مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

سلامت و محیط زیست | سال:1389 | دوره:3 | شماره:1 (پی در پی 7)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

زمینه و هدف: پیشرفت های صنعتی اخیر منجر به افزایش آلاینده ها به چند برابر حد مجاز در برخی شهرهای بزرگ ایران شده است. توجه به نتایج مطالعات متعدد نشان داده اند که حتی مقادیر قابل قبول فلزات سمی خون مادر با عواقب نامطلوب بارداری در ارتباط است بنابراین بررسی ارتباط سطوح فلز سمی کادمیوم موجود در خون مادر با عاقبت حاملگی زنان ساکن شهرهای بزرگ، ضروری است.روش بررسی: دراین مطالعه 330 زن باردار به صورت تصادفی انتخاب شدند. نمونه های خون بندناف و مادر (هر یک به میزان 5 سی سی) در لوله های مخصوص عاری از فلزات سمی و هپارینیزه جمع آوری شده سپس در دمای -20oC تا زمان بررسی آزمایشگاهی نگه داری و با حفظ زنجیره سرد، جهت تعیین سطح خونی فلزکادمیوم به روشAAS  به آزمایشگاه فرستاده شد.یافته ها: سطح خونی کادمیوم در مادران رابطه معکوس با قد نوزادان در زمان تولد نشان داد. میانگین قد نوزادان در دو گروه کادمیوم خون مادر کم تر از 0.4 و کادمیوم خون مادر بیش تر از 0.4 میکروگرم / لیتربا استفاده از آزمون T test، نشان داد که اختلاف میانگین قد نوزادان در گروه اول (3±49 سانتی متر) با میانگین قد در گروه دوم (2±50 سانتی متر ) از نظر آماری معنی دار است (p=0.007). آنالیز روی نوزادان کم وزن با استفاده از آزمون Mann-withney نشان داد که کادمیوم به عنوان یک عامل خطر برای وزن کم نوزاد هنگام تولد مطرح است. (اطمینان(%90 نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق نظارت بر میزان کادمیوم خاک مناطقی که از آب چاه برای شرب استفاده می شود و محتوای خاک کشاورزی ضرورت می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1492
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

زمینه و هدف: به منظور تعیین میزان سرانه مصرف آب و تخمین تولید سرانه فاضلاب و سرانه بار آلی و ارتباط کمی آن ها با وضعیت اقتصادی جامعه و شرایط دمای هوا، بررسی آب و فاضلاب شهر کرمانشاه در این مقاله صورت گرفته است . رابطه آب مصرفی، فاضلاب تولیدی و سرانه بار آلی با درآمد ماهیانه خانوارهای جامعه و دمای محیط برآورد گردیده است. با مطالعه حاضر می توان قدمی در جهت تعیین الگوی مصرف آب در جامعه برداشت.روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی - تحلیلی، متناسب با جمعیت شهر (713000 نفر)، و با توجه به ملاحظات اقتصادی در آمد ماهیانه، سه منطقه (کسری، الهیه و تعاون) با درآمد خوب، متوسط و پایین که مناطق کاملا مشخص و تعریف شده ای از نظر شهرداری و عرف اجتماعی بوده و معرف سه سطح مورد نظر باشد به عنوان زیرگروه های جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید. برای سنجش وضعیت اقتصادی از درآمد ماهیانه، آب مصرفی از کنتور آب، برای فاضلاب تولیدی از دبی سنجی و برای سرانه بار آلی از نمونه گیری 24ساعته استفاده گردید. با توجه به تشابه و تقارب ماه های اول و آخر فصول با فصل مماقبل و مابعد آن از نظر دمای محیط، اندازه گیری در طول سال به دو قسمت سرد و گرم اختصاص و انجام گردید.یافته ها: مصرف آب سه منطقه کسری،الهیه و تعاون در تابستان (75±398،48 ±291 و 50±188) و در زمستان به ترتیب برای سه منطقه (25±200،35±188 و 48±140 لیتر) تفاوت معنی داری نشان داد، لیکن بار آلی هر سه منطقه علیرغم تفاوت ظاهری اختلاف معنی داری نشان نداد. سرانه آب مصرفی با وضعیت اقتصادی رابطه معنی داری دارد (r=0.988 و PValue=0.0012)، اما میزان سرانه فاضلاب تولیدی مناطق (50±220، 15±204 و 34±170 لیتر) برای شرایط گرم و (21±170، 31±158 و 29±112) برای شرایط سرد، از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان نمی دهند(r=0.609 و PValue=0.001) و سرانه فاضلاب تولیدی تفاوت چشمگیری در سه منطقه نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه تاثیر دو پارامتر، درآمد و تغییرات فصلی را بر میزان سرانه مصرف آب و سرانه تولید فاضلاب، بار آلی قابل تجزیه میکربی تاییدمی نماید. مصرف آب و تولید سرانه فاضلاب در شرائط گرم به طور چشمگیری بیشتر از شرایط سرد می باشد. ارتباط سرانه مصرف آب با درآمد اقتصادی چشمگیر، لیکن سرانه تولید فاضلاب، تفاوت محسوسی نشان نمی دهد. همچنین این مطالعه برآورد میزان سرانه مصرف آب، وبالتبع آن میزان سرانه فاضلاب تولیدی و میزان ماده آلی قابل تجزیه زیستی را در رابطه با درآمد اقتصادی و دمای محیط مقدور می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1492

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه آلودگی آبهای سطحی و بویژه زیرزمینی به نیترات در برخی مناطق جهان در حال افزایش است. از آنجا که نیترات دارای اثرات بهداشتی و محیطی می باشد، افزایش آن در آب زیرزمینی منجر به غیرقابل استفاده شدن منابع آب زیرزمینی شده است. بنابراین همانگونه که نیاز به آب در سراسر جهان در حال افزایش است، کاهش غلظت نیترات از آب شرب امری ضروری می باشد. پودر منیزیم فلزی پتانسیل مناسبی برای حذف نیترات در محیط آبی دارد. هدف این مطالعه بررسی موضوع کینتیک احیای شیمیایی نیترات توسط پودر منیزیم و آنالیز برخی فاکتورهای موثر بر دنیتریفیکاسیون شیمیایی است.روش بررسی: غلظت نیترات در طول موج 220 نانومتر با اسپکترفوتومتر تعیین گردید. به منظور تعیین عملکرد راندمان حذف نیترات توسط منیزیم، از آب مقطر دوبار تقطیر برای آماده سازی معرفها و آب آلوده به نیترات استفاده شد. هر یک از آزمایشات سه بار تکرار و میانگین نتایج مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: از آنالیز کینتیکی مطالعات منقطع مشخص گردید که واکنش کاهش شیمیایی نیترات توسط پودر منیزیم با توجه به ثابت میزان واکنش مشاهده شده (Kobs) از نوع درجه اول می باشد. تاثیر شدت اختلاط بر میزان کاهش شیمیایی نشان داد که دنیتریفیکاسیون توسط پودر منیزیم غالبا یک واکنش سطحی محدود شونده از لحاظ انتقال جرم می باشد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که دوز منیزیم با Kobs رابطه دارد. (R2>0.99)نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص گردید که دنیتریفیکاسیون کامل در یک محلول سنتتیک در طی چند دقیقه تماس با پودر منیزیم تحت شرایط اتمسفری و بدون کنترل pH در طی واکنش قابل دستیابی است. سرعت دنیتریفیکاسیون با پارامترهایی مانند زمان تماس، دوز منیزیم، میزان اختلاط و غلظت اولیه نیترات وابسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 110 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

زمینه و هدف: شبکه های فاضلابرو و تصفیه خانه ها محیطی مناسب برای رشد و تکثیر بعضی از گونه های سوسریها می باشند. باتوجه به اینکه هر ساله شرکت آب و فاضلاب استان برای سمپاشی به منظور کنترل سوسری ها هزینه های زیادی را متقبل می شود، مطالعه حاضر به منظور تعیین فون سوسری ها در شبکه فاضلاب شهر قم و انتخاب بهترین روش مبارزه می باشد تا یک کنترل موفقیت آمیز با کم ترین هزینه ممکن انجام گیرد.روش بررسی: در این طرح تعداد 120 آدمرو در قسمت های مختلف شهر قم انتخاب و پس از شمارش تعداد سوسری های آنها به گروه های مختلف تقسیم و در هر گروه یک نوع سم و در مجموع 8 نوع سم شامل دیازینون، سیمپراتور، دورسبان، آیکون، فایکام، سایپرمترین، دلتامترین و سولفاک مورد استفاده قرار گرفتند. یک گروه ازمنهول ها نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. شمارش و بررسی نوع سوسری ها درآدمروهای انتخاب شده قبل از سمپاشی، یک ماه و 5 ماه بعد از سمپاشی انجام گردید.یافته ها: نتایج وفورگیری نشان داد که منطقه تحت مطالعه صد درصد آلوده می باشد. وفور منهولهای تحت مطالعه به سوسری حداقل 4 عدد و حداکثر 3600 عدد در یک منهول مشاهده گردید. کاربرد حشره کش های دورسبان، سیمپراتور، سولفاک و دلتامترین به صورت ابقایی به مقدار 2 گرم در متر مربع، 100 درصد جمعیت سوسری ها را در شبکه فاضلابرو کنترل کردند. سموم آیکون، فایکام، سایپرمترین و دیازینون نتایج کمتر از 100 درصد در یک ماه بعد از سمپاشی در کنترل سوسری ها داشته اند. جمعیت سوسری ها 5 ماه بعد از مصرف سم دورسبان در حد نزدیک به صفر (99.78) باقی مانده است. روش مه پاشی منهولها با سیمپراتور، 100 درصد سوسری ها را کنترل کرده است.نتیجه گیری: موثرترین روش کنترل سوسری ها مربوط به کاربرد سم دورسبان EC به مقدار 2 گرم در متر مربع در شروع فصل گرما می باشد با توجه به نتایج مبارزه و هم چنین شرایط آب و هوایی شهر قم در صورتیکه زمان مبارزه صحیح انتخاب شود (20 اردیبهشت تا 20 خرداد) با اجرای یک بار مه پاشی و یک بارسمپاشی ابقایی به فاصله 1-1.5 ماه با تقدم مه پاشی با دورسبان یا سیمپراتور می توان جمعیت سوسری ها را به مدت طولانی در حد صفر نگاه داشت. نتایج آزمون های آماری انجام شده نشان داد کاهش میزان سوسری ها 1ماه پس از سمپاشی در تمام موارد معنی دار بوده است (Pvalue<0.05)، ولی این کاهش بعد از 5 ماه در تمام موارد معنی دار نبوده است. هم چنین کاهش سوسری ها درمنهول های شاهد یک و 5 ماه بعد معنی دار نبوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

زمینه و هدف: فسفر همانند نیتروژن ماده غذایی میکروسکوپی و ماکروسکوپی است و می تواند در پدیده اتروفیکاسیون آب های سطحی نقش داشته باشد. فسفر از فاضلاب های شهری و صنعتی وارد محیط های آبی می گردد و عامل اصلی محدود کننده رشد جلبک ها می باشد که می تواند مشکلات زیادی رابرای منابع آبی به وجود آورد.روش بررسی: این مطالعه از نوع تجربی- کاربردی می باشد که در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت بسته(بچ) انجام گرفته است. نانو زئولیت  Yو نانو زئولیت  Yاصلاح شده (Surfactant Modified Zeolite) SMZ با سورفکتانت هگزا دسیل تری متیل آمونیوم - برماید در مجاورت با غلظت های مختلفی از محلول فسفر قرار گرفتند سپس متغیر های آزمایش شامل pH (4، 7 و 12) و زمان ماند (30، 60، 90، 120، 150، 180 دقیقه)، غلظت زئولیت (0.2، 0.4، 0.6، 0.8، 1 گرم) و غلظت اولیه فسفات (5، 10، 15 میلی گرم بر لیتر) مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت فسفات با استفاده از روش استاندارد مولیبدات آمونیوم و کلرید قلع و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری درطول موج 680 نانو متر قرائت گردید.یافته ها:نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با افزایش زمان ماند، کاهش pH، افزایش غلظت زئولیت و کاهش غلظت اولیه فسفات کارآیی حذف افزایش می یابد و داده های به دست آمده در این تحقیق از ایزوترم های جذب لانگمیر و فرولندلیخ به خوبی تبعیت می کنند  (R2>0.997)و (R2>0.996). همچنین داده های به دست آمده در این تحقیق نشان می دهند، جذب فسفر از مدل سنتیکی درجه اول به خوبی تبعیت می کنند (R2>0.963).نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهند که کارآیی نانو زئولیت  Yاصلاح شده نسبت به نانو زئولیت Y در شرایط ثابت، بیشتر می باشد. با نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان نانو زئولیت Y را بعنوان جاذبی مناسب با کارآیی بالا جهت حذف فسفر از منابع آب آلوده به فسفر معرفی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

زمینه و هدف: کروم شش ظرفیتی یکی از آلاینده هایی است که در آبهای سطحی و زیرزمینی ممکن است مخاطرات جدی را بوجود آورد و حذف آن از آبهای آلوده و فاضلاب بوسیله روشهای مختلف در سالهای اخیر مورد توجه بوده است. زئولیت اصلاح شده با سورفاکتانت کاتیونی می تواند کروم شش ظرفیتی را از آبهای آلوده حذف نماید. هدف از انجام این تحقیق بررسی حذف کروم (VI) از محیط آبی و پارامترهای موثر بر آن بوسیله زئولیت طبیعی اصلاح شده با سورفاکتانت کاتیونی می باشد.روش بررسی: در این تحقیق کارآیی حذف کروم (VI) و عوامل موثر در حذف شامل دوز جاذب، pH محلول و زمان تماس بوسیله زئولیت طبیعی اصلاح شده با سورفاکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید SMZ)) در سیستم بسته مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که SMZ می تواند در غلظتهای0.1-1.25 Cr(VI) mg  با دوز بهینه0.3 gr ، pH=6 و زمان تماس 120 دقیقه بیش از 90% کرومات را حذف نماید.نتیجه گیری: زئولیت طبیعی اصلاح شده توانایی بالایی در حذف کروم (VI) از آبهای آلوده دارد. بالاترین درصد حذف Cr(VI) در 6=pH و زمان تماس بهینه 120 دقیقه بوده و داده های جذب در حال تعادل با مدل ایزوترم Langmuir مطابقت دارد، همچنین فاکتور جداسازی (RL) نیز بین 0 و 1 بود که نشان دهنده جذب مطلوب Cr(VI) بر روی SMZ می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه به دلیل مشکلات بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی کاربرد کلر، انتخاب اشعه UV جهت گندزدایی پساب یک گزینه برتر است. هدف از انجام این مطالعه بررسی امکان گندزدایی مستقیم پساب تصفیه ثانویه با اشعه UV می باشد.روش بررسی: از دو سیستم گندزدایی فرابنفش کم فشار (LP) و فشار متوسط (MP) غوطه ور بطور مستقیم جهت گندزدایی پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان استفاده شد. با بهره برداری از لامپ ها به صورت منفرد و تلفیقی، پارامترهای کلیفرم کل و مدفوعی (TC و FC)، و استرپتوکوک مدفوعی (FS) مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین پارامترهای TSS، آهن، سختی، جذب و عبور اشعه UV جهت مطالعه رسوبگذاری سطح کوارتز لامپ ها آنالیز گردید.یافته ها: در گندزدایی پساب ثانویه توسط لامپ LP، MP و تلفیق هر دو، به ترتیب، تعداد TC و FC، در دوزهای اشعه 161، 350 و 460 mws/cm2، به حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست (400FC / 100mL و 1000TC) و تعداد FS در دوزهای 250 mws/cm2، 180 و 237 mws/cm2 به کمتر از 400 عدد در 100 میلی لیتر کاهش یافت. حداکثر رشد مجدد کلیفرم های کل و مدفوعی در پساب گندزدایی شده با لامپ LP به ترتیب 15 و 3 درصد مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که گندزدایی مستقیم پساب ثانویه با سیستمهای LP,MP و حتی تلفیق آنها به دلیل غلظت بالای جامدات معلق مقدور نیست. بنابراین گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با اشعه UV مستلزم بهبود کیفیت پساب از طریق ارتقای بهره برداری سیستم یا بکارگیری واحد تصفیه پیشرفته قبل از سیستم گندزدایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  514
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی، ایجاد آلودگی زیست محیطی از جمله تولید فاضلاب های صنعتی می باشد. در این شهرک ها باید فاضلاب های صنعتی قبل از ورود به آبهای پذیرنده به روش مناسب تصفیه گردد. اما احداث تصفیه خانه های فاضلاب به تنهایی نگرانی های زیست محیطی را بر طرف نمی کند بلکه برای رسیدن به استانداردهای مطلوب زیست محیطی باید عملکرد این تصفیه خانه ها مدام تحت بررسی و ارزیابی قرار گیرند. لذا هدف از این مطالعه بررسی عملکرد لجن فعال در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا در استان گلستان می باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی می باشد که در واحد آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا واقع در استان گلستان در سال 1386 طی مدت 12 ماه به انجام رسید. هر سه روز یکبار آزمایش COD (اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و هر هفته یکبار آزمایش اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) شد. پارامتر pH روزانه به وسیله pH متر اندازه گیری شد. نمونه برداری از پساب خروجی به صورت لحظه ای انجام شد، ولی از نمونه های برداشت شده از فاضلاب ورودی به تصفیه خانه به صورت نمونه برداری مرکب بود. جمعا 120 بار از فاضلاب و پساب نمونه برداشته شد و آزمایشات بر روی آنها انجام شد. آزمایشات مربوط به مواد جامد معلق (TSS) و مواد جامد محلول (TDS) نیز به صورت هر 10 روز یکبار انجام شد. آزمایشات صورت گرفته بر اساس آخرین روش ارایه شده در کتاب استاندارد متد انجام شد. در پایان با استفاده از نرم افزاز Excel داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.یافته ها: میانگین BOD، COD و TSS ورودی به تصفیه خانه به ترتیب 1196.17، 1854.58 و 1232.25 میلیگرم بر لیتر بود که بیشترین بار آلی ورودی به تصفیه خانه مربوط به ماههای شهریور و مهر بوده است. میانگین کل راندمان حذف برای COD، BOD و TSS به ترتیب برابر با96.66 ، 98.2 و 97.6 درصد محاسبه شد.نتیجه گیری: کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه شهرک صنعتی آق قلا در اکثر ماه های سال مطابق استانداردهای دفع پساب بود و در کل کارایی این تصفیه خانه (سیستم لجن فعال) در حذف آلاینده های ورودی بسیار عالی بود. البته در برخی موارد کیفیت پساب خروجی منطبق با استانداردها نبود مثلا COD خروجی در ماههای تیر و بهمن و اسفند بالاتر از حد استاندارد بود که عواملی مثل بالا بودن مقدار TSS ورودی در این ماهها از موارد اثرگذار بر این قضیه بودند. در کل اگرچه در مواردی پساب خروجی منطبق با استانداردهای زیست محیطی نبود ولی با مدیریت و نظارت دقیق بر مقدار دبی و بار آلی ورودی این نواقص به راحتی قابل برطرف شدن است.

آمار یکساله:  

بازدید 514

دانلود 169 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

زمینه و هدف: پخش گرد و غبار مهم ترین آلودگی کارخانجات سیمان محسوب می شود. در این تحقیق چگونگی پخش ذرات گرد و غبار از دودکش کارخانه سیمان کرمان با استفاده از مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: یک مدلسازی سه بعدی CFD برای پیش بینی چگونگی پخش گرد و غبار خروجی از دودکش کارخانه در سه بعد انجام شد. بدین منظور محدوده ای به ابعاد 8000×800×400 متر به بعنوان دامنه محاسباتی در نظر گرفته شد. این دامنه به 936871 حجم کنترلی شش وجهی تقسیم شد. برای جریان دو فازی از مدل دو فازی مخلوط و برای آشفتگی از مدل شبیه سازی گردابه بزرگ (LES) استفاده شد.یافته ها: توزیع غلظت گرد و غبار در تمام نقاط دامنه محاسبه شد. مقادیر پیش بینی شده غلظت با مقادیر اندازه گیری شده در مطالعات قبلی مورد مقایسه قرار گرفت و تطابق خوبی مشاهده شد. همچنین پروفایل پیش بینی شده غلظت گرد و غبار در مقاطع مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که دینامیک سیالات محاسباتی ابزاری بسیار مفید و توانمند برای مدلسازی پخش ذرات گرد و غبار در هوا می باشد. با اینکه نتایج بسیار امیدوار کننده ای حاصل شد، بدست آوردن نتایج دقیق تر تحقیقات بیشتری را بر روی خصوصیات فاز پراکنده، تنظیم پارامتر های آشفتگی و نیز اثرات لایه مرزی طلب می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

زمینه و هدف: تصفیه شیرابه حاصل از محل های دفن مواد زاید شهری، به عنوان یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی، بندرت در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است و از طرفی آلودگی شیرابه می تواند خطرات زیست محیطی جبران ناپذیری به محیط زیست وارد نماید لذا تصفیه شیرابه با استفاده از روش ها و تکنیک های ارزان و دردسترس امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. هدف از این مطالعه مقایسه کارایی حذف COD, TSS ناشی از شیرابه محل دفن همدان با استفاده از منعقد کننده های: آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و سولفات فرو می باشد.روش بررسی: در این مطالعه که از نوع مداخله ای می باشد حذف اکسی‍‍ژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و کل جامدات معلق(TSS)  از شیرابه محل دفن مواد زاید همدان با استفاده از منعقد کننده های آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و سولفات فرو مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق غلظت های بهینه و میزان pH بهینه برای هریک از منعقد کننده مورد محاسبه قرار گرفته است. تحقیق با استفاده از روش آزمایش جار مورد بررسی قرار گرفته و میزان COD, TSS نمونه با استفاده از روش استاندارد اندازه گیری شده اند.یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کارآیی حذف COD با استفاده از پلی آلومینیوم کلراید درpH=12  و در غلظت 2500 میلی گرم بر لیتر برابر با %62.66، برای آلوم pH=12 و در غلظت 1000 میلی گرم برلیتر برابر با %60 و برای سولفات فرو pH=12 و در غلظت 1500 میلی گرم بر لیتر برابر با %70.62 بوده است. همچنین کارآیی حذف TSS برای آلوم در pH=2 و غلظت 1500 میلی گرم بر لیتر%58.37 ، برای پلی آلومینیوم کلراید در pH=12 و در غلظت 2500 میلی گرم بر لیتر برابر با %39.14 و برای سولفات فروpH=7  و غلظت 2500 میلی گرم برابر برابر  5.58 می باشد.نتیجه گیری: در حذف COD موثرترین منعقد کننده سولفات فرو بوده که در pH بازی نتیجه بهتری را نشان می دهد. با نتایج به دست آمده می توان روش انعقاد و کواگولاسیون را روشی مناسب و ارزان قیمت جهت تصفیه شیرابه شهر همدان و آماده سازی آن برای تصفیه بهتر و مناسبتر آن با روش های دیگر معرفی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

زمینه و هدف: شرکت پتروشیمی فن آوران در جنوب غربی ایران واقع در ساحل خلیج فارس، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در زمینی به مساحت 25 هکتار واقع شده است. در این شرکت واحد متانول با ظرفیت تولید یک میلیون تن متانول در سال و واحد مونوکسیدکربن با ظرفیت تولید سالیانه 140 هزار تن گاز مونوکسیدکربن در این تحقیق جهت تعیین میزان و ضرایب انتشار گازهای SO2, CO2, CO, NO, NO2, NOx مورد مطالعه قرار گرفته است.روش بررسی: با توجه به اهداف این پروژه، مدت 14 ماه از فروردین 87 تا خرداد ماه 88 برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است. به منظور تامین اهداف تحقق مذکور بر این اساس 32 مورد نمونه برداری از سه منبع انتشار جهت محاسبه ضرایب انتشار با استفاده از دستگاه قرائت مستقیم غلظت گاز مطابق با روشهای سازمان محیط زیست آمریکا انجام پذیرفته است یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که غلظت تمام گازهای آلاینده خروجی ازاین واحدها در سطحی پایین تر از محدوده استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده است. میزان کل ضرایب انتشار گازهای SO2, CO2, CO, NO, NO2, NOx NOx خروجی از این واحدها به ترتیب برابر 681.2×10-6، 19.2×10-6، 431.5×10-6، 0.14×10-6، 81.8×10-6، 11.7×10-6 کیلوگرم به ازای هر میلیون تن محصول تولیدی در سال است.نتیجه گیری: . پارامترهایی که بهینه سازی بر اساس آنها انجام شده است عبارتند از درصد هوای اضافی، دمای هوای خروجی از پیش گرمکن و نوع سوخت، در واقع با در نظر گرفتن اثرهای این سه عامل به گونه ای انجام می شود که میزان انتشار آلاینده ها به حداقل مقدار خود نزدیک و بهترین سوخت انتخاب شود.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 7)
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه به استفاده از زایدات به عنوان جاذب توجه زیادی شده است. در این مطالعه یک ماده زاید تولید شده در واحد انعقاد و لخته سازی تصفیه خانه های آب به عنوان جاذب برای حذف رنگ از فاضلاب مطالعه شد.روش بررسی: پس از تعیین مشخصات جاذب، اثر pH، دوز جاذب، غلظت رنگ و زمان تماس بر کارایی حذف یک رنگ آزو به عنوان مدل (RR198) مطالعه شد. سپس ایوترم جذب رنگ با استفاده از دو مدل لانگمایر و فروندلیچ بررسی گردید.یافته ها: آزمون های تعیین مشخصات جاذب نشان داد که ماده مورد استفاده به عنوان جاذب عمدتا از هیدروکسید فریک تشکیل شده است. سطح ویژه جاذبm2/g  107 به دست آمد. نتایج نشان داد که حدکثر حذف رنگ در pH 7 تا 8 و دوز جاذب 2 گرم بر لیتر به دست آمد. با افزایش غلظت رنگ از 25 به 100 میلی گرم کارایی حذف رنگ در زمان تماس 140 دقیقه از حدود 100% به 65% کاهش یافت. نتایج مطالعه جذب بیشترین همبستگی را با مدل لانگمایر نشان داد. حداکثر ظرفیت جذب بر اساس مدل لانگمایر 34.4 mg/g حاصل شد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، لجن تولید شده در واحد انعقاد و لخته سازی تصفیه خانه های آب های سطحی می تواند ماده مناسبی به عنوان جاذب برای حذف رنگ از فاضلاب مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 102 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID