مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

هویت شهر | سال:1391 | دوره:6 | شماره:12

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

فضاهای شهری عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آن ها جریان دارد. فعالیت و حضور در این فضاها ضمن فراهم آوردن عرصه ای برای تعامل افراد، در سرزندگی و سلامت استفاده کنندگان موثر است. در این بحث رویکردهای مورد توجه در زمینه ضرورت حضور زنان که مشتمل بر دو رویکرد عمده جدایی جنسیتی و مشمولیت است مورد بررسی قرار می گیرد.ضرورت حضور زنان در فضا، نه تنها به دلیل برآورده شدن نیازهای آن ها، بلکه از دیدگاه جامعه مدنی و همچنین اصول اخلاقی حاکم بر رفتار آن ها در محیط قابل بررسی است. برای مثال اصل شهروندی کثرت گرا حضور تمام گروه ها را به عنوان یکی از معیارهای جامعه مدنی بیان می کند. در کنار رویکردهای جهانی در این زمینه، بررسی رویکرد اصالت خانواده در فلسفه اسلامی نیز بر اهمیت حضور زنان در فضا تاکید دارد. بررسی ها حاکی از این مساله است که رویکردهای فلسفی و حقوقی، حضور زنان را به عنوان یک ضرورت تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 250 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

هدف از پژوهش، بررسی و تحلیل چگونگی ارتباط میان شهرنشینی و روند رشد و گسترش طبقه متوسط جدید در ایران است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات طی سال تحصیلی 1389-1388 بوده است، که 443 نفر آن ها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردیدند. پژوهش با تکیه بر منطق فازی انجام گرفته است و پرسشنامه با آلفای کرونباخ 0.87 مورد تایید قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد شهرنشینی با ایجاد و گسترش سرمایه گذاری تجاری، صنعتی، بازرگانی همراه با گسترش نهادهای سیاسی-مدنی و نظام های آموزشی، زمینه رشد و توسعه طبقه متوسط جدید را فراهم آورده است. از این رو شهرنشینی با جذب جمعیت و رشد و گسترش زمینه های اشتغال در رشد و گسترش طبقه متوسط جدید نقش موثری داشته است که هر یک از ابعاد مذکور واجد تاثیر متفاوتی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 100 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1357
 • دانلود: 

  516
چکیده: 

نفوذپذیری بافت های شهری از مفاهیم پایه در نظریه های معاصر شهرسازی است. این مفهوم در بسیاری از تصمیم گیری ها به عنوان معیاری کمی نقش دارد. در این بحث ابتدا مفهوم نفوذپذیری و شاخص های پیشنهادی آن که عموما متکی به نظریه های گراف های مسطح اند بازنگری شده است. سپس نسبت های آلفا و گاما که از مهمترین شاخص های اندازه گیری نفوذپذیری بافت های شهری محسوب می شوند در تناسب با روابط گراف های مسطح با بافت های شهری مورد تجدید نظر قرار گرفته و روابط جدیدی پیشنهاد شده است. در ادامه با ترکیب 3 شاخص، فاصله نقاط تا گره با (ورودی و خروجی)، شاخص اصلاح شده آلفا و فاصله نقاط تا اولین گره روشی پیشنهاد شده تا بر اساس آن نفوذپذیری بافت شهری قابل اندازه گیری باشد. کاربرد این روش در بافت های شهری گذشته از دارا بودن سهولت نسبی، شرایطی را به وجود می آورد تا ارزیابی در مورد پیشنهاد یک کمان جدید یا تعویض یک محور بین گزینه های مختلف به صورت نظام مندتری صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1357

دانلود 516 استناد 2 مرجع 3
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

مطالعه مبانی شکل دهنده معماری در بستر شهرهای ایرانی نشان می دهد که همواره طبیعت نقش به سزایی در شکل گیری شهرها و به تبع آن معماری و به ویژه مسکن داشته است. در گذشته رابطه انسان، محیط طبیعی و معماری به صورتی بوده که هم انسان در ارتباط مستقیم با طبیعت بوده و هم معماری (به خصوص مسکن) در بستر طبیعت شکل می گرفته است. ولی در حال حاضر، رویکردهای جدید طراحی مسکن در ایران توجه چندانی به هم جواری طبیعت ندارند. در حال حاضر بازگشت به سابقه تاریخی همجواری طبیعت در حیاط های مرکزی در کنار مسکن شاید راهگشای مناسبی در اجرای طرح های کنونی باشد. این بحث به فضای سبز تاثیرگذار در حیاط های کنونی (با کمک پرسشنامه) می پردازد و به صورت شاخص به بررسی و تحلیل عوامل طبیعی (نور، آب، هوا و گیاه) در حیاط های مرکزی خانه های مسکونی کاشان پرداخته شده است تا بر اساس نتایج حاصل، راهکار مناسبی برای طراحی حیاط های کنونی به دست آید.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 356 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  506
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

پژوهش با هدف تبیین و شناسایی مفهوم، «سرمایه اجتماعی» در ساختار شهر و ارائه چارچوبی برای «ارزیابی»، در بستر مراجعه به «مستندات» و «پیمایشی توصیفی»، به ارزیابی شاخص ها و سنجه های «چارچوب پیشنهادی» پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص ها و سنجه های «ارزیابی سرمایه اجتماعی» در ساختار شهر را می توان در حوزه «احساس امنیت شهروندی»، «اعتماد و روابط متقابل»، «مشارکت اجتماعی» و «اجتماع پذیری» و «میزان تمایل به تعاملات و معاشرت های اجتماعی» دانست که در این میان فضاهای عمومی شهر، واجد نقشی اساسی در بسترسازی برای «مشارکت پذیری اجتماعی» و افزایش روابط دوستانه و انسجام اجتماعی از طریق امکان دهی به اجرای مراسم، آیین ها و جشن ها و دیدارهای دوستانه به شمار می رود. علاوه بر این، ارزیابی این شاخص ها در شهر مورد مطالعه می تواند زمینه ارائه راهکارهایی در بهبود و کارآمدی حوزه مداخلات برای افزایش سرمایه اجتماعی، باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 506

دانلود 180 استناد 3 مرجع 5
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  630
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

عدم شناخت کافی از رابطه بین بنیان های فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانی و معماری از مسایل اساسی معماری ایران می باشد. یکی از علل اساسی این مساله عدم شناخت زمینه های علمی مناسبی است که بتواند عوامل فرهنگی- اجتماعی را در ارتباط با معماری بررسی کند. در این بحث با معرفی رویکرد انسان شناسی فرهنگی در معماری، ارتباط فرهنگ با معماری تدقیق می گردد. روش تحقیق به کار رفته کیفی- توصیفی است. نتایج حاصل از تحقیق ارایه مدلی در مورد رابطه بین طبیعت و خانه های ایرانی و ارزیابی آن خواهد بود، نتایج نشان می دهد در انسان شناسی فرهنگی علاوه بر آن که عوامل فرهنگی به عنوان عوامل اساسی شکل دهنده معماری می باشند، زمینه ای را فراهم می آورد که بتوان در آن متغیرهای گوناگون اجتماعی- فرهنگی را کنار هم بررسی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 630

دانلود 280 استناد 1 مرجع 2
نویسنده: 

قلمبردزفولی راما

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

زمان کوتاهی است که واژگانی چون محله محوری، توسعه پایدار و محلات پایدار در شهرسازی معاصر مطرح شده، اما به سرعت توانسته است جایگاه ویژه ای در محافل تخصصی، دانشگاهی و حرفه ای در حوزه مدیریت شهری پیدا نماید. در این راستا یکی از مسائل مهم در رابطه با موضوعات مذکور و چگونگی به کارگیری این مباحث در یک ساختار صحیح و کارآمد از حیطه نظری به عمل و در اجرا است. این بحث با دنبال کردن دو هدف؛ ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم پایداری محله و همچنین تجارب جهانی در این مورد پرداخته و اهمیت و جایگاه توسعه پایدار محله ای در طرح های توسعه شهری را دنبال نموده است و در هدف دوم با توجه به یافته های هدف نخست، طرح راهبردی- ساختاری شهر تهران در رابطه با میزان توجه به بحث توسعه پایدار محله ای به عنوان یک سند طرح توسعه ارزیابی گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 180 استناد 2 مرجع 3
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

زندگی تنها در محیط و شرایط اقلیمی طبیعی یا مصنوع مناسب شکوفا می شود. ساکنان دوران باستان این اصول را کشف، بنیان و روش طراحی عناصر بنا و شهرهایشان قرار دادند. با شناخت عناصر اصول آن ها استنتاج و طراحی ها بر آن اساس انجام می شد. این بحث نکات مهمی را ارائه می نماید که نتیجه نحقیقات بر اصول و عناصر معماری هوشمند به انرژی که طی تاریخ به کار گرفته شده است می باشد. موارد مطالعاتی، بدون توجه به نوع اقلیم یا تنوع فرهنگی و فقط با توجه به زمان احداث انتخاب شده، که از دوره ماقبل تاریخ تا معماری بومی معاصر طبقه بندی گردید، و با یکدیگر مقایسه و تطبیق داده شد. تحلیل این موارد مطالعاتی شباهت و تا حدودی تضاد را در عناصر و اصول نشان می دهد، که در تاریخ و فرهنگ متفاوت اما از نظر نوع اقلیم مشابه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 159 استناد 3 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID