نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

یکی از مباحث مهم در تحلیل پوششی داده ها تحلیل حساسیت و پایداری واحد تصمیم گیرنده تحت ارزیابی می باشد. این مقاله یک روشی رابرای به به دست آوردن ناحیه پایداری ورودی و خروجی واحد تصمیم گیرنده به خصوص ارایه می نماید. این روش بر اساس افزایش برخی یا همه ورودی ها و کاهش برخی یا همه خروجی انجام می گیرد و تغییرات کارایی را در این حالت های مختلف به دست می آوریم مشروط بر اینکه سایر داده ها ثابت باقی بماند.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

در این مقاله هدف ما معرفی الگوریتمی است که گراف ساده G را رنگ آمیزی یالی می کند. از مزیت های این الگوریتم، سادگی و همچنین رنگ آمیزی تمام گراف ها بدون هیچ گونه محدویتی می باشد. برخلاف الگوریتم های قبلی در رنگ آمیزی یالها ابتدا یک یال از هر راس را آمیزی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

آنالیز ممیزی خطی بر مبنای نرمال بودن کلاس ها می باشد. درحالتی که کلاس ها نرمال نباشند برای رده بندی موثر بین کلاس ها و تعمیم ممیزی خطی می توان فرض کرد که کلاس ها از زیرکلاس هایی تشکیل شده اند که دارای توزیع نرمال هستند ممیزی در این حالت آمیخته می باشد و برآورد پارامترهای مدل آمیخته با الگوریتم امکان پذیر است در این حالت کران تصمیم بین کلاس ها غیرخطی است. برای رده بندی بین شرکت های ورشکسته و فعال در بورس تهران ممیزی خطی با ممیزی آمیخته مقایسه شد نتایج نشان داد که دقت رده بندی با ممیزی آمیخته بیشتر از ممیزی خطی است.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

در این مقاله روشی جدید با الهام از روش پسگام برای طراحی کلاس خاصی از سیستم های کنترل غیرخطی ارایه گردیده که آن را روش پسگام تعمیم یافته  نامیده ایم. این روش را می توان برای مسایل پایدارسازی و ردیابی کلاس خاصی از سیستم های کنترل غیرخطی اتونوموس استفاده نمود. مدلی که برای نمایش این کلاس در نظر گرفته می شود، بسیاری از سیستم های غیر خطی را پوشش می دهد. شبیه سازی ها درستی نتایج را اثبات می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

در این مقاله می خواهیم با ارایه روشی خاص جواب های تقریبی برای دستگاه معادلات دیفرانسیل لوتکا، ولترا در نزدیکی های یکی از نقاط بحرانی آن که از نوع کانون (مرکز) است به دست آوریم به طوری که ضمن برخورداری از دقت مناسب دارای خاصیت تناوبی نیز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

 در این مقاله یک مساله هدایت گرمایی معکوس بررسی می شود. در این مساله علاوه بر تابع مجهول در معادله گرما، یکی از شرایط کرانه ای مساله نیز مجهول است. برای حل این مساله معکوس از یک شرط اضافی در یک نقطه داخلی ناحیه مفروض مساله استفاده می شود. با استفاده از روش تفاضلات متناهی یک الگوریتم عددی برای حل مساله ارایه و سپس پایداری و سازگاری این روش عددی مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش انتهایی مقاله چند مثال مطرح و با استفاده از این الگوریتم، حل عددی آنها ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

اولین مراحل اکتشاف اورانیوم، استفاده از داده های ژئوفیزیک هوابرد است که به صورت کلی و با پرواز هواپیماهای حامل آشکارسازهای اشعه گاما صورت می گیرد. با توجه به توزیع عنصر اورانیوم در پوسته زمین عمده ترین بخش مراحل اولیه اکتشاف اورانیوم، فاکتورها و روش های جدایش محدوده ها و نقاط داغ آنومالی از جامعه زمینه می باشد. هندسه فرکتالی با چهارچوبی متمایز از هندسه اقلیدسی و با مدلی برگرفته از طبیعت با استفاده از توابع تکرار پذیر و دور پذیر برای توجیح روندهای طبیعی از جمله توزیع عناصر مختلف در پوسته زمین جهت جدایش جوامع مختلف بکار گرفته می شود. هندسه فرکتالی با استفاده از نمودارهای تمام لگاریتمی عیار- مساحتِ به دست آمده از بررسی تعداد 10769 داده  رقومی منطقه اونلیق، قادر به جدایش پله ای محیط های متفاوت (زمینه، حد آستانه ای، آنومالی) با توجه به ضریب زاویه منحنی عیار، مساحت  می باشد. در نهایت نقشه مربوط به مناطق آنومالی و معرفی اندیس های معدنی اورانیوم منطقه اونلیق بر اساس مدل های به دست آمده از نتایج فرکتالی تهیه و ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 141 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  414
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

در این مقاله حل معادلات انتگرال ولترای نوع اول خاصی با هسته های منفرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین هسته های آبلی را در نظر خواهیم گرفت. کارایی و سادگی روش پیشنهادی را با ارایه چند مثال نشان خواهیم داد.

آمار یکساله:  

بازدید 414

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0