مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

بیماریهای پستان ایران | سال:1388 | دوره:2 | شماره:2 (5)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

HASHEMI E. | JAMALI M. | MEHRDAD N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (5)
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8445
 • دانلود: 

  7090
کلیدواژه: 
چکیده: 

Extranodal lymphomas account for 10- 40% of all malignant Lymphomas [1].The most common anatomic site of a primary extranodal lymphoma is the gastrointestinal tract (stomach and ileocoecal region), but virtually any extranodal location may be a primary site including the skin, CVS, bone, testis, soft tissue, thyroid, etc.

آمار یکساله:  

بازدید 8445

دانلود 7090 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (5)
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  502
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

مقدمه: جهش های ژنBRCA1 (Breast Cancer susceptibility Gene1)  تقریبا در 50 درصد خانواده های با ظهور زودهنگام سرطان پستان و 80 درصد خانواده های با ظهور زودهنگام سرطان پستان - تخمدان و جهش های ژن BRCA2 (Breast Cancer susceptibility Gene2) نیز در درصدی از موارد سرطان پستان ارثی وجود دارند. لذا از آنجا که جهش های این دو ژن بر مدیریت بالینی افراد درمعرض خطر اثر دارد، غربالگری آنها رو به افزایش است. بر این اساس هدف از این تحقیق شناسایی جهش های BRCA1 و BRCA2 در تعدادی از بیماران ایرانی با ظهور زودهنگام سرطان پستان و یا سابقه خانوادگی ابتلا به این بیماری می باشد.روش بررسی: شصت و سه بیمار با سن زیر 40 سال یا سابقه سرطان پستان در خانواده به همراه 50 نفر دیگر به عنوان گروه کنترل در مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر از بهمن 1387 تا اسفند 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از خون گیری و استخراج DNA کل سکانس ژن های  BRCA1وBRCA2  این افراد توالی یابی مستقیم گردید.یافته ها: تعدادی جهش بدمعنی شناسایی شد. در اینجا جهش های جدید گزارش می گردد: Gly1140Ser, Ileu15Ieu, Ileu26Ieu, Glu23Gln, Leu3stop codon, Pro9Arg, Leu6Val, Arg7Cys, Ser177Val, IVS7+83(TT), IVS8 -70(CATT), IVS2+9(GC), IVS1-20(GA), IVS1-8(AG), IVS2+24(AG) in BRCA1 and Glu1391Gly in BRCA2). جهش های Glu1038Pro و Gly1140Ser در تعداد زیادی از بیماران و کمتر از 20 درصد افراد کنترل مشاهده شد. جهش های Leu3Stop codon, Ile21Val, IVS2-1 (GC) Gly1738Glu, CD26SmallINSGTCCC^ATCTG E212catctgGTAAGTCAGC,  در ژن  BRCA1و  Leu1522Pheدر ژن  BRCA2بیماری زا می باشند. مقایسه کنترل ها و بیماران نشان می دهد که احتمالا تعدادی از هاپلوتیپ ها اثر بیماری زایی دارند. هاپلوتیپ ایجاد شده از آلل های Gly1140Ser Leu871Pro, GLu1038Gly, Ser1613Gly, در ژنBRCA1  در حداقل 10 خانواده بیمار مشاهده شد. مطالعات بیشتری جهت تعمیم این نظریه که پلی مورفیسم ژنتیکی همراه با بروز سرطان پستان است، مورد نیاز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 502

دانلود 102 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (5)
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان و پنجمین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان ایرانی است. میزان بروز سالیانه بیش از 7770 نفر می باشد. استفاده وسیع از ماموگرافی و سونوگرافی توانسته است با تشخیص زودرس سرطان پستان سبب افزایش بقاء بیماران شود. میزان حساسیت و ویژگی ماموگرافی و سونوگرافی در منابع و مطالعات مختلف متفاوت است. لذا، بر آن شدیم تا میزان مطابقت گزارش های سونوگرافی و ماموگرافی را با نتیجه پاتولوژی در بیماران مبتلا به بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان ارزیابی کنیم.روش بررسی: در این مطالعه 255 نفر زن مبتلا به توده پستان که در فاصله سال های 1384 تا 1388 به کلینیک بیماری های پستان مراجعه کردند، تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج شرح حال و معاینه بالینی، گزارش ماموگرافی و یا سونوگرافی و نتیجه پاتولوژی ثبت شد. نتایج به دست آمده در ماموگرافی و سونوگرافی با نتایج پاتولوژی (به عنوان استاندارد طلایی) مقایسه شد.یافته ها: در این مطالعه مبتنی بر شواهد، حساسیت ماموگرافی %73 و ویژگی آن %55.3 و میزان منفی کاذب ان %17.27 بود. حساسیت سونوگرافی %69 و ویژگی آن %50.7 و منفی کاذب آن %17.68بود. همچنین حساسیت سونوگرافی در تشخیص سرطان پستان ارتباط معنی داری با سن بیماران، سابقه شیردهی و بارداری داشت.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ماموگرافی و سونوگرافی و بالا بودن درصد موارد منفی کاذب آن توصیه می شود برای استاندارد کردن و ارتقا کیفیت این دو روش تشخیصی اقدام شود و قضاوت بالینی جراح بر اساس شرح حال و معاینه بالینی صحیح در کنار این روش های تشخیصی، اساس تشخیص و درمان بیماری های پستان قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (5)
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

مقدمه: تشخیص به موقع سرطان پستان به طور چشمگیری مرگ و میر ناشی از آن را در جامعه زنان کاهش می دهد. آزمایش آسپیراسیون سوزنی (FNA) روشی ساده، ارزان و غیرتهاجمی برای تشخیص دقیق و زودهنگام این سرطان است که امروزه تلاش می شود به صورت هوشمند و ماشینی انجام گیردروش بررسی : مراحل ایجاد یک سیستم هوشمند برای تشخیص سرطان پستان عبارت اند از: ثبت تصاویر میکروسکوپیک از نمونه FNA، استخراج ویژگی های عددی از این تصاویر، انتخاب ویژگی های تفکیک کننده و طراحی و آزمایش طبقه بندی کننده مناسب. در این تحقیق از ویژگی های آماده پایگاه داده WDBC که شامل 569 نمونهFNA  می باشد، استفاده شد. برای انتخاب ویژگی روش جدیدی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ذرات دودویی (BPSO) ارایه شد و سرانجام تلفیقی از طبقه بندی کننده های SVM برای کلاس بندی نمونه ها به کار گرفته شد.یافته ها: سیستم پیشنهادی با استفاده از 28 ویژگی در قالب 5 مدل SVM به دقت شناسایی %100 دست یافت. این سیستم از لحاظ دقت و تعداد ویژگی های مورد نیاز بر سیستم های موجود برتری دارد.نتیجه گیری: این تحقیق با ارایه یک الگوریتم انتخاب ویژگی کارآمد موفق شده است دقت شناسایی سیستم های تشخیص سرطان پستان را بهبود دهد. این در حالی است که نسبت به سیستم های مشابه از تعداد کمتری ویژگی استفاده شده است. از دیگر مزیت های انتخاب ویژگی این است که علاوه بر تشخیص کلی، تشخیص ناهنجاری های ناشی از بیماری را نیز ممکن می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 181 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (5)
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

مقدمه: بسیاری از سرطان ها توسط خود زنان در هنگام خودآزمایی تشخیص داده می شوند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اعتماد به نفس، خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده با رفتار خودآزمایی پستان در رابطین بهداشتی زرندیه انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که بر روی 106 رابط بهداشتی شهرستان زرندیه انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چندقسمتی شامل اطلاعات جمعیتی، سازه های اعتمادبه نفس، منافع و موانع درک شده، همچنین سوالات عملکرد خودآزمایی پستان بوده است و داده ها با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند.یافته ها: %19 از نمونه ها خودآزمایی پستان را انجام می دادند. به طور متوسط %46 از نمونه ها نمره قابل اکتساب منافع درک شده را به دست آوردند و %83 از آن ها موانع پیش بینی شده در راه انجام خودآزمایی را درک کرده بودند و ترس از پیداکردن غده بیشترین مانع انجام خودآزمایی بود. در این مطالعه مشخص شد که سن، سطح تحصیلات، طول مدت همکاری با مرکز بهداشت، منافع و موانع درک شده، اعتماد به نفس و خودکارآمدی در مجموع %38.5 درصد از پراکندگی مشاهده شده در رفتار خودآزمایی را توضیح می دهند که در بین این متغیرها اثر موانع درک شده و اعتماد به نفس برای انجام خودآزمایی بیشتر بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه رابطه بین اعتماد به نفس و منافع و موانع درک شده با انجام خودآزمایی پستان را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 121 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (5)
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  434
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

مقدمه: شیوع بالای سرطان پستان در سنین پایین در ایران و مشکلات ناشی از این بیماری برای خانواده ها لزوم بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه را بدیهی می سازد. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان تولیدات علمی ایران در زمینه سرطان پستان و مقایسه آن با سایر کشورهای خاورمیانه صورت گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر  Systematic Reviewمی باشد و به کمک شاخص های علم سنجی، تولیدات علمی ایران در زمینه سرطان پستان را در پایگاه مدلاین طی سال های 2008-1965 مورد بررسی قرار داده است. تولیدات علمی از طریق جستجو در مدلاین با یک استراتژی ترکیبی که شامل استفاده از کلید واژه MeSH و همچنین کلیدواژه های پیشنهادی متخصص موضوعی (پزشک) بود، بازیابی شد و اطلاعات به چک لیستی که در نرم افزار Excel طراحی شده بود، منتقل شد و مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: ایران، در بازه زمانی مورد بررسی، 114 مدرک علمی در زمینه سرطان پستان داشته است که بیشترین میزان در حوزه فرعی اپیدمیولوژی با میزان %38.6 بوده و پس از آن دو حوزه پژوهش های مولکولی پایه و بالینی قرار دارد. میانگین مشارکت بین پژوهشگران ایرانی 4.67 نفر به ازای هر مقاله می باشد. حدود %70 از مقالات ایرانی در ژورنال های دارای Impact Factor از 0.396 تا 5.684 منتشر شده اند. از میان ژورنال هایی که مقالات ایرانی را منتشر کرده اند،Breast Cancer Research and Treatment  بالاترین Impact Factor را دارد. بیشترین تعداد مقالات ایرانی در دو کشور آمریکا و انگلستان به چاپ رسیده است.نتیجه گیری: تولیدات علمی ایران در زمینه سرطان پستان در بازه مورد بررسی به ویژه در سال های 2001 به بعد به صورت خطی افزایش داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 434

دانلود 125 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

الفت بخش آسیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (5)
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1697
 • دانلود: 

  132
کلیدواژه: 
چکیده: 

درگیری غدد لنفاوی منطقه ای در سرطان پستان در تعیین روش درمانی مناسب برای بیمار اهمیت ویژه ای دارد، اما، تصمیم گیری در مورد این عامل تعیین کننده در اکثریت موارد به زیربغل محدود می شود، درحالی که بسیاری از نتایج نشان داده اند که غدد لنفاوی اینترنال مامری(IM)  اهمیتی مشابه آگزیلا در تعیین پیش آگهی بیماری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1697

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (5)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر شیمی درمانی های مختلف بر وقوع آمنوره ناشی از شیمی درمانی(CIA) در خانم های قبل از منوپوز مبتلا به سرطان پستان در سنین مختلف می باشد.روش بررسی: این یک مطالعه پیگیری کننده بر روی 226 زن پره منوپوز مبتلا به سرطان پستان است که یکی از سه رژیم شیمی درمانی شامل: 1) روش قدیمی CMF(سیکلوفسفامید، متوترکسات، فلوئوراوراسیل) 2) شیمی درمانی بر مبنای آنتراسیکلین 3) شیمی درمانی بر مبنای تاکسان و آنتراسیکلین را دریافت کرده بودند. تمام بیماران در کلینیک سرطان پستان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران درمان و پیگیری شده اند آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام و برای تعیین ریسک فاکتورهای CIA از مدل های logestic regression و cox-regression استفاده شده است.یافته ها: از 226 خانم با میانگین سنی 40 سال (26 تا 56 سال) که در مطالعه شرکت داده شدند، 154 نفر (%68.1) دچار CIA شدند. CIA در 151 نفر (%56.6) پایدار ماند. CIA در %25.5 از خانم های درمان شده با رژیم قدیمی و در %66.7 از خانم های درمان شده با رژیم های حاوی آنتراسیکلین و در %78.7 از خانم های درمان شده با رژیم های بر مبنای آنتراسیکلین و تاکسان ایجاد شده است. در نتیجه، فرکانس CIA در خانم هایی که با رژیم های حاوی تاکسان شیمی درمانی شده اند، نسبت به گروه های دیگر خیلی بالاتر بوده است (P=0.015). اگرچه وقوع  CIAدر تومورهای غیر حساس به هورمون PR-) و (ER- در مقایسه با تومورهای حساس به هورمون ER+) و (PR+  که شیمی درمانی شده اند مختصری بیشتر بود، لیکن این مساله از نظر آماری معنی دار نشد (P=0.629).در میان تمام ریسک فاکتورهای بررسی شده در مطالعه فقط رژیم های بر مبنای تاکسان و آنتراسیکلین (CI=1.6-9.8 و odds ratio =0.059) و سن بالاتر از 40 سال (1.9-66 وCI 95%  و odds ratio %3.5) مهم ترین فاکتورها در ایجاد CIA بودند.نتیجه گیری: نوع شیمی درمانی و سن بیماران در شروع سرطان پستان مهم ترین فاکتورهای خطر در ایجاد CIA هستند و رژیم های بر مبنای تاکسان نسبت به بقیه رژیم ها به CIA بیشتری منجر می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID