مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

هویت احساس بودن، شدن و عنایت ذاتی آدمی به حقیقت وجودی خویش به منزله انسان است و تعیین کننده روح جمعی است که نمادی از تاریخ انسانی است و کوشش برای کشف، یا احیای هویت؛ یعنی تلاش برای یافتن آنچه در فطرت انسانی مندرج است، در مفهومی خاص مورد توجه جدی اندیشمند بزرگ ایرانی حافظ شیرازی قرار گرفته است. او با توجه به جایگاه معرفتی و اندیشه ای والایش و با عنایت به درکی که از زمانه بحرانی جامعه ایرانی بدست آورده، نگرشی را در باب ایجاد هویت جمعی ارایه می دهد که بر بنیان حق جویی، سعادت طلبی، اعتدال گرایی، فطرت، خرد و اندیشه حکیمانه و عشق وعرفان استوار است و برای تحقق آن به روشن نگری، عشق، سلوک عارفانه، اصلاح طلبی و انقلابی رفتار کردن و در یک کلام بازگشت به خویشتن حقیقی خویش و به طور کلی تحقق «سیاست رندی» یا «سیاست برتر» که در نگاه او جامع همه است رو می آورد. بر این اساس به ارایه هویتی جمعی از انسان می پردازد که برنگرش معنوی دین اسلام (قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) و خاندان او) و فرهنگ ایرانی و عرفان راستین، ابتناء یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

مسأله اصلاحات ارضی که در اواخر دهه 1330 و اوایل ده 1340 ه. ش به دنبال فشار روز افزون آمریکا بر حکومت پهلوی مطرح شده و به مرحله اجرا در آمد بخش آغازین از مفاد انقلاب سفیدی بود که به علت بیگانگی با شرایط اقتصادی و اجتماعی روز و ناکارآمدیش با مخالفت شدید احزاب و گروه های سیاسی مواجه شد. گروه های سیاسی مختلف از جمله احزاب چپ، ملیون، احزاب مذهبی و روحانیون مبارز هر یک به نحوی به مخالفت با اصلاحات شاه برخواستند و در راستای این مخالفت رویکرد های متفاوتی برای مبارزه با این اصلاحات اتخاذ کردند. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی-تحلیلی برآنست تا ضمن بررسی اصلاحات ارضی رژیم پهلوی به موضع گیری احزاب چپ، ملی و مذهبی در قبال این مسأله بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 370 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  135
 • صفحه پایان: 

  158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  567
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

درحال حاضر بیش از 500 توافقنامه های بین المللی، منطقه ای، دوجانبه و چند جانبه محیط زیستی وجود دارد که به طور دائمی درحال تکامل بوده و بر شمار آن ها افزوده می شود. در حوزه امنیتی ﻣ ﺴ ﺄ ﻟ ﻪ محیط زیست به طور قابل اجتنابی تحت تاثیر جهانی شدن و خطرات ناشی از این پیشرفت ها است که کشورهای شمال و جنوب را در قالب عقد توافق نامه ها و عهدنامه های مختلف به مقابله با این تهدیدات برانگیخته است. اگر چه آغاز این توافقنامه های زیست محیطی به اواخر قرن 19 مربوط است اما اکنون جامع ترین آن ها توافقنامه آب و هوایی پاریس است. پیمان پاریس با دارا بودن مفاد چندگانه خود باعث محدود و متعهد نمودن کشورها در افزایش تکنولوژی و یا استفاده از منابع می شود. این درحالیست که کشورهای جنوب که عضو این توافقنامه هستند لزوم اقدامی همگانی را برای مقابله با مخاطرات زیست محیطی درک کرده اند. سوالی که باقی می ماند آن است که اجرایی شدن پیمان آب و هوایی پاریس چه تاثیری را بر کشورهای جنوب دارد؟ به نظر می رسد عملی شدن این پیمان به طور بارزی تاثیراتی عمیق را در روند رشد و توسعه پایدار آن ها برجای می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 567

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

هدف از این مقاله شناخت مشارکت سیاسی و تبیین جامعه شناختی مؤثر بر آن می باشد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و ابزار سنجش پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شامل زنان و مردان 18 تا 65 سال شهر گرگان بوده است. حجم نمونه 400 نفر از مردم این شهر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد: بین شاخص های صداقت و صراحت و سهیم کردن و تمایلات همکاری جویانه و احساس اطمینان و دینداری رابطه معنی داری با مشارکت سیاسی وجود دارد و علاوه بر این، بنا به آزمون های آماری انجام شده بین تحصیلات و گروه های متفاوت سنی با مشارکت سیاسی نیز تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیلی تبیین جامعه شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی، در تحلیل رگرسیون نشان می دهد، متغیرهای صراحت و سن و دینداری در معادله باقی ماندند. در تحلیل مسیر، از مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر مشارکت سیاسی، بیشترین تأثیر بر متغیر وابسته را، متغیر مستقل دینداری به میزان 927/0 درصد داشته است. نتیجه حاصل از ضریب تعیین که برابر با 124/0 درصد است، بیانگر آنست که متغیرهای مستقل بکار رفته در این پژوهش، می توانند این میزان از تغییرات مربوط به مشارکت سیاسی را تبیین کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

حزب توده به عنوان بخشی از تاریخ ایران، همواره مورد کنکاش قرار گرفته و متون بسیاری در این زمینه به رشته ی تحریر درآمده است. این حزب در دهه ی 20 و اوایل دهه ی 30 یکی از احزاب بزرگ جهان زندگی ایران محسوب می شد، و در بسیاری از معادلات آن ایفای نقش می کرد. با این وجود، نتوانست آن گونه که بایسته ی وزن آن بود در مبارزه علیه استبداد و پیشبرد دموکراسی موفق باشد. عوامل متعددی در این عدم موفقیت مؤثر بود؛ در همین جهت مقاله ی حاضر بر این استدلال پیش می رود که: رویکرد ایدئولوژیک حزب توده در قبال نهادها و گفتمان های جامعه ی مدنی در بدو پیدایی تا زمان کودتای 1332 یکی از مهمترین علل عدم تحقق دموکراسی بود. حزب توده، بر اساس ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم، با گفتمان ها و نهادهای جامعه ی مدنی تعامل می کرد که طی آن، این گفتمان ها یا منافع طبقاتی را تأمین می کردند و دشمن محسوب می شدند و یا ابزاری برای رسیدن به مرحله ی سوسیالیستی بودند. لذا در ایدئولوژی حزب توده بدیل برساختن دموکراسی وجود نداشت و به همین دلیل هیچ یک از گفتمان های جامعه ی مدنی شایسته ی همکاری و گفتگوی سازنده نبودند. در این مقاله، جامعه ی مدنی در مفهوم هابرماسی آن به کار رفته که عبارت از حوزه ی عمومی و روابط مبتنی بر عقلانیت مفاهمه ای است.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

هدف بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) می باشد. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری کلیه افراد 18 سال به بالای سه قوم فارس، ترکمن و سیستانی مشخص شده است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، جداول توزیع فراوانی یک بعدی، دو بعدی و نمودارهای مربوطه به هر قسمت استفاده شده است و در قسمت آماره های استنباطی از ضرایب معناداری T و از میانگین و انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون (برای مقیاس فاصله ای) و اسپیرمن( برای مقیاس رتبه ای یا ترتیبی) و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته از تحلیل مسیر استفاده گردیده است و همچنین جهت برازش مدل از مطالعات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نوع قومیت و جنسیت مولفه های عینی که شامل(عدم وجود تبعیض در دسترسی به مدیریت سیاسی، توجه به نظرات اقوام) با میزان مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود دارد. و همچنین در بین مولفه های ذهنی(سطح احساس تعلق قومی، احترام به نخبگان) با میزان مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

انگیزه سیاسی به عنوان یک آسیب در فعالیت های علمی شناخته می شود؛ زیرا یا به پرده پوشی می انجامد یا به تحریف، تدلیس و وضع منتهی می گردد. این نوشتار حضور این انگیزه را در گزاره های حدیثی گستره علوم اسلامی با محوریت گزاره های اعتقادی ارزیابی نموده است. جهت بازشناسی موضوع مذکور سه دانش رجال، تفسیر و تاریخ از این منظر نگریسته شده اند و جوانب مختلف آن و عواملی که در این مسأله موثر بوده اند همچون حاکمان، راویان و مولفان به بحث گذاشته است. از آنجایی که انگیزه سیاسی با هدف دستیابی به اعتبار دینی و وجاهت اجتماعی به دنبال مدیریت فضای علمی در راستای منافع تعریف شده بر می آید، علوم مذکور بیش از علوم دیگر در معرض اراده های سیاسی واقع شده اند. آنچه طبق تحقیق حاضر به دست آمده حضور دو غایت سیاسی در دو طیف موثر حاکمان و محققان است که یکی با غایت حفظ قدرت سیاسی و دیگری به منظور حفظ پایگاه اجتماعی باورهای اعتقادی بر اساس ملاحظات سیاسی در ارائه گزارش های علمی عمل نموده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

یکی از مهمترین دستاوردهای راهبردی کشورها در عرصه روابط بین الملل، قدرت می باشد. قدرت نرم از دهه 1990 در جهت بهینه کردن سیاست خارجی و به دلیل کم هزینه بودن و مشروعیت آن نسبت به قدرت سخت به عنوان ابزاری برای کسب نتایج مطلوب مورد توجه کشورها قرار گرفت. قدرت سخت موکد قدرت زور و اجبار در قالب عوامل مادی و نظامی بود. آمریکا در دهه ی اول پیروزی انقلاب، تمام توان خود را از طریق قدرت سخت برای بر اندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بکار گرفت. با شکست اقدامات آمریکا در بکارگیری قدرت سخت علیه ایران، سیاست استفاده از قدرت نرم را اتخاذ کرد و رویکرد خود را از تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران تغییر داد. سوال اصلی پژوهش حاضر است این که «مولفه های قدرت نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟ » در راستای پاسخ به سوال، این فرضیه را می توان مطرح نمود که رفتار سیاسی آمریکا با توجه به گسترش قدرت، و ناکامی در اقدامات سخت افزاری دگرگون شد و از ابزارهایی مانند دیپلماسی و عوامل غیر مادی برای نفوذ و تغییر نظام سیاسی در قبال ایران اتخاذ کرد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

اساساً منظور از دیپلماسی فرهنگی تلاش برای آگاهی، مشارکت و تأثیر بر افکار عمومی نهادها و دولت های سایر کشورهاست و یکی از حساس ترین مسائل مدیریت فرهنگی مکانیسم به کارگیری ظرفیت های فرهنگی برای تأثیر برافکار عمومی دولت های سایر کشورهاست. رسیدن به مقاصد سیاسی، امنیتی همواره از مهمترین اهداف کشورها در تدوین سیاست خارجی آن ها بوده و بخصوص در سال های نیمه قرن 20 و پس از حوادث یازده سپتامبر 2011 رویکردهای جدیدی در دیپلماسی فرهنگی بوجود آمد که به کشورها اجازه می دهد با نفوذ بر روی توده های خارجی و آوردن آن ها به صحنه بین الملل به منظور ایجاد فشار مؤثر بر دولت های آن ها به اهداف خود برسند. مطابق با یافته های این نوشتار توصیفی-تحلیلی با توجه به هزینه بالای قدرت سخت، بهره گیری از قدرت نرم فرهنگی در سیاست خارجی آمریکا و در قالب اقداماتی همچون نومیدی در میان مردم، تقویت نارضایتی مردم، تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی جامعه، استحاله سیاسی، فرهنگی اولویت پیدا کرده است؛ لذا ضرورت دارد جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این نوع قدرت نرم فرهنگی، گام های مناسبی همچون افزایش سطح خودباوری ملی، استفاده از نگاه علمی برای بازسازی دیپلماسی فرهنگی کشور، بهره گیری از هویت اسلامی، تولید علم و فناوری های نوین وحمایت از فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی بردارد.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0