مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

یکپارچی مدیریت شهری موضعی است که از عوامل متعددی چون حکومت محلی، انواع تفرق های عملکردی و سیاسی موجود در عرصه شهری، نظام قدرت شهری و بازیگران آن نشات می گیرد. مقاله حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی کنشگران و ابزارهای مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر تهران انجام گرفته است. به این منظور، ابتدا مفهوم شهر و مدیریت شهری و مدیریت یکپارچه شهری و ارتباط کنشگران مدیریت شهری با این مفاهیم بر مبنای پیشینه نظری مشخص گردید. سپس برای پاسخ دادن به سوال های اصلی تحقیق از رویکرد آمیخته استفاده می شود. در رویکرد آمیخته با بهره گیری از روش های مورد پژوهی (کیفی) و پیمایش (کمی)، داده های مورد نیاز برای تحقیق گردآوری می گردد. در تحقیق حاضر داده های حاصل از پرسشنامه های جمع آوردی شده از متخصصان و مدیران حوزه مدیریت شهری با استفاده از آزمون کروسکال والیس تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان دهنده مهمترین کنشگران در عرصه های مختلف مدیریت شهری تهران و اولویت بندی ابزارهای مدیریت شهری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 134 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

حبیب فرح | شکوهی علی

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  490
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

یکی از روش های مواجه با پیچیدگی و عدم قطعیت، بهره گیری از نظریه فازی است. بر اساس این نظریه که توسط یک دانشمند ایرانی به جهانیان ارائه شده، امکان بررسی سیستم ها در سطحی فراتر از منطق ساده انگارانه دودویی فراهم می گردد.شهرها به لحاظ تعدد عناصر و پیچیدگی روابط جزو سیستم های پیچیده هستند که یافتن عناصر سازنده این سیستم و همچنین پیوندهای آنان هسته اصلی مسائل شهری را تشکیل می دهد.این مقاله گزارشی است از یک پژوهش که با هدف تحلیل مسائل شهری با رویکرد فازی انجام یافته است. طراحی مدی برای به کارگیری سیستم های فازی در تحلیل مسائل شهری از دستاوردهای این پژوهش است. این مدل می تواند بر اساس قواعد اگر آنگاه فازی، راه حل های مناسبی برای مسائل شهری بر اساس آخرین نظریات موجود در این زمینه فراهم نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که خروجی ها و تحلیل های چنین مدلی تطابق بیشتری با واقعیات پدیده های شهری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 490

دانلود 116 استناد 2 مرجع 5
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2576
 • دانلود: 

  1564
چکیده: 

این تحقیق در قالب رویکرد اکولوژی منظر و با هدف ایجاد روشی در مکانیابی و بهسازی فاضی سبز شهری انجام شده است. پس از بررسی و نقد روش های متداول مرتبط با موضوع و نیز بررسی اصول اکولوژی منظر به عنوان دانشی جدید در طراحی منظر شهرها، روشی پیشنهاد شده است که می تواند با توجه به لزوم ارتقاء کیفیت اکولوژیکی سامانه های زیستی بکار رود. روش پیشنهادی «تحلیل سازگاری سرزمین اکولوژیک»، بر مطالعات سازگاری سرزمین، AHP، GIS تاکید داشته و شامل مراحل مختلفی می باشد که در تحقیق معرفی شده است. جهت حصول به هدفت تحقیق، روش پیشنهادی در جزیریه کیش بکار گرفته شده است. یافته های تحقیق به صورت نقشه های سازگاری سرزمین استنتاج گردیده و کاراریی روش با استفاده از معیارهای کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد این روش در شرایط همسان قابل تعمیم بوده و در شرایط غیرهمسان با تغییرات جزیی اقبل استفاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2576

دانلود 1564 استناد 0 مرجع 11
نویسندگان: 

کاظمی مهروش

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1413
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

مبنای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ ﻳﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮی طلبی ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﺮﻭﺩﺳﺘﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ نمی ﺗﻮﺍﻥ یک ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻭﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ فمینیستی ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ، ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ 1970، ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺭﺍ نمی ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪﻑ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی فمینیستی ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮک ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ، ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﺗﺼﺎلی ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻔﻮﺫ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﻋﻤﺮی ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻫﺪﻑ کمک ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮﺭﺕ می ﮔﻴﺮﺩ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﻻﻳﻞ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﺍﺳﺖ.

آمار یکساله:  

بازدید 1413

دانلود 472 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2800
 • دانلود: 

  1447
چکیده: 

بستر اجتماعی - اقتصادی ایران معاصر زمینه ساز توسعه نگرش کمیت گرا به محیط مسکونی شده است. پی آمد این تفکر کاهش کیفیت محیط مسکونی بوده است. بنابراین این پژوهش، به منظور ارائه راه حل هایی برای کیفیت بخشی به محیط مسکونی بر اساس بازشناسی مفهوم کیفیت در محیط انسان ساخت و تحلیل آن با رویکردی جامع، نظریه های کیفیت - محور را در قالب سامانه ای چند لایه از نظام سلسله مراتبی تدوین نموده و رابطه درونی دو مولفه «مشخصه های اساسی کالبد محیط مسکونی» و «نیازها و توقعات برگرفته از ارزش های فرهنگی و اجتماعی ساکنان» را در قالب سازمانی نظام مند برای برنامه ریزی و طراحی این محیط ها تبیین می کند. با استفاده از تحلیل محتوا، مفهومی از کیفیت را در حوزه معناشناسی یافته و با استناد به استدلال منطقی، به تعیین مراتب و مولفه های کیفیت محیط انسان ساخت و تحلیل کیفیت محیط مسکونی معاصر می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2800

دانلود 1447 استناد 1 مرجع 5
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2578
 • دانلود: 

  1697
چکیده: 

هدف از بحث حاضر این است که بررسی گردد برای دست یابی به معماری هماهنگ با طبیعت آیا صورت برداری ظاهری از طبیعت به تنهایی برای معماری زیبایی به ارمغان می آورد؟ و چگونه می توان معماری زیبا با توجه به عملکرد خلق کرد؟ طبیعت در این زمینه چه روشی داده است؟ برای پاسخ به پرسش ها با مراجعه به متون ابتدا معنای زیبایی در طبیعت جمع بندی گردیده و پس از آن بررسی کوتاهی در مورد بناهایی که در طراحی آنها طبیعت و عملکرد هم زمان مد نظر بوده اند و به استفاده ظاهری طبیعت اکتفا نشده است چالشی صورت پذیرفته است و در نهایت روش استدلال منطقی نحوه صحیح الگوبرداری از طبیعت با رویکرد زیبایی شناسی عنوان گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد پاسخ درست به عملکرد و برداشت صحیح از عملکردها موجبات زیبایی طرح را نیز فراهم می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 2578

دانلود 1697 استناد 2 مرجع 6
نویسندگان: 

بنیادی ناصر

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3908
 • دانلود: 

  1933
چکیده: 

پرداختن به مرمت شهرهای تاریخی در دوره های مختلف، با توجه به شرایط اقتصادی - اجتماعی و تاریخی و با اهداف گوناگونی صورت گرفته است. ارتقا و تشویق صنعت گردشگری، حل معضلات و کمبودهای مناطق تاریخی شهر، بازآفرینی شهری و حتی کمک به قرارگیری در زمره شهرهای جهانی، از اهدافی است که مرمت های شهری بر مبنای آنها انجام شده است. از طرف دیگر دو رویکرد حفاظت و توسعه همواره در انجام مداخلات شهری حاکم بوده و به تعادل رساندن این دو رویکرد چشم انداز اصلی مرمت در بافت های تاریخی گردیده است. نگاه به مرمت شهری در کشورهای در حال توسعه، به علت مشکلات موجود در آن شهرها، عمدتا از زاویه حل معضلات و کمبودهای مناطق تاریخی صورت گرفته و شهرهای ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. بر این اساس با استفاده از مطالعات اسنادی به گردآوری و تدوین مبانی و بیانیه های نشست های بین المللی اقدام و تلاش گردیده تا یک دوره بندی تاریخی بر مبنای تاثیرگذاری اهداف توسعه و حفاظت ارائه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 3908

دانلود 1933 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  79-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  4509
 • دانلود: 

  2044
چکیده: 

هویت را می توان به معنایی که انسان ها از طریق احساسات ذهنی از وجود هر روزه خود و ارتباطات گسترده اجتماعی کسب می کنند، تعریف نمود. این وجود و ارتباطات نیازمند مکانی برای شکل گیری است. مکان ها، مراکز اصلی تجربه بلافصل از جهان است. اگرچه امروزه فشار فن آوری های جدید، جهانی شدن و تراکم فضا-زمان، تاثیر مکان ها در شکل دهی به هویت فردی و اجتماعی جوامع را کم رنگ کرده است، با این وجود مکان ها نقش بارزی در ساخت ابعاد کالبدی و نمادین هویت انسان ها بر عهده دارند. معنای مکان از جمله مفاهیمی است که امروزه به طور گسترده ای برای مقابله با از دست رفتن مکان مورد توجه قرار گرفته است.در این مقاله کوشش شده با توجه به اهمیت مکان و هویت مکانی، با رویکردی پدیدارشناسانه نحوه شکل گیری هویت مکانی و عوامل دخیل در آن بازشناسی شده و مدل چگونگی شکل گیری هویت در ارتباط با مکان در جهت خلق مکان های با معنا ارائه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 4509

دانلود 2044 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  91-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8702
 • دانلود: 

  2202
چکیده: 

روند شتابان شهرنشینی و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در کشور ایران، مسائل بسیاری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است و تهیه برنامه ای جامع در بازار مسکن را ضروری ساخته است. برای چنین برنامه ای شاخص های مسکن و ارزیابی آنها ابزار مناسبی جهت سنجش نیازهای بخش مسکن در کشور است. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه وضعیت مسکن در ایران و دو کشور انگلیس و فرانسه است. این پژوهش از نوع تحلیلی است. در این پژوهش شاخص های کمی، کیفی و اقتصادی مسکن در کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با توجه به تحولات جمعیتی، شاخص های مسکن در ایران در همه موارد رشد یافته است از طرفی، هنوز برای رسیدن به شاخص های کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 8702

دانلود 2202 استناد 0 مرجع 4