نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

موحدی علی | طبرسا تقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  36-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

به منظور استفاده بهینه از مواد لیگنوسلولزی (غیر جنگلی) موجود در ایران بررسی استفاده از سرشاخه های درختان بادام یا چوب صنوبر در خواص چسبندگی داخلی تخته خرده چوب مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت تخته ها از رزین اوره فرم آلدیید به میزان ده درصد وزن خشک چوب و کلروآمونیم به منظور کاتالیزور استفاده شده است. سه عامل متغیر برای این آزمایش در نظر گرفته شده است که فاکتورهای متغیر این مطالعه شامل نسبت درصد اختلاط بادام به صنوبر در 5 سطح (0-100 , 55-45 , 70-30 , 85-15 , 100-0 ) و فشار پرس در 2 سطح ( 4 و 10 مگاپاسکال ) و درجه حرارت پرس در 2 سطح ( 140 و 160 درجه سانتیگراد ) بوده است. در شرایط آزمایشگاهی از هر تیمار، سه تخته ساخته شده است و خواص چسبندگی داخلی آنها طبق آیین نامه استاندارد DIN 68763 اندازه گیری شد (1). نتایج این بررسی نشان داد که افزایش سرشاخه بادام در ماده اولیه مورد استفاده باعث کاهش چسبندگی داخلی تخته ها گردید. علت این تغییرات را می توان به جرم ویژه نسبتا زیاد سرشاخه ها و درصد بالای پوست در ماده اولیه نسبت داد. اثر منفی افزودن سرشاخه های بادام به صنوبر با افزایش فشار پرس 10 مگاپاسکال و درجه حرارت 160 درجه سانتیگراد بهترین تیمار معرفی گردید.  

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 41 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  2-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1145
 • دانلود: 

  638
چکیده: 

همانطور که عوامل های محیطی بر میزان کیفیت اسانس تاثیر دارند. روشهای مختلف تقطیر نیز می تواند بر میزان و کیفیت اسانس تاثیر داشته باشد. در این تحقیق گونه بابونه کاذب Tripleurospermum discifrome (که تشابه زیادی با گونه بابونه Matricaria chamomilla L. دارد) از باغ گیاهان دارویی همدان جمع آوری گردید و سپس از نمونه توسط دو دستگاه تقطیر با بخار، که در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع توسط جایمند- رضایی طراحی گردیده است. اسانس گیری به عمل آمد، بازده اسانس ها به ترتیب 0.21 و 0.37 درصد می باشند. سپس جهت بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانسها از دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. ترکیبهای عمده در طرح شماره یک (دستگاه تقطیر با بخار) شامل: ویریدیفلورن (41.2 درصد)، ترانس – ترانس ماتریکاریا استر ( 31.9 درصد )، بتا – سزکویی فلاندرن (8.8 درصد ) و ترانس – ماتریکاریااستر (4.9 درصد ) و در طرح شماره دو (دستگاه تقطیر با بخار) ترکیبهای عمده شامل: ترانس – ترانس ماتریکاریا استر (51 درصد ) ، ویریدیفلورن (13 درصد ) و ترانس – ماتریکاریااستر ( 9.8 درصد ) می باشند. بنابراین از این تحقیق نتیجه گرفته می شود که جهت استخراج بیشترین درصد ترکیب ترانس – ترانس ماتریکاریااستر که یکی از ترکیبهای مهم دارویی محسوب می شود باید از طرح شماره دو دستگاه تقطیر آب با بخار استفاده نمود. البته به همین صورت امکان انتخاب دستگاه برای ترکیبهای دیگر نیز وجود دارد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1145

دانلود 638 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  8-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و تاثیر زمان نمونه برداری و منطقه بر ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاه تاغ انجام گرفت .در ماههای خرداد، تیر، مرداد و آبان از تاغزارهای کرمان (جاده جوپار)، زرند و رفسنجان (جاده نوق) نمونه برداری انجام شد. در سیستم آب هوایی دومارتن آب و هوایی این سه منطقه به ترتیب بیابانی در کرمان و نیمه خشک در رفسنجان و زرند بود. در این تحقیق ترکیبات شیمیایی شامل دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، پروتیین خام و خاکستر ونیز املاح کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، آهن، منگنز، مس و روی مشخص شد برای تعیین قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی از روش دو مرحله ای شیرابه شکمبه – پپسین استفاده شد. میانگین و خطای معیار دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، پروتیین خام و خاکستر در تمامی نمونه ها به ترتیب %38.13±0.53، %21.2±0.52، %10.63±0.33 و %28.73±0.36 بود.  میانگین و خطای معیار کلسیم، فسفر، منیزیم و پتاسیم در تمامی نموننه ها به ترتیب %1.7±0.05، %0.18±0.01، %1.6±0.03، %1.31±0.08 بود. میانگین ( قسمت در میلیون ) و خطار معیار آهن، منگنز، مس ، روی به ترتیب 4.69 ± 182.19 ، 0.39 ± 218 ، 0.26 ± 7.44 و26.45±1.27  بود. میانگین و خطای معیار ضریب هضمی در تمامی نمونه ها نیز 0.02 ± 0.59 بود. در دیواره سلولی تاثیر زمان نمونه برداری معنی دار (P<0.001) بود ولی منطقه تاثیری معنی دار نداشت. پروتیین خام تاثیر زمان نمونه برداری (P<0.001) و منطقه (P<0.01) معنی دار بودند. دردیواره سلولی بدون هضم سلولز، خاکستر، کلسیم، فسفر، و منیزیوم زمان نمونه برداری و منطقه تاثیر معنی داری نداشتند. در پتاسیم فقط زمان نمونه برداری و منطقه تاثیر معنی داری داشتند. در این تحقیق همانند سایر گیاهان مرتعی با رشد گیاه از پروتینی خام تاغ کاسته شد . برخلاف دیگر گیاهان مرتعی ، با رشد گیاه از دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز کاسته شد.  

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 181 استناد 3 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  13-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

در این بررسی در دو فصل تابستان و پاییز (1380) نمونه های آزولا از مناطق از پیش تعیین شده در جنوب غربی (سیاه کشیم)، مرکز (هندخاله) و شرق (شیجان) تالاب تهیه گردید. استخراج ترکیبات ارگانوفسفره و ارگانوکلره از آزولا با استفاده از مخلوط حلال استن – متیلن کلراید و دستگاه سوکسیله صورت پذیرفت. جداسازی و شناسایی ترکیبات در نمونه های استخراج شده به ترتیب با دستگاههای GC-NPD و GC/MS نوع تله یونی و چهار قطبی انجام گرفت. مهمترین آلاینده شناسایی شده در این گیاه سم فنیتروتیون بوده که با روش مشاهده یون انتخابی (SIM) نیز مورد تایید و با دستگاه GC-NPD اندازه گیری شد. بیشترین مقدار سم فنیتروتیون اندازه گیری شده در آزولای نمونه برداری شده در فصل تابستان مربوط به جنوب غربی به میزان 591 ng/g بر اساس وزن تر و کمترین مقدار آن مربوط به شرق تالاب به میزان 341ng/g بوده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 135 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

وهابی جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  22-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2735
 • دانلود: 

  1207
چکیده: 

پخش سیلاب بر روی مخروط های افکنه واقع در دهانه خروجی آبراهه در حوزه های آبخیز با هدف ذخیره سیلابها روش مناسب جهت بهره برداری از آب خشکه رودخانه های فصلی و همچنین جریان مازاد رودخانه های دایمی می باشد. مهار سیلابها، تغذیه مصنوعی آبخوانها و در بهینه سازی بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده از مهمترین اهدافی است که در عملیات پخش سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک مورد نظر می باشد. اگر چه استفاده از کلیه آبها با کیفیت مناسب میتوان در این زمینه استفاده نمود. ولی فراوانی وقوع سیلاب و نیاز به کاهش خطرات و زیانهای ناشی از آن ، استفاده از سیلابها را توجیه می نماید. هرچند با توجه به امکان پذیری استفاده بهینه از آب و خاک، که یک اصل مهم در پخش سیلاب است. آبیاری مراتع و تغذیه مصنوعی آبخوانها تحقق می یابد. با این وجود اهمیت تغذیه آبخوانهای تهی و احیا و اصلاح مراتع فرسوده، تثبیت شن زارها و بالاخره حفاظت خاک و کاهش زیانهای سیل از یک سو ارزانی احداث شبکه ها و بازده اقتصادی فراوان پخش سیلاب از سوی دیگر، پرداختن به این مقوله را منطقی و توجیه پذیر می نماید.  با توجه به پراکنش و گستردگی مناطق مناسب برای احداث سامانه های پخش سیلاب و گوناگونی عوامل اصلی موثر در طراحی و اجرای طرحهای ذیربط، ارزیابی عملکرد سامانه های پخش سیلاب احداث شده در مناطق مختلف کشور جهت دستیابی به الگوهای بهینه، امری ضروی می باشد. بدین منظور ، بررسی علل بروز مشکلات مبتلا به بروز مشکلات مبتلا به سامانه های پخش سیلاب با تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای تحقق این مهم، بررسی تحلیلی کاستیهای موجود در عملکرد سامانه های پخش سیلاب از ابعاد و جنبه های مختلف و شناخت و ارایه نقاط ضعف و قوت این سامانه ها، محملی مناسب برای محققین جهت تعریف و اجرای طرحهای تحقیقاتی در این زمینه میتواند باشد. در مقاله حاضر ، سعی گردیده است ضمن بیان و تحلیل ضوابط و معیارهای بکارگرفته شده  در مکان یابی ، طراحی و اجرای طرحهای احداث ایستگاههای پژوهشی، آموزشی و ترویجی پخش سیلاب، زمینه های مناسب تحقیقاتی مرتبط با موضوع با توجه بررسی انجام شده درباره مشکلات مبتلا به ارایه شود. در مجموع با توجه به نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده، اجرای طرحهای پخش سیلاب افزون بر حل بخش عظیمی ازمسایل ناشی از جاری شدن سیلابها و هدر رفت آنها می تواند راهکار زیربنایی برای حل مسایل مهمی چون گسترش بیابان ها، تخریب مراتع، تغذیه آبخوان ها و توسعه منابع آب، توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده و کشاورزی شود. به طوری که از این طریق امکان حل مسایل اجتماعی و اقتصادی ذیربط در کشور نیز فراهم می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2735

دانلود 1207 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  30-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1443
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

عکس العمل قطر برابر سینه و ارتفاع درختان 34 ساله دست کاشت کاج تهران (Pinus eldarica Medw) به تغییرات شیب و جهت دامنه در پارک جنگلی لویزان مطالعه شد. برای این منظور، در سال 1380، در بخشی از این جنگل تعداد 57 قطعه نمونه در چهار جهت جغرافیایی اصلی و دو طبقه شیب 0-15 و 16-40 درصد انتخاب گردید. در هر قطعه نمونه، قطر برابر سینه و ارتفاع هفت درخت اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که شیب ، فقط به روی قطر برابر سینه جهت جغرافیایی و ارتفاع اثر می گذارد و تاثیر توام جهت و شیب فقط روی ارتفاع معنی دار است. بدون در نظر گرفتن شیب، بلندترین درختان در جهت شرقی و قطورترین درختان در جهات شرقی و جنوبی قرار دارند. به طور کلی از این تحقیق می توان استنتاج کرد که اندازه های قطر و ارتفاع درختان کاج تهران از نظر برآیند مطلوبیت در جهت شرقی نمود پیدا می نمایند. به منظور افزایش اندازه این مشخصه ها، جنگل کاری این گونه در مناطق اکولوژیک یکسان می تواند روی جهت شرقی و بعد از آن روی جهات شمالی و غربی توصیه گردد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1443

دانلود 393 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

MOVAHEDI A.

نشریه: 

PAJOUHESH-VA-SAZANDEGI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  60 (IN NATURAL RESOURCES)
 • صفحات: 

  36-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18896
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In order to use lignocellulusic materials (non forest) grown in Iran, This study has been conducted on feasibility of using amygdal tree brnaches mixed with poplar particles for making particleboard. Urea-formaldeid was used as binder (10% based on oven dry wood) and Amonium coloride as catalizor. Among parameter affecting particleboard properties, three parameters were selected as dependet: Percentage of amygdale tree branches in mixture (0, 15, 30, 45, 100%), Press pressure 4 Mpa and 10Mpa, and Press temperature 14oc and 16oc. Other process parameters were kept constant. Three boards were made in each conditions cut from produced particleboards and tested. Results showed that increase Amygdale tree branches in mixture causes some decrease in internal bond .Optimized treatment was introduced as below percentage of amygdale tree branches in mixture (15-30%), Press pressure 10M pa and Press temperature 160oc.

آمار یکساله:  

بازدید 18896

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  44-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1135
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

تپه های شنی خوزستان با مساحتی حدود 350000 هکتار، 5.3 درصد کل استان را شامل می شوند. برای تثبیت بیولوژیکی اراضی شنی از سال 1374 تا 1378 سالانه بطورمیانگین 1160 هکتار مالچ پاشی و 1632 هکتار نهال کاری شده است. این عملیات علاوه بر حفاظت از منابع اقتصادی استان از نظر زیست محیطی نیز دارای آثار ارزشمندی است. چهارگونه درخت کهور، گز شاهی، کنار و اکالیپتوس از گیاهانی می باشند که برای تثبیت شن در این اراضی کشت می شوند. مهمترین آفتی که به این گیاهان خسارت می زند و ممکن است باعث نابودی آنها  شود موریانه شن یا Psammotermes hybostoma می باشد. انتخاب گیاهان مقاوم به این موریانه می تواند هزینه های تثبیت شن در این اراضی را کاهش دهد. به منظور انتخاب گونه مقاوم از میان گونه های موجود، از تنه درختان سالم 13 ساله هر گونه ، 64 قطعه چوب به ابعاد 10.5´4.5´5 سانتیمتر تهیه شد. قطعات چوب به مدت 3 ماه در عمق 30 سانتیمتری زیر شن قرار داده شدند. ضمنا مشخصات شیمیایی و فیزیکی چوب چهار گونه درخت فوق الذکر تعیین گردید. نتایج نشان داد 15 , 25 , 47.5 , 72.5 درصد قطعات چوب به ترتیب متعلق به گز شاهی، کنار، اکالیپتوس و کهور آلوده به موریانه شده بودند. شاخص تغذیه ( کاهش وزن چوب ناشی از تغذیه + کاهش رطوبت ناشی از تبخیر ) به ترتیب 3.9 , 10.5 , 18 , 27.3 درصد برای گز شاهی، کنار، اکالیپتوس و کهور بود. مقدار تغذیه خالص موریانه از چوبهای 1000 گرمی 1.3 , 1.6 , 4.2 , 6.17 به ترتیب مربوط به گز شاهی کنار، اکالیپتوس و کهور بود. این آزمایش ها نشان داد که درخت کهور از بین چهار گونه مقاوم ترین است. تجزیه فیزیکی و شیمیایی نیز، وزن مخصوص، مواد استخراجی و لینگنین بیشتر این گونه را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1135

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  52-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

پروانه دم قهوه ای بلوط Euproctis chrysorrhoea ( L.)، از برگخوارهای مهم بلوط و برخی دیگر از پهن برگان بوده و به علت حساسیت زا بودن موهای آن دربدن انسان از نظر بهداشتی نیز مهم است. معرفی عامل بیولوژیک مناسب همراه با سایر روش های موجود برای کنترل این آفت در سال های طغیانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای ارزیابی بیمارگری و زیست سنجی جدایه DAOM 198499 قارچ Verticillium lecanii  که در محیط کشت جامد رشد یافته بود یا غلظت های108 , 107 , 106 , 105 , 104  کنیدیوم در میلی لیتر همراه با شاهد شامل آل مقطر حاوی (Triton X-100) روی لاروهای سن سوم حشره، در قالب طرح کاملا تصادفی ارزیابی گردید. در آزمایش های دیگر غلظت های 106 و 108 کنیدیوم در میلی لیتر با دو تیمار تامین رطوبت نسبی 2 ± 97 درصد در 24 و 48 ساعت بعد از اسپورپاشی و همچنین دو تیمار حاوی ماده جذب کننده رطوبت و یا بدون آن روی لاروهای سن سوم در قالب آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی بررسی گردید. نتیج تجزیه واریانس آزمایش نخست، نشان داد که بین غلظت های 107 و 108 کنیدیوم در میلی لیتر با سایر غلظت ها اختلاف معنی دار وجود دارد (P<0.01) . با استفاده از روش پروبیت ، LC50 معادل 106×7.2 کنیدیوم در میلی لیتر محاسبه گردید. تلفات بیشتر از %50 فقط در غلظت های 107 و 108 مشاهده و LT50 از طریق انجام آزمون بقا (Life test) برای غلظت های مذکور به ترتیب 0.31± 7 و 0.22 ± 5 روز محاسبه گردید. تیمار تامین رطوبت به مدت 48 ساعت بعد از اسپورپاشی با میانگین تلفات 90.95 درصد با تیمار تامین رطوبت به مدت 24 ساعت با میانگین 44.44 درصد اختلاف معنی دار داشت (P<0.01). این اولین گزارش از بیماری گری این جدایه از قارچ روی لارو پروانه بر گخوار دم قهوه ای بلوط است .  

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 44 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  812
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

جنگلهای منطقه قامیشله در 36 کیلومتری شمال مریوان، مورد تحلیل کمی قرار گرفتند. بر اساس شاخص اهمیت در مجموع 2تیپ جنگلی تشخیص داده شده که عبارتند از: وی ول یا Quercus libani Oliv . در جهت شمالی و شمال شرقی و شمال غربی، بلوط ایرانی یا Quercus brantii Lindl. در جهات جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی و شرقی. الگوی مکانی پراکنش گونه ها در تیپ های فوق از نوع کپه ای بدست آمد. میانگین درصد تاج پوشش در تیپ های جنگلی وی ول و بلوط ایرانی به ترتیب : 28.3 درصد و 24.9 درصد و تراکم کل در این دوتیپ به ترتیب 391.4 و 246.0 پایه در هکتار تشخیص داده شد. بالاترین میزان شاخص اهمیت در بین تمامی جهات جغرافیایی مربوط به(3.146)  Quercus libani، بود. حداقل ضرایب فاصله بین جهت شمالی ، شمال شرقی و شمال غربی با جهات جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی و شرقی مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 812

دانلود 268 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  101
کلیدواژه: 
چکیده: 

گونه گبر از خانواده Mimosaceae و دارای 4 زیر گونه است و دو زیر گونه آن هر یک دارای 2 واریته بوده و زیرگونه موجود در ایران تورتیلیس می باشد. فلور مناطق انتشار طبیعی گونه متعلق به 44 خانواده گیاهی است که خانواده های Ephedraceae، Chenopodiaceae، Poaceae و گونه های Hammada salicornica، Aristida adscensionis، Ephedra foliata، Stipa capensi، در همه رویشگاه های گونه گبر حضور دارند در ضمن گونه های بالارونده از جمله Pentatropis spiralis، Ephedra foliata، Commicapus stenocarpus به کرات بر روی گونه گبر مشاهده شده اند. در این مطالعه دو گونه سوسک بذر خواه Pentatropis spiralis و Bruchidius sahlbergi برای اولین بار از روی این گونه جمع آوری و شناسایی شده است. تجزیه قسمتهای قابل تعلیف این گونه نشانه می دهد که بذر سبز و نارس، میوه، بذر رسیده و برگ آن از نظر میزان پروتیین خام در مقایسه با یونجه غنی تر است. شایان ذکر است سرشاخه، گل و میوه این گونه از منابع خوراکی عمده بز و شتر درمناطق انتشار طبیعی گونه است و گلهای معطر فراوان آن یک منبع مهم تغذیه زنبور عسل می باشد. چوب محکم و با دوام این گونه برای تیرهای حصار، پرچین باغ، آغل، پایه های تور ماهی گیری، ایجاد سایبان ، پایه های کپر، ساختن دسته افزار کشاورزی، پایه های تختخواب ، قالب سندان، سرچکشهای چوبی و بویژه به علت قابلیت جست زایی و شاخه زادی آن ، سازگاری ، قابلیت اصلاح ژنتیکی، مقدار بالای انرژی چوب آن، تکثیر آسان و مقاوم بودن این گونه به امراض و آفات دارای معیارهای لازم برای کشت عمده جهت تامین سوخت می باشد. در ضمن چوب سوخت و ذغال آن عالی و بادوام است. در این مطالعه مقاطع میکروسکوپی چوب این گونه تشریح شده است. از دیگر موارد استفاده این گونه چند منظوره مناطق خشک و بیابانی، قابلیت آن برای حفاظت خاک و تثبیت شن است. ثبت مراحل حیاتی این گونه نشان می دهد که رشد رویشی آن در فصل خنک و دوره ریزش باران سالانه و فصل گلدهی و میوه دهی در فصل گرم و خشک سال رخ می دهد و تیرماه مناسب ترین زمان جمع آوری بذر است.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 101 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  80-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1550
 • دانلود: 

  870
چکیده: 

در این تحقیق، مناطق وسیع دگرسانی گرمابی منطقه طارم، سنگهای مادر ماگمایی و توده های نفوذی مرتبط به منظور کمک در برنامه های اکتشافی نهشته های اپی ترمال و ارزیابی خسارات زیست محیطی آن در منطقه طارم و البرز مرکزی، از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای مورد بررسی قرار گرفته است. برای نیل به این هدف، روشهای مختلف پردازش تصاویر رنگی حاصل از ترکیب 3 باند TM، مورد آزمون قرار گرفته است. به کمک ضریب شاخص بهینه (OIF) ، ترکیب های باندی مناسب تعیین شدند. تصویر رنگی (5,3,1) (RGB) جهت تفکیک واحد های سنگی، ترکیب های رنگی باندهای (1, 5, 7) و (1, 4, 7) و باندهای تفاضلی RGB (b1-b2),(b4-b2),(b5-b7) به منظورشناسایی پهنه های دگرسانی گرمابی، مناسب تشخیص داده شدند. درترکیب رنگی RGB(1,4,7) ناحیه زاجکندی، آلتراسیون درجه بالا به رنگ سفید، درجه متوسط به رنگ آبی فیروزه ای، در ترکیب رنگی RGB(1,5,7) ، انواع پیشرفته دگرسانی به رنگ سفید درجه متوسط آن صورتی، در ترکیب رنگیRGB (B1-B2),(B4-B2),(B5-B7) ، انواع پیشرفته دگرسانی به رنگ صورتی و درجه متوسط آن لاجوردی می باشد. با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده و در نظر گرفتن رخساره طیفی واحدهای سنگی در ترکیب رنگی (5,3,1) برای اولین بار توده نفوذی یوزباشی چای شناسایی و در این تحقیق ارائه شده است. به دلیل شباهت های رفتار طیفی واحدهای مارنی و به ویژه رسوبات آبرفتی با سنگهای دگرسان شده، در تفسیرهای چشمی و طبقه بندی نظارت شده تداخل و اختلاط داده ها ملاحظه گردید. در این خصوص سعی گردید ، نمونه های تعلیمی به نحوی انتخاب شوند که ضمن دارا بودن پراکنش مطلوب در سطح تصویر، حداقل تداخل و مجاورت خوشه های انتخابی را نیز نشان دهند. از این طریق می توان با طبقه بندی نظارت شده، نقشه های مناسبی را تولید نمود. محدوده مناطق دگرسانی با طبقه بندی های نظارت شده بر روی ترکیب های رنگی یاد شده، به نقشه در آمده اند. بر پایه نتایج حاصله ، حدود 15 درصد از سنگهای ولکانوکلاستیک منطقه طارم دگرسان شده هستند که نشان از گسترش وسیع این پدیده در ارتفاعات طارم دارد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1550

دانلود 870 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  88-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

در این بررسی میزان ترکیب و اسانس برگ گیاه مورخوش در مراحل قبل از گلدهی، گلدهی و بعد از گلدهی که از منطقه کوه تنگ زاغ جمع آوری شده بود مورد مقایسه قرار گرفت. در اسانس مرحله قبل از گلدهی تعداد 18 ترکیب شناسایی شده که 98.8 درصد وزن اسانس را تشکیل می دهند. در مرحله گلدهی تعداد ترکیبات شناسایی شده 14 ترکیب بوده که 98.6 درصد وزن اسانس را تشکیل میدهند. در مرحله بعد از گلدهی تعداد 20 ترکیب وجود دارد که 99.7 درصد وزن اسانس را شامل می شود. بازده اسانس در این سه مرحله به ترتیب 5.3 , 5.5 و 11.1 درصد می باشد. ترکیبهای لینالول ( 541 – 63.2 درصد)، کامفور ( 18.8 – 24.8 درصد )، لیمونن (4.5 – 6.1 درصد ) ، کامفن ( 2.5 – 3.9 درصد )، برنئول ( 0.6 – 2.7 درصد ) و آلفاپینن ( 1 – 1.5 درصد ) بیش از 90 درصد اسانس را تشکیل می دادند. به طور کلی در منطقه کوه تنگ زاغ در مرحله قبل از گلدهی ترکیبهای کامفن، آلفا کامفولنال، آلفا پینن، لیمونن، کامفور، ترپینن – 4 – ال، آلفا ترپینئول ، اکتان – 3 – وان، سیس و ترانس لینالول اکسید و پاراسیمن، در مرحله گلدهی ترکیبهای سیس جاسمن ، اکتا – 3 – کارن ، بتا بیزابولن و برنئول و در مرحله پایان گلدهی ترکیبهای لینالول، بتا اسیمن ، نرول، نرال، ژرانیول، ژرانیان، گاما ترپینن، ترپینولن و میرسن دارای بیشترین مقدار بودند.  

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 343 استناد 3 مرجع 2
نویسندگان: 

احسانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1165
 • دانلود: 

  353
چکیده: 

امروزه مطالعات ژئومرفولوژی به عنوان پایه مطالعات و بررسی های منابع طبیعی محسوب می شود. دراین بررسی، ویژگی های محیط طبیعی حوزه آبخیز دشت میانکاله و خلیج گرگان و بخشی از ارتفاعات مناطق کوهستانی حد فاصل شهرستان بهشهر ونکا (کوههای جهان موره ) در رابطه با پوشش گیاهی براساس واحد های ژئومرفولوژی و خاک مورد تحقیق قرار گرفت. هدف از این تحقیق، پیدا نمودن ارتباط و نقش دقیق هر یک از عوامل محیطی از جمله خاک، اقلیم و شرایط هیدرولوژیکی در استقرار پوشش گیاهی برروی هر یک از واحدهای ژئومرفولوژی در منطقه مورد مطالعه بوده است. به این منظور بر اساس تلفیق روش برون بلانکه و کوچلر، پارامترهای محیطی در هر واحد ژئومرفولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:50000 ، عکس های هوایی 1:20000، نقشه زمین شناسی 1:250000 و بازدید های محلی، نقشه های شبکه هیدروگرافی، سنگ شناسی، ارتفاع، شیب، جهت و نقشه مرفولوژی به منظور دستیابی به نقشه پایه اقدام شد. جهت انجام مطالعات ژئومرفولوژی، با انطباق نقشه های به دست آمده و بازدیدهای محلی، نقشه ژئومرفولوژی ترسیم و در ادامه، نقشه واحدهای کاری تعیین گردید و در نتیجه در منطقه مورد مطالعه دو واحد دوران زمین شناسی (دوران دوم، دوران چهارم) به 4 تیپ و 14 رخساره شناسایی شد. در بخش اقلیم با استفاده از داده های آماری ایستگاه های هواشناسی منطقه، نقشه های خطوط همباران، همدما و هم تبخیر ترسیم و اقلیم منطقه با روش های آمبرژه و دومارتن مشخص گردید. در این بخش، مطالعات فیزیوگرافی و بررسی های کمی و کیفی هیدرولوژیکی نیز انجام گرفت. جهت مطالعات خاکشناسی، در داخل هر یک از واحدهای ژئومرفولوژی، ضمن حفر و تشریح کامل پروفیلی، از افق های مختلف نمونه برداری شد که پس از تجزیه نمونه ها، نوع تیپ خاک تعیین و بر اساس طبقه بندی جدید، رده بندی انجام گرفت. سپس بر اساس فرمول کوودا، عمق بحرانی سفره آب زیرزمینی منطقه مشخص گردید. مطالعات پوشش گیاهی از طریق نمونه برداری و برداشت صحرایی با روش فلورستیک – فیزیونومیک و به منظور تعیین جوامع و واحد های گیاهی در هر واحد ژئومرفولوژی انجام گرفت، در داخل آنالیز فلورستیک - فیزیونومیک، اطلاعات به دست آمده از فرم آنالیز فلورستیک - فیزیونومیک، تعداد 67 گونه گیاهی در 31 واحد گیاهی شناسایی شد. این بررسی نشان داد که بهترین روش مطالعه جهت ارزیابی متغییرهای محیطی در هر جامعه گیاهی، انتخاب واحدهای ژئومرفولوژی به عنوان پایه مطالعات حایز اهمیت می باشد. همچنین به منظور معرفی جوامع گیاهی که وضع و شرایط محیط خود را منعکس می سازند، روش فلورستیک – فیزیونومیک به عنوان بهترین روش توصیه می گردد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1165

دانلود 353 استناد 0 مرجع 2