مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) | سال:1395 | دوره:12 | شماره:2 (پیاپی 33)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

در طی چند سال اخیر استرپتوکوکوزیس یکی از معضلات مهم مزارع ماهیان سردآبی کشور بوده است که مسبب تلفات و ضررهای اقتصادی هنگفتی شده است. در این پژوهش با توجه به شیوع بیماری استرپتوکوکوزیس، نمونه برداری از 150 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان که دارای علائم بالینی استرپتوکوکوزیس بودند در فصول گرم سال از مجتمع پرورش ماهیان سردآبی پالنگان واقع در استان کردستان اخذ گردید. کشت باکتریایی به روش استاندارد از کلیه، کبد و طحال ماهیان بر روی محیط های کشت BA و TSA انجام گردید، محیط های کشت بمدت 5-3 روز در انکوباتور 22 درجه سانتیگراد گذاشته شد پس از خالص سازی و انجام تست های بیوشیمایی و مولکولی گونه های باکتری جداسازی گردید. پس از تهیه کشت باکتریایی نمونه های اخذشده در محیط کشت مولر هینتون براث، آن ها از نظر کدورت با لوله 0.5 مک فارلند مقایسه شدند (تعداد باکتری 108-109). سپس جهت انجام تست آنتی بیوگرام برروی محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد. نتایج مطالعات نشان داد که گونه استرپتوکوکوس اینیایی بیشترین حساسیت را به ترتیب نسبت به انروفلوکساسین، فلورفنیکل، داکسی سایکلین، اریترومایسین، اکسی تتراسایکلین، تتراسایکلین، لینکواسپکتین، نئومایسین و کانامایسین دارد. همچنین بیشترین مقاومت به ترتیب نسبت به باسیتراسین، لینکومایسین، فلومکوئین، سولفادیازین/ترمتوپریم گزارش گردید. استرپتوکوکوس آگالاکتیه نسبت به لینکومایسین و باسیتراسین مقاومت داروئی داشته و نسبت به آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین، داکسی سایکلین، فلورفنیکل، لینکواسپکتین، تتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین، اریترومایسین، کانامایسین، نئومایسین، فلومکوئین، تری متوپریم، سولفادیازین وسولفامتوکسازول/ تری متوپریم حساسیت بالایی دارد. لاکتوکوکوس گارویه نسبت به باسیتراسین، سولفادیازین/تری متوپریم، لینکومایسین، نئومایسین مقاوم و نسبت به آنتی بیوتیک هائی مانند اریترومایسین، انروفلوکساسین، فلورفنیکل، داکسی سایکلین، تتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین، تری متوپریم، فلومکوئین، کانامایسین، لینکواسپکتین و سولفامتوکسازول/تری متوپریم حساسیت آنتی بیوتیکی دارد. نتایج مطالعات نشان داد که هر سه گونه باکتری جدا شده مولد استرپتوکوکوزیس که می توانند علائم بالینی مشابهی را در ماهیان قزل الا ایجاد نمایند نسبت به آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین، فلورفنیکل وداکسی سایکلین بیشترین حساسیت و نسبت به باسیتراسین، سولفادیازین/تری متوپریم و لینکومایسین بیشترین مقاومت را نشان داده اند. برای جلوگیری از افزایش مقاومت، باید از مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک ها ممانعت کرده و قبل از استفاده، کشت باکتریایی وتست آنتی بیوگرام صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

انزابی یونس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی مقایسه ای تاثیر ضد باکتریائی 13 نوع از آنتی بیوتیک های استاندارد متداول و پر مصرف و عصاره آبی زرشک، پیاز و سیر برکلستریدیوم پرفرینجنس های جدا شده از موارد آنتریت نکروتیک بوقلمون های پرورشی بود. بدین منظور علاوه بر انجام آزمایش آنتی بیوگرام با استفاده از آنتی بیوتیک های مذکور بر روی 40 جدایه از موارد مذکور، همچنین حساسیت و یا مقاومت جدایه ها در حضور عصاره آبی زرشک، پیاز و سیر نیز آزمایش گردید. نتایج حاصله موید حساسیت اکثر جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، ونکومایسین، سولفامتوکسازول+ تری متوپریم و نیز عصاره آبی زرشک و پیاز و نیز مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین، پنی سیلین، نئومایسین سولفات و همچنین عصاره آبی سیر بود. در این خصوص بیشترین میزان تاثیر بر جدایه های مورد آزمایش مربوط به عصاره زرشک و کمترین تاثیر ضد کلستریدیائی هم مربوط به آنتی بیوتیک تتراسایکلین ثبت گردیدکه از نظر آماری هم با اثرات همه عصاره ها و آنتی بیوتیک های مورد آزمایش تفاوت معنی داری نشان دادند (P<0.05).با توجه به نتایج این پژوهش و با علم بر اینکه دارو درمانی های بدون مطالعه در طیور صنعتی، ضمن ایجاد سویه های مقاوم کلستریدیوم پرفرینجنس، باعث به هم خوردن تعادل فلور طبیعی روده و بروز انواع آنتریت می گردد ولی داروهای گیاهی به دلیل داشتن منشاء طبیعی نسبت به داروهای شیمیایی با ارگانیسم های بدن طیور سازگاری بیشتری داشته و در عین حال عوارض آنها نیز نادر است، لذا به نظر می رسد که می توان از عصاره آبی گیاهانی مثل زرشک و پیاز بطور موثر بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک های سنتتیک، به منظور پیشگیری، کنترل و درمان بیماری آنتریت نکروتیک بوقلمون های پرورشی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

پاستورلا مولتوسیدا یکی از باکتری های مهم پاتوژن در انسان و بسیاری از حیوانات می باشد. این باکتری عامل بیماری های مختلفی از جمله پنومونی در نشخوارکنندگان، رینیت آتروفیک درخوک، وبای مرغان و سپتی سمی هموراژیک در گاو است. عوامل حدت مختلفی در بیماری زایی این باکتری شناسایی شده اند، از جمله آنها، پروتئین غشای خارجی OmpH، ادهسین ها شامل ژن های ptfA، phfA، tadD، hsf-1، fimA و ژن درمونکروتوکسین (toxA) را می توان نام برد.هدف از این مطالعه بررسی حضور این ژن ها در بین جدایه های پاستورلا مولتوسیدا به دست آمده از موارد پنومونی در گوسفند است. بدین منظور سی جدایه پاستورلا مولتوسیدا با روش های باکتری شناسی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردیدند. تمام جدایه ها با روش PM-PCR و استفاده از پرایمر اختصاصی KMT1 مورد تائید قرار گرفت و با روش CAP-PCR تیپ کپسولی آن ها مشخص گردید. تایپینگ مولکولی نشان داد که جدایه های گوسفندی مورد مطالعه به گروه کپسولی A تعلق دارند. همه جدایه ها حاوی ژن های OmpH و fimA بودند، اکثر جدایه ها (93.3%) حاوی ژن های ptfA، hsf-1 و 90% دارای ژن toxA بودند. کمترین فراوانی در ژن های tadD و phfA مشاهده شد (36.6%). حضور عوامل حدت، پتانسیل ژنتیکی جدایه های مذکور را برای ایجاد بیماری پنومونی گوسفندان نشان می دهد.مطالعه تکمیلی به منظور مشخص شدن نقش فنوتیپی هر یک از عوامل حدت در ایجاد بیماری توصیه می شود. به طورکلی بررسی فاکتورهای حدت، به انتخاب سویه مناسب، برای تهیه واکسن کارآمد و مفید کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  784
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

این پژوهش برای بررسی اثر سطوح مختلف دانه خارمریم بر میکروفلور روده و سامانه ایمنی جوجه های گوشتی انجام شد. پژوهش کنونی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 20 جوجه در هر تکرار انجام شد. جیره های آزمایشی شامل: جیره پایه بدون افزودن پودر دانه خارمریم، جیره پایه دارای 0.2 درصد پودر دانه خارمریم، جیره پایه دارای 0.4 درصد پودر دانه خارمریم و جیره پایه دارای 0.6 درصد پودر دانه خارمریم بودند. برای بررسی کارایی سامانه ایمنی با تزریق یاخته های قرمز گوسفند به عنوان پادگن، پاسخ ایمنی به روش هماگلوتاسیون ارزیابی و وزن نسبی اندام های ایمنی شامل بورس فابرسیوس و طحال اندازه گیری شد. همچنین در سنین 21 و 42 روزگی شمار دو گروه از باکتری های اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوس مورد بررسی قرار گرفتند. ایمنوگلوبولین کل خون تیمارهای دریافت کننده 0.2، 0.4 و 0.6 درصد خارمریم نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری داشتند. تیمار دریافت کننده 0.6 درصد خارمریم افزایش معنی داری در IgY نسبت به تیمارهای شاهد و 0.2 درصد خارمریم نشان داد. همچنین همه تیمارهای دارای خارمریم نسبت به تیمار شاهد دارای IgM بالاتری بودند. نتایج نشان داد که شمار باکتری های لاکتوباسیلوس در تیمارهای 0.4 و 0.6 درصد خارمریم نسبت به تیمار شاهد در 21 روزگی به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). در 21 روزگی شمار باکتری های اشریشیا کلی در تیمارهای دریافت کننده 0.4 و 0.6 درصد خارمریم نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 784

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

در آبان ماه 1390 از یک جونده آپادموس سیلواتیکوس (Apodemus sylvaticus) صید شده با تله های زنده گیر خون اخذ شد. بعد از تهیه گسترش خونی، لام خشک شد و توسط متانول ثابت شد و در آزمایشگاه بعد از رنگ آمیزی گیمسا با استفاده از میکروسکوپ نوری و با بزرگنمایی 1000 X از لحاظ وجود انگل های خونی مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از بررسی آلودگی جونده به انگل خونی تریپانوزوما گروسی (Trypanosoma grosi) مشاهده گردید. این اولین گزارش آلودگی جوندگان به تریپانوزوما گروسی در ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عفونت ثانویه با باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال بر بیماری زایی ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه های عاری از عوامل بیماریزای خاص (SPF) بود. بدین منظور، شصت قطعه جوجه یک روزه SPF سویه لگهورن به صورت تصادفی به سه گروه بیست تایی تقسیم و به صورت جداگانه در داخل ایزولاتور فشار مثبت نگهداری شدند. در سن 21 روزگی، جوجه های گروه اول ابتدا با EID50 1´106 جدایه ایرانی ویروس H9N2 آنفلوانزا به روش قطره چشمی و سه روز بعد با سویه ایرانی باکتری ORT به میزان 1´1010 CFU به روش داخل نایی و گروه دوم صرفا با ویروس H9N2 آلوده شدند و گروه سوم بعنوان کنترل نیز با PBS تلقیح گردید. نمونه برداری از اندام های مختلف در طی روزهای 6، 8، 10، 12، 14، 16 پس از آزمایش صورت گرفت. در جوجه های گروه اول نشانه هایی نظیر کزکردگی، ژولیدگی پرها، مشکلات تنفسی، کم اشتهایی و 10 درصد تلفات مشاهده گردید که اکثر مبتلایان بیشترین نشانه های بالینی را در روز پنجم بعد از چالش نشان دادند. در حالیکه جوجه های گروه دوم نشانه های بالینی جزئی داشتند. ویروس آنفلوانزا با افزایش عیار پادتن به استثناء بافت ریه اخذ شده از جوجه تلف شده در روز پنجم، در هیچ یک از نمونه های گروه اول قابل تشخیص نبود. باکتری ORT از روزهای 8-6 در نای و ریه ها و در روز 8 پس از چالش اولیه با ویروس فقط در کبد و قلب شناسایی گردید و همچنین در جوجه های تلف شده روزهای 5 و 7 فقط در نای ردیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد جوجه های عفونی شده با ویروس آنفلوانزا در صورت ابتلا به آلودگی ثانویه با ORT باعث افزایش بیشتر حدت و جراحات ناشی از ویروس H9N2 آنفلوانزا می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

دایر محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

طراحی و استفاده از مهارکنندگان آنزیمی علیه آنزیم های ویروسی یکی از راه های نوین و کارآمد در درمان بیماری های ویروسی است. این مهارکنندگان از طریق غیرفعال کردن آنزیم های حیاتی می توانند چرخه تکثیر ویروس ها را مختل و با محدود کردن جمعیت آنها از انتشار عفونت های ویروسی جلوگیری کنند. در این زمینه آنزیم انتگراز ویروس HIV-1 دارای اهمیت ویژه ای است. تاکنون برای این انتگراز سه مهارکننده طراحی، تائید و جهت استفاده درمانی معرفی شده است که عبارتند از، رالتگراویر، الویتگراویر و دولوتگراویر. در تحقیق حاضر و به منظور مطالعه مکانیسم ملکولی عملکرد این مهارکنندگان، ابتدا به کمک روش داکینگ هر کدام از این مهارکنندگان در جایگاه مناسب روی آنزیم قرار داده شدند و پس از انتخاب بهترین حالت اتصال دارو کمپلکسهای حاصل جداگانه به مدت 10 نانو ثانیه در شرایط شبه طبیعی شبیه سازی شدند تا برهم کنش مهار کننده ها با انتگراز مطالعه شود.نتایج حاصل نشان می دهد که داروی دولوتگراویر نسبت به سایر داروها اثرات برجسته تری بر ساختار انتگراز اعمال می کند. این مهارکننده همچنین باعث کاهش انعطافپذیری پروتئین به خصوص در ناحیه ویژه لوپ (باقیمانده های 140 تا 150) می گردد که این امر منجر به کاهش تمایل اتصال انتگراز به DNA ویروس می شود. بر اساس یافته های این تحقیق به نظر می رسد که ساختار دولوتگراویر می تواند مدل مناسبی برای طراحی آنالوگهای ساختاری کارآمدتر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

ساپرولگنیوز یکی از مهم ترین بیماری های قارچی آبزیان است که خسارات شدیدی را در مراحل مختلف رشد آبزیان سبب می شود. این مطالعه با هدف تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده (MIC) عصاره های الکلی و آبی گیاه زنیان و نعناع فلفلی از رشد قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا (Saprolegnia parasitica) انجام شده است. فعالیت ضد قارچی عصاره های آبی، اتانولی و متانولی نعناع و زنیان علیه ساپرولگنیا پارازتیکا به روش اختلاط با محیط کشت و میکرودایلوشن براث بررسی شد.نتایج آزمایش ضد قارچی به روش اختلاط عصاره با محیط کشت نشان داد که، عصاره اتانولی نعناع بیشترین اثر ضد قارچی (MIC=10 mg/ml) را در بین سایر عصاره های گیاهی نسبت به ساپرولگنیا پارازیتیکا داشت و قدرت مهار رشد ساپرولگنیا پارازتیکا با افزایش غلظت افزایش یافت. در روش میکرودایلوشن براث اختلاف معنی داری در مهار رشد قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا بین عصاره های گیاهی مشاهده نشد (MIC³2048m /ml). با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر پیشنهاد می گردد که از فراورده های طبیعی گیاهان دارویی آزمایش شده می توان به عنوان مواد ضد قارچ در صنعت آبزی پروری استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  534
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

لیمنه آ گدروزیانا، یک حلزون مخروطی شکل آب شیرین و میزبان واسط ترماتود شیستوزوما ترکستانیکم و فاسیولا ژیگانتیکا است که نقش مهمی در حفظ بقای این انگل و اشاعه آلودگی انسان و نشخوارکنندگان اهلی و وحشی به این کرم دارد. به منظور شناسایی این حلزون از فروردین 1392 تا خرداد 1393 از جویبارها و کانالای آب نواحی کوهستانی شمال و دشت های جنوبی و شرقی بروجرد 1200 حلزون جمع آوری شد.شناسایی حلزون ها بر اساس اندازه گیری طول و عرض اسپایر، تعیین جهت دریچه و پیچش صدف و به کمک کلید تشخیصی صورت گرفت. میزان فراوانی حلزون ها شامل فیزا آکوتا 484 (40.33%)، لیمنه آ گدروزیانا 385 (32.08%)، لیمنه آ اوریکولاریا 183 (15.25%)، لیمنه آ ترونکاتولا 75 (6.25%)، لیمنه آ استاگنالیس 36 (3%) و بی تینیا 37 (3.08%) مشاهده شد. نتایج نشان داد که در مناطق کوهستانی بروجرد، حلزون های فیزا آکوتا 430 (80%) و لیمنه آ اوریکولاریا 89 (14.83%) و در منطقه دشت سیلاخور، حلزون غالب لیمنه آ گدروزیانا 385 (64.16%) می باشد (0.05> P).بنابراین به نظر می رسد شرایط اقلیمی نقش مهمی در نحوه پراکنش لیمنه آ گدروزیانا دارد. این نخستین گزارش وجود لیمنه آ گدروزیانا در استان لرستان و همچنین شهرستان بروجرد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 534

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  405
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی باکتریهای مصرف کننده اسیدلاکتیک و بررسی پتانسیل آنها در کنترل اسیدوز شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی بود. مایع شکمبه از سه راس گاو هلشتاین جمع آوری گردید و جداسازی باکتری با استفاده از محیط کشت اختصاصی صورت گرفت. خصوصیات جدایه ها بر اساس شکل و رنگ آمیزی گرم، تولید ایندول، فعالیت کاتالازی و تخمیر برخی قندها بررسی شد. شناسایی جدایه ها با استفاده از توالی یابی نوکلئوتیدی انجام گرفت.نتایج توالی یابی نشان داد که جدایه ها بیشترین خویشاوندی را با مگاسفرا السدنی DSM20460 داشتند. در مرحله بعد اثر جدایه ها بر کاهش اسیدلاکتیک و کنترل pH در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مقدار یک گرم خوراک سریع التخمیر و 10 میلی لیتر مایع شکمبه درون ویال های شیشه ای قرار داده شد و از هر جدایه دو دوز 5/0 و 1 میلی لیتر به هرکدام تلقیح شد. ویال ها به مدت 6 ساعت در انکوباتور قرار گرفتند. تولید گاز، pH و اسیدلاکتیک هر نمونه اندازه گیری شد. استفاده از باکتری، غلظت اسیدلاکتیک را کاهش و تولیدگاز و pH را افزایش داد (0.0001> p). نتایج نشان داد باکتریهای مصرف کننده اسیدلاکتیک، پتانسیل کنترل اسیدوز شکمبه ای را دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 405

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  467
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

در سا ل های اخیر علاقه به استفاده از ابزارهای قابل حمل، سبک و دقیق از قبیل رفرکتومترها افزایش یافته است.در این مقاله سعی شده تا عملکرد و دقت دو نوع از این وسایل را در نقاط برش مختلف و با در نظر گرفتن متغیرهایی که در سطح مزرعه وجود دارند، بررسی شود. به صورت تصادفی 80 راس گا و نژاد هلشتاین در انتهای آبستنی انتخاب و تا زمان زایمان پایش شدند. مواردی از قبیل تعداد شکم زایش، درجه سختی زایش و حجم آغوز در اولین دوشش ثبت گردید و سپس میزان سلول های سوماتیک آغوز، ماده خشک، وزن مخصوص آغوز، شاخص بریکس و غلظت ایمونوگلوبولین جی نمونه های آغوز اندازه گیری شد. 32% از نمونه های آغوز در مطالعه اخیر دارای غلظت ایمونوگلوبولین کم تر از 50 گرم در لیتر بودند. نتایج نشان داد که ارتباط قوی و قابل قبولی (R2=0.679) بین روش رفرکتومتری و غلظت ایمونوگلوبولین سنجیده به روش الایزا وجود دارد، همچنین یک ارتباط مثبت و قوی (R2=0.711) بین روش رفرکتومتری و هیدرومتری دیده شد. عملکرد رفرکتومتر دیجیتال بریکس جهت ارزیابی کیفیت آغوز در نقطه برش 24% افزایش یافت و حساسیت و ویژگی این وسیله به تر تیب به 85.5% و 96% رسید. نتایج حاصل از مطالعه اخیر ثابت کرد رفرکتومتر دیجیتال بریکس یک ابزار دقیق در بررسی کیفیت آغوز است که همبستگی بالایی با غلظت ایمونوگلوبولین آغوز به روش الایزا دارد و ارزش تشخیصی این وسیله چنانچه از مقادیر ثابتی از آغوز استفاده شود بهبود می یابد اما در نمونه های آغوزی که تعداد سلول های سوماتیک بسیار بالایی داشته باشند کفایت و دقت این وسیله افت خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 467

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اسلامی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

هدف این پژوهش جمع آوری، ثبت و مکتوب اسامی محلی کنه ها و بیماری های ناشی از آن ها در نشخوارکنندگان ایران است. برای مطالعه میدانی که برای اولین بار در ایران انجام شده است، در پرسش نامه تهیه شده به اداره های دامپزشکی 31 استان کشور توزیع شد. تا پژوهشگران که دکتران دامپزشکی از گویشواران در آن گویش های کنه ها و و بیماری های ناشی از آن ها جمع آوری و ثبت شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که 101 گویش های کنه ها و بیماری های ناشی از آن ها در 28 استان گزارش شده است، که طیف آن ها بین 8-1 عدد بود. ضمنا در پرسش نامه استان های البرز، زنجان و قم اسامی مربوطه را ثبت نشده است. گزارش این گویش ها به عنوان منبعی برای همگان، پژوهشگران زبان و گویش شناسان و جنبه فناوری اش برای کسانی که به حرفه دامپزشکی مورد استفاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

رشد عفونت های زخم ناشی از کاندیدا آلبیکنس در سال های اخیر و روند رو به توسعه مقاومت دارویی، سبب شد تا توجه محققان به استفاده از گیاهان دارویی به عنوان راه حل های جایگزین معطوف گردد. دو گیاه دارویی نعناع فلفلی و رزماری از دیرباز در طب سنتی مورد توجه بوده اند. در این مطالعه که بر روی 60 موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 205-195 گرم انجام گرفت، پس از بیهوشی عمومی و ایجاد یک زخم مربع شکل با ابعاد 1.5 در 1.5 سانتیمتردر محل بین دو کتف، مخمر کاندیدا آلبیکنس بلافاصله به محل زخم اعمال گردید. سپس موش های صحرایی آزمایش در چهار گروه 15 تایی (شاهد، کنترل و گروه های درمانی پماد 3 درصد نعناع فلفلی و پماد 3 درصد رزماری) به طور تصادفی توزیع و هرگروه خود به 5 زیرگروه 3 تایی (گروه های نمونه برداری در روزهای مختلف) تقسیم شدند. در طول اجرای طرح، در پایان روزهای 4، 8، 12، 16 و 20 از زخم های گروه های مختلف، به منظور بررسی کیفی آسیب شناختی، توسط پانچ مخصوص بیوپسی، نمونه اخذ گردید. میزان آماس در گروه های درمانی در مقایسه با گروه های شاهد و کنترل کاهش معنی داری (0.05> P) داشت.میزان نوزایش عروقی، مهاجرت فیبروبلاست ها، رسوب کلاژن و نوزایش بافت پوششی در گروه های درمانی در مقایسه با گروه شاهد و کنترل افزایش معنی داری (0.05 > P) داشت. کاربرد موضعی اسانس های نعناع فلفلی و رزماری میزان سرعت التیام زخم عفونی شده توسط مخمر کاندیدا آلبیکنس را افزایش داد. این نوع درمان ممکن است در کاربرد بالینی موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID