مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  17-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  530
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 530

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  814
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 814

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  33-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  779
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 779

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  43-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  948
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 948

دانلود 318 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  54-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  63-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  708
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 708

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسن زاده مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  73-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  81-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  883
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 883

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  88-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  555
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 555

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  97-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  570
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 570

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  105-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  650
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 650

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  117-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  694
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 694

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  127-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  136-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  826
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 826

دانلود 327 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  143-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  151-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  604
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 604

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  162-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  169-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  520
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 520

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  181-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  191-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 295 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  203-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 344 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رییسی افراسیاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  215-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  225-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  743
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 743

دانلود 287 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  233-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  242-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  955
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 955

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  253-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  898
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 898

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  263-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  677
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  275-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  626
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 626

دانلود 229 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اصلانی هدی | مقیمان محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  284-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  514
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 514

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  293-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  572
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 572

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  303-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فضلی علی | حسینی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  311-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  768
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 768

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  319-329
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1000
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1000

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  330-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  622
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 622

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  339-350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  351-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1196
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1196

دانلود 359 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  359-367
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  368-376
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  377-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 354 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  387-395
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  396-404
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0