نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  552
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

این پژوهش، با هدف اصلی شناخت تاثیر آموزش چند رسانه ای تعاملی با چند رسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی انجام گرفت که به طور ویژه تاثیر این رسانه ها بر دو مولفه سرعت و دقت یادگیری مورد توجه بود. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری؛ کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال 89-1388 در شهر ساری به تعداد 2350 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به تعداد 40 نفر (در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل) در قالب 2 کلاس درس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد آزمون دقت تولوز پیرون و پرسش نامه آزمون سرعت محقق ساخته، که روایی و پایایی آن نیز بررسی شد به صورت پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (شامل درصد، تعداد و میانگین) و استنباطی (آزمون t مستقل و t همبسته) انجام شد. نتیجه پژوهش حاکی است، بین آموزش چند رسانه ای تعاملی و غیرتعاملی تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی؛ آموزش چند رسانه ای تعاملی در مقایسه با چند رسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری تاثیر بیشتر دارد و این امر در دو مولفه سرعت و دقت یادگیری نیز صادق است.

آمار یکساله:  

بازدید 552

دانلود 241 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  451
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی و جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد 172 نفر بود که از این تعداد بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه محقق ساخته 28 سوالی استفاده شد که از روایی صوری و محتوایی برخوردار بوده و پایایی آن 0.93 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون t تک متغیره، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که اعضای هیات علمی نقش دانشگاه های مجازی را در دستیابی به اهداف چهارگانه آموزش عالی شامل تعالی و پیشرفت کشور در صحنه های علم و فن آوری و روابط بین المللی، در گسترش آموزش عالی در سطح کشور، در تربیت نیروی متخصص برای احراز مسوولیت های علمی و اجرایی کشور و در نظارت، حمایت و هدایت دانشگاه ها و سیاست گذاری علمی مثبت ارزیابی کرده اند. همچنین یافته ها نشان داد که بین نظرات اعضای هیات علمی گروه های مختلف آموزشی در خصوص نقش دانشگاه های مجازی در تعالی و پیشرفت کشور در صحنه های علم، فن آوری و روابط بین الملل تفاوت وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 451

دانلود 265 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

این پژوهش با هدف امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری متشکل از کلیه کارشناسان، مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ساری به تعداد 1620 نفر می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 463 نفر (30 نفر کارشناس، 136 نفر مدیر و 297 نفر معلم) تعیین شد که به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب پایایی 0.95 استفاده شد و داده ها با آزمون خی دو (c2) تحلیل شد. نتایج بررسی نشان داد که وضعیت امکانات و تجهیزات رایانه برای امور اداری مدارس مطلوب می باشد؛ اما این امکانات برای امور آموزشی (استفاده معلمان و دانش آموزان) مطلوب نیست؛ یعنی، بیش از یک دوم مدارس برای معلمان و قریب نه دهم مدارس برای دانش آموزان فاقد رایانه هستند. مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات معلمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، اما از علاقه و انگیزه بالایی برای استفاده از فن آوری های نوین در آموزش برخوردار هستند. همچنین وضعیت محتوای آموزش الکترونیکی مطلوب نبود به طوری که کمترین توجه، به کیفیت آموزشی با 33.4 درصد بوده و معلم در تولید محتوای الکترونیکی هیچ نقشی ندارد؛ یعنی، از هنر و فن معلمی در تولید محتوای الکترونیکی بهره ای نبرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 232 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان اهمیت چهار فاکتور فن آوری، محتوا، مدرس و شیوه های یادگیری بر میزان اثربخشی دوره های الکترونیکی و نیز میزان رضایت از آنها از دیدگاه کارکنان بود. جامعه آماری شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان در سراسر ایران، که در دوره های الکترونیکی برگزار شده در سال 1390 شرکت کرده اند، بود. از بین این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 86 نفر طبق جدول مورگان انتخاب گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و پرسش نامه محقق ساخته دو وجهی در مقیاس لیکرت بود. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها با استفاده از آماره های آمار توصیفی (میانگین، درصد، فراوانی، انحراف معیار) و آمار استنباطی (خی دو، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون ناپارامتری فریدمن) با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل های انجام شده نشان داد که هر چهار عامل نامبرده، در اثربخشی دوره های الکترونیکی نقش کلیدی دارند که به ترتیب اولویت عبارت اند از: کیفیت و شیوه های یادگیری با ضریب همبستگی 0.699، نوع فن آوری با ضریب همبستگی 0.654، محتوای دوره های الکترونیکی با ضریب هبستگی 0.573 و مدرس با ضریب همبستگی .0.398

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 128 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2268
 • دانلود: 

  1282
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی اثربخشی دوره آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، 11 استاد و 547 دانشجوی دوره مجازی این دانشگاه می باشد. نمونه آماری استادان به علت محدود بودن آنها برابر با جامعه آماری آنها (11 استاد) بود و از جامعه آماری دانشجویان بر اساس جدول کرجسی و مورگان 226 نفر به عنوان نمونه، انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته می باشد. جهت سنجش روایی پرسش نامه، روایی محتوایی آن بررسی شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، برای استادان 0.92 و برای دانشجویان 0.86 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های t تک نمونه ای و t گروه های مستقل) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر استادان اثربخشی دوره آموزش مجازی مطلوب بوده و دانشجویان اثربخشی این دوره را در حد متوسط برآورد نموده اند. همچنین مقایسه بین نظرات استادان و دانشجویان نشان داد که استادان در مورد اثربخشی دوره آموزش مجازی، نظرات مثبت تری نسبت به دانشجویان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 2268

دانلود 1282 استناد 2 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

پژوهش حاضر در نظر دارد، با تحلیل پنج شاخص وب سنجی شامل رتبه ترافیک، قابلیت رویت، اندازه وب سایت، طراحی و تعداد فایل های علمی (PDF) موجود در سایت، به بررسی وب سایت های دانشگاه آزاد اسلامی بپردازد. شیوه پژوهش از نوع کاربردی و روش توصیفی با استفاده از شیوه وب سنجی انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل و به روش وب سنجی استفاده گردیده است. جامعه پژوهش حاضر، وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی ایران می باشد که در مجموع 66 وب سایت را شامل می شود که از بین وب سایت های دانشگاهی انتخاب شده اند و در یک دوره زمانی سه ماهه با استفاده از روش های وب سنجی بر روی رایانه شخصی، بارگذاری گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد، وب سایت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بر اساس پنج شاخص وب سنجی به ترتیب در سه جایگاه اول قرار دارند و سه دانشگاه آزاد اسلامی شامل واحدهای کرمان، خوی و مبارکه به ترتیب انتهای جدول قرار دارند و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در رتبه 9 این جدول قرار دارد. در میان 66 وب سایت، 50% در پایگاه Webometrics ثبت شده است و وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در رتبه اول بین وب سایت های دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد و در بین 12000 دانشگاه دنیا در پایگاه Webometrics جایگاه 3062 را به خود اختصاص داده است و دانشگاه مرودشت دارای رتبه 8749 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 105 استناد 352 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  368
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری کلیه دبیران مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد به تعداد 478 نفر بوده که از میان آنان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 215 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار استفاده شده با استفاده از نظر متخصصان بررسی و تایید شد و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.86 به دست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج، بیانگر این بود که بین میزان استفاده از فن آوری اطلاعات با موفقیت آموزشی و مولفه های تشکیل دهنده آن (شامل: تفکرانتقادی، خلاقیت، انضباط شخصی، انجام بهینه تکالیف، ترغیب دانش آموزان به استفاده از وسایل الکترونیکی، تمایل به کلاس درس) رابطه معنی داری وجود دارد. از نتایج این تحقیق می توان، برای ترویج فرهنگ استفاده از فن آوری اطلاعات در آموزش استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 368

دانلود 145 استناد 3 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  116
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آباد کتول و بررسی وضعیت موجود و تعیین اهمیت آنها بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و دبیران مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آباد کتول به تعداد 491 نفر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب سمت 246 نفر (210 دبیر و 36 مدیر) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با پایایی 0.91 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل عاملی، 12 عامل به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند و تحت عنوان موانع انگیزشی، تجهیزاتی- فنی، فرهنگی، انسانی، اقتصادی- مالی، زیرساخت های آموزشی، دسترسی، اجتماعی، توانایی های حرفه ای، پرداخت مزایای کاربران، فیلترینگ و کمبود متخصصان طراحی فن آوری نام گذاری شدند. بررسی وضع موجود نشان داد که همه این عوامل در حال حاضر به عنوان مانع وجود دارند و عامل اقتصادی- مالی مهم ترین و عامل انگیزشی کم اهمیت ترین مانع کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آباد کتول بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 103 استناد 2 مرجع 5