نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  98
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1039
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی بطور کلی CALL (یادگیری زبان با کمک کامپیوتر) یک حوزه جدید در یادگیری زبان و بخصوص در یادگیری واژگان در زبان دوم می باشد. این مقاله تاثیر حاشیه نویسی چند رسانه ای را بر روی یادگیری واژگان در زبان دوم بررسی می کند. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک، تصاویر صامت و شکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ایرانی بود. بدین منظور، شصت و هشت زبان آموز انتخاب شدند. جهت بررسی سطح مهارت زبان آموزان یک پیش آزمون برگزار شد. این شصت و هشت زبان آموز به یک گروه آزمایش و سه گروه مقایسه (تصاویر متحرک، تصاویر صامت وشکل مکتوب) تقسیم شدند. به منظور بررسی تاثیر هر روش یک پس آزمون واژگان هم طراحی و برگزار شد. در نتیجه تحلیل آماری مشخص شد که تصاویر متحرک در مقایسه با دو روش دیگر (تصاویر صامت و شکل مکتوب) در یادگیری واژگان در زبان دوم موثرتر بودند. نتایج نشان میدهد که تصاویر متحرک تاثیر توجه طلبی دارند و یک تصویر ذهنی ایجاد می کنند که این خود منجر به یادآوردن (به خاطر سپردن) طولانی مدت واژگان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1039

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

براتی لیلا | بی ریا رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  19-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  556
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

اطلاعات زبانی معمولا به شکل گفتاری و نوشتاری به مخاطب انتقال میابند اما آنچه در این رابطه حائز اهمیت است پیامی است که در دل این متن نهفته است. در این رابطه از یک طرف گوینده میبایست طوری این متن را هدایت کند که مطلب برای شنونده قابل درک باشد و از طرف دیگر شنونده نیز بایستی بتواند بر مبنای عوامل گرامری٬ متنی٬ ذهنی و تجارب خود از جهان بیرون دست به استنتاج زده و به درست ترین و نزدیک ترین درکی که به منظور گوینده متن میباشد برسد تا نتیجه این رابطه گفتاری یا شنیداری قابل قبول واقع شود. این مطالعه قصد دارد به بررسی این عوامل و علت بروز چنین استنتاجهای متفاوت در میان دو گروه سنی نوجوان و جوان بپردازد. افراد مورد مطالعه در این بررسی 60 نوجوان و60 جوان دختر و پسر فارسی زبانی هستند که در حال یادگیری زبان انگلیسی بودند. در این مطالعه جهت بررسی نحوه استنتاج افراد دو متن داستانی و دو متن غیر داستانی برای افراد خوانده شد و پس از پرسیدن سوالاتی اسنتتاج افراد به طور دقیق ضبط گردید. از دیدگاه زبانشناسی استنتاج همانند ابزاری است که به شنونده یا مخاطب متن کمک میکند تا بتواند درس ترین معنا را از دل کلمات بیرون بکشد. بر اساس نتایج این مطالعه گروههای سنی متفاوت و جنسیتهای متفاوت بر اساس تجارب بیرونی و درونی خود و با استفاده از برخی نشانه های آوائی و بافتی متن از گفتار گوینده استنتاجهای متفاوتی دارند که بررسیهای آماری این مطالعه با تحلیل این داده ها به این نتیجه دست یافته است که نحوه انتخاب نشانه های بافتی متن٬ جنسیت و سن افراد٬ تغییرات آهنگ کلام و نوع متن میتوانند نحوه استنتاج را تحت تائثیر قرار دهند و بر یادگیری افراد چه در زبان مادری خود (فارسی) و چه در زبان دوم (انگلیسی) تاثیر چشمگیری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 556

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بهین بهرام | صادقی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  40-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1021
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

رمان به عنوان ژانر ادبی مدرن معمولا تجلی سیر شخصیت اصلی اثر از نابالغی به بلوغ تلقی می شود. شخصیت اصلی رمان که در ابتدا فرد ساده ای است که در مقابله با پیچیدگی های زندگی ناتوان است به تدریج فهم و ادراک حاصل می کند تا متعاقبا به شکلی درخور عمل کند. عموما در نقد ادبی و نقد زبانشناختی ادبیات اتفاق نظر وجود دارد که شناخت شخصیت می بایست با توجه به عناصر متن رمان صورت گیرد (برای مثال ر.ک. فاولر 1977 و 1996، پک و کویل 2002). در این مقاله، زبان تام جود یعنی شخصیت اصلی رمان خوشه های خشم جان استاین بک تجزیه و تحلیل می شود تا روشن شود که چگونه وی از یک کارگر مزرعه سهل انگار جوان به مصلح اجتماعی آینده نگر بدل می شود. به دلیل رویکرد زبانشناختی به مطالعه ادبیات در این مقاله، زبانشناسی نقشگرای هلیدی چارچوب تحلیل بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند در تدریس زبان انگلیسی از طریق ادبیات مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1021

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  55-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

برجسته سازی دستوری-معنایی یکی از مشکلترین حوزه ها در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و در فرآیند ترجمه از آن زبان است. دلیل اصلی این دشواری از این حقیقت سرچشمه می گیرد که معمولأ زبان های مختلف، برجسته سازی را به صورت های مختلف و به کمک ابزار زبانی گوناگون انجام می دهند. پژوهش حاضر می کوشد که به شیوه تقابلی به بررسی مضامین تجربی (موضوعی) بین فردی و متنی در نمونه داستان های کوتاهی به زبان های انگلیسی و ترکی آذری بپردازد بویژه پژوهش های حاضر برآن است که روشن کند آیا 3 نوع مضمون نام برده، در دو زبان مورد بحث کاربردهای مشابهی دارند یا خیر. برای مشخص نمودن ویژگی های برجسته سازی در متون داستانی بر مبنای کندوکاو عملی، الگوی نظری هلیدی (2002) در دو داستان کوتاه پیاده و مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که بسامد کاربرد مضامین موردبحث در زبان های انگلیسی و ترکی آذری به ترتیب از بیشترین به کمترین: تجربی، متنی و بین فردی است. امید است که یافته های پژوهش حاضر برای زبانشناسی نظری و کاربردی سودمند بوده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  70-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1213
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

این مطالعه میکوشد تا اعتبار مدل جنسیت-وابستگی در متن (آرگومون، کوپل، فاین و شیمونی، 2003) را در مقالات چاپ شده زبان شناسی کاربردی و آموزش زبان که توسط نویسندگان غیرانگلیسی زبان نوشته شده اند مورد ارزیابی قرار دهد. ازین رو، پیکره ای نمونه از مقالات مورد نظر جمع آوری شد و نسبت واژگان جنسیت-وابسته به کل واژگان متن محاسبه گردید. نتایج نشان داد که هرچند الگوی جنسیت - وابستگی زبانی در مقالات مورد مطالعه که دارای ویژگی گونه ای خاصی بودند نیز حاکم است ولی تفاوت نویسندگان مرد و زن در استفاده از اکثر این عناصر به اندازه ای نیست که از لحاظ آماری معنادار باشد. عدم وجود تفاوت معنادار در پیکره مورد مطالعه بین مردان و زنان در استفاده از بسیاری از عناصری که آرگومون، کوپل، فاین و شیمونی (2003) آنها را "مرد پسند" یا "زن پسند" میدانند میتواند ریشه در "غیر انگلیسی زبان بودن نویسندگان" یا "گونه خاص متون" مورد مطالعه داشته باشد. در واقع میتوان اینگونه احتمال داد که ویژگی های فوق امکان بروز عناصر زبانی حاکی از جنسیت مولفین را در نگارش آنان تحت تاثیر قرار داده و تا حدی زیادی دشوار کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1213

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  102-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  494
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

این مطالعه به بررسی تغییرپذیری جملات پرسشی آری-نه انگلیسی و همچنین اشتراکات موجود بین گونه های جملات پرسشی آری-نه تولید شده توسط اعضای دو گونه متفاوت زبان انگلیسی (بومی زبانان انگلیسی کانادایی و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی) می پردازد. این تحقیق بعلاوه سعی دارد نقش جنسیت در تولید گونه های جملات پرسشی آری-نه انگلیسی توسط بومی زبانان انگلیسی کانادایی و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی را نیز مورد بررسی قرار دهد. به منظور جمع آوری اطلاعات، یک نسخه اصلاح شده از کار نقشه ادینبورگ(Edinburgh Map Task) مورد استفاده قرار گرفت. جامعه اطلاعاتی این تحقیق متشکل از تعداد 60 شرکت کننده کانادایی و ایرانی می باشد که این کار نقشه را اجرا نموده و با لحاظ کردن بافت غیر رسمی موجود، گونه هایی از جملات پرسشی آری-نه انگلیسی تولید نمودند. نتایج حاصل نشان می دهد گونه های جملات پرسشی آری-نه انگلیسی تولید شده توسط دو گروه از نظر نوع مشابه می باشد. این در حالی است که با توجه به مشابه بودن بافت مورد استفاده، شرکت کنندگان کانادایی تعداد بیشتری از این گونه ها را بکار بردند. تفاوت دیگری که در این تحقیق مشاهده شد فراوان ترین گونه ای است که مورد استفاده قرار گرفت: فراوان ترین گونه ای که توسط شرکت کنندگان ایرانی مورد استفاده قرار گرفت با بافت غیر رسمی موجود همخوانی داشت در حالیکه این مسئله در مورد شرکت کنندگان کانادایی صدق نمی کرد. در خصوص جنسیت این نکته ملاحظه گردید که جنسیت در تولید گونه های جملات پرسشی توسط شرکت کنندگان ایرانی نقشی ندارد؛ در حالی که تولید این گونه ها در شرکت کنندگان کانادایی بر مبنای جنسیت می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که شرکت کنندگان کانادایی و ایرانی علیرغم اینکه به دو گونه متفاوت زبان انگلیسی تعلق دارند، از لحاظ نحوی عملکرد مشابهی داشتند، در حالیکه عملکرد جامعه شناختی آنها مشابه نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 494

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  131-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  891
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

تحقیق حاضر به توصیف و تحلیل توسعه آوایی و واژگانی کودکی می پردازد که زبان فارسی را به عنوان زبان اول خود فرا می گیرد. تولید زبانی این کودک در مرحله تک واژگانی-که بطور عمده شامل تولید کلمات تنها می باشد-به مدت هفت ماه از ابتدای 16 تا 23 ماهگی وی مورد مشاهده، ثبت، و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف از اجرای این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا یافته های مطالعات مربوط به توسعه آوایی و واژگانی کودکان در زبانهای دیگر، در مورد زبان فارسی به عنوان زبانی از زبانهای شاخه هند و اروپائی نیز صادق است یا خیر؟ در این تحقیق مباحث «غلبه مقوله دستوری اسم»، «جهش واژگانی» و غلبه ساختارهای آوایی CV, CVC, CVCV در تولیدات واژگانی اولیه کودک مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. مطالعات محدود و انگشت شمار انجام یافته در زمینه توسعه آوایی و واژگانی کودکان در زبان فارسی نشانگر لزوم و اهمیت مطالعه در این زمینه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 891

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

لطیف فرناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  136-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

در مدل آموزشی تیمی، هر دو همکار با به عهده گرفتن مسوولیت هایی مشترک از قبیل ارائه مشاوره آموزشی، آموزش و مدیریت کلاس درس قادر خواهند بود تا تخصص کاربردی-حرفه ای یکدیگر را مشاهده نموده، آن را مورد بررسی و نقد قرار دهند و در نهایت تجربیات کاربردی یکدیگر را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فرا گیرند. در این مقاله سعی شده است تااجرای این مدل آموزشی نوین (به عنوان مدلی جایگزین شیوه تدریس سنتی تک مدرسی) در کلاسهای زبان انگلیسی بازرگانی عمومی در شرکت ساپکو (شرکت فنی مهندسی طراحی و تامین قطعات خودرو) بررسی شود. بدین مفهوم که محقق این مطالعه موردی اساسا سعی داشته است تا با تمرکز بر عملکرد دو مدرس زبان انگلیسی بازرگانی عمومی رویکردها و باورهای آنها را نسبت به تجربه تدریس تیمی قبل و پس از مورد بررسی قرار دهد تا بتواند از میزان تاثیر این شیوه نوین آموزشی بر سطح دانش آموزشی هر یک از مدرسان همکار آگاه شود. در نتیجه این پژوهش شیوه آموزش تیمی در مقایسه با روشهای انفرادی توسعه و ارتقا دانش، طبق نظر مدرسانی که در این مطالعه شرکت داشتند، به عنوان شیوه موثرتری برای انتقال و توسعه دانش آموزشی مدرسان مطرح شده است. به علاوه شیوه آموزش تیمی را به راحتی می توان به عنوان شیوه ای مقرون به صرفه و جایگزین دوره های سنتی آموزش ضمن خدمت به طراحان دوره های آموزشی، سیاستگذاران آموزشی و و افرادی که دست اندرکار ارتقا و توسعه حرفه ای مدرسان هستند معرفی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  188-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  916
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

با هدف بررسی منشا خطاهای املایی دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی، در تحقیق حاضر 51 نمونه حاصل از آزمون املا دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی و دبیرستان مجتمع آموزشی جمهوری اسلامی ایران در باکو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل محتوائی داده ها سه منشا اصلی و هفت الگوی خطاهای درون زبانی، میان زبانی و خاص را مشخص ساخت. فراوانی خطاهای درون زبانی بیشتر از فراوانی خطاهای میان زبانی بود و فراوانی خطاهای خاص کمتر از هر دوی آنها بود. بنابراین، پیشنهاد می شود دوره های ضمن خدمت این خصوص را در برنامه آموزشی خود لحاظ کنند طوریکه آگاهی معلمان و دبیران زبان انگلیسی از منشا و الگوهای انواع خطاهای املایی بیشتر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 916

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0