نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  780
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

امروزه دیگر بیماری و مرگ از وقایعی نیستند که منحصرا از نظر زیستی قابل بررسی باشند بلکه با عوامل گوناگون و متعدد اجتماعی - فرهنگی ارتباط دارند. سرطان سینه یکی از بیماری هایی است که با مبتلا کردن زنان تاثیرات زیان باری بر زندگی اجتماعی می گذارد. با توجه به این که درمان این بیماری چنانچه در مراحل اولیه شناسایی شود، نتایجی مطلوب تر را در پی خواهد داشت، بسیار ضروری است تا زنان از آگاهی کافی، نگرش مثبت و عملکرد مناسب در این زمینه برخوردار باشند. این پژوهش به صورت مقطعی و در مورد 305 نفر از دانشجویان انجام شده است. شیوه نمونه گیری سهمیه ای بوده و در نهایت، افراد به صورت تصادفی ساده گزینش شده اند. پرسشنامه، ابزار پژوهش بوده و از نرم افزارSpss  جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گیری شد. بر اساس یافته ها، آگاهی 43.1 درصد از افراد مورد مطالعه پایین بوده و 34.32 درصد نسبت به خودآزمایی سینه، نگرش منفی داشته اند. همچنین، تنها 2.3 درصد به صورت منظم اقدام به انجام خودآزمایی سینه می کنند. بنابر نتایج یاد شده، تلاش در راستای آموزش بیشتر زنان و ارتقای آگاهی آنها بسیار ضرورت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 780

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  21-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1074
 • دانلود: 

  526
چکیده: 

آموزش زنان روستایی گامی اثربخش در راستای توسعه پایدار روستایی است. هدف کلی این پژوهش توصیفی - پیمایشی، ارزشیابی آموزش های فنی حرفه ای غیررسمی زنان روستایی بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان روستاهای شهرستان سنندج در استان کردستان تشکیل دادند و با محاسبه حجم نمونه ای معادل 120 نفر با استفاده از جدول کرسجی و مورگان (Morgan & KrejcE, 1980) از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن به وسیله پانل متخصصین تایید گردید. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده شد و پایایی آزمون مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته ها، تفاوتی معنادار بین مهارت پیشین و کنونی پاسخگویان در زمینه صنایع دستی پس از شرکت در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای بدست آمد. بررسی تفاوت در تغییر دانش زنان روستایی بر حسب سطح تحصیلات، حاکی از آن بود که اختلافی معنی دار بین تغییر دانش زنان روستایی در سطوح گوناگون تحصیلی وجود دارد. با توجه این که هدف از اجرای این آموزش ها اشتغال زایی در راستای توسعه اقتصادی روستا می باشد، اما متاسفانه به علت محدودیت اعتبارات، نبود صرفه اقتصادی تولید در سطح خرد و ... امکان اشتغال زنان روستایی در زمینه صنایع دستی بسیار محدود است. جهت برطرف شدن این معضل، تشکیل شرکت های تعاونی زنان روستایی و شرکت های تعاونی فرش بافی در روستا پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1074

دانلود 526 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  39-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1878
 • دانلود: 

  616
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در دانشجویان زن متاهل انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه پژوهش دانشجویان زن متاهل دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 89-88 بودند که نمونه مورد نظر شامل 120 دانشجوی متاهل بود که به گونه در دسترس از این جامعه انتخاب گردیدند و ابزارهای پژوهش بین آنها توزیع گردید و تکمیل شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های اقتدار والدینی (فرم پدر و فرم مادر)، سبک دلبستگی و تعهد زناشویی است. برای تحلیل داده های بدست آمده از پژوهش از روش همبستگی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بین سبک فرزندپروری و دلبستگی به صورت کلی رابطه وجود دارد به این ترتیب فرضیه نخست تایید گردید. همچنین، نتایج حاکی از این بود که به صورت کلی بین سبک دلبستگی و تعهد زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد بنابراین، فرضیه دوم به صورت کلی رد شد. همچنین، بین سبک فرزندپروری و تعهد زناشویی به صورت کلی رابطه معنادار یافت گردید و از این رو، فرضیه سوم پژوهش تایید گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1878

دانلود 616 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  61-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1726
 • دانلود: 

  656
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج بود. به همین منظور، تعداد 200 زوج (400 نفر) از زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه تجارب شخصی در روابط صمیمانه، بخشش و تعارضات زناشویی براتی و ثنایی استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و آزمون تی برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که میان سبک های دلبستگی، تعارضات زناشویی و بخشش رابطه ای معنادار وجود دارد. همچنین، میزان تعارضات زناشویی در زوج هایی که سبک دلبستگی هر دوی آنها ایمن است کمتر و میزان بخشش در آنها بیشتر از زوج هایی است که سبک های دلبستگی هر دوی آنها ناایمن و یا سبک دلبستگی یکی از آنها ایمن و دیگری ناایمن است. در نهایت، زوج های بدون تعارض نسبت به زوج های دارای تعارضات زناشویی، یکدیگر را بیشتر می بخشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1726

دانلود 656 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  81-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2559
 • دانلود: 

  674
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با ابعاد کمال گرایی و شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر گروه های مختلف تحصیلی است. بدین منظور 370 نفر (185 دختر و 185 پسر) از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از گروه های مختلف انسانی، تجربی و ریاضی انتخاب شدند و به پرسشنامه های نئو، کمال گرایی و مقابله با استرس پاسخ دادند. نتایج از راه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه گام به گام تحلیل گردید نشان دادند که: بین ویژگی های شخصیتی (عامل های برون گرایی، باز بودن، توافق پذیری و وجدانی بودن) با کمال گرایی مثبت رابطه مثبت معنادار و بین عامل روان نژندی و کمال گرایی منفی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین روان نژندی و شیوه های مقابله ای هیجان مدار رابطه مثبت و معنادار و بین توافق پذیری و شیوه های مقابله ای هیجان مدار رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، بین وجدانی بودن و شیوه مقابله ای مساله مدار رابطه مثبت وجود دارد. بین کمال گرایی مثبت و شیوه های مقابله ای مساله مدار و بین کمال گرایی منفی و شیوه های مقابله ای هیجان مدار، رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2559

دانلود 674 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  103-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1671
 • دانلود: 

  619
چکیده: 

این پژوهش با هدف «مقایسه الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در زنان متاهل شاغل در بانک های دولتی و زنان خانه دار» انجام شد. روش پژوهش از نوع علی - مقایسه ای است. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ) و پرسشنامه الگوهای ارتباط زناشویی (CPQ) بود. جامعه آماری را زنان متاهل شاغل در بانک ها و زنان خانه دار در شهر شیراز در سال 1388 تشکیل می دادند. افراد نمونه پژوهش را 100 نفر از زنان متاهل شاغل که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و 100 نفر از زنان خانه دار که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند، تشکیل داده اند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون t مستقل جهت تعیین تفاوت میانگین های دو گروه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که زنان شاغل بیشتر از الگوی ارتباطی سازنده متقابل (P<0.05) و زنان خانه دار بیشتر از الگوی ارتباطی اجتناب متقابل (P<0.01) استفاده می کنند. در زمینه تعارضات زناشویی نیز زنان شاغل در خرده مقیاس جدا کردن امور مالی از یکدیگر دارای تعارضات بیشتری هستند (p<0.01) و زنان خانه دار در خرده مقیاس های افزایش جلب حمایت فرزندان و افزایش واکنش های هیجانی (P<0.05) دارای تعارضات بیشتری بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1671

دانلود 619 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  123-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1778
 • دانلود: 

  653
چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه افکار ناکارامد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده در شهرستان جهرم بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان و مردان مورد خشونت و آزار بود که به دادگاه حمایت خانواده، پزشکی قانونی و شورای حل اختلاف جهرم مراجعه کرده بودند که از میان آنان تعداد 292 نفر از همسران آزار دیده (162 زن و 130 مرد) در گروه سنی 20-45 سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه نگرش های ناکارآمد «وایزمن و بک» و پرسشنامه سنجش میزان افکار خودکشی «بک» در مورد آنان به اجرا در آمد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، بین افکار ناکارآمد در همسران آزار دیده زن و مرد تفاوتی معنادار دیده می شود، اما بین تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده زن و مرد تفاوتی معنادار وجود نداشت. این نتایج نشان دادند که بین تمامی ابعاد افکار ناکارآمد با تمایل به افکار خودکشی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در بررسی و تحلیل میزان تحصیلات بر افکار ناکارآمد در همسران آزار دیده، یافته ها نشان دادند که تحصیلات بر میزان افکار ناکارآمد تاثیری معنادار دارد در حالی که بر تمایل به افکار خودکشی در گروه تاثیری معنادار نشان نداد.

آمار یکساله:  

بازدید 1778

دانلود 653 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  139-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1913
 • دانلود: 

  428
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی قدرت پیش بینی ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت مندی زوجی زنان پرستار می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه پرستاران زن متاهل بیمارستان های شهر شیراز بوده که تعداد 140 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رضایت مندی زوجی انریچ، شخصیتی(NEO-FFI)  و سبک زندگی میلر و اسمیت بود. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و همچنین، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره از روش SPSS استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین عامل عصبی بودن و مدت ازدواج با رضایت مندی زوجی رابطه منفی، ولی بین عامل توافق و سبک زندگی با رضایت مندی زوجی رابطه وجود دارد و بین عامل برون گرایی، بازبودن، وجدانی بودن و سن با رضایت مندی زوجی رابطه ای یافت نشد. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که عامل عصبی بودن، توافق و مدت ازدواج به صورت معناداری رضایت مندی زوجی را پیش بینی می کنند. در حالی که برای عامل برون گرایی، باز بودن، وجدانی بودن از متغیرهای شخصیتی و عامل سن سهم معناداری پیدا نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1913

دانلود 428 استناد 5 مرجع 0