نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  2-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1273
 • دانلود: 

  1603
چکیده: 

مطالعه به منظور مقایسه صید ماهی گیدر در سواحل آبهای دریای عمان (سواحل سیستان و بلوچستان) به وسیله چشمه های تورهای گوشگیر آزمایشی) 2a=145چشمه شاهد با شماره نخ 36-210 دینر) 215، 197، 170 و 237 میلی متر (شماره نخ 54-210 دینر) از جنس پلی آمید) نایلون) با عرض تور 14 متر و ضریب آویختگی 50% در روش صید سطحی و نیمه عمقی (در این روش چشمه تور 145 میلی متر به دلایلی مورد آزمایش قرار نگرفت) از طریق گشتهای دریایی با استفاده از لنج صورت گرفته است. از مجموع22 تور اندازی در اسفند سال 79 8) توراندازی) و اردیبهشت سال 80 (14 توراندازی)، 19 توراندازی به طریق سطحی و 3 توراندازی به طریق نیمه عمقی در عمق 6 متری آب انجام گرفت. در روش صید سطحی، بررسی تعداد ماهیان صید شده به تفکیک هر یک از چشمه های مذکور نشان داد که اندازه چشمه 215 میلی متر بیشترین تعداد را هم از نظر کل و هم از نظر صید به طریق گوشگیر به خود اختصاص داده بود. بررسی وزن ماهیان صید شده از طریق آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف آماری معنی داری را بین چشمه های مورد بررسی نشان داد. همچنین نتایج آزمون دانکن چهار گروه وزنی را مجزا نمود که وزن ماهیان صید شده در چشمه 215 میلی متر بیشترین میزان را به خود اختصاص داده بود. بررسی نتایج مربوط به چشمه شاهد 145 میلی متر نشان داد که بیشتر از 30% تعداد کل ماهیان صید شده به وسیله این تور در حین تورکشی و انتقال به عرشه شناور رها شدند که حاکی از نامناسب بودن این چشمه برای صید ماهی گیدر در آبهای ساحلی می باشد. در مقابل، مقایسه گروههای طولی صید شده به وسیله آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف آماری معنی داری را بین چشمه های مورد بررسی نشان نداد. نتایج تعداد ماهیان صید شده در 3 قسمت تور (بالا، وسط، پائین) حاکی از آن بود که بیشتر ماهیان در قسمت وسط تور و پس از آن در قسمت پائین تور برخورد کردند. بر اساس نتایج ارائه شده چشمه 215 میلی متر به عنوان مناسب ترین چشمه تور برای صید ماهی گیدر در روش صید سطحی در آبهای ساحلی ایران پیشنهاد می گردد که جایگزین بسیار مناسبی برای چشمه شاهد 145 میلی متر می باشد. در روش صید نیمه عمقی، همانند روش صید سطحی، چشمه 215 میلی متر بیشترین تعداد و وزن ماهی صید شده را هم از نظر کل و هم از نظر گوشگیر به خود اختصاص داده بود. جهت بدست آوردن عمق مناسب توراندازی در روش نیمه عمقی و همچنین مقایسه دو روش صید، اجرای مجدد این پروژه با چشمه های مذکور در شرایط زمانی یکسان الزامی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1273

دانلود 1603 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  12-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2716
 • دانلود: 

  838
چکیده: 

مرحله زاد و ولد کنه واروآ درون حجرات شفیرگی زنبورداران عسل طی می شود که در این مرحله کنه ها با تغذیه از همولنف شفیره زیان جبران ناپذیری را به زنبور وارد می سازند. هم اکنون در دنیا مواد شیمیائی مختلفی همانند اسید فرمیک جهت کنترل این اکتو پارازیت به کار می رود. در این مطالعه تاثیر بخار حاصل از اسید فرمیک 65% بر روی کنه های درون حجرات شفیرگی زنبور عسل بررسی گردید. بدین منظور قطعاتی از شان مومی حاوی سلولهای شفیرگی در بسته سلولی از کلنی های آلوده به کنه واروآ انتخاب گردید. این شانها به دو گروه تیمار و یک گروه شاهد تقسیم و در انکوباتور (32 درجه سانتیگراد و 50 درصد رطوبت نسبی) نگهداری شدند. تیمار اول 24 ساعت و تیمار دوم و شاهد به مدت 96 ساعت جداگانه در معرض بخار اسید فرمیک 65% قرار گرفتند. نهایتاً تعداد حجرات شفیرگی در بسته، تعداد کنه زنده و یا مرده هر سلول و تعداد حجرات آلوده، بدون کنه، با کنه زنده و یا با کنه مرده شمارش شد. میانگین درصد تعداد سلولهای با کنه تلف شده در تیمار اول، دوم و شاهد به ترتیب 15.83، 56.32 و 7.36 درصد بود. محاسبات آماری نشان داد که بین تیمار دوم و شاهد در سطح 5% اختلاف معنی دار می باشد ولی بین دو تیمار اول و دوم، و بین تیمارهای اول و شاهد اختلاف معنی دار نبود. همچنین مشاهدات نشان داد که بخار اسید فرمیک میتواند در مدت 96 ساعت 89 درصد از کنه های مادر و بازماندگان را در حجرات شفیرگی از میان ببرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2716

دانلود 838 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  17-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  968
 • دانلود: 

  632
چکیده: 

در یک مرغداری 22600 قطعه ای تخمگذار با سن 40 هفتگی و از نژاد هایلاین، بیماریی با علائم درگیری شدید دستگاه تنفس نظیر ریزش ترشحات از چشم و بینی، تنفس صدادار، سرفه و عطسه با دفع ترشحات خون آلود و تنگی نفس شیوع پیدا کرد. میزان ابتلاء گله 60-50 درصد، میزان مرگ و میر 2.98 درصد و میانگین افت تولید در گله حدود 18 درصد بود. پس از کالبدگشایی 10 قطعه از مرغان مبتلا، پرخونی و خون ریزی شدیدی در حنجره و به ویژه در نای وجود داشت و در بررسی مقاطع هیستوپاتولوژیک، علاوه بر ادم، پرخونی و نفود سلولهای آماسی در زیر مخاط و پارین، بافت پوششی مخاط کنده شده بود و به همراه مقادیر فراوانی از اکسودای فیبرینی و گلبول های قرمز مجرای نای و حنجره را فرا گرفته بود. داخل اکسودا، سلول های سنسیشیال دارای هسته های متعدد با گنجیدگی های درون هسته ای بزرگ ائوزینوفیلیک با هاله روشن اطرافی مشاهده می شدند. رنگ آمیزی مقاطع نای با گیمسای بافتی، گنجیدگی های بزرگ بازوفیلیک را در داخل هسته سلول های سنسیشیال نشان داد. آزمایش های سرولوژیک بر روی 100 نمونه سرم خون مرغان مبتلا انجام و آلودگی به ویروس لارنگوتراکئیت تأیید شد. بر اساس نشانه های درمانگاهی، یافته های کالبد گشایی و به خصوص نتایج آزمایش های سرولوژیک و مشاهدات هیستوپاتولوژیک، شیوع بیماری تورم حنجره و نای در گله یاد شده قطعی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 968

دانلود 632 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

مشایی نسرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  22-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

مقادیر شاخص تنوع شانن و شاخص های تشابه کیفی (شاخص جاکارد) و کمی (شاخص کولزینسکی( در گروه های زئوپلانکتونی خورباهوکلات که به صورت ماهانه از آبان 1375 تا آذر 1376 بوسیله تور پلانکتون گیری با اندازه چشمه 55 میکرون جمع آوری شده بودند بررسی گردید. بالاترین میزان تنوع در ماه شهریور و کمترین آن در دی ماه بدست آمد. آزمون توکی نشانگر اختلاف معنی دار تنوع در ماه دی با ماههای آذر مرداد و شهریور (ماههای پسمانسون) بود. اگر چه تشابه کیفی بین ماههای مختلف قابل توجه نبوده، اما میزان تشابه کمی بین زئوپلانکتون ها در ماه های مختلف متغیر بود. این مقدار در اغلب موارد بین ماه تیر و مرداد (مانسون) با ماههای پاییز و زمستان به حداقل رسیده، به نحوی که بین ماههای دی و تیر کمترین تشابه کمی وجود دارد. ناحیه انتهای خور نیز کمترین تشابه را با دیگر نواحی دارد. کلیه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بین ماههای سال تیر ماه و در بین ایستگاه های مورد بررسی، انتهای خور از شرایط متفاوتی برخوردار هستند. این نتایج در اعمال مدیریت های زیست محیطی در خور حرایی باهوکلات نقش موثری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 53 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  27-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

در این بررسی تعداد 96 قطعه رحم متعلق به شتران غیر آبستن کشتار شده در کشتارگاه یزد مورد مطالعه ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی قرار گرفت. از نظر ماکروسکوپی ضایعات رحمی در 17.7% مشاهده شد که شامل کانون های سفید رنگ و متعدد در دیواره رحم  (4.16%)، آندومتریت حاد (2.08)، آندومتریت مزمن (1.04%)، تجمعات هموسیدرین (6.25%)، خونریزی های پتشی و منتشره (4.16%)، هیدروبورسیت تخمدانی (1.04%)، هیدروسالپینکس (1.04%) و کیست های مجاور تخمدانی (2.08%) بود. از نظر هیستوپاتولوژیکی ضایعات رحمی در 40.62% مشاهده شد که شامل آندومتریت چرکی حاد (7.29%)، آندومتریت تحت حاد (8.33%)، آندومتریت مزمن (9.37%)، متریت غیر گرانولوماتوز (6.25%)، متریت گرانولوماتوز (3.12%)، هیپرپلازی آندومتریومی (1.04%)، آدنومیوز (5.20%) بود. بر اساس نتایج این مطالعه، آندومتریت با وقوع 25 درصد و متریت با وقوع 9.37 درصد بیشترین ضایعات رحمی مشاهده شده بود. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که احتمالا آندومتریت و متریت نقش مهمی را در ناباروری شتران یک کوهانه در جنوب ایران دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  32-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

برای تعیین اثر استفاده از کلینوپتیلولیت طبیعی و بی کربنات سدیم در خوراک گاوهای شیرده، از 16 رأس گاو هلشتاین شیرده در قالب طرح چرخشی متوازن با چهار جیره غذایی و چهار دوره (21 روز) استفاده گردید. جیره آزمایشی شاهد (1) شامل 17.1% یونجه، 16.2% ذرت سیلو شده (بر اساس 100 درصد ماده خشک) و 66.7% مواد متراکم بود. جیره آزمایشی دو، سه، چهار، به ترتیب شامل جیره شاهد به اضافه 1% بی کربنات سدیم، 3% کلینوپتیلولیت و باضافه 0.5% بی کربنات سدیم، و 6% کلینوپتیلولیت بودند. در طول دوره آزمایش، متابولیتهای خون، خوراک مصرفی، شیر تولیدی و ترکیبات آن و همچنین pH مایع شکمبه و مدفوع در هر دوره تعیین گردید. نتایج آزمایش نشان داد: میانگین کلسترول پلاسمای خون گاوهای تغذیه شده با جیره های یک، دو، سه، چهار به ترتیب 208.5، 197، 251، 214.5، میلی گرم در دسی لیتر بود. میانگین غلظت تری گلیسیرید پلاسمای خون گاوهائی که با جیره یک تغذیه شده بودند نسبت به جیره های دیگر پائین تر بود. میانگین غلظت گلوکز در جیره غذایی آنها افزایش یافت. مصرف کلینوپتیلولیت، بی کربنات سدیم و کلینوپتیلولیت باضافه بی کربنات سدیم اثر معنی داری روی جریان خون (Mg,Cl,Na,K,Ca,p) نداشت. مقدار شیر خام تولیدی گاوهای تغذیه شده با جیره یک، دو، سه، و چهار به ترتیب برابر 23.53، 24.2، 25.24، 25.45، کیلوگرم در روز و درصد چربی به ترتیب برابر 3.18، 3.39، 3.3 و 3.44 بود. میانگین خوراک مصرفی برای هر کیلوگرم شیر تولیدی برای جیره های یک الی چهار به ترتیب برابر 0.82، 0.87، 0.9 و 0.88 بود که پس از اصلاح برای کلینوپتیلولیت و بی کربنات سدیم به ترتیب برابر 0.82، 0.87، 0.86 و 0.82 شد. درصد پروتئین شیر گاوها بترتیب برابر 3.25، 3.29، 3.31 و 3.31 برای گاوهای تغذیه شده با جیره های یک، دو، سه و چهار بود. pH شکمبه 6.16، 6.5، 6.4 و(p<0.05) 6.53 مدفوع(p<0.05)6.54,6.35,6.38,6.41 و ادرار 7.92,8.03, 8.14, 7.76(p<0.05)به ترتیب متعلق به گاو های تغذیه شده با جیره یک الی چهار بود. هزینه تولیدی خواراک(بر پایه سال 1379) برای هر لیتر شیر 4% چربی برای جیره یک برابر 546 جیره دو برابر 558 جیره سه برابر 553 و برای جیره چهار برابر 525 ریال (p<0.05) به طور کلی با توجه به نتایج آزمایش مصرف کلینوپتیلولیت در جیره غذایی گاوهای شیرده توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  39-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3447
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

در کالبد گشایی ده قطعه مرغ از یک گله مادر گوشتی، با سن حدود 40 هفتگی و از نژاد راس 308، در یکی از لاشه ها، توده ای بزرگ، نامنظم و به رنگ زرد مایل به خاکستری در محل تخمدان چپ مشاهده شد. در بررسی ماکروسکوپیک، توده ای تقریبا بیضوی به ابعاد 4×4.5×6.5 سانتی متر با سطحی ناصاف مشاهده گردید که از نظر قوام سفت و توپر و پس از برش دادن، سطح مقطع غیریکنواخت و لوبوله داشت و انشعابات بافت همبندی که از کپسول آن منشا می گرفت ساختمان های مدور توپر با قوام شبیه به قوام بافت مغز (آنسفالوئید) و به رنگ زرد مایل به صورتی و کیست های با دیواره نازک و انباشته از خون در آن ایجاد کرده بود. مرغ مبتلا آثاری از تغییرات صفات ثانویه جنسی را نشان نمی داد. در مطالعه ریز بینی، سلولهای توموری گرد تا چند وجهی دارای هسته های بزرگ هیپرکروماتیک با غشاء هسته کاملا مشخص و هستک مرکزی بزرگ و پررنگ مشاهده می شدند. سیتوپلاسم این سلولها کم، ائوزینوفیلیک، دانه دار و به طور ملایم واکوئله بود. دستجات سلولهای توموری، بوسیله استرومای همبندی ظریفی، ساختمانهای مدور لوله مانند یا رشته های کشیده طناب مانند ایجاد کرده بودند. سیمای ریزبینی تومور شبیه سمینوما بود. کانون هایی از نکروز و خونریزی، آمبولی سلولهای سرطانی در عروق خونی تخمدان و همچنین کانون هایی از متاستاز تومور به طحال مشاهده گردید. بر اساس خصوصیات ظاهری، رفتار بیولوژیک و به خصوص یافته های هیستوپاتولوژیک, توده مذکور بعنوان تومور دیس ژرمینوما تشخیص داده شد. به نظر میرسد برای تعیین میزان شیوع و اهمیت این تومور در صنعت طیور کشور انجام مطالعات بیشتری ضرورت داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3447

دانلود 348 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  44-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

به منظور تعیین مقدار هیستامین، در ماهی تن و ساردین تعداد 100 نمونه کنسرو ماهی که 80 نمونه تن و 20 نمونه کیلکا مربوط به 8 کارخانه تولید کننده بود مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که میانگین میزان هیستامین در نمونه های کنسرو تن بین 10 تا 178 میلی گرم در کیلوگرم بوده و این مقدار در مورد نمونه های کنسرو کیلکا بین 5 تا 47 میلی گرم در کیلوگرم بوده است. تمام مقادیر بدست آمده برای کنسروهای کیلکا زیر حد مجاز پذیرفته شده به وسیله کشورهای اتحادیه اروپا بوده و این در حالی است که در مورد نمونه های کنسرو تن 41.25 درصد نمونه های مورد مطالعه حاوی هیستامین به میزان بالاتر از حد مجاز پذیرفته شده می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 83 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  51-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی شوریده (Otolithes ruber) با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از فراوانی های طولی در گشت های ترال در خلیج فارس و آبهای بوشهر طی سالهای 77-1376 تخمین زده شد.نمونه برداری توسط شناور تحقیقاتی لاور 2 انجام شد. عملیات دریاروی هر ماهه در 23 ایستگاه ثابت انجام گرفته است. منطقه مورد بررسی آبهای بحرکان بوده است. طول کل ماهی در این نمونه برداری اندازه گیری و جهت آنالیز اطلاعات از برنامه های LFDA و FiSAT استفاده گردید. پارامترهای رشدL∞ =38=cm و     k=0.8در سال تخمین زده شد. با تخمین مرگ و میر کل (Z) برابر با 2.7 در سال و مرگ و میر صیادی (F) برابر 1.46 در سال و ضریب بهره برداری (E) برابر با 55% محاسبه گردید. مرگ و میر طبیعی با استفاده از فرمول پائولی (11) محاسبه گردید که نتیجه به دست آمده 1.24 در سال میباشد. با مقایسه ضرایب مرگ و میر (M , F , Z) و ضرایب بهره برداری (E) صید بی رویه مشاهده می گردد (اگر M<=F یا 0.5E> باشد صید بی رویه وجود دارد.) (10). با استفاده از تخمین وزن توده زنده (108 تن) با روش مساحت جایروب شده در سال 1373 میزان حداکثر محصول قابل برداشت (MSY) بدست آمد. میزان MSY در گونه Otolithes ruber بین 154.4- 145.8 تن تخمین زده شد. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که صید ماهی شوریده بسیار نزدیک به حداکثر محصول قابل برداشت می باشد و افزایش تلاش صیادی توصیه نمی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 72 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  56-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

طی سالیان گذشته، مصرف بی رویه پشم دباغی صدمات جبران ناپذیری به کیفیت قالی وارد آورده است و اگر این موضوع مورد مطالعه و تحقیق قرار نگیرد جایگاه تجارت فرش ایران در عرصه بین المللی متزلزل خواهد شد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی آسیب های وارده به پشم و فولیکولهای پوست در فرآیند موزدایی پوست گوسفند بر اثر استفاده از مواد شیمیایی در مقیاس آزمایشگاهی می باشد. بدین منظور اثرات روش موزدایی رایج در ایران شامل سه سطح 5، 10 و 15 درصد سولفید سدیم (گروههای 1، 2 و 3) و روش موزدایی در استرالیا شامل سه سطح 1، 3 و 5 درصد هیدروکسید سدیم (گروههای 4، 5 و 6) بر خصوصیات پشم و فولیکول 350 قطعه کوچک پوست گوسفندان موجود در استان تهران مورد مقایسه قرار گرفت. قطعات دیگری از پوستها به عنوان گروه های شاهد جهت مقایسه با گروه آزمایشی نگهداری شدند. برای اندازه گیری خصوصیات پشم، الیاف گروههای 1، 2، 3، 4، 5و 6 از سطح پوست پس از استعمال مواد شیمیایی جدا گردید. پشم گروه شاهد (گروه (7 بوسیله ماشین پشم چین برقی استحصال و نگهداری شد. سپس یک نمونه از هر یک از قطعات پوست به قطر 1 سانتی متر جهت اندازه گیری خصوصیات فولیکولی نمونه برداری شد. از آزمون دانکن جهت مقایسه میانگین گروه های مختلف در قالب طرح کاملاً تصادفی و با استفاده از سیستم نرم افزاری SPSS استفاده گردید. نتایج نشان داد که میانگین زمان لازم جهت استحصال پشم از پوست در گروههای 1، 2، 3، 4، 5 و 6 به ترتیب 2.1±114.7، 4.2±103.7، 3.5±93.0، 2.1±99.5، 01.0±80.3 و 2.7±58.0 دقیقه بود. میانگین قطر پشم گروههای 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 به ترتیب 5.7± 37.5، 3.2±37.1، 4.7±37.4، 2.7±35.4، 2.4±36.1، 3.0±35.1 و 2.7±36.3 میکرومتر بود. میانگین و انحراف معیار طول پشم گروههای 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 به ترتیب 0.92±9.0، 1.11±9.2، 0.9±9.1، 0.43±9.2، 0.45±8.9، 0.22±9.1 و 0.56±8.9 سانتی متر بود. میانگین و انحراف معیار تناسب فولیکولی (S/P) گروههای 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 به ترتیب 0.42±4.5، 0.25±4.7، 0.80±4.4، 1.05±4.6، 0.43±4.2، 0.32±4.3، 0.55±4.2 بود. اختلاف معنی داری در خصوصیات فوق بین تیمارهای مختلف وجود نداشت. اما تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اختلاف معنی داری(p<0.05). بین تیمارهای مختلف از لحاظ مدت زمان لازم جهت جداسازی پشم از پوست وجود داشت

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1207
 • دانلود: 

  570
چکیده: 

در دو دهه گذشته همه گیریهای وسیعی از بیماری بورس عفونی طیور در بسیاری از نقاط دنیا گزارش شده است. در ایران نیز بیماری وجود داشته و خسارت اقتصادی زیادی به صنعت طیور کشور وارد آورده است. در این مطالعه روش تشخیص ویروس در نمونه های بالینی با استفاده از آزمایش RT-PCR بهینه سازی گردیده است. در این روش قسمتی از ژن VP2 ویروس به طول 743 نوکلئوتید که بیشترین تغییرات ژنتیکی را در بین سویه های مختلف نشان می دهد تکثیر گردید. بر روی نمونه هایی که در آزمایش PCR مثبت شده بودند، آزمایش هضم آنزیمی با 2 آنزیم BstNI و MboI صورت گرفت و نتایج آزمایش هضم ثبت گردید. از نمونه های واکسن های وارداتی نیز آزمایش RT-PCR به عمل آمد و محصول PCR با 2 آنزیم فوق هضم گردید و نتایج آن با نتایج حاصل از نمونه های بالینی مقایسه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، تعداد و اندازه قطعات DNA حاصل از هضم محصولات PCR در نمونه های بالینی و واکسینال با یکدیگر متفاوت می باشد که موید تفاوت ژنتیکی آنها در ژن VP2 ویروس است. با استفاده از این روش می توان بین سویه فیلد و واکسینال تفاوت قائل شد و آنها را از یکدیگر تشخیص داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1207

دانلود 570 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  70-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

برای مطالعه اثر نوع کلینوپتیلولیت بر روی عملکرد و سلامت بره های نر نژاد شال آزمایشی در غالب طرح کاملا تصادفی با 32 بره در 4 گروه آزمایشی انجام گرفت. جیره های مصرفی شامل: 1) شاهد، 2) شاهد+ 4 درصد کلینوپتیلولیت نوع کلسیک، 3) شاهد+4 درصد کلینوپتیلولیت نوع پتاسیک و 4) شاهد+ 4 درصد از مخلوط کلینوپتیلولیت نوع کلسیک و پتاسیک به طور مساوی بود. همگی جیره ها حاوی 1.3 درصد اوره بودند. در طول دوره پروار بندی مصرف خوراک به طور هفتگی و وزن بره ها هر سه هفته یک بار اندازه گیری می شد. در پایان آزمایش بره ها کشتار شده و وزن اعماء و احشاء و وزن قطعات مختلف بدن اندازه گیری شد و نمونه ای از بافت کبد و کلیه جهت مطالعات بافت شناسی گرفته شد. در این آزمایش افزایش وزن روزانه) 213، 209، 229، 199 به ترتیب برای جیره های(1-4، ضریب تبدیل خوراکی (7.8، 6.8، 7.65، 7.37)، وزن لاشه (28.02، 29.60، 28.17 و (28.35و درصد لاشه (49.76، 51.15، 50.04 و 50.18) به طور معنی داری (p<0.05) برای بره هایی که جیره شماره 2 را مصرف کرده بودند، افزایش یافت. وزن و حجم کبد و همچنین وزن کلیه ها اگر چه بطور غیر معنی دار ولی از نظر عددی تا حدود قابل ملاحظه ای در مورد جیره های حاوی کلینوپتیلولیت به خصوص جیره 2 پایین تر بود. تعداد سلول کبدی در 100 میکرومتر مربع بافت گوسفندانی که جیره 2 را مصرف کرده بودند، به طور معنی داری بالاتر بود، که نشان دهنده کوچکتر بودن سلولهای کبدی در این بره ها بود. به طور کلی نتایج نشان داد که اضافه کردن کلینوپتیلولیت نوع کلسیک به مقدار 4 درصد جیره سبب بهبود عملکرد بره های پرواری و افزایش سلامت بافت کبد و کلیه آنها گردید، و کلینوپتیلولیت نوع پتاسیک تاثیر معنی داری بر صفات مذکور نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 56 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  77-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

جهت نیل به اهداف این تحقیق، ابتدا سه استخر با ابعاد مساوی انتخاب گردید و طی 6 هفته دوره پرورش از 1378.1.10 الی 1378.3.10 به طور منظم از بچه ماهیان و زئوپلانکتونها نمونه برداری به عمل آمد. پس از جمع آوری و دسته بندی اطلاعات، شناسایی زئوپلانکتونهای این استخرها آغاز که طی آن از شاخی سیخکان 9 گونه از 6 جنس متعلق به 2 خانواده و از کوپه پودها 2 جنس متعلق به2 خانواده شناسایی گردید. Ostracoda نیز از ارگانیسم هایی بود که به فراوانی مشاهده گردید. از بنتوزها نیز یک جنس متعلق به یک خانواده شناسایی شد. با بررسی محتویات معده 560 قطعه بچه ماهی که میانگین طول و وزن آنها در پایان دوره پرورش به ترتیب 90 میلی متر و 3200 میلی گرم بود مشخص گردید که بچه ماهیان قره برون، آنتن منشعب ها و لارو شیرونومید را به طور فعال صید کرده و کوپه پودها و ناپلئوس آنها از اهمیت کمتری برخوردار می باشند. جهت آنالیز اطلاعات تغذیه بچه ماهیان قره برون از شاخص Ivlev و جهت بررسی معنی دار بودن تفاوت بین استخرها از نرم افزار Windows 98و Work shit / pools استفاده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 80 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  84-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  992
 • دانلود: 

  458
چکیده: 

حقیق انجام شده بر روی ماهی زرده در سال 1378، در محدوده آبهای استان هرمزگان مشخص کرد که رابطه (طول چنگالی- وزن) این ماهی به صورت W= 0.053×10-3 FL2.71  و رابطه (طول چنگالی- دور آبشش) آن به قرار  G=0.56 FL+1.2می باشد. بررسی آمار صید بیانگر آن بود که میزان صید در ماه های سال یکسان نبوده و این ماهی از پراکندگی یکسانی در آبهای استان برخوردار نیست. صیدگاه اصلی آن منطقه بندر لنگه بوده و بیشترین صید آن در اردیبهشت می باشد. شاخص های رشد K و L∞ این گونه به ترتیب 0.53 (year-1) و 94 سانتیمتر و به دست آمدند. شاخص های مرگ و میر طبیعی، صیادی و کل به ترتیب،F=1.9 M=0.66 وZ=2.56 برآورد گردیدند. ضریب بهره برداری از این ماهی طی سال مذکور 0.74 به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 992

دانلود 458 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی کاظم | رحیمی شعبان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  90-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1398
 • دانلود: 

  488
چکیده: 

به منظور بررسی اثر پروبیوتیک (بیوپلوس 2- ب) بر راندمان تولید و خصوصیات ظاهری دستگاه گوارش طیور، تعداد 480 قطعه جوجه نر و ماده گوشتی از هیبرید تجاری راس به طور مجزا از روز اول پرورش تا روز 42 با جیره های حاوی درصدهای مختلف پروبیوتیک (0، 0.05، 0.1، 0.15)به طور تصادفی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که درصدهای مختلف پروبیوتیک، بر میزان خوراک مصرفی و اضافه وزن جوجه ها تاثیری نداشته و ضریب تبدیل غذائی در اثر اعمال درصدهای مختلف پروبیوتیک تغییر معنی داری نمی کند تلفات در گروه های آزمایشی نسبت به شاهد به طور معنی دار کاهش پیدا کرده و وزن دستگاه گوارش تغییر معنی داری نشان نداد. همچنین نسبت وزن دستگاه گوارش به وزن بدن در سن 28 روزگی افزایش یافته ولی در سن 36 و 42 روزگی با شاهد برابر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1398

دانلود 488 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

صنعت طیور کشور ایران از سال 1377 درگیر بیماری آنفلوانزای طیور (H9N2) می باشد. بروز بیماری با تلفات بالا این تصور را ایجاد کرده است که ویروس آنفلوانزا در سطح مزرعه دچار تغییرات ژنتیکی شده است. در این مطالعه سه ویروس آنفلوانزای طیور (H9N2) جدا شده از گله های آلوده با تلفات متفاوت مورد شناسائی ملکولی قرار گرفتند. قطعه 486 جفت باز در این ویروس ها که در بر گیرنده نوکلئوتیدهای محل شکسته شدن پروتئین هماگلوتینین بود توسط PCR تکثیر و سپس توالی نوکلئوتیدهای آنها مشخص شد. آنالیز نوکلئوتیدها و اسیدهای آمینه موید وجود سه ویروس بسیار شبیه به یکدیگر ولی متمایز از همدیگر بود. همانند ویروس های آنفلوانزای طیور (H9N2) سایر کشورهای آسیائی و اروپائی، اسیدهای آمینه محل شکسته شدن پروتئین هماگلوتینین ویروس ها (PARSSR*G) کاملا شبیه به یکدیگر بودند. آنالیز فیلوژنی 453 جفت باز محصولات PCR این ویروس ها به همراه ویروس های گزارش شده از سایر نقاط جهان نشان داد، ویروس های آنفلوانزای طیور ایران رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر داشته و به احتمال فراوان دارای منشاء یکسانند. بیشترین قرابت ژنتیکی این ویروس ها به ترتیب با ویروس های آنفلوانزای طیور کشور عربستان سعودی، آلمان و پاکستان بود. نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم بروز تلفات زیاد در سطح مزرعه، ویروس های آنفلوانزای طیور ایران شبیه ویروس های غیر بیماری زای H9N2 گزارش شده از سایر کشورهای اروپائی و آسیائی (به جز کشور چین) بوده و تغییرات ژنتیکی ایجاد شده در این ویروس ها منجر به افزایش حدت آنها نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 57 استناد 455 مرجع 0