بود همچنین نسبت فضای حلقی فوقانی به میانی و تحتانی در خانمها بیشتر از آقایان بود (P<0.05). بین زاویه ANB و نسبت طول به ارتفاع زبان ارتباط معنی داری وجود داشت به نحوی که با زیاد شدن زاویه ANB نسبت طول به ارتفاع زبان افزایش می یافت (P<0.05) و فاصله استخوان هایوئید تا خطی که  RGNرا به مهره سوم وصل می نماید کاهش می یافت. فاصله استخوان هایوئید نسبت به مهره سوم گردنی در افراد با مال اکلوژن کلاس Ⅲ بیشتر از افراد با مال اکلوژن کلاس Ⅱبود.نتیجه: به نظر می رسد ابعاد راه هوایی عمودی در آقایان در مال اکلوژن های مختلف تفاوت دارد و همچنین مال اکلوژن بر تغییر موقعیت استخوان هایوئید و زبان تاثیر گذار است به طوریکه در کلاس Ⅲاستخوان هایوئید موقعیت قدامی تری نسبت به کلاسⅡ  دارد و ابعاد راه هوایی در خانمها و آقایان معنی دار است.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجایی که دندان کانین به دلیل موقعیت منحصر به فردش در قوس دندانی از لحاظ نقش موثری را ایفا می کند و با توجه به میزان شیوع بالای نهفتگی TMJ فانکشن، زیبایی و حرکات این دندان و همچنین به علت پراکندگی اطلاعات در این زمینه، این تحقیق با هدف بررسی میزان جراحی کانین نهفته پالاتالی و عوامل رادیوگرافیک موثرExposure  موفقیت درمان ارتودنسی پس از بر آن در مراجعین به چند کلینیک خصوصی در طی سالهای 71 تا 85 در شهر تهران، انجام پذیرفت.مواد و روش ها: این تحقیق در شهر تهران و به روش طی یک مطالعه از میان 5479 بیمار مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی در طی سالهای 71 تا 80 بیمار با سن 11 تا 24 سال که با توجه به علایم کلینیکی تشخیص قطعی دندان کانین نهفته پالاتالی دندان کانین نهفته قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. کلیه Exposure را داشتند و تحت جراحی شده بود و Extract مراجعینی که در دامنه سنی تعیین شده قرار نداشتند یا دندان نهفته آنها به دلایلی همچنین افراد دارای بیماریهای خاص و ناهنجاریهای مادرزادی از شمارش حذف شدند. اطلاعات موجود در پرونده های بیماران واجد شرایط (سن / جنس / تعداد دندانهای نهفته / طول مدت رویش دندان / میزان ریشه تشکیل شده / وجود ابنرمالیتی در ریشه دندان / میزان اورلپ ریشه کانین بر روی ریشه دندان اینسایزور مجاور / طول دوره درمان / زاویه دندان نسبت به میدلاین) بررسی شد.Chi2 & Correlation  سپس تمامی داده ها با استفاده از آنالیز آماری در Data Existing  Studyانجام شد.یافته ها: 80 نمونه با سن 11 تا 24 سال و میانگین سنی 16 سال که در طی سالهای 71 تا 85 به کلینیک های خصوصی مراجعه کرده بودند، مشخص شدند. از این تعداد 19 نفر مذکر و 61 نفر مونث بودند. از میان متغیرهای مورد نظر، تنها 3 متغیر، زاویه دندان کانین نهفته پالاتالی نسبت به میدلاین وجود ابنرمالیتی در ریشه دندان کانین نهفته پالاتالی و همچنین وجود یا عدم وجود اورلپ تاج کانین.(p value <0.001)  نهفته برروی ریشه دندان اینسایزور مجاور معنی دار بود برای Correlation 3 و .Chi 2 نتیجه گیری: با توجه به معنی دار بودن آزمون های آماری متغیر فوق نتیجه گرفته می شود که با افزایش زاویه دندان کانین نهفته پالاتالی نسبت به میدلاین، وجود ابنرمالیتی ریشه دندان کانین نهفته پالاتالی و همچنین وجود یا افزایش اورلپ دندان کانین Exposure نهفته بر روی ریشه دندان اینسایزور مجاور، میزان موفقیت درمان ارتودنسی به دنبال جراحی دندان کانین نهفته پالاتالی کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

سابقه و هدف: اتصال مستقیم براکتها به سطح مینا محاسنی دارد در عین اینکه معایب زیادی نیز دارد. مهمترین مشکل، از دست دادن مینای سطحی و دمینرالیزاسیون در زیر و اطراف براکتهای ارتودنسی است. اگرچه اسید فسفریک 37% برای اچینگ مینا، قبل از باند براکتها استفاده می شود ولی می توان با ضعیف کردن اسید به وسیله خاصیت بافری APF از تاثیرات منفی اسید بر سطح مینا کاست گرچه ممکن است این اختلاط، بر استحکام باند براکتها تاثیر منفی داشته باشد. همچنین صدمه به مینا در هنگام دباند هم می تواند اتفاق بیافتد. به نظر می رسد بزرگترین فایده استفاده از این نوع اسید اچ های تهیه شده کاهش از دست دادن مینای سطحی در زمان اتصال و دباند براکتهای ارتودنسی بوده باشد.مواد و روشها: این تحقیق با طراحی  experimentalبر روی 40 دندان پره مولر کشیده شده از 10 بیمار واجد شرایط کشیدن 4 دندان پره مولر انجام شد. برای ضد عفونی، دندان ها به مدت 48 ساعت در محلول 0.1% تیمول قرارداده شدند و بعد از آن در شیشه های جداگانه محتوی آب مقطر با دمای محیط قرار گرفتند. برای انجام آزمایش، دندانها به 4 گروه 10 تایی به صورت تصادفی تقسیم شدند و پس از تمیز کردن سطح دندانها با پودر پامیس، با محلول های اسید فسفریک %37 حاوی 0 ,25% ,50% , APF %75اچ شدند. پس از گروه بندی از 4 دندان یک بیمار هر یک، با یکی از محلولهای اچینگ، اچ شدند تا تاثیر شرایط شکل گیری مینا و عوامل محیطی برای 4 نمونه با محلولهای اچِ مختلف ثابت باشد. سپس باند براکتها برای نمونه ها طبق شرایط یکسان انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون آماری ANOVA و Tukey Post Hoc Tes ارزیابی شد. برای بررسی سطوح دباند، سطح باکال هر نمونه به وسیله استریو میکروسکوپ با بزرگنمایی 10 بررسی و ایندکس ادهزیو باقیمانده (ARI) برای هر نمونه ثبت شد. سپس نتایج حاصل با تست Chi-Square مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتایج تحقیق کاهش استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی، به مینا را با اضافه کردن APF به محلول اسید اچ نشان داد. همچنین ARI با اضافه کردن APF به محلول اسید اچ کاهش یافت.نتیجه گیری: با توجه به اینکه استحکام حاصل از اچینگ با محلول اچ (75% اسید فسفریک %37 + 25% (APF قادر بود نیروهای ارتودنسی را تحمل کند و از طرفی صدمات وارد شده به مینا و ARI نیز با استفاده از این نوع محلول کاهش یافته بود. لذا اچینگ با محلول (75% اسید فسفریک %37 +25% (APF برای باند براکتهای ارتودنسی پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

سابقه و هدف: استفاده از دستگاه های ثابت ارتودنسی می تواند منجر به ایجاد عوارض مختلف از جمله ایجاد شرایط مساعد جهت تراکم استرپتوکوک موتانس و به دنبال آن دمینرالیزه شدن مینا و افزایش تعداد ضایعات پوسیدگی به طور برجسته در سطوحی که براکت ها روی آن ها قرار دارند، شود. این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیر دهانشویه های لیسترین و Oral-B و ارتوکین بر روی میزان تجمع استرپتوکوک موتانس موجود در پلاک اطراف براکت های ارتودنسی و در بزاق و میزان پلاک دندانی طراحی و اجرا گردید.مواد و روش ها: مطالعه با طراحی Double-Blined Randomized Cross Over Clinical Triral بر روی تعداد 25 بیمار تحت درمان ارتودنسی ثابت که به 6 گروه تقسیم شدند، انجام شد و میزان استرپتوکوک موتانس موجود در پلاک و بزاق با تکنیک Side specific modified strip mutans و میزان PI در آنها قبل و بعد از استفاده از دهانشویه اندازه گیری شد. بین مصرف هر دهانشویه با دهانشویه بعدی یک دوره Washout سه هفته ای در نظر گرفته شد. داده ها توسط آزمون آماری krus kal wallis و Wilcoxon مورد قضاوت قرار گرفت.یافته ها: تحقیق بر روی 25 بیمار با میانگین سنی 6.3±19 سال انجام شد که 5 نفر مرد و 20 نفر زن بودند. میزان تغییرات تجمع استرپتوکوک موتانس هر دندان بر حسب دهانشویه نشان داد که میزان تاثیر ارتوکین بهتر از Oral-B و Listerine بود (P<0.09) و میزان تغییرات استرپتوکوک موتانس در بزاق افراد مورد بررسی بر حسب نوع دهانشویه (درصد افزایش، درصد بدون تغییر و درصد کاهش) در سه گروه مشابه بود و اختلاف آن ها از لحاظ آماری معنی دار نبود .(P<0.4) میزان تغییرات پلاک میکروبی افراد مورد بررسی بر حسب نوع دهانشویه نشان داد که میزان تاثیر ارتوکین بهتر از Oral-B و Listerine بود .(P<0.001)نتیجه گیری: ارتوکین به واسطه داشتن کلرهگزیدین در کاهش میزان استرپتوکوک موتانس و کاهش میزان PI بهتر از لیسترین و Oral-B عمل کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه به دلیل عوارض ناشی از فیکساسیون بوسیله پیچ و پلاک های تیتانیومی در جراحی (finite element analysis) BSSRO استفاده از پلیمرهای قابل جذب به عنوان جایگزین مناسب مطرح شده است. از آنجایی که تحقیقات انجام شده در این زمینه کافی نبوده لزوم انجام این مطالعه به روش اجرا محدود (FEA) مشخص می گردد.مواد و روش ها: این مطالعه به روش تجربی – آزمایشگاهی بر روی مدل بازسازی شده از فک پایین انسان در محیط نرم افزار ANsys و CATIA انجام شد. خط استئوتومی در جراحی BSSRO بر روی مدل ساخته شده اعمال گردید. سپس بارگذاری هم جهت با نیروی اکلوژن و تحت نیروهای 75 نیوتن و 135 نیوتن و 600 نیوتن صورت گرفت. الگوی توزیع تنش در فیکساسیون توسط مینی پلیت قابل جذب چهارسوراخه، مینی پلیت قابل جذب دوسوراخه و Parallel Miniplate توسط نرم افزار ANsys مورد مقایسه و آنالیز غیرخطی مکانیکی قرار گرفته.یافته ها: در بین روشهای مدل سازی شده فیکساسیون توسط پارالل مینی پلیت حداکثر استحکام اولیه را دارا می باشد. روش پلاک چهارسوراخه قابل جذب نیز می تواند ضمن تامین استحکام کافی، تروما و هزینه کمتری را هم به بیمار وارد نماید. روش پلاک دوسوراخه قابل جذب تحت نیروی 600 نیوتن نمی تواند استحکام موردنیاز را تامین نماید.نتیجه گیری: پیچ و پلاک های قابل جذب با ترکیب پلیمری: پلی گلایکولیک اسید و D و L پلی لاکتید اسید می توانند استحکام اولیه قابل قبولی را در جراحی BSSRO تامین نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع ارتباط نزدیک بین ریشه دندان مولر سوم مندیبل و کانال دندانی تحتانی و اهمیت پیشگیری از آسیب به عصب حین جراحی، این تحقیق به منظور تعیین قدرت یافته های رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص ارتباط کانال دندانی تحتانی با دندان مولر سوم مندیبل، بر مبنای دیده شدن عصب حین جراحی، در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران و دو کلینیک خصوصی در سال 87-1386 انجام شد.مواد و روشها: به روش تشخیصی و با طراحی کارآزمایی بالینی، علایم رادیوگرافی 80 نمونه که حداقل یک علامت مبنی بر مجاورت بین کانال و دندان در رادیوگرافی پانورامیک آنها تشخیص داده می شد توسط متخصص رادیولوژیست مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه ها توسط دو متخصص جراح فک و صورت تحت جراحی خارج کردن دندان عقل قرار گرفتند و وجود یا عدم وجود اکسپوژر حین جراحی به عنوان ملاک استاندارد ثبت شد. قدرت تشخیصی شاخص های رادیوگرافی با آزمون نسبت ها مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: قطع بوردر رادیواپک، انحراف کانال و باریک شدن کانال نسبت به بقیه علایم از قدرت تشخیصی بیشتری برخوردار شدند و به ترتیب ارزش پیشگویی مثبت: 67.9%، 81% و 78.4% و ارزش پیشگویی منفی: 85.2%، 64.8% و 74.4% داشتند. طبق یک یافته جانبی اندازه گیری زاویه بین خطوط مماس بر کانال و ریشه دندان، دارای ارزش پیشگویی مثبت 76% و ارزش پیشگویی منفی 93.3% می باشد.بحث: در نظر گرفتن همه علایم و همچنین زاویه، عمق و نوع نهفتگی به صورت همزمان نتیجه تشخیصی بهتری خواهد داشت. استفاده از روش تعیین زاویه تشکیل شده بین خطوط مماس بر ریشه و کانال توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  62
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت رفلکس تریژمینوکاردیاک در جراحیهای سر و گردن و عوارض آن و اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای این عوارض و همچنین وجود منابعی که بروز این رفلکس را در این جراحیها تایید نمودند، به منظور بررسی این رفلکس در جراحی استئوتومی لفورت I، این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان بوعلی و کلینیک خصوصی شهر تهران انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق روی 30 بیمار در محدوده سنی 39-18 سال انجام گرفت. ضربان قلب و فشار خون بیماران در لحظات قبل از شکستن فک، حین و بعد از آن ثبت گردید. سپس تبعیت داده ها از توزیع نرمال با استفاده از آزمون One-Sample Kolmogrov-Smirnov تایید شد و شاخص های فوق با آزمون Repeated Measure ANOVA مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.یافته ها: تعداد 5 نفر از بیماران به دلایل مختلف از مطالعه حذف شدند و تحقیق روی تعداد 25 نفر انجام گرفت. میانگین سن بیماران 1.6±24.6 سال (30% مرد و 70% زن) بود. میزان فشار خون و ضربان قلب بیماران حین Dawn Fracture بطور معناداری نسبت به قبل از آن کاهش یافت ((p<0.001، همچنین میزان این پارامترها در این زمان در مقایسه با بعد از آن بطور معناداری کمتر بود .(p<0.001) به طور کلی در زمان D.F نسبت به قبل از آن: 25% از کل افراد بیش از 10% کاهش ضربان قلب نسبت به میزان اولیه داشتند. در مورد فشارخون (MABP) نیز 45.8% از کل بیماران بیش از 10% کاهش فشار نسبت به میزان اولیه داشتند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در جراحی استئوتومی لفورتI ، در هنگام down fracture ماگزیلا، علایمی نظیر کاهش ضربان قلب و کاهش فشار خون بروز می کند که می تواند در اثر تحریک و کشیده شدن شاخه ماگزیلری عصب تریژمینال، که قسمت میانی صورت را عصب دهی می کند، باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

سابقه و هدف: در گذشته ارزیابی نتایج حاصله از درمان های ایمپلنت توسط تکنیکهای رادیوگرافی و محدود کلینیکی نظیر دق (Percussion) محقق می گردید که تنها هدف و کارآیی آن مشخص نمودن Failure ها و Peri Implant bone resorption بوده است.با استفاده R.F.A به یک معیار کمی صحیح و قابل مقایسه جهت بررسی ثبات ایمپلنت ها می رسیم. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان ثبات ایمپلنتهای Load شده با Over denture درچند کلینیک خصوصی طی سالهای 86-85 بود.مواد و روش ها: این تحقیق بصورت Cross – sectional انجام پذیرفت. بیمارانی که (13 بیمار) با سیستم Swiss – plus تحت درمان ایمپلنت قرار گرفته و سپس با اوردنچر Load شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفته و در یکی از گروههای پنجگانه دکتر میش قرار گرفتند و پس از خارج نمودن Abutment و اتصال Smart - peg خود Fixture ها توسط دستگاه Osstell – mentor مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و میزان I.S.Q مشخص گردید. روش نمونه گیری در این تحقیق بصورت مراجعه مستمر (Sequential) بوده و سپس داده ها توسط آزمونهای آماری Chi-Square و T-test آنالیز گردیده است.یافته ها: میزان I.S.Q در فک بالا بصورت میانگین برابر بود با X-=70.36±4.43 و در فک پایین برابر بود با X-=79.1±3.51 و با میانگین کلی برابر .X-=74.6±5.94نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به نتایج حاصله نتیجه گیری می شود که Implant های ساپورت کننده اوردنچر در کلینیکهای مورد مطالعه همراه با ثبات مطلوب میباشد. همچنین میزان ثبات ایمپلنت در هر مقطعی از پروسه درمان بیش از هر فاکتوری متاثر ازمیزان ثبات اولیه آن (primary stability) حین Placement می باشد که خود ثبات اولیه نیز بیش از هر فاکتوری منوط به مهارت جراح و رعایت صحیح پروتکل جراحی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID