مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مهندسی عمران امیرکبیر (امیرکبیر) | سال:1398 | دوره:51 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

نصیری مصطفی | صافی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  391
 • صفحه پایان: 

  400
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

شبیه سازی هیبرید زمان-واقعی (RTHS) نوعی شبیه سازی است که در آن یک قسمت واقعی از یک سازه در کنار شبیه سازی زمان-واقعی بقیه اجزای آن سازه تست می شود. در این مقاله یک ساختمان با سازه چند طبقه به بخش های عددی و واقعی تقسیم شده و رفتار ارتعاشی طبقات واقعی در میان شبیه سازی عددی بقیه طبقات بررسی می شود. برای اعمال اثر نیرو و اینرسی ناشی از بقیه طبقات به طبقه واقعی مورد نظر، از یک عملگر الکترو هیدرولیکی استفاده می شود. دینامیک عملگر هیدرولیکی را می توان با یک تاخیر زمانی تقریب زد و این تاخیر زمانی در حلقه بسته شبیه سازی می تواند باعث کاهش دقت و یا ناپایداری سیستم گردد. بنابراین از معادلات دیفرانسیل تاخیری (DDE) برای تعیین تاخیر زمانی بحرانی وابسته به پارامترهای سیستم استفاده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر تاثیر پارامترهای بدون بعد و پارتیشن بندی سازه در پایداری شبیه سازی هیبرید است.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  401
 • صفحه پایان: 

  414
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  407
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

یکی از مهمترین اجزای سامانه های آبرسانی، مخازن ذخیره مایعات است. به هنگام وقوع زلزله، اندرکنش آب و سازه در مخازن ذخیره مایعات و پدیده حرکت سطح آزاد سیال تاثیر قابل ملاحظه ای بر مقادیر پاسخ سازه دارد. با توجه به اهمیت اثرات زلزله های حوزه نزدیک و تاثیر آنها بر رفتار لرزه ای و بارهای وارد به سازه-ها، در این مطالعه، نحوه حرکت امواج سطحی و ارتفاع آنها در مخازن مستطیلی بتنی در حالت دو بعدی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک با استفاده از روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. اثر ابعاد مخزن، عمق آب و مشخصات زلزله بر حداکثر ارتفاع موج سطحی با لحاظ نمودن 9 تیپ مخزن و 10 رکورد زلزله حوزه دور و نزدیک انجام می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، میانه مقادیر حداکثر ارتفاع نوسانات سطح سیال در زلزله های حوزه نزدیک نسبت به حوزه دور افزایش قابل توجهی دارد به گونه ای که متوسط این افزایش ارتفاع در مخازن به طول 20، 40 و 60 متر به ترتیب 65، 77 و 100 درصد است. همچنین با افزایش عمق سیال و عرض مخزن، میانه حداکثر ارتفاع نوسانات به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. در مخازن تحت زلزله های حوزه دور، ارتفاع نوسانات مایع بیشترین همبستگی را با پارامتر ARIAS و در مخازن تحت زلزله های حوزه نزدیک با پارامتر PGV نشان داد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان ضرایب اصلاحی برای روابط ارایه شده در آیین نامه ها پیشنهاد داد که اثرات زلزله های حوزه نزدیک را در محاسبه حداکثر ارتفاع نوسانات سیال در نظر گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 407

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  415
 • صفحه پایان: 

  424
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

یکی از رویکردهای مورد استفاده در بررسی اثرات ترک بر رفتار محیط ناپیوسته سنگی، مطالعه بر روی محیط پیوسته معادل محیط ترک خورده می باشد. از جمله این روش ها، روش مبتنی بر تانسور ترک است که اثرات هندسی حضور ترک ها شامل اندازه، امتداد، و چگالی عددی آن ها را در بر می گیرد. نوشته حاضر به رویکرد جدید تعیین تانسور ترک از مرتبه دوم با استفاده از آزمایشات تعیین سرعت موج طولی در محیط پرداخته و نیز بر نقش آن در تسهیل بررسی ها به عنوان یک رویکرد جایگزین برای برداشت های صحرایی و نیز مدلسازی های عددی کارا تاکید دارد. ماتریس های ساختاری به دست آمده در نوشتار حاضر امکان بررسی رفتار محیط ناپیوسته سنگی را با استفاده از مدل سازی عددی بر پایه روش المان محدود در محیط Matlab فراهم ساختند که نتایج آن از تطابق قابل قبولی با داده های آزمایشگاه برخوردار بود. بدیهی است که بهبود دقت محاسبات از طریق افزایش تعداد نمونه های آزمایشگاهی و به کارگیری نتایج حاصل در برنامه کامپیوتری امکان پذیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  425
 • صفحه پایان: 

  436
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

خرابی رطوبتی در مخلوط های آسفالتی از دست دادن مقاومت و دوام ناشی از حضور آب تعریف می شود. عدم ارتباط مکانیزم خرابی در آزمایشگاه و شرایط میدانی، عدم اندازه گیری خصوصیات موثر مواد و نقش آنها، عدم ارایه راهکار اصلاحی و سایر کمبودهای روش های آزمایشگاهی موجود برای تعیین حساسیت رطوبتی باعث شده است که محققین در سال های اخیر به فکر ارایه روش هایی بر پایه پارامترهای موثر در رخداد خرابی باشند. بر این اساس، این پژوهش تلاشی برای ارایه مدل پیش بینی حساسیت رطوبتی با استفاده از پارامترهای ترمودینامیک و طرح اختلاط است که بتواند عملکرد مخلوط آسفالتی در برابر رطوبت را پیش بینی و تحلیل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از افزودنی های ضد عریان شدگی به طور کلی می تواند عملکرد مخلوط آسفالتی در برابر رطوبت را بهبود دهد اما نوع و درصد این افزودنی ها باید با توجه به نوع سنگدانه، نوع قیر و ویژگی های طرح اختلاط مخلوط آسفالتی تعیین شوند. بر اساس مدل ارایه شده می توان گفت پارامترهای انرژی آزاد پیوستگی، انرژی آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه در شرایط خشک، قابلیت پوشش دهی سنگدانه توسط قیر، مساحت سطح ویژه سنگدانه ها و ضخامت ظاهری غشای قیر روی سطح سنگدانه به صورت مستقیم و انرژی آزاد شده سیستم در هنگام رخداد عریان شدگی، درصد اشباع و نفوذپذیری مخلوط آسفالتی به صورت معکوس بر مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر خرابی رطوبتی تاثیر قابل توجه دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  437
 • صفحه پایان: 

  451
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

پل ها جزء شریان های حیاتی شبکه حمل ونقل هر کشور محسوب می شوند که تخریب یا آسیب آن ها در اثر زمین لرزه سبب توقف عملکرد و به دلیل اختلال در خدمت رسانی موجب افزایش تلفات انسانی و اقتصادی می شود. استفاده از نشیمن های جداساز لرزه ای یکی از روش های موثر جهت بهسازی و بهبود عملکرد لرزه ای پل ها است. در این مقاله عملکرد لرزه ای پلی با استفاده از سیستم های مختلف جداساز بدون ساده سازی در مدل های رفتاری جداسازها مطالعه شده است. به این منظور عملکرد یک نمونه پل بزرگراهی به صورت مدل پل جداشده لرزه ای با 4 نوع سیستم نشمین جداساز لرزه ای: تک پاندول اصطکاکی، سه پاندول اصطکاکی، الاستومری با هسته سربی، الاستومری با میرایی بالا و مدل پل جدا نشده لرزه ای مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد. در این مقایسه تاکید بر در نظر گرفتن جنبه های اصلی مدل سازی و پیچیدگی های رفتار غیرخطی جداسازی لرزه ای است. مدل سازی و تحلیل دینامیکی غیرخطی با داده های شتاب نگاری 6 زمین لرزه حوزه نزدیک توسط نرم افزار OpenSees انجام و ضمن بررسی رفتار جداسازها با ساده سازی در مدل های رفتاری و بدون آن عملکرد پایه ها به عنوان معیار مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد نشیمن های جداساز لرزه ای اصطکاکی در مقایسه با نشیمن های الاستومری عملکردی بسیار بهتری در کاهش تنش های اعمال شده به پایه پل دارد و عملکرد لرزه ای پل را به طور عمده ای ارتقاء می دهند. این درصد کاهش برای جداساز لرزه ای سه پاندول اصطکاکی تا 89% می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  453
 • صفحه پایان: 

  464
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

یکی از ویژگی های هر پروژه ای محدود بودن بودجه و زمان برای تکمیل اهداف آن است. با این حال پروژه ها با عدم قطعیت های زیادی مواجه هستند که نیل به این اهداف را با ریسک مواجه می کنند. روش مرسوم مدیریت ارزش کسب شده یکی از مهمترین روش های ارزیابی با هدف ارایه شاخص های عملکردی یکپارچه پروژه است که مبتنی بر استفاده از متغیرهایی با مقادیر تعینی بوده و دارای این محدودیت است که عدم قطعیت هزینه و زمان فعالیت های پروژه را نمی توان به طور صریح مدلسازی نمود. در این تحقیق به کمک شبیه سازی مونت کارلو، منحنی S پروژه در هر تکرار شبیه سازی ایجاد شده و سپس با برازش داده ها، مدل احتمالاتی بتا-اس توابع حاشیه ای آن استخراج گردیده است. همچنین در یک رویکرد بدیع، کاربرد توابع کوپولا در استخراج بهترین تابع توزیع مشترک توابع حاشیه ای این مدل احتمالاتی نشان داده شده است که می تواند در تحلیل های دقیق ریسک پروژه نظیر به روز رسانی بیزی به کار رود. نتایج این روش به دلیل ارایه مدلی کاملا محاسباتی که تمامی پارامترهای همبسته زمان، هزینه نهایی و حتی رفتار احتمالاتی این توابع را چه در پایان پروژه و چه قبل از آن توضیح می دهد، نتایجی قابل اعتماد هستند. ماحصل این مدل چندمتغیره، تابعی است که قابلیت توضیح توام رفتار احتمالاتی کمیت های تصادفی و همبسته زمان و هزینه پروژه به همراه عدم قطعیت تجمیع شده آن ها را در بر دارد. این مدل در به روزرسانی نیز کاربرد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  465
 • صفحه پایان: 

  478
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مقاله، به بررسی پارامترهای موثر از جمله فواصل قرار گیری نوارهای FRP، تعداد لایه و سطح مقطع آن، میزان آرماتور طولی، ابعاد تیر و مقاومت فشاری بتن در تقویت برشی تیرهای بتنی با مقطع مستطیلی شکل تحت بار متمرکز متقارن، مقاوم شده با نوارهای FRP به روش اجزاء محدود پرداخته شده است. بدین منظور تحلیل غیر خطی 101 نمونه، جهت ارزیابی تاثیر متغیرهای فوق بر ظرفیت باربری و تغییر مکان وسط دهانه تیرهای مختلف با و بدون ورق تقویت انجام شد. نمونه ها در 6 گروه تقسیم شده اند که در نهایت ظرفیت باربری و تغییر مکان وسط دهانه تیرها با یکدیگرمقایسه و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که به ازای مقاومت فشاری ثابت برای بتن، افزایش عرض ورق تقویتی و تعداد لایه های آن افزایش ظرفیت باربری به ترتیب 26% و 23% نسبت به نمونه های کنترلی دسته خود را به همراه دارد، در این حال با افزایش این دو پارامتر میزان افزایش باربری کاهش می یابد. با تغییر در چیدمان ورق های تقویتی با فواصل نامنظم در طول تیر، افزایش ظرفیت باربری در حدود 6% الی 35% حاصل می شود. همچنین افزایش در میزان آرماتور طولی از مقدار 10∅ به 14∅ ، افزایش مقاومت فشاری بتن از مقدار MPa 30 به MPa 50، و افزایش سطح مقطع تیر از مقدار mm 300×150 به mm 400×150 در نمونه های تقویت نشده سبب افزایش ظرفیت باربری به ترتیب در حدود 31%، 23%، 55% و کاهش تغییر مکان وسط دهانه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  479
 • صفحه پایان: 

  490
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

سازه های مستقر در تاسسیسات ساحلی نظیر اسکله های پهلوگیری کشتی در طول عمر خود شرایط کارکرد سختی را تحمل می نمایند و بنابراین در معرض خرابی و افت سختی در اجزا قرار دارند. در این مقاله، کارکرد روش شناسایی خرابی مبتنی بر طیف چگالی توان پاسخ، در مورد سکوی دولفین اسکله تامین خوراک نفت خام پالایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از مدلسازی عددی صورت گرفته و خرابی به صورت افت درصدی از سختی اجزا لحاظ شده است. مدل اجزا محدود دولفین توسط نرم افزار متلب ایجاد شده و اثر آب مجاور به صورت جرم افزوده بر المان ها افزوده شده است. چند سناریوی خرابی فرضی برای بررسی کارکرد روش در مورد خرابی های کم و زیاد در مناطق مختلف سازه در نظر گرفته شده است. بعلاوه، راهکاری برای محاسبه طیف چگالی توان نیروی تحریک با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی تقریبی معرفی شده است. نتایج به دست آمده نشاندهنده آن است که روش در شناسایی پارامترهای این مدل علیرغم صلبیت زیاد آن، موفق است. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که جرم افزوده آب تاثیر زیادی بر شناسایی پارامترها دارد. کیفیت نتایج به دست آمده در مطالعه عددی، الهام بخش برای توسعه روش در فاز عملیاتی با داده برداری از سازه سکوی دولفین می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  491
 • صفحه پایان: 

  502
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

هر ساله وقوع باران های شدید باعث ایجاد شکست در تعداد زیادی از شیب های خاکی می شود. در طول این باران ها، سطح آب زیرزمینی بالا آمده و باعث افزایش فشار آب منفذی و کاهش پایداری شیب می گردد. استفاده از زهکش های افقی روشی موثر و کم هزینه جهت کنترل پایداری شیب در این حالت می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی عددی عملکرد زهکش های افقی در افزایش پایداری شیب های خاکی در شرایط بارندگی شدید می باشد. برای نیل به این هدف از نرم افزار SEEP/W و SLOPE/W که متعلق به بسته نرم افزاری Geo-Studio می باشند، استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش طول، ضخامت و تعداد زهکش های افقی موجب افزایش ضریب اطمینان پایداری شیب در زمان وقوع بارندگی های شدید و حفظ پایداری شیب می گردد. همچنین بکارگیری زهکش های افقی در قسمت پایین شیب تاثیر بیشتری نسبت به بکارگیری زهکش های افقی در قسمت های وسط و بالای شیب در پایدارسازی شیب خاکی دارد. طول نسبی زهکش برابر 4/0 برای افزایش پایداری شیب مناسب تشخیص داده شد. افزایش ضخامت زهکش افقی تاثیر مثبت بیشتری بر پایداری شیب نسبت به افزایش طول زهکش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  503
 • صفحه پایان: 

  522
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

تکینگی های موضعی بر اثر تغییر در سختی یا جرم ناحیه آسیب دیده به راحتی از روی نتایج آنالیز مودال قابل تشخیص نیستند. تبدیل موجک می تواند با تشخیص آنی تغییرات مکانی سیگنال ورودی، محل آسیب های سازه را تشخیص دهد. هدف این پژوهش ارایه روشی جهت شناسایی آسیب در صفحات بوده و به عنوان یک مطالعه موردی به یک صفحه مربعی با شرایط مرزی متقارن و دارای تکیه گاه گیردار اعمال می شود. روش ارایه شده در این پژوهش قادر به کشف عیوب موجود در صفحات با نسبت آسیب 3% می باشد. این روش با توجه به متقارن و یا پادمتقارن بودن ماتریس خیز آنالیز مودال، هر نقطه حاصل از آنالیز مودال صفحه را با نقطه متقارن نسبت به مرکز صفحه، جمع (در حالت پادمتقارن) و یا از آن کم می کند (در حالت متقارن). ضرایب موجک آنالیز مودال اصلی صفحه آسیب های ریز را به سختی آشکار می کند، این در حالی است که ضرایب موجک آنالیز مودال بازسازی شده، آسیب های ریز را با وضوح بالایی نمایش می دهد. نتایج کارایی قابل توجه روش ارایه شده در کشف عیوب را، بدون نیاز به پارامترهای اصلی مودال صفحه آسیب دیده، نمایش می دهد. اثر نقاط متفاوت آسیب و فاصله نمونه برداری مختلف مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان می دهد، برداشت داده های صفحه با دقت کم با استفاده از درونیابی می تواند دقت لازم را به جهت کشف عیوب ایجاد کند که این مسیله می تواند در کاهش هزینه پروژه های پایش سلامت سازه نقش قابل توجهی را ایفا کند. روش ارایه شده در این پژوهش پتانسیل لازم جهت کاربرد عملی را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  523
 • صفحه پایان: 

  534
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

یون کلراید بیش ترین سهم در ترکیبات شیمیایی موجود در آب دریا را به خود اختصاص می دهد. در این تحقیق برای بررسی تاثیر این یون بر خواص بتن از شرایط عمل آوری کلرایدی و جهت بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن از افزودنی های زیولیت و میکرو-نانوحباب استفاده گردیده است. بر اساس آزمایش های انجام شده شامل پراش اشعه ایکس، مقاومت فشاری، جذب آب، نفوذ کلراید و مقاومت الکتریکی مشخص گردید که افزودن پوزولان زیولیت و میکرو-نانوحباب به بتن در شرایط عمل آوری کلرایدی از طریق ایجاد نمک فریدل، خواص مکانیکی و دوام بتن را در سن 28 روز بهبود بخشیده و پس از آن با افزایش سن بتن و تجزیه ترکیب نمک فریدل در نمونه های بتنی از روند بهبود کاسته می شود. بیش ترین تاثیر در بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن در سن 28 روز مربوط به نمونه ی شامل 15 درصد زیولیت و 100 درصد میکرو-نانوحباب در شرایط عمل آوری کلرایدی است که به ترتیب مقاومت فشاری، کششی و الکتریکی را به مقدار 47، 78 و 254 درصد افزایش و نفوذ کلراید و جذب آب را به ترتیب به مقدار 84 و 49 درصد نسبت به نمونه شاهد در شرایط عمل آوری استاندارد کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  535
 • صفحه پایان: 

  546
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

دراین تحقیق امکان استفاده از جاذب فلدسپار که یک جاذب معدنی ارزان قیمت بر پایه سیلیکا است، برای حذف رنگزای کاتیونی (Brilliant red 4G) C. I. Basic red 14 از محلول آبی بررسی شد. خصوصیات سطحی جاذب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش فلویورسنس پرتو ایکس (XRF) و تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) بررسی شد. تاثیر عوامل مختلف از جمله مقدار ماده جاذب، مدت زمان تماس، غلظت اولیه رنگزا، pHاولیه و حضور الکترولیت بر فرآیند جذب مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که افزایش pH، زمان تماس و مقدار جاذب بر میزان رنگبری تاثیر مثبت دارد درحالی که افزایش غلظت محلول رنگزا سبب کاهش مقدار رنگبری می شود. همچنین افزودن الکترولیت میزان رنگبری را به مقدار بسیار کمی کاهش می دهد که چشمگیر نیست. فلدسپار در زمانی حدود یک ساعت با رنگزای C. I. Basic red 14 به تعادل می رسد و راندمان حذف برابر 96 درصد به دست آمد. در نتیجه فلدسپار یک جاذب قوی و مناسب برای حذف مواد رنگزای کاتیونی از محلول های آبی است. ایزوترم حالت تعادل با مدل ایزوترم های جذب لانگمیر، فرندلیش، تمکین، ردلیش پیترسون و دوبینین رادشکویچ مطابقت داده شد و نتایج نشان دادند که رنگبری تطابق خوبی با ایزوترم فرندلیش دارد. سینتیک جذب سطحی با استفاده از مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای بررسی شد و مشاهد گردید که فرآیند جذب بر روی فلدسپار از معادلات سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت می کند، لذا فرآیند جذب سطحی بیشتر به صورت جذب شیمیایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 472 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  547
 • صفحه پایان: 

  556
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

لوله های پلیمری به طور گسترده ای در سامانه های آبی تحت فشار استفاده می شوند. باید در طراحی و همچنین تفسیر سیگنال برداشت شده از ضربه قوچ برای اهداف تشخیصی، رفتار ویسکوالاستیک لوله های پلی اتیلنی را در نظر گرفت. هدف از مقاله ی حاضر نشت یابی، مقایسه ی آزمایشگاهی و نظری سرعت موج فشاری و اضافه فشار جریان گذرا در لوله های انتقال پلی اتیلنی در عدد رینولدزهای متفاوت می باشد. برای رسیدن به اهداف این مقاله مدلی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده ی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته شد و چندین آزمایش ضربه قوچ در دو حالت مدل بدون نشت و مدل با حضور نشت بر روی آن انجام گرفت. دقت نشت یابی در این مدل با افزایش عدد رینولدز افزایش یافت به طوری که بیشترین و کمترین درصد خطای نسبی مکان نشت محاسباتی و آزمایشگاهی 8/48 و 02/2 درصد به ترتیب برای آزمایش های با اعداد رینولدز 1283 و 12974 در قطر نشت 5 میلی متر بدست آمد. همچنین این تحقیق عدم دقت مناسب رابطه های تیوری سرعت موج فشاری و اضافه فشار را در لوله های انتقال پلی اتیلنی نشان می دهد، بطوری که سرعت موج فشاری بدست آمده از رابطه های تیوری کمتر از مقدار واقعی آن می باشد، همچنین درصد خطای نسبی میزان اضافه فشار در آزمایش های دارای نشت با افزایش عدد رینولدز بین مقدار آزمایشگاهی و تیوری افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  557
 • صفحه پایان: 

  574
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

بارهای لرزه ای ناشی از جابجایی های درون زباله، سیستم لاینر تحتانی، سیستم پوشش، پی و فصول مشترک می توانند باعث آسیب مدفن های زباله شهری شوند. مصالح سنتتیکی صیقلی واقع در زیر سازه ها می توانند با مکانیزم لغزندگی و جذب انرژی وارده از زلزله ها، باعث حفاظت لرزه ای شوند. در مطالعه حاضر، بررسی های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی نقش جدا سازی بستر درون خاکی بر روی پاسخ لرزه ای مدفن زباله شهری کهریزک انجام گرفتند. آزمایش های میزلرزه روی خاکریز زباله جامد شهری عایق شده با لاینر های شبه بیضوی در معرض تحریک های سینوسی هارمونیک در بستر، انجام شدند. همچنین مدل سازی عددی بر روی مدل فیزیکی صورت پذیرفت. نتایج حالت های جدا شده و جدا نشده برحسب جابجایی دایمی و پاسخ لرزه ای مورد مقایسه قرار گرفتند. در ادامه، رفتار مدل عددی مدفن تحت تاثیر پارامترهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه همخوانی خوبی بین نتایج مدل فیزیکی و مدل عددی بزرگ مقیاس حاصل شد. مطالعات صورت گرفته ثابت کردند که به کارگیری سیستم لاینر کامپوزیتی با کاهش بیشتر ضریب اصطکاک کاهش قابل ملاحظه ای در مقدار شتاب ها و جابجایی ها حاصل نموده و در شرایط لرزه ای از سازه محافظت به عمل می آورد. کارآیی این تکنیک با افزایش تراز شتاب ورودی افزایش می یابد. نتایج نشان دادند که افزایش مدول برشی، مقدار بزرگنمایی طیفی و جابجایی نسبی را کاهش می دهد. همچنین ملاحظه شد که با افزایش سن زباله، جداسازی بستر مقدار جابجایی و عرض ترک را افزایش می دهد. علاوه بر این، اجرای لاینر بصورت تخت، حرکت گوه گسیختگی به سمت کناره ها را تسهیل نموده و اجرای لاینر مقعر مانع از حرکت گوه گردیده و نهایتا کاهش نشست می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  575
 • صفحه پایان: 

  584
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

نانوصفحات گرافن اکساید به روش اصلاح شده هامر سنتز و با استفاده از آنالیزهای SEM، XRD و FTIR شناسایی شد. روش پاسخ سطحی (RSM) برای بهینه سازی اثر فاکتورهای موثر بر فرآیند جذب شامل pH (9-4)، دوز جاذب (4/0-05/0 گرم بر لیتر)، غلظت اولیه رنگ (400-50 میلی گرم بر لیتر) و دما (40-10 درجه سلسیوس) در راکتور جذب ناپیوسته استفاده شد. بر اساس پیش بینی مدل رگرسیون چندجمله ای، ظرفیت جذب گرافن اکساید و راندمان حذف کریستال بنفش در شرایط بهینه (4/7pH=، دوز جاذب 19/0 گرم برلیتر، غلظت اولیه 100 میلی گرم بر لیتر و دمای 4/30 درجه سلسیوس) به ترتیب 474 میلی گرم بر گرم و 90 درصد به دست آمد. از بین عوامل موثر، غلظت اولیه رنگ و دوز جاذب به ترتیب با 6/51 و 7/41 درصد، بیشترین مشارکت را در فرآیند جذب نشان دادند. سینتیک فرآیند جذب با استفاده از مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای و ایزوترم جذب با استفاده از مدل های ایزوترمی لانگمیر و فرندلیچ بررسی شد. نتایج به دست آمده همبستگی بسیار بالای سینتیک جذب با مدل شبه مرتبه دوم و ایزوترم جذب با مدل لانگمیر را نشان داد. از طرفی مطالعات ترمودینامیکی نشان دهنده طبیعت گرماگیر و خودبه خودی فرآیند جذب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  585
 • صفحه پایان: 

  598
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

در این تحقیق با انجام مطالعات میدانی وسیع در ساختمانهای ساخته شده شمال کشور و برآورد توزیع احتمالاتی مقاومت بتن و همچنین با بررسی ضعف های متعارف اجرایی، عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با سیستم قاب خمشی کوتاه، متوسط و بلند مرتبه که دارای ضعف سازه ای از نوع مقاومت کم بتن و طول وصله ناکافی میلگردهای طولی ستون ها هستند به روش های احتمالاتی و با در نظر گیری عدم قطعیت های موثر شامل مقاومت بتن و مشخصات زلزله تخمین زده شد. برآورد آسیب پذیری لرزه ای این ساختمان ها با مدل سازی سه بعدی آنها در نرم افزار اوپنسیس و متعاقبا انجام تحلیلهای دینامیکی غیرخطی فزاینده برای بیست رکورد دور از گسل و محاسبه مقادیر دریفت طبقات و قیاس آنها با مقادیر حدی آیین نامه هازوس در قالب ترسیم منحنی های شکنندگی در چهار سطح عملکرد انجام گردید. سپس مدلهای انتخاب شده با روش متعارف ژاکت فلزی ستونها مقاوم سازی شده و میزان خسارت لرزه ای آنها در سطوح عملکردی مختلف بدست آمد. با مقایسه مقادیر میانه شکنندگی لرزه ای مدلهای دارای ضعف سازه ای و مدلهای مقاوم سازی شده مشاهده گردید که میزان اثر بخشی این روش مقاومسازی به تعداد طبقات ساختمان و نیز سطوح عملکردی مختلف بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  599
 • صفحه پایان: 

  616
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

ساختمان سبز روندی است که با محیط زیست و حفظ منابع طبیعی درطول چرخه عمر ساختمان سازگار می باشد. وجود ریسک در پروژه های ساختمانی سبز موجب کاهش دقت در تخمین مناسب اهداف پروژه شده و از کارآیی پروژه های ساختمانی سبز می کاهد. بنابراین شناسایی و اولویت بندی ریسک می تواند نقش بسزایی در موفقیت پروژه های ساختمانی سبز داشته باشد. در پژوهش حاضر با ارایه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص های ریسک های پروژه های ساختمانی سبز، شاخص های ریسک های پروژه های ساختمانی سبز اولویت بندی شدند. بدین منظور در گام اول به شناسایی و غربال شاخص ها از دیدگاه کارشناسان پروژه های ساختمانی سبز با استفاده از تکنیک دلفی فازی پرداخته شد، و در ادامه روش نوینی به کمک ترکیب نتایج فرآیند تحلیل شبکه ای و تکنیک دیمتل در شرایط فازی برای رتبه بندی و ارزیابی روابط علی و معلول بین عوامل به کار برده شده است، و در نهایت اولویت بندی نهایی شاخص های ریسک های پروژه های ساختمانی سبز، با لحاظ نتایج گام های اولیه و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی و تکنیک دیمتل در نرم افزار super decision صورت گرفته است. نتایج در پژوهش حاضر نشان می دهد که ریسک های مربوط به کیفیت بد مواد و نامناسب بودن تجهیزات اهمیت بالایی برخوردار هستند و نداشتن مقیاس برای هزینه فعالیت ها دارای کم ترین اهمیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID