نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  139
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین میزان تاثیر کاربرد ترسیم نقشه های مفهومی با استفاده از رایانه در مقایسه با روش رایج ترسیم نقشه های مفهومی با استفاده از قلم و کاغذ، در افزایش سطح یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زمین شناسی دوره دبیرستان انجام گرفته است. پژوهش به شیوه شبه آزمایشی بوده که در آن دانش آموزان سه کلاس در سه گروه جای گرفتند. (گروه اول: نقشه های مفهومی (قلم – کاغذی)؛ گروه دوم: نقشه های مفهومی رایانه ای مبتنی بر نرم افزار Cmap؛ و گروه سوم: نقشه های مفهومی رایانه ای مبتنی بر نرم افزار Mind map). ابتدا پیش آزمون و آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی اجرا گردید. بعد از آموزش ها، پس آزمون و آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی و پس از سه هفته، پس آزمون دوم اجرا گردید. پایایی آزمون 0.79 به دست آمد. نتایج با استفاده از آزمون های تحلیل یک طرفه واریانس، آزمون تعیبی شفه و تجزیه و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. بر اساس نتایج، مشخص شد که در متغیرهای یادگیری و یادداری، روش ترسیم نقشه مفهومی با استفاده از نرم افزار Cmap بر سایر روش ها برتری دارد، به گونه ای که این روش با ضریب تاثیر 44 درصد بر دو روش دیگر در میزان یادگیری دانش آموزان موثر بوده است. در متغیر یادداری نیز همان روش با ضریب تاثیر 64 درصد بیشترین میزان تاثیر را بر یادداری دانش آموزان نسبت به روش های دیگر داشته است. در هر دو متغیر (یادگیری و یادداری) روش ترسیم قلم – کاغذی نسبت به روش ترسیم مبتنی بر نرم افزار Mind map عملکرد بهتری داشته است. در مبحث انگیزش پیشرفت تحصیلی، تفاوت معنادار آماری بین گروه ها وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 218 استناد 1 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده از معیارهای تدوین دروس الکترونیکی در محتوای آموزشی دانشگاه های دولتی مجازی ایران بوده و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری این مطالعه را، محتوای آموزشی دروس الکترونیکی دانشگاه های مجازی دولتی ایران، از قبیل: دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شیراز تشکیل داده که به علت قلت موارد، تمامی دروس الکترونیکی که در دسترس محقق قرار گرفته اند، جزو واحدهای تحلیل محسوب شده اند. جهت گردآوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه و مشاهده و برای ثبت اطلاعات، از فهرست وارسی که توسط پژوهشگر تدوین شده، استفاده گردیده است. ضریب آلفای کرونباخ این فهرست وارسی 0.95 محاسبه شده است. داده ها از طریق جدول های فراوانی، آزمون های آماری t تک گروهی، کلموگراف اسمیرنف و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن بوده است که کاربست معیارهای هفت گانه تدوین دروس الکترونیکی و مولفه های تشکیل دهنده آنها در محتوای آموزشی دانشگاه های دولتی مجازی ایران در وضعیت مناسب قرار گرفته و نتایج آزمون فریدمن حاکی از رتبه بندی معیارها به صورت صفحه آرایی، اطلاعات کلی، زبان، سازمان دهی، منابع، دسترسی و ارزیابی مشخص شده است. هم چنین، اولویت بندی نشان گرهای مربوط به هر یک از معیارهای هفت گانه فوق تعیین شده است که به علت کثرت تعدد نتایج، در چکیده ارایه نشده و در متن مقاله در دسترس می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 126 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  595
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

این تحقیق، با هدف بررسی رابطه بین میزان اعتیاد به اینترنت با دو متغیر انگیزه تحصیلی و رشد اجتماعی شکل گرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دبیرستان های استان مازندران به تعداد 99328 نفر تشکیل داده اند. نمونه آماری 417 نفر تعیین شده است. ابزار اندازه گیری پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ با پایایی 0.95، پرسش نامه استاندارد رشد اجتماعی واینلند با پایایی 0.92 و پرسش نامه محقق ساخته انگیزه تحصیلی با پایایی 0.86 می باشد. روایی صوری و محتوایی هر سه پرسش نامه بررسی و مورد تایید متخصصان حوزه مربوطه قرار گرفت. داده ها در دو سطح توصیفی، شامل: جداول توزیع فراوانی و درصدی، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی: شامل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از یافته ها حاکی است که، میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهرها و روستاهای استان مازندران متفاوت نیست؛ بین میزان اعتیاد به اینترنت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقاطع متوسطه شهرها و روستاهای استان مازندران رابطه معنی دار معکوس وجود دارد، بین میزان اعتیاد به اینترنت و رشد اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر مقاطع متوسطه شهرها و روستاهای استان مازندران رابطه معنی داری به دست نیامد.

آمار یکساله:  

بازدید 595

دانلود 235 استناد 352 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تشکیل داده اند، که تعداد آنها 9335 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 384 نفر تعیین و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسش نامه محقق ساخته سواد اطلاعاتی در مقیاس هفت درجه ای و یادگیری الکترونیکی در مقیاس پنج درجه ای بوده است. روایی هر دو ابزار از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0.80 و 0.73 به دست آمده است. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی هم چون آزمون کالموگروف اسمیرنف، t تک گروهی، t مستقل، فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان گرایش دانشجویان مورد مطالعه به یادگیری الکترونیکی بالاتر از متوسط جامعه می باشد. سطح آگاهی دانشجویان از استانداردهای پنج گانه سواد اطلاعاتی نیز بالاتر از متوسط جامعه می باشد. نتایج دیگر نیز حاکی از آن بود که بین سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان مورد مطالعه و گرایش آنها به یادگیری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 141 استناد 352 مرجع 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  303
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارت های کارآفرینی مربیان مراکز فنی و حرفه ای استان مازندران بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه مربیان فنی و حرفه ای استان مازندران که در سازمان آموزش فنی و حرفه ای مشغول به کار بوده اند و شامل 260 نفر است. افراد نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 155 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، به غیر از مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه محقق ساخته ﺑﺎ 28 ﺳوال ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ در طیف ﭘﻨﺞ ﮔﺰینه ای لیکرت بود که بر مبنای اهداف و سوالات پژوهش تنظیم گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب پایایی 0.75 استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی داده ها نشان داد که فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارت های کارآفرینی (مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی و مهارت های شخصی) مربیان مراکز فنی و حرفه ای تاثیر دارند و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر روی مهارت های فنی با میانگین (3.89)، مهارت های مدیریتی با میانگین (3.86) و مهارت های شخصی (3.45) داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 303

دانلود 113 استناد 1 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  341
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری و یادداری دانش آموزان صورت گرفته است. روش تحقیق نیمه تجربی بوده و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه تحقیق، کلیه دانش آموزان دختر سال دوم دوره متوسطه (رشته علوم انسانی) شهرستان جویبار در سال تحصیلی 90-1389 بود، که دو کلاس از میان آنها به عنوان گروه آزمایش (20 نفر) و گروه شاهد (20 نفر) انتخاب شدند. به گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار آموزشی، و به دانش آموزان گروه شاهد با روش های آموزش سنتی (بدون استفاده از چندرسانه ای) آموزش داده شد. برای گردآوری اطلاعات از سوالات معلم ساخته استفاده شده است. روایی آزمون با اعمال نظر متخصصان تایید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.87 به دست آمد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهشی، از آزمون های t دو گروه مستقل و t گروه های وابسته استفاده شده است. یافته ها نشان داد که آموزش با استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است، اما در مقایسه با شیوه سنتی تدریس اگرچه در بهبود فرآیند یادگیری موثرتر از شیوه سنتی بوده ولی این تفاوت معنادار تشخیص داده نشده است. از طرفی آموزش با استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در مقایسه با شیوه سنتی تدریس، به میزان بیشتری بر یادداری دانش آموزان تاثیر داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 341

دانلود 129 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

هدف این پژوهش؛ بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت و نحوه به کارگیری آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان می باشد. برای نیل به هدف مذکور، علاوه بر مطالعات نظری و بررسی ادبیات پژوهش، داده ها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی ابزار استفاده شده، با استفاده از نظر متخصصان تایید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ برابر 0.88 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش، شامل 12309 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان بود که از این تعداد، 364 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه و به روش طبقه ای تصادفی بر حسب گروه های آموزشی مختلف از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها از نوع همبستگی بود. با تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی نتایج نشان داد که به طورکلی بین میزان استفاده از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، هم چنین بین نحوه به کارگیری اینترنت در سه بعد تفریحی-سرگرمی، ارتباطی و آموزشی و پژوهشی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 115 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

این تحقیق، با هدف بررسی میزان و نوع کاربرد تلفن همراه توسط دانش آموزان متوسطه نظری استان مازندران انجام شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، دانش آموزان متوسطه نظری شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 90-1389 بودند. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای چند مرحله ای بوده است. بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی محتوایی پرسش نامه مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، 0.80 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از دو روش آماری استفاده شد: آمار توصیفی، شامل: فراوانی، انحراف استاندارد و میانگین، و آمار استنباطی، شامل t :مستقل. نتایج تحقیق نشان داد که اکثر دانش آموزان دارای تلفن همراه هستند و آن را به عنوان یک ابزار ضروری می دانند. دختران در مقایسه با پسران به میزان بیشتری از تلفن همراه و ابزارهای آن استفاده می کردند. در کاربرد تلفن همراه در بعد آموزشی و یادگیری پسران در مقایسه با دختران استفاده بیشتری می کردند. در کاربرد تلفن همراه بین پسران و دختران در بعد تعاملات اجتماعی و تفریحات و سرگرمی تفاوت معنی داری وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 93 استناد 0 مرجع 4