The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا) | سال:1396 | دوره:22 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

با نگاهی به پژوهش های پیشین در حوزه امنیت شهری مشاهده می شود در میان رویکردهای پیشگیرانه، اقدامات و مداخلات محیطی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. لیکن علی رغم تجربیات موفق کسب شده از اجرای چنین اقداماتی، همچنان تعارضات و ابهاماتی میان راهکارهای صاحب نظران مختلف وجود دارد که پژوهش حاضر به دنبال واکاوی این ابهامات است. از همین رو، در این پژوهش از یکسو پیکره بندی فضایی شهر همدان با نرم افزار Depth Map استخراج گردیده و از سوی دیگر، برخی معضلات امنیتی در پنج سکونتگاه غیررسمی حصار، خضر، دیزج، مزدقینه و منوچهری در شهر همدان برداشت شده است. در ادامه داده های این دو دسته از متغیرها در نرم افزار SPSS وارد شده و روابط میان آن ها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. نتایج بررسی ها ضمن تایید نظریات پیشین مبنی بر ارتباط پیکره بندی فضایی و امنیت، دو نکته اساسی را روشن نمود. نخست آنکه برای تحلیل صحیح در خصوص رابطه محیط و امنیت باید مسائل مختلف امنیتی را به طور مجزا مورد بررسی قرار داد چرا که هر یک به شکل متفاوتی از محیط تاثیر می پذیرند. دوم آنکه محدود نمودن ورود غریبه ها به یک محله، به همان اندازه می تواند به امنیت یک محله صدمه بزند که ورود خارج از کنترل غریبه ها لطمه وارد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

مدیران شهری در برابر معضلات پیچیده و فراگیر اخلاقی عرصه شهرسازی، نیازمند مدل های اخلاقی کاربردی هستند که هم رفتار آنان و هم نظام ارزشی مدیریت شهری را هدایت و کنترل نماید. پژوهش حاضر به ارائه چارچوب تصمیم گیری اخلاقی مدیران شهری و تحلیل چالش های تحقق آن در طرح جامع اراضی عباس آباد تهران (مصوب 1384) با استفاده از روش تحقیق تلفیقی (کمی و کیفی) پرداخته است. در بخش کمی، از آزمون های آماری ناپارامتریک برای تحلیل پرسشنامه از 23 نفر از متخصصان و صاحب نظران و در بخش کیفی، از تحلیل محتوای هدایت شده برای سوالات باز پرسشنامه، اسناد و قوانین استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد هر چه فرایندهای طرح، از تهیه به اجرا پیش می رود، از زمینه های اخلاقی دورتر می شوند و این اختلاف، در فرایند اجرا مشهودتر است. همچنین در فرایند اجرای طرح، هر چه رویه های تصمیم گیری از شناخت مسائل اخلاقی به سوی اجرای گزینه های اخلاقی پیش می رود، مطلوبیت آن کمتر می شود. مهم ترین چالش ها و دلایل این نتایج را می توان در اتکا به تاثیرات عوامل فردی در برابر ناکارآمدی نظام مدیریت یکپارچه اراضی، ضعف قوانین در تعیین ماهیت مدیریت واحد اراضی، تعارضات منافع بازیگران گوناگون، فشارهای بیرونی در برابر رعایت اصول اخلاقی و عدم توازن تامین منافع اختصاصی و عمومی، جست وجو نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

تحت پوشش قرار دادن نیازهای بنیادین انسان در علم روانشناسی محیطی، از ویژگی های مهم یک مسکن بشمار می آید. مسکن باید بتواند نیازهای فرد را متناسب با بوم منطقه پاسخ داده و مشکلات ناشی از آن را مرتفع نماید. خانه، بعنوان سازگارترین مکان با زندگی انسان شناخته شده و امروزه به علت عدم توجه به نیازهای اصلی کاربران، دچار تغییرات زیادی شده است به گونه ای که روندی به سوی بی هویتی و کاهش حس تعلق ساکنان را در پی دارد. در پژوهش حاضر هدف اصلی، بررسی میزان توجه به نیازهای بنیادین انسان در دوره های متفاوت معماری می باشد؛ لذا در این راستا، از ترجمان معماری، اصول مطرح شده توسط آبراهام مازلو به عنوان محور سنجش کیفیت پاسخگویی به نیازهای بنیادین بهره گرفته شده است. پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش تحقیق پیمایشی- دلفی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss21 انجام گردیده و در نهایت، نتایج طبق جداول آماری استخراج گردیده اند. در این مسیر جهت استخراج روند تغییرات الگوی مسکن شهر، خانه های شهر اردبیل به سه دوره سنتی، سنتی- معاصر و معاصر، تقسیم شده است. نتایج بدست آمده حاکی از وجود اختلاف معنادار در میزان پاسخگویی الگوهای مسکن به نیازهای اساسی افراد و کاهش حس تعلق و کیفیت زندگی در طی دورهای زمانی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 341 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

زبردست اسفندیار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  551
 • دانلود: 

  455
چکیده: 

روش تحلیل عاملی اکتشافی یکی از پرکاربردترین روش ها در همه علوم از جمله در شهرسازی است. در فرایند بکارگیری این روش، محقق باید تصمیمات جدی متعددی را که در نتایج بدست آمده تاثیر گذارند، اتخاذ کند. این مقاله، مراحل مختلف EFA و تصمیمات تحلیلی که در هر یک از این مراحل باید اتخاذ شوند را مطرح کرده، اثرات احتمالی این تصمیمات بر نتایج تحلیل را نشان داده، و توصیه هایی نیز برای دستیابی به نتایج مطلوب در بکارگیری این روش در تحلیل مباحث شهرسازی ارائه می کند. EFA، شامل مراحل شش گانه مشخص زیر در شهرسازی است: شناسایی متغیرها/ شاخص های تبیین کننده موضوع؛ کنترل تناسب داده ها برای انجام تحلیل عاملی؛ تعیین روش و تعداد عواملی که باید استخراج کرد، انتخاب روش دوران عوامل؛ تفسیر و نام گذاری عوامل؛ و محاسبه امتیازات عاملی. ابتدا هر یک از مراحل شش گانه مذکور در این مقاله به تفصیل توضیح داده شده و سپس مثال کاربردی با استفاده از نرم افزار SPSS برای سنجش پایداری اجتماعی در سطح محله های کلانشهر تهران ارائه شده است. نتیجه این تحلیل نشان می دهد که محلات واقع در مناطق مرکزی و شمالی شهر تهران در مقایسه با محلات سایر مناطق این شهر از پایداری اجتماعی بیشتری برخوردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 551

دانلود 455 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  495
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

دلبستگی به خانه، پیوند عاطفی میان انسان و خانه است که افزایش کیفیت زندگی انسان ها و سکینه خاطر آنان در خانه را در پی دارد. این مقاله با هدف شناسایی نقش معماری خانه در ایجاد و یا ارتقای این پیوند عاطفی، به دنبال شناخت ویژگی ها و صفات موثر خانه در این زمینه می باشد. لذا در پی پاسخ به این پرسش است که «از میان صفات و کیفیات متعدد ملازم با مفهوم خانه، کدام یک نقش موثری در دلبستگی انسان به خانه دارد؟» از آن جایی که این صفات رابطه تنگاتنگی با فاکتورهای فیزیکی فضا دارند، این پژوهش می تواند به عنوان یک پژوهش پایه، مبنایی برای شناخت عوامل کالبدی تاثیرگذار بر دلبستگی انسان به خانه ارائه نماید. این پژوهش روش فرآیند علی در خلق نظریات را به کار می گیرد و با برقراری ارتباط علی میان مفاهیم حوزه های مورد مطالعه، در چند گام به پاسخ پرسش پژوهش نزدیک می گردد. بر این مبنا لنگرگاه بودن، شاخصی برای شأن اجتماعی، بستری برای شکل گیری خاطرات شیرین و بستری برای رفع نیاز رفتارها، صفاتی از خانه هستند که ارتباط علی با دلبستگی به خانه داشته و دستیابی به راهکارهای خلق و تعالی این صفات در خانه، احتمال دلبستگی انسان به خانه را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 495

دانلود 171 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

شیوع مشکلات سلامتی مزمن، در ابعاد جسمانی و روانی در جوامع کنونی رو به افزایش است. محیط محله، به عنوان یکی از عناصر مهم اجتماعی- کالبدی شهرهای ایرانی، می تواند تعیین کننده رفتارهای مرتبط با سلامتی باشد و منجر به تفاوت های نتایج سلامتی در الگوهای فضایی متفاوت گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل تاثیرگذار بر حس سلامتی و سلامت روانی ساکنین، در ارتباط با محیط محله، در گونه های سکونتی با الگوی فضایی متفاوت از حیث تراکم و فضای باز عمومی می باشد. راهبرد روش شناختی، تلفیقی بوده و منطق نمونه گیری در انتخاب سایت هدفمند و انتخاب جامعه آماری تصادفی است. محله رشدیه تبریز در سه گونه فضایی، فضای باز نیمه خصوصی محاطی (تراکم پایین)، نیمه خصوصی محیطی (تراکم متوسط)، نیمه عمومی محاطی (تراکم بالا) در چهار مقیاس فردی، میانی، محله ای و حوزه بلافصل مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر این می باشد که به ترتیب ساکنین گونه سکونتی تراکم پایین، تراکم متوسط و تراکم بالا با تفاوت معنی داری کمتر دچار پریشانی روانی می گردند؛ همچنین مقیاس فردی دارای بیشترین تاثیرگذاری بر حس سلامتی (سن، جنسیت، سطح درآمد) می باشد در صورتی که در مورد پریشانی روانی، مقیاس میانی (مدیریت فضای جمعی، ایمنی، هویت جمعی، تفاوت های طبقات اجتماعی) میزان تعیین کنندگی بالاتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  961
 • دانلود: 

  426
چکیده: 

معماری عمارت دارالحکومه مفخم شهر بجنورد بعنوان یکی از بناهای شاخص معماری دوره قاجار، هم به لحاظ عملکردی و هم به لحاظ زیباشناسی، از غنای اصیل معماری ایرانی برخوردار بوده است. معماری این عمارت از عوامل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و هنری عصر خود بی نصیب نبوده و نمود عینی این اثرگذاری، در تاروپود معماری عمارت از جمله در طراحی، پلان، تزئینات هنری و...، قابل مشاهده است. از این رو مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا علاوه بر بازشناخت کلی معماری این عمارت، اثرات معماری سنتی دوره قاجاریه را بر معماری عمارت دارالحکومه مفخم، به ویژه در دو حوزه زیباشناسی و کارکردی مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که داده های آن به صورت مطالعه تطبیقی و مقایسه ای بین شاخصه های عمارت دارالحکومه مفخم و معماری دوره قاجاریه بوده و روش گردآوری آن در قالب مطالعات اسنادی و میدانی می باشد. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد که با وجود برخی تاثیرگذاری معماری غرب در این دوران، کماکان معماری این عمارت بر پایه اصول بنیادین معماری ایرانی- اسلامی مانند اصل درون گرایی، محرمیت و...، و توجه به هنرهای اصیل ایرانی مانند تزئینات آجرکاری، کاشی کاری و نیز ساخت و احداث حوض خانه ها و ارسی ها و...، استوار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 961

دانلود 426 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

ارسی ها ازجمله عناصری هستند که از جنبه های تزئینی بالایی در خانه های سنتی ایران برخوردار می باشند. هدف تحقیق، رمزگشایی از دانش و مهارت رنگ شناسی استادکاران آرایه های معماری (ارسی) از طریق پایش فراوانی و پراکنش رنگ قرمز در 22 تاج ارسی خانه های قاجاری تبریز است. سوال اصلی این است که فراوانی و پراکنش رنگ قرمز در ارسی خانه های قاجاری تبریز چگونه است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، عکس هایی به صورت میدانی از 22 تاج ارسی خانه های قاجاری تبریز، تهیه گردید و سپس با استفاده از نرم افزارهای اتوکد و فتوشاپ، رنگ ها و تناسبات ارسی ها مورد بررسی قرار گرفت. شیوه ی تحقیق اتخاذشده، به صورت روش توصیفی- تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رنگ قرمز، در رقابت برای حضور در سطح نور گذر تاج، نسبت به سایر رنگ ها مانند آبی، سبز، نارنجی و زرد، در رتبه ی اول قرار گرفته است. همچنین در بررسی جایگاه و اهمیت رنگ قرمز، مشخص شد این رنگ با 86.2%، از بیشترین فراوانی حضور در کانون تاج ارسی برخوردار است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استقرار رنگ ها در سطوح نور گذر ارسی ها، تصادفی نیست و از نظمی پنهان و رازآلود برخوردار است؛ نظمی که باعث ایجاد نوعی از زیبایی جهان شمول و بی زمان بر نحوه ی چینش شیشه های رنگی در ارسی ها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID