مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

کارآگاه | سال:1388 | دوره:2 | شماره:6

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

تراب زاده حسین

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  110
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  1310
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 1310 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  157
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

بنا به صلاحدید ناشر قابل ارایه نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

هادی حجت اله

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 320 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

بابایی جمشید

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

بنا به صلاحدید ناشر قابل ارایه نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  513
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 513 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

بیابانی غلامحسین

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

بنا به صلاحدید ناشر قابل ارایه نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID