مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  6-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  784
 • دانلود: 

  601
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 784

دانلود 601 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

هادی حجت اله

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  17-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  932
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 932 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

زندیه سعید | سعادتی مجتبی

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بابایی جمشید

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  47-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1355
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

بنا به صلاحدید ناشر قابل ارایه نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1355

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سلطانی لرگانی احمد

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  64-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  1681
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 1681 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بیابانی غلامحسین

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  89-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1841
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

بنا به صلاحدید ناشر قابل ارایه نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1841

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تراب زاده حسین

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  110-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1135
 • دانلود: 

  544
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1135

دانلود 544 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آگند فریما | نادری نادر

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  141-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1178
 • دانلود: 

  3262
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1178

دانلود 3262 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  157-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

بنا به صلاحدید ناشر قابل ارایه نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  165-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  779
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 779

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0