مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  4324
 • دانلود: 

  1381
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4324

دانلود 1381 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  7-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1210
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

هدف تحقیق، بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده شرکتهای بورسی است. بر این اساس، نوع مدیریت سود در این شرکتها از لحاظ فرصت طلبانه بودن و یا موثر بودن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، در این تحقیق تاثیر پنج ویژگی اندازه، انحراف در فعالیتهای عملیاتی، پیش بینی رشد سودهای آینده، قراردادهای بدهی و رشد مبلغ فروش شرکت نیز بر نوع مدیریت سود شرکتهای بورسی بررسی شده است. در راستای این هدف شش فرضیه تدوین و در چهار حالت مختلف با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نمونه ای شامل 2218 سال-شرکت در دوره زمانی سالهای 1379 تا 1388، آزمون شده است.نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که مدیران شرکتهای بورسی از اختیارات خود برای انتقال اطلاعات محرمانه درباره سوداوری آینده شرکت استفاده می کنند و این مطابق با تعریف مدیریت موثر سود است. هم چنین نتایج آزمون فرضیه های دوم تا ششم تحقیق نشان می دهد که در تعدادی از چهار حالت مختلف، مدیریت موثر سود با انحراف در فعالیتهای عملیاتی، قراردادهای بدهی و رشد مبلغ فروش رابطه مثبت و معنادار، و با اندازه و پیش بینی رشد سودهای آینده شرکت رابطه منفی و معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1210

دانلود 306 استناد 3 مرجع 2
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  31-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تاثیر متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیات مدیره و اندازه هیات مدیره بر ضریب واکنش سود بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در دوره زمانی 1381 تا 1387، است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، «داده های ترکیبی» است.یافته های پژوهش نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود با تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیات مدیره و اندازه هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود یافت نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 378 استناد 3 مرجع 8
نویسندگان: 

حقیقت حمید | بشیری وهاب

نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  49-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1693
 • دانلود: 

  643
چکیده: 

این تحقیق به بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سالهای 1378 تا 1386 می پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق مراحل چرخه حیات شامل تولد، رشد و بلوغ تعریف، و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکتهای مرحله تولد به انتشار سرمایه و بدهی کم خطرکنند. و نسبتهای اهرمی متعادلی را نگهداری کنند. شرکتها در مرحله رشد از تامین مالی بدهی استفاده و نسبتهای اهرمی بالایی را نگهداری کنند. شرکتهای مرحله بلوغ به تامین مالی درون سازمانی متکی هستند و نسبتهای اهرمی کمی را نگهداری می نمایند. یافته های این تحقیق با نظریه توازن سازگار است ولی با نظریه ترجیحی در زمینه شرکتهای مرحله تولد مطابقت ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1693

دانلود 643 استناد 1 مرجع 5
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  73-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1151
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

هدف اجرای این تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار هیات مدیره و سرمایه فکری شرکتهای داروسازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی است. به منظور سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه ای با عوامل استاندارد و ضریب پایایی 96%، و برای محاسبه ساختار هیات مدیره شرکتها از صورتهای مالی شرکتها استفاده شده. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیر مستقل تعداد اعضا هیات مدیره 0.133 بر سرمایه فکری شرکتها اثر مثبت داشته است در حالی که دو متغیر درصد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیات مدیره و درصد مالکیت هیات مدیره بر سرمایه فکری رابطه معناداری نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1151

دانلود 304 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  95-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

این تحقیق رابطه کارآمدی زیست محیطی و عملکرد مالی را مورد مطالعه قرار می دهد. برای انجام این تحقیق، پایگاه داده ای از اطلاعات زیست محیطی و مالی شرکتهای مورد بررسی ایجاد گردید که در آن، کارآمدی زیست محیطی شرکتها با استفاده از 11 شاخص زیست محیطی تعیین شده و نیز ارزش شرکت و بازده داراییهای آن، به عنوان معیارهای عملکرد مالی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای همبستگی و رگرسیون انجام گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین کارآمدی زیست محیطی و معیارهای عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 234 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

قربانی سعید | عدیلی مجتبی

نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  131-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3259
 • دانلود: 

  977
چکیده: 

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری تحقیق، تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. تعداد 105 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند که طی دوره زمانی 1382 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پانل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی به منظور آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی است که در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه معکوس معناداری هست. یافته ها موید نظریه جریان نقدی آزاد است.

آمار یکساله:  

بازدید 3259

دانلود 977 استناد 3 مرجع 8
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  151-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3622
 • دانلود: 

  939
چکیده: 

در این پژوهش معیارهای مالی موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور پانزده معیار مالی که با توجه به تحقیقات پیشین و نظر تحلیلگران و متخصصان بازار سرمایه می تواند بر تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر باشد، مطرح شده است. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها با وسیله پرسشنامه از یک نمونه شامل 204 سرمایه گذار بورس جمع آوری شده است. این عوامل به طور کلی تحت عنوان گروه معیارهای مالی مورد بررسی قرار گرفت ضمن اینکه به صورت تک به تک نیز این معیارها بررسی، و میزان اهمیت آنها نیز از نظر سرمایه گذاران سنجیده شده است در هر قسمت بنا به نوع داده ها از آزمونهای مناسب آماری مانند تی استیودنت، کروسکال والیس، کی دو، دقیق فیشر، ویلکاکسون و فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که معیارهای مالی برای سرمایه گذاران با اهمیت است. در بررسی مورد به مورد تاثیر پانزده عامل مالی بر تصمیمات سرمایه گذاران مشخص شد، معیارهایی چون سرعت و قدرت نقدشوندگی سهام، روند قیمت سهام و وضع بازار سهام از عوامل معروفی چون سود هر سهم و نسبت قیمت به سود با اهمیت تر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 3622

دانلود 939 استناد 3 مرجع 2