نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  26-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1213
 • دانلود: 

  267
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1213

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  301-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

این تحقیق در سال زراعی 1386، به منظور ارزیابی اثرآرایش های ردیف نکاشت بر عملکرد، اجزا عملکرد، کیفیت الیاف و بیماری های پژمردگی ورتیسیلیومی، پوسیدگی قوزه و لکه برگی آلترناریایی پنبه در شرایط بدون آبیاری در ایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده (35 کیلومتری غرب گرگان) انجام شد. آزمایشات به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با استفاده از دو ژنوتیپ پنبه (تابلادیلا و شماره 200) در کرت های اصلی و سه آرایش ردیف کاشت (1×2، 1×1 و ردیف کاشت متوالی) در کرت های فرعی اجرا شد. نتایج نشان داد عکس العمل ژنوتیپ ها با رفتارهای رشدی متفاوت نسبت به آرایش های ردیف کاشت متفاوت بود (P≤0.05). کیفیت الیاف، وقوع و یا شدت آلودگی برخی بیماریها تحت تاثیر آرایش ردیف کاشت قرار گرفتند (P≤0.05). میزان عملکرد الیاف (3070 - 3027 کیلوگرم در هکتار) و درصد زودرسی (81.7 – 78.1 درصد) در ردیف های نکاشت نسبت به ردیف کاشت متوالی بیشتر بود. کیفیت الیاف شامل: درصد کیل الیاف و ضریب میکرونری (شاخص ظرافت الیاف) در آرایش های ردیف نکاشت بهتر و به ترتیب در دامنه 30.5 – 29.5 و 3.9 – 3.3 قرار گرفت. اثر متقابل ژنوتیپ × آرایش ردیف مشخص نمود که آلودگی آلترناریائی در تیمار تابلادیلا × (آرایش ردیف 1×2) کمتر و پژمردگی ورتیسیلیومی بوته در تیمار آرایش (ردیف 1×2) × شماره 200 و ردیف کاشت متوالی بیشترین میزان آلودگی را داشتند. میزان پوسیدگی قوزه در آرایش های ردیف نکاشت کمتر بود، چنانکه کمترین میزان پوسیدگی قوزه در تیمار (آرایش ردیف 1×2) × تابلادیلا مشاهده گردید (1.3 درصد). به طور کلی نتایج نشان داد که ایجاد ردیف های نکاشت در زراعت پنبه می تواند باعث کاهش پوسیدگی قوزه و افزایش درصد زودرسی و عملکرد کمی و کیفی الیاف پنبه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

چوکان رجب | شیرخانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  233-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  725
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

بیست هیبرید مختلف داخلی و خارجی ذرت دانه ای از پنج گروه رسیدگی دردو فصل زراعی (1386 و 1387) در منطقه اسلام آباد کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفتند. این بررسی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد که در آن چهار تاریخ کاشت (اول اردیبهشت،10  اردیبهشت، 25 اردیبهشت و 10 خرداد) در کرت های اصلی و هیبریدهای ذرت در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که اواسط اردیبهشت مناسب ترین زمان کاشت ارقام دیررس در منطقه معتدل کرمانشاه بود. تاریخ کاشت سوم (اواخر اردیبهشت) و بویژه تاریخ کاشت چهارم (اوایل خرداد) می تواند موجب برداشت ارقام دیررس با رطوبت بالا و تاخیر کشت محصول بعدی (گندم) گردد. هیبرید تجارتیKSC 704  در تاریخ کاشت های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب در دهه آخر شهریور، دهه اول مهر، اواخر دهه دوم مهر و دهه اول آبان آماده برداشت بود که در کشت های آخر باعث محدودیت زمانی برای آماده سازی مناسب زمین و تاخیر در کشت گندم در مناطق معتدل استان می شود. هیبریدهای متوسط رس با حدود دو هفته زودرسی در تاریخ های کاشت سوم و هیبریدهای متوسط - زودرس با حدود دو هفته تا 20 روز زودرسی در تاریخ های کاشت سوم و چهارم می توانند بدون تفاوت معنی دار در عملکرد دانه با رقم شاهد به آسانی در کشت های تاخیری جایگزین رقم تجارتی KSC 704 گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 725

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

چوکان رجب | شیرخانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  259-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1390
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

در این پژوهش 20 هیبرید ذرت دانه ای داخلی و خارجی از پنج گروه مختلف رسیدگی در دو فصل زراعی (1386 و 1387) در اسلام آباد کرمانشاه از نظر نیاز واحدهای گرمایی مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور ایجاد محیط های مختلف و امکان برآورد نیاز حرارتی هر یک از گروه ها، چهار تاریخ کاشت (اول اردیبهشت، 10 اردیبهشت، 25 اردیبهشت و 10 خرداد) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که بر اساس نیاز حرارتی تا گلدهی، هر دو سیستم درجه روز رشد ( (GDDو واحدهای حرارتی گیاه ( (CHUبرآورد قابل قبولی از واحدهای حرارتی مورد نیاز هیبریدهای مربوط به گروه های مختلف رسیدگی ذرت را برآورد و گروه بندی مشابهی را برای این هیبریدها ارایه کردند. در هر دو سیستم، هیبریدهای NS 540 و  OSSK 552  را از گروه بندی اولیه خود (گروه (FAO 500 به گروه دیررس تر (گروه (FAO 600 جابجا نمودند. همچنین هیبریدهای BC 404 و OSSK 499 از گروه بندی اولیه خود (گروه(FAO 400  به گروه دیررس تر (گروهFAO 500 ) جابجا شدند. بالاخره هیبرید BC 504 از گروه اولیه خود (FAO 500)  به گروه زودرس تر (گروه (FAO 400 جابجا شد. در بررسی نیاز حرارتی تا رسیدگی فیزیولوژیک، سیستم CHU روند مشخصی را ارایه نکرد ولی بر اساس سیستم GDD کلیه هیبریدها در پنج گروه مختلف رسیدگی قرار گرفتند که با گروه بندی نیاز حرارتی تا گلدهی نیز تا حدود زیادی منطبق بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1390

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  285-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  740
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

ایران یکی از بزرگ ترین مراکز تنوع جنس یونجه (Medicago) محسوب می شود. در این تحقیق در سال های 1380 تا 1385 یونجه های یک ساله از استان های مختلف کشور جمع آوری و شناسایی گردید و رابطه پراکنش جغرافیایی این گونه ها با فاکتورهای اکولوژیکی بررسی و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که گونه های یک ساله یونجه، عمدتا در شمال غرب، غرب و جنوب کشور پراکنش یافته اند و دو عامل ارتفاع از سطح دریای آزاد و میانگین بارندگی سالانه مهم ترین عوامل در پراکنش آنها می باشند. بطوریکه بیشترین پراکنش در ارتفاع صفر تا 2750 متری از سطح دریای آزاد با میانگین بارندگی 100 تا 400 میلیمتر در سال با اقلیم مدیترانه ای و بیابانی گرم و خشک می باشند. این گیاهان در pH قلیایی هفت تا هشت نیز رشد مناسبی دارند. بررسی بافت خاک نشان می دهد که خاک مناسب جهت رویش این گیاهان، خاک های میانه بافت یا سنگین است. برخی از گونه ها، در شرایط اکولوژیکی متفاوتی نسبت به سایرین رشد می کنند. بطوریکه گونه های  M. rigidula و M.rigiduloides با شرایط آب و هوایی سرد کشور سازگار می باشند، در حالی که گونه های M.laciniata وM.sauvagei  در مناطق جنوبی کشور با میانگین دمای بالای 20 درجه سانتی گراد دیده می شوند. گونهM.littoralis  گیاهی ساحلی می باشد و در حاشیه دریای خزر و خلیج فارس گسترده است، در حالی که گونهM.noeana  تنها در شمال غرب و غرب کشور وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 740

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOUSHIAR FARD M. | MIRI A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  26-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  306-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35392
 • دانلود: 

  16114
چکیده: 

To evaluate the impacts of different skip-row planting patterns on yield, yield components, lint quality and infection to Verticillium wilt, Boll rot and Alternaria leaf spot diseases in non-irrigated cotton (Gossypium hirsutum L.) a field experiment was conducted in Karkandeh Experimental Field Station, Gorgan, Iran, in 2007 growing season. The experiment was carried out in split-plot arrangements using randomized complete block design with three replications. Two cotton genotypes; Tabladila and N200 were assigned to main plots and 80-cm row spacing in solid (80-cm conventional rows), 1´1 skip-row planted and one left unplanted) and 2´1 skip-row (two rows planted and one left unplanted with 16 cm skip) pattern were randomized in sub-plots. Results showed that the two genotypes with different growth habit differed in their response to planting row patterns. The lint quality and infection severity of some diseases were not affected by skip-row pattern. The lint yield (3027-3070 kg/ha) and earliness (78.0-81.7%) were higher in skip-row pattern as compared with solid pattern. Fiber length 2.5% and micronair of lint were in the range of 29.5-30.5 and 3.3-3.9 in skip-row, respectively. The genotype ´ skip-row interaction indicated that N200 ´ (2´1 skip-row), and 80-cm solid rows had more Verticillium wilt disease index, however, Alternaria infection was lower in Tabladia´ (2 ´ 1 skip-row). Skip-row planting pattern reduced boll rot disease infection as compared to solid planting pattern as boll rot (%) was lower (1.3%) in (2 ´ 1 skip-row) ´ Tabladila. These results showed that planting row pattern could reduce boll rot and increased quantity and quality of yield and earliness in cotton.

آمار یکساله:  

بازدید 35392

دانلود 16114 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فرجی ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  317-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  750
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

در این تحقیق اثر عوامل محیطی مانند دما، کسر فتوترمال و بارندگی در دوره پر شدن دانه بر وزن دانه گونه های مختلف براسیکا به مدت سه سال زراعی (85 - 1382) با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گنبد بررسی شد. بیست ژنوتیپ از گونه های مختلف براسیکا پنج ژنوتیپ کلزای زمستانه(B. napus L.)، پنج ژنوتیپ کلزای بهاره(B. napus L.)، پنج ژنوتیپ شلغم روغنی (B. rapa L.) و پنج ژنوتیپ خردل زراعی (B. junceae L.) در تاریخ کاشت مناسب منطقه کشت شدند. در تمام گونه های مورد مطالعه، بین وزن هزار دانه با میانگین دمای هوا، کسر فتوترمال و بارندگی در دوره پر شدن دانه رابطه خطی وجود داشت. افزایش تشعشع همراه با دماهای نسبتا ملایم طی دوره یاد شده سبب افزایش وزن دانه شد. نرخ افزایش وزن هزار دانه به ازای هر میلی متر افزایش بارندگی در دوره پر شدن دانه در ژنوتیپ های کلزای تیپ بهاره، کلزای تیپ زمستانه، خردل زراعی و شلغم روغنی به ترتیب 0.0094، 0.0247، 0.0105 و 0.0132 گرم بود. به ازای افزایش هر روز طول دوره پر شدن دانه نیز وزن هزار دانه ژنوتیپ های کلزای تیپ بهاره، کلزای تیپ زمستانه، خردل زراعی و شلغم روغنی به ترتیب 0.0533، 0.1682، 0.0456 و 0.0529 گرم افزایش یافت. این روابط بیانگر واکنش بیشتر وزن دانه ژنوتیپ های کلزای تیپ زمستانه به مساعد بودن عوامل محیطی در دوره پر شدن دانه بود. عدم وجود رابطه معنی دار بین تعداد دانه در مترمربع و وزن دانه در گونه های مختلف براسیکا نشان داد که در این مطالعه اندازه مخزن برای مواد فتوسنتزی تاثیر معنی داری بر وزن دانه نداشت، بلکه وزن دانه عمدتا تحت تاثیر عوامل محیطی در دوره پر شدن دانه قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 750

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جعفری مریم | بوذری ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  343-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1055
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

به منظور تکثیر رویشی پایه گزیلا 6(Gisela6)  از قلمه چوب سخت در دو زمان مختلف دی و بهمن و تیمار با هورمون های ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت های صفر، 1000، 2000، 3000 میلی گرم درلیتر و قلمه چوب نیمه سخت در دو زمان تیر و مرداد و تیمار با هورمون های NAA و IBA و با غلظت های صفر، 1000، 1500 میلی گرم در لیتر استفاده شد. شاخه های گزینش شده برای ریشه زایی در هر دو نوع (سخت و نیمه سخت) به دو قسمت ابتدایی و انتهایی بطور جداگانه تقسیم و اثر زمان و غلظت های مختلف هورمون بر ریشه زایی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر زمان، نوع قلمه و غلظت های مختلف هورمون بر درصد ریشه زایی در سطح 1% معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که بیشترین درصد ریشه زایی (70%) مربوط به تیمار 1000 میلی گرم در لیترIBA  در قسمت انتهایی قلمه های چوبی نیمه سخت تیرماه بود. در قلمه های چوب سخت بیشترین درصد ریشه زایی (46.6%) مربوط به تیمار 3000 میلی گرم در لیتر IBA در قسمت ابتدایی قلمه های دی ماه بود. افزایش غلظت هورمون، باعث افزایش تعداد ریشه اصلی و فرعی و طول قسمت ریشه دار گردید و از طرفی منجر به کاهش میانگین طول ریشه اصلی و فرعی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1055

دانلود 256 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  359-363
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  854
 • دانلود: 

  415
کلیدواژه: 
چکیده: 

رز رقم وارلون Rosa hybrida cv. Varlon گیاهی ارزشمند و زیبا که متعلق به خانواده رزاسه(Rosaceae)  می باشد. این رقم در سال 1973 توسط وربیک در هلند، طی یک تلاقی سه طرفه حاصل شد.این رقم یکی از ارقام تجاری گل رز در جهان محسوب می گردد. رقم وارلون از رزهای پرپر، گل درشت و تک گل بوده و گلهای آن به رنگ قرمز متوسط، بدون عطر و با گلدهی مداوم می باشد. گل بریده رز عمر کوتاهی دارد، و دلیل اصلی آن به هم خوردن زود هنگام ارتباط آبی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 854

دانلود 415 استناد 0 مرجع 0