مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودی علی | علی عربی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  463
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 463

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1009
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1009

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 333 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  525
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 525

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  813
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 813

دانلود 357 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  955
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 955

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  745
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 745

دانلود 313 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  619
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 619

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0