نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شاکر کریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2976
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

ادبیات تعلیمی یکی از مهم ترین انواع ادبی است. این نوع ادبی در پی استوارکردن و تقویت صفات مطلوب و تلاش برای حذف و نکوهش صفات ناپسند در مخاطب عام است. نگرش هر شاعر درباره این صفات، نقش برجسته ای در کیفیت بیان و انتقال این مضامین به مخاطبان دارد؛ البته این موضوع با توجهبه شرایط درونی و محیط پیرامون هر شاعر متفاوت است. بنابراین می توان گفت ادبیات تعلیمی، نتیجه و برآیند تثبیت مضامین غنایی و نسبت دادن عنوان خوب و بد به تجربه های درونی فردی است. در این پژوهش، مضامین تعلیمی در چارچوب تحلیل و دسته بندی شواهدی از دیوان رودکی، با عنوان خنیاگر و ترانه سرایی بنام و شایسته، در دو بخش اصلی امر به معروف و نهی از منکر بررسی می شود. در نتیجه بررسی اندکی از سروده های رودکی که اینک در دسترس است، می توان دریافت این شاعر بیشتر می کوشد تا احساسات و شیوه درک خود را از محیط پرآشوب زمانه اش نشان دهد. رودکی در باور عام، انسانی شادخوار و دم غنیمتی بودهاست، اما در واقع اندوهی حزن آلود از اشعارش دریافت می شود که برخاسته از خردورزی است. سعادتمندی مهم ترین نگرانی و مشغولیت فکری رودکی است. در نظر او تنها راه سعادتمندی، آراستگی به دانش، حکمت و اخلاق، آن هم در جامعه ای اخلاق مدار و خردمند است. بنابراین مضامین تعلیمی نزد رودکی در جایگاه پدر شعر فارسی و شاعر تیره چشم روشن بین، گاهی رنگی غنایی و هنرمندانه می یابد و مانند مطربان شادی آفرین می شود و گاهی مانند اندرزهای پدرانه، جنبه مصلحانه و اجتماعی می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 2976

دانلود 343 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  23-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

آموزه های تعلیمی از مضامین رایج در قصاید نظامی است که در کنار خمسه او، تاکنون از نظر مغفول ماندهاست. در فرایند خوانش این قصاید مشخص می شود که نظامی در بیان مسائل تعلیمی، سبکی اقناعی به کار می برد؛ به این معنی که با روش هایی چون انذار و تبشیر، اسلوب استفهام و اسلوب شرط، سعی در قبولاندن مفهوم مدنظر خود یا تغییر نگرش مخاطب دارد. البته گاهی از شگردهای بلاغی چون تکرار، تلمیح، تمثیل و اسلوب معادله برای قانع کردن مخاطب استفاده می کند. توجه به این امر می تواند بیانگر تلاش شاعر و حسن توجه او در مستدل ساختن کلام بر پایه منطق عقلی و هنری باشد تا آنچه مدنظر اوست، مقبول طبع واقع شده و خواننده پذیرای آن باشد. این پژوهش با روش توصیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، به بررسی ابیات تعلیمی قصاید نظامی می پردازد تا هم شگرد خاص وی را در بیان موعظه و پند و حکمت بنمایاند و هم بابی برای آشنایی با این مضامین در قصاید نظامی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تلخابی مهری | آریان حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  51-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  858
 • دانلود: 

  351
چکیده: 

هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از نظریه روایت شناسی و با تاکید بر نظریه روایت شنو، نشان دهد شعر حافظ در کلیت خویش، چونان یک اثر روایی است که در آن با بیان غیرخطی رخدادهای راستینی از زندگی بشری مواجهیم؛ رخدادهای مکرری چون جدال ناتمام رند و صوفی، عهد الست، پذیرش بار امانت الهی و اتفاقات متعاقب آن و... که همگی با صراحت و قدرت، در بستر زمان دوری آشکار شده است. در این مقاله، نخست بر روی خاصیت روایی شعر حافظ تامل کردهو سپس بر مبنای نظریه روایت شناسی نشان داده شده استکه ساختار روایی شعر حافظ، می تواند به قلمرو شعر تعلیمی نیز تعلق داشته باشد. توجه ژرف و بنیادین حافظ به روایت شنو، ازآن روست که در پی القای مفهوم یا آموزش و تعلیم اندوخته ای است. در این مقاله، بعد از گزارش اقسام روایت شنوها در شعر حافظ، به این نتیجه می رسیم که شعر حافظ جدای از ابعاد عمومی تعلیمی خویش، روایتگر مناسبات نظام تک صدایی و چندصدایی است و با ژرف کاوی خاص خویش، آموزه های لازم را برای انتخاب یکی از این دو مسیر، در اختیار مخاطب خود قرار می دهد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی، بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 858

دانلود 351 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  93-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

ویس و رامین داستانی عاشقانه و مربوط به دوران اشکانی ساسانی است. فخرالدین اسعد گرگانی این اثر را در قرن پنجم هجری به نظم درآورد. نگرش اصلی در این سروده، غنایی است، اما نمود مضامین تعلیمی نیز در آن دیده میشود. این آموزهها به طور مستقیم (از زبان راوی شاعر) یا غیرمستقیم (از زبان شخصیتها) تبیین شدهاند. فخرالدین اسعد با قواعد زبان و ادبیات پهلوی کاملا آشناست؛ ازاینرو، بدون دخالتعناصر اسلامی و با حفظ سنتهای منشی ایرانیان در دوران پیش از اسلام (که به طور ویژه در اندرزنامههای پهلوی نمایان است)، موفق شد شاهکاری غنایی تعلیمی بسراید. بنابراین در این مقاله، تاثیرگذاری تعلیمی اندرزنامههای پهلوی بر منظومه ویس و رامین به روش توصیفی تحلیلی بررسی می شود. سنتهای اخلاقی مانند خردستایی و دانشآموزی، ستایش خداوند و توکل به او، وفای به عهد، دادگری، خرسندی و قناعت، منش و گفتار راست، دنیاستیزی و آزمندی، در اندرزنامهها بسیار دیده می شود. این سنت های اخلاقی در منظومه ویس و رامین نیز بیان شده است. در نتیجه این گمان تایید میشود که سروده فخرالدین اسعد با تاثیرپذیری از فرهنگ و اخلاق ایرانیان باستان سروده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  119-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1848
 • دانلود: 

  824
چکیده: 

شناخت و بهره گیری از مولفه های تعلیم وتربیت، از جنبه های فراوانی اهمیت دارد. بی تردید، بخش قابل ملاحظه ای از آموزه های اخلاقی و تربیتی در آثار ارزشمند ادبی نگاشته شده است. یکی از شاهکارهای بی مانند ادبی در این خصوص، گلستان سعدی است. سعدی در گلستان، مهم ترین مفاهیم تربیتی و اساسی ترین شیوه های رفتار نیک و پسندیده آدمی را بیان کرده است. او با نگاهی موشکافانه به انسان ، حقایقی مربوط به تمامی طبقات جامعه را به تصویر می کشد و در قالب پند و حکمت به مخاطب منتقل می کند. هدف غایی این پژوهش، شناسایی مولفه هایی تعلیم وتربیت مطلوب در گلستان سعدی است. این مقاله از جمله پژوهش های میان رشته ای در حوزه مطالعات علوم انسانی است که به روش کیفی و با «راهبرد داده بنیاد» انجام شده است. در این روش، پس از گردآوری داده‎ های کیفی، مفاهیم مرتبط شناسایی شد. با دسته بندی، مقایسه مفاهیم و حذف موارد تکراری، مولفه های مورد نظر ترسیم شد. در پایان این فرایند، پایه های اصلی نظریه «تعلیم وتربیت مطلوب در گلستان سعدی» شامل 68 مفهوم در قالب 14 مولفه تشکیل گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1848

دانلود 824 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  143-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

روایت شناسی تطبیقی تعلیمی یکی از جدیدترین زاده های مطالعات میان رشته ای است. در این شیوه با رویکرد تعلیمی، به بررسی تطبیقی روایت های مشابه پرداخته می شود. یکی از درون مایه های نسبتا پربسامد در ادبیات تعلیمی، اتهام و تبرئه است. در این جستار، نویسنده به روش تطبیقی، به مطالعه و بررسی هفت روایت از ادبیات جهان می پردازد که درون مایه آن ها متکی بر اتهام و تبرئه است. این روایت ها عبارت اند از: هیپولیت و فدر، نامادری شریر، سودابه و سیاوش، مائل و دختر اچائید، یوسف و زلیخا، پوران و لونا، پویی کائو و تاچی. سپس آموزه های تعلیمی رفتار قهرمان هر روایت استخراج شده، با دیگر روایت ها مقایسه می شود تا به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا آموزه های تعلیمی یا اصول اخلاقی نسبت به منطقه جغرافیایی و فرهنگ متفاوت است؟ در نهایت نتایج تحقیق، این فرض را تقویت می کند که تعالیم اخلاقی ارتباطی به منطقه جغرافیایی ندارد و اصول آن بین همه ادیان و اقوام مشترک است.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بشیری محمود | سلیمانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  179-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

از آنجا که بازرگانان، تجار و اهل کسب در گذشته نقش مهمی در جهت ارتقای رفاه اقتصادی و سطح کیفی جامعه ایفا می کردند، از زبان بزرگان ادبی و تاریخی، توصیه ها و تعالیمی پراکنده در خلال متون منظوم و منثور زبان فارسی، درباره آن ها به چشم می خورد. با جمع آوری و دسته بندی این تعالیم و توصیه ها، نه تنها می توان با چگونگی خریدوفروش بازرگانان در جامعه گذشته و نحوه تعامل مردم و پادشاه با آن ها آشنا شد، بلکه می توان سمت وسوی این توصیه ها و تعالیم را نیز دریافت. بر مبنای این پژوهش که تا قرن هشتم را در بر می گیرد، دریافتیم که قدما و بزرگان ما با امر و نهی خودشان، دو جنبه «فردی» و «تجاری» را مدنظر داشته اند که یکی برای تعالی روح و تهذیب نفس بازرگانان و دیگری برای پیشرفت در کار و دوری از ضرر و زیان مفید است. ازاین رو در کلام آن ها بایدهای فردی و تجاری ای همچون خوش اخلاق بودن، هشیار و قانع و امانت دار بودن، شرایط خریدار و فروشنده، کیفیت و چگونگی کالاها، آگاهی از نیاز شهرها و... دیده می شود. علاوه بر این موارد، نبایدهای فردی و تجاری ای مانند کم فروشی و گران فروشی نکردن، سوگند نخوردن و دروغ نگفتن، نسیه ندادن، شریک نداشتن و... نیز در گفتار آن ها وجود دارد که با رعایت آن ها، دنیا و آخرت بازرگانان و تجار بهبود می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 331 استناد 0 مرجع 0