مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  177-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

تاثیر تنش کم آبی بر شش رقم کلزای پاییزه در یک آزمایش مزرعه ای بر اساس طرح آماری کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کبوتر آباد اصفهان انجام گرفت. تیمارهای مورد مطالعه شامل قطع آبیاری در سه سطح، آبیاری پس از 80 میلی متر تبخیر از تشتک کلاسA  تا زمان رسیدگی فیزیولوژیکی به عنوان تیمار شاهد، قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، قطع آبیاری از مرحله پر شدن دانه به بعد روی شش رقم کلزای پاییزه در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند که قطع آبیاری در مرحله گلدهی به بعد کاهش معنی داری در اجزای عملکرد، عملکرد دانه را تحت تاثیر نامطلوب خود قرار داد به طوری که تعداد خورجین در بوته از 79.2 به 50.1، تعداد دانه در خورجین از 50.8 به 40.8، وزن هزاردانه از 4.5 به 3.9 گرم و عملکرد دانه از3131  به 2584 کیلوگرم در هکتار کاهش نشان دادند. درصد روغن دانه نیز تحت تاثیر این تیمار کاهش معنی دار از 48.5 به 46.6 درصد نشان داد. در بین ارقام نیز از لحاظ صفات مذکور اختلاف معنی دار وجود داشت. رقم زرفام در رژیم های مختلف آبیاری بالاترین عملکرد دانه و روغن دانه را به خود اختصاص داد و رقمSLMO46  در رتبه بعدی قرار گرفت. با توجه به پتانسیل بالای ارقام مذکور در تولید روغن در شرایط تنش، قابلیت آنها برای بهره گیری در مطالعات آینده و تولید در شرایط تنش خشکی مشخص می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 222 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

به منظور بررسی واکنش ارقام کلزا به کشت تاخیری، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کرج انجام شد. این آزمایش به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تاریخ کاشت در دو سطح (7 مهر ماه و 1 آبان ماه) در کرت های اصلی و ارقام در 13 سطح در کرت های فرعی قرار گرفتند. ارقام مورد برررسی شامل Elite، Olpro، Sinatra، Sahara، Modena، Geronimo، ARG-91004، Dexter، SLMO46، Okapi، Frederic، ORW20-3002 و RG4504 بودند. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشت ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد دانه در خورجین کاهش داشتند ولی این کاهش معنی دار نبود و در مورد صفت تعداد خورجین در بوته تاخیر در کاشت باعث افزایش این صفت شد. رقم Olpro با میانگین 126 سانتی متر بیشترین ارتفاع را در بین ارقام تولید کرد ولی بین ارقام از نظر قطر ساقه اختلاف معنی دار مشاهده نشد. بیشترین تعداد خورجین در بوته مربوط به رقم Sinatra با میانگین 78.47 عدد بود. همچنین بیشترین تعداد دانه در خورجین به رقم SLM046 اختصاص داشت. بیشترین وزن هزار دانه مربوط به رقم RG4504 بود. از لحاظ عملکرد دانه نیز بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت اول و مربوط به رقم Elite به میزان 5271 کیلوگرم در هکتار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 221 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  763
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

برآورد رسوب دهی وقایع سیلابی و توزیع زمانی آن از چالش های مهم و اساسی در زمینه مدیریت رودخانه ها درحوزه های آبخیز می باشد از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه درک رفتار رسوب دهی سیلابی و کاربرد منحنی های سنجه رسوب در جهت برآورد بار رسوبی وقایع سیلابی انجام شده است. به منظور بررسی میزان خطای حاصله از کاربرد منحنی های سنجه رسوب در برآورد بار رسوبی وقایع سیلابی، مقادیر برآوردی 10 نوع منحنی سنجه رسوب با رسوب مشاهداتی در شاخه های صعودی و نزولی هیدروگراف چند واقعه سیلابی در ایستگاه هیدرومتری پل دوآب روی رودخانه قره چای استان مرکزی در طول 49 درجه و 21 دقیقه و عرض 34 درجه و 3 دقیقه مورد مقایسه قرار گرفت. با در نظر گرفتن شاخص های مختلف صحت و دقت آن ها مشخص گردید. در تمامی موارد منحنی های سنجه رسوب باعث برآورد کمتر از میزان واقعی از حداقل 40 درصد تا حداکثر 80 درصد می شوند. در این بین روش سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی نسبت به سایر روش ها عملکرد بهتری داشته و برآورد به نسبت نزدیک تری به مقدار واقعی به دست می دهد. به رغم کارایی موثر روش های حد وسط دسته ها و MVUE در برآورد بار رسوبی سالیانه این روش ها در برآورد بار رسوبی هیدروگراف سیل، غیر کار آمدی خود را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 763

دانلود 317 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  215-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1560
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

کفشدوزک دو نقطه ای، Adalia bipunctata، یکی از عوامل کنترل بیولوژیک تعدادی از آفات گیاهی می باشد. در این تحقیق واکنش تابعی لارو سن چهارم و کفشدوزک ماده بالغA. bipunctata  در شرایط کنترل شده دمای ثابت 27±2 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 45±10 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی با تغذیه از شته بالغ بی بال انار مورد ارزیابی قرار گرفت. واکنش تابعی تجزیه داده های واکنش تابعی به روش جولیانو و به کمک نرم افزار  SASانجام شد. با استفاده از رگرسیون لجستیک واکنش تعیین گردید. کفشدوزک A. bipunctata به تراکم های مختلف شته بی بال بالغ انار از نوع دوم تشخیص داده شد. این تشخیص به صورت قطعی از منفی بودن شیب قسمت خطی منحنی درجه سه رگرسیون لجستیکNa/Nt  حاصل شد. مقادیر قدرت جستجو (a)، زمان دستیابی (Th)، ضریب تبیین(R2)  و حداکثر نرخ حمله (T/Th) توسط مدل راجرز برای لارو سن چهار A. bipunctata به ترتیب0.037 ±0.220، 0.021±0.073، 0.951 و 82.192 و برای کفشدوزک ماده بالغ A. bipunctata به ترتیب 0.031±0.144، 0.037±0.084، 0.890 و 71.428 به دست آمد. قدرت جستجوی بالاتر و زمان دستیابی کوتاه تر لارو سن چهار کفشدوزک A. bipunctata بیانگر کارآیی بالاتر آن نسبت به کفشدوزک های بالغ در کنترل شته های بالغ انار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1560

دانلود 285 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  225-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  883
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق شناسایی، تعیین دامنه میزبانی و فراوانی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری در مشهد بود. برنامه نمونه برداری به منظور جمع آوری آفات انباری و زنبورهای پارازیتویید آن ها در طول ماه های تیر تا آذر 1385 در مشهد انجام شد. در طی این بررسی ها روی 15 نوع از محصولات کشاورزی انباری شامل برنج، ذرت، عدس، ماش، گندم، لپه، نخود، لوبیا، آرد گندم، آرد برنج، کشمش، بلغور گندم، انجیر خشک، بادام زمینی و مغز گردو که به سه روش انبارداری مواد غذیی (جعبه، کیسه و فله) نگهداری می شدند نمونه برداری صورت گرفت. در نتیجه این تحقیق 10 گونه از حشرات آفت انباری و پنج گونه زنبور پارازیتویید زیر جمع آوری و شناسایی شدند که شامل  Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) Cephalonomia tarsalis (Ashmead) (Hym.: Bethylidae) Theocolax elegans (Westwood) (Hym.: Pteromalidae) Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hym.: Pteromalidae) Venturia canescens (Gravenhorst) (Hym.: Ichneumonidae) وجود این دشمنان طبیعی به خصوص گونه های C. tarsalis و A. calandrae نشان دهنده وجود پتانسیل کنترل بیولوژیک در انبارهای مواد غذایی منطقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 883

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گهری محمد | همت عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  233-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1178
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

در این تحقیق یک نفوذ سنج مخروطی اتوماتیک قابل اتصال به تراکتور طراحی و ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت تا میزان شاخص مخروطی خاک را در سطح مقطع خاک اندازه گیری نماید. هدف از تحقیق استفاده از این وسیله جهت تهیه نقشه سه بعدی خاک به واسطه تغیرات مقاومت خاک بود. دستگاه شامل شاسی، مجموعه سخت افزاری، کامپیوتر و نرم افزار مربوطه بود. یک جک دو طرفه هیدرولیک با کورس 80 سانتی متر جهت فرو بردن مخروط در خاک به شاسی وسیله متصل گردید. یک موتور جریان مستقیم نیز به وسیله یک پیچ قدرت برای تحریک شیر کنترل مورد استفاده قرار گرفت. مجموعه جمع آوری اطلاعات و یک دستگاه موقعیت یاب متحرک نیز برای ثبت زمان واقعی داده برداری، نمایش و ثبت داده های مربوط به موقعیت تراکتور و وضعیت نفوذ سنج و داده های اندازه گیری شده به کار گرفته شد. داده ها در نقشه مقاومت خاک در پنج لایه با فواصل 10 سانتی متر و مشخصات متوسط رطوبت خاک در لایه های مورد نظر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در عمق 10 سانتی متر فشردگی خاک وابسته به رطوبت خاک بوده ولی در چهار لایه بعدی همبستگی بین این دو عامل وجود ندارد. در نهایت با ترکیب نقشه های مقاومت مکانی خاک در لایه های مختلف نقشه مناسب و کارآمد سطح مقطع خاک جهت خاکورزی با عمق متغیر به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1178

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  241-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

به منظور کاهش مدت زمان سیلو کردن ذرت علوفه ای از 21 روز به 14 روز و بهبود کیفیت آن، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار مختلف و با سه تکرار انجام شد. تیمارها با افزودن مقادیر متفاوت باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (LP) و مخمر ساکارومیسس سرویسیه(SC)  به علوفه ذرت در نظر گرفته شد. تیمارها شامل پنج سطح تیمار بدون هیچ گونه افزودنی به عنوان شاهد (LP0-SC0)، 0.5 گرم لاکتوباسیلوس پلانتاروم در 100 کیلو علوفه ذرت (LP1-SC0)،  0.75گرم لاکتوباسیلوس پلانتاروم در 100 کیلو علوفه ذرت (LP2-SC0)، 0.5 گرم ساکارومیسس سرویسیه در 100 کیلو علوفه ذرت (LP0-SC1)،0.5  گرم لاکتوباسیلوس پلانتاروم و 0.5 گرم ساکارومیسس سرویسیه در 100 کیلو علوفه ذرت(LP1-SC1)  بودند. شبیه سازی ساختمان سیلو توسط بشکه های پلاستیکی صورت گرفت. در پایان روزهای 7، 14، 21 نمونه برداری انجام و pH ، ماده خشک، اسید لاکتیک، اسید استیک و خصوصیات ظاهری مواد سیلویی مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر بار نمونه برداری و در پایان روزهای 14 و 21 گروه سوم (LP2-SC0) دارای کمترین pH و بیشترین مقدار اسید لاکتیک بود. مقدار pH و اسید لاکتیک در روز 21 با تیمار سوم تفاوت معنی داری با سایر گروه ها داشت (p<0.05). بنابراین به نظر می رسد با استفاده مناسب از افزودنی های باکتریایی می توان ضمن حفظ کیفیت مواد سیلویی و جلوگیری از فساد آن، مدت آماده سازی را نیز یک هفته کاهش داد. اما مصرف علوفه سیلو شده در کمتر از 21 روز توصیه نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  251-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

این تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی بوده که به روش علی، ارتباطی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد زیادی از بانوان کشاورز برنجکار بالای 25 سال در چهار روستای مورد مطالعه آبکنار، سنگاچین از دهستان چهار فریضه و لیجارکی حسن رود و طالب آباد از دهستان لیجارکی حسن رود بودند. نمونه گیری به شیوه نظام مند از 275 نفر به شکل تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت نمودند انجام پذیرفت. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بود و آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت. ضریب کرنباخ آلفا (a) برای پرسشنامه 0.80 محاسبه شد. یافته های توصیفی نشان داد که بیشترین مشارکت بانوان مورد مطالعه مربوط به وجین کاری بوده و آنان معیارهای پایداری در کشاورزی را در مجموع رعایت می کنند. یافته های تحلیلی نشان می دهد که بین میانگین رعایت معیارهای کشاورزی پایدار بانوان کشاورز برنجکار از جهت روستاهای مورد مطالعه، سطح تحصیلات، نوع مالکیت بر شالیزار و نوع بذر مصرفی در سطح  %1تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بین سن، سابقه برنجکاری، میزان تولید برنج، میزان زمین زراعی، میزان مشارکت اجتماعی و درآمد سالیانه فروش برنج و رعایت معیارهای کشاورزی پایدار با احتمال %99 همبستگی مثبت و معنی داری و بین مشارکت در امور زراعی برنج وجود دارد. بین تعداد اعضای خانوار و رعایت معیارهای کشاورزی پایدار نیز با همین احتمال همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد. متغیرهای مستقل میزان تولید برنج و درآمد سالیانه فروش برنج بیشترین نقش و سهم را در تبیین متغیر وابسته تحقیق یعنی رعایت معیارهای کشاورزی پایدار داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 233 استناد 1 مرجع 7