مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

علوم خاک و آب | سال:1379 | دوره:14 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

MINAEI SAEID | RAHIMZADEH R. | SADEGHI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  197
 • صفحه پایان: 

  210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7484
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

This study was conducted in the maragheh dryland agricultural research institute to evaluate fertilizer and seed placement at different dephs in soil. To do so kesht gostar deep planter model DD-225, that is suitable for dryland farming, was selected and primary improvements were implemented using sunshine model 500 feed tube and furrow opener. Then the effect of separating fertilizer from seed on wheat yield was studied in a complete randomized block design with 7 treatments and 4 replications. Staiscal sowed significant differences among treatments at 5% confidence level. Ie was established that separating fertilizer from seed, leads to an increase in yield.comparison of mean yield for different treatments, through duncan’s multiple rang test, showed that placing fertilizer 9 cm below the seed has the best result.in order to optimize, further improvements made on the planter. To make sure that soil covers the fertilizer, distance between the tow openers and the shovel opener was replaced with a shoe-type opener. In order to investigate effect of the latest modifications on uniformity of seed placement befoe and after modification was significant at 5% level and modifications resulted improved seed placement uniformity. load-cell measurements of draft force were made before modification of the planter. From the comparison of the two measurements, the force due to the addition of openers was openers was obtained. Utilizing the appropriate forulae, the strength the opener shanks was calculated and found that the shanks have sufficient strength to withstand the soil forces with adequate factor of safety.    

آمار یکساله:  

بازدید 7484

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  114
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

با توجه به واردات سالانه 500 هزار تن کود فسفاته، پیدا کردن روشی که بتواند از مصرف بی رویه این کود بکاهد، ضروری به نظر می رسد. مطالعات وسیع انجام شده در کشورهای پیشرفته در مورد استفاده از کودهای بیولوژیک با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی، لزوم انجام تحقیقات بیشتری را در داخل کشور در این خصوص خاطر نشان می سازد. با تکیه بر این تجارب و شواهد روشن، بکارگیری میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات در بهبود جذب فسفر به منظور کاهش مصرف کودهای فسفاته بسیار ضروری به نظر می رسد. کود میکروبی مورد استفاده در این پژوهش مخلوطی از قارچهای حل کننده فسفات شامل (P. bilagi, P. digitatum, P. lilacium) Penicillium sP و Aspergilus niger می باشد. فرمولاسیون این کود به نحوی است که 50% وزنی را کود سوپر فسفات تریپل و مابقی را مواد پرکننده مانند بنتونیت و اسپور قارچ شامل می شود. به منظور ارزیابی مزرعه ای این کود میکروبی در زراعت پنبه آزمایشی در ایستگاه تحقیقات پنبه، (ورامین) با چهار تیمار کودی شامل فسفات آمونیوم (DAP) سوپر فسفات تریپل، کود میکروبی فسفاته و شاهد بدون کود فسفری تفاوت کاملا معنی دار (در سطح یک درصد) موجود است. در ضمن تفاوت آماری معنی داری بین عملکرد وش تیمارهای مختلف که کود شیمایی سوپر فسفات تریپل یا فسفات آمونیوم (DAP) دریافت کرده بودن با عملکرد وش تیمار کود میکروبی فسفاته ملاحظه نشد. بازده زراعی کود میکروبی در مقایسه با سایر تیمارها از مقدار بالاتری برخوردار بود. در هر حال اجرای آزمونهای مشابهی در نقاط و شرایط دیگر برای توصیه مصرف این کود بیولوژیک ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 79 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  410
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تشکیل پوشش اکسید آهن روی سطح ریشه برنج در جذب عناصر مخصوصاً کاهش اثرات سمی آهن فرو و منگنز و جلوگیری از بروز بیماری آکاگار نقش مؤثری دارد. پوشش نارنجی یا قرمز رنگ سطح ریشه برنج در مراحل مختلف رشد در منطقه ای در شرق گیلان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. مقدار آهن موجود در سطح ریشه برنج با روش سیترات بی کربنات دی تیونیت (CBD) به صورت کمی در مراحل مختلف رشد اندازه گیری شد. مطالعه مینرالوژیکی پوشش اکسیدی ریشه برنج توسط XRD و بررسی میکرومورفولوژی آنها با تهیه برشهای نازکی از خاک در محدودۀ فعالیت ریشه انجام گرفت. مقدار پوشش اکسی هیدروکسیدهای آهن روی ریشه برنج ارتباط معنی داری با مراحل رشد و نوع خاک دارد. نتایج نشان دهنده افزایش پوشش اکسید آهن با افزایش سن گیاه می باشد. مقدار FeOOH موجود در ریشه برنج 10 روز بعد از نشاء کمتر از یک درصد و تا مرحله رسیدگی دانه به حدود 6 تا 7 درصد وزن خشک ریشه افزایش یافت. میزان اکسیدهای آهن روی ریشه 20 روز بعد از برداشت برنج نیز افزایش نشان می دهد که این موضوع ممکن است بعلت شکافهای موجود در خاک سطحی و نفوذ اکسیژن به داخل خاک باشد. وجود کانی گنوتیت و لیپیدوکروسیت در پوشش اکسیدی ریشه برنج به وسیله XRD شناسایی گردید. وجود پدیده تبلور اکسیدهای آهن در مطالعات میکرومورفولوژی نیز تأیید شده است، ضمن اینکه مقادیر قابل توجهی از پوشش اکسید آهن روی ریشه برنج احتمالاً به صورت بی شکل (آمورف) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 410

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  130
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

پتاسیم یکی از مهم ترین عناصر غذایی است که پس از نیتروژن بیشترین مقدار جذب گیاهی را به خود اختصاص می دهد. پتاسیم قابل جذب برای گیاهان عمدتاً شامل پتاسیم محلول و تبادلی است، لیکن این عنصر به مقدار قابل توجهی در بین لایه های رسی و در ساختمان بلور کانیهای اولیه و ثانویه وجود دارد، که با سهولت قابل جذب گیاه نمی باشد. جذب پتاسیم پدیده مهمی است که لازم است بیشتر مورد مطالعه قرار بگیرد. برای مطالعه پدیده جذب پتاسیم، سه نمونه خاک سطحی شامل خاکهای دهنو (توری اورتنت)، خاک لورک (هاپل ارجید) و لردگان (کلسی زرال) انتخاب و با شستشو به وسیله کلرید کلسیم مکانهای تبادلی به وسیله کلسیم اشباع گردید. آنگاه به نمونه های فوق غلظتهای مختلفی از پتاسیم به صورت محلول کلروز پتاسیم اعمال گردید و پس از برقراری تعادل میزان پتاسیم در محلول رویی اندازه گیری شد تا میزان جذب از تفاضل غلظت اولیه و غلظت نهایی پتاسیم تعیین گردد. چهار مدل مختلف لانگمیر، فرند لیش، تمکین میزان برازش مدلهای فرند لیش، تمکین و جرم اولیه به ویژه برای خاک دهنو که خاکی با بافت درشت و ظرفیت تبادل کاتیونی اندک است، بیش از مدل لانگمیر است. همچنین حداکثر جذب پتاسیم از طریق مدل لانگمیر ظرفیت و شدت جذب از طریق مدل فرند لیش و ذخیره پتاسیم خاک از طریق مدل جرم اولیه برآورده گردید. پارامتر مربوط به قدرت جذب در معادله لانگمیر، فرند لیش و همچنین پارامتر مربوط به ظرفیت جذب در معادله فرند لیش از تغییرات CEC تبعیت می نمایند. همچنین پارامترهای A و RSP به ترتیب در معادله تمکین و جرم اولیه نیز با افزایش CEC فزونی می یابند. به طور کلی می توان نتیجه گیری نمود که جذب پتاسیم در این خاکها به وسیله مدلهای لانگمیر، فرند لیش، تمکین و جرم اولیه قابل توجیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  153
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

منطقه مورد مطالعه به مساحت 36205 هکتار میان آب شوشتر از استان خوزستان بین عرض شمالی '35 °31 تا °32 و طول شرقی '50 °48 تا °49 قرار دارد. با توجه به اطلاعات ایستگاه هواشناسی شوشتر که نزدیکترین ایستگاه به منطقه مورد مطالعه می باشد، این منطقه جزء اقلیم نیمه بیابانی خفیف می باشد. حداکثر درجه حرارت روزانه در تیرماه 46.7 درجه سانتیگراد و حداقل درجه حرارت روزانه 7.1 درجه سانتیگراد در دی ماه می باشد. مقدار متوسط بارندگی سالیانه در منطقه مورد مطالعه 325 میلیمتر است. شروع دوره رشد در منطقه 13 آذر (4 دسامبر) و پایان آن 19 اسفند (10 مارس)، برابر با 96 روز می باشد. هدف از این تحقیق رسیدن به مدلی است که بتوان پتانسیل تولید گندم آبی و دیم را با در نظر گرفتن شرایط محیطی منطقه تخمین بزند. برای انجام این مهم مستلزم سلسله مراتب زیر است. در مرحله اول تخمین پتانسیل تولید گندم آبی و یا بعبارت دیگر پتانسیل تولید حرارتی – تابشی است. در مرحله دوم تخمین پتانسیل تولید آب و هوائی یا بعبارتی دیگر پتانسیل تولید گندم دیم با در نظر گرفتن مقدار بارندگی موجود در منطقه است. در مرحله سوم تخمین پتانسیل تولید اراضی با استفاده از پتانسیل تولید آب و هوایی در مرحله دوم و تاثیر محدودیت های خاک بر روی تولید است. نتایج حاصله ای مرحله اول نشان می دهد که پتانسیل تولید گندم آبی به روش سایس در شوشتر 6457 کیلوگرم در هکتار و به روش ا پی تی 8041 کیلوگرم در هکتار است. در مرحله دوم با توجه کم آبی شدید در اواسط و اواخر سیکل رشد، پتانسیل تولید آب و هوائی محصول به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد که مقدار این کاهش به روش سایس 1420 و به روش ا پی تی 1770 کیلوگرم در هکتار تخمین زده شد. در مرحله سوم پتانسیل تولید اراضی برای هر حالت از فامیلی خاک با توجه به پتانسیل تولید آب و هوائی و تأثیر عوامل محدود کننده در خاک در شرایط فعلی برای گندم دیم از 150 تا 1111 کیلوگرم در هکتار تخمین زده شده است. این کاهش عملکرد به علت تأثیر عوامل محدودکننده از قبیل محدودیت آهک، وضعیت زهکشی، شوری، قلیانیت و کمبود بارندگی است. پتانسیل فعلی تولید اراضی در منطقه برای گندم آبی به روش سایس از 652 تا 4836 و به روش ا پی تی از 933 تا 6023 کیلوگرم در هکتار متغیر است. کاهش عملکرد به علت عوامل محدود کننده از قبیل محدودیتهای آهک، زهکشی، شوری و قلیانیت است و پتانسیل اتی تولید گندم آبی پس رفع محدودیتهای قابل اصلاح در منطقه به روش سایس از 3429 تا 5101 و به روش ا پی تی 4849 تا 6352 کیلوگرم در هکتار متغیر خواهد شد. سرانجام پتانسیل تولید اراضی یا بعبارتی دیگر عملکرد پیش بینی شده گندم آبی در شرایط فعلی با عملکرد مشاهده شده زارع مقایسه گردید که ضریب همبستگی آنها 0.77 است که این نشان می دهد مدل تهیه شده با شرایط منطقه تطابق خوبی دارد و همبستگی خوبی بین عملکرد پیش بینی شده توسط مدل و عملکرد زارع وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 79 استناد 1 مرجع 1
نویسنده: 

قیومی محمدی حمید

نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  154
 • صفحه پایان: 

  163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

واحد هیدرولوژیک برخوار قسمتی از زیر حوضه مرغاب و جزو حوضه آبریز گاو خونی (زاینده رود) می باشد و شهرهای اصفهان، خمینی شهر، خوراسگان ، شاهین شهر و نیز شهرک ها و دهستانهای حبیب آباد، دولت آباد، قهاب، خورزوق، گز، گرگاب، سین و چند روستای دیگر را شامل می گردد و مساحت آن 378605 هکتار است. موقعیت خاص جغرافیایی اصفهان و جاذبه های شهری، صنعتی، دانشگاهی و تاریخی، باعث افزایش مهاجرت روستاییان و در نتیجه تبدیل کاربری اراضی کشاورزی شده است. این پدیده به لحاظ اثرات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در خور توجه می باشد. در این مطالعه از نقشه ها، مدارک قدیمی، عکس های هوایی موجود و تصاویر ماهواره ای استفاده شده و با تعیین محدوده های شهری، صنعتی و مسکونی و اراضی تبدیل شده از اراضی کشاورزی، روند تغییرات کاربری اراضی از سال 1302 تا 1377 شمسی در واحد هیدرولوژیک برخوار برآورده گردیده است. نتیجه آنکه طی 75 سال اخیر، حدود 34 هزار هکتار از بهترین اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته و از چرخه تولید کشاورزی خارج شده اند. بعلاوه، گسترش محدوده شهر اصفهان، به خارج از محدوده هیدرولوژیک برخوار نیز کشیده شده است که با احتساب اراضی تبدیل شده در این قسمت، جمع کل اراضی تغییر کاربری یافته در منطقه اصفهان به 51 هزار هکتار بالغ می گردد. براساس یک برآورد اجمالی، در صورتی که این اراضی در حال حاضر تحت کاربری اولیه خود می بود و در چهارچوب تناوب زراعی سه محصول عمده منطقه (گندم، برنج و سیب زمینی) بهره برداری می گردید، حداقل 650 هزار تن در سال محصولات فوق الذکر تولید می گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 79 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  164
 • صفحه پایان: 

  175
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

به منظور تعیین و ارزیابی ضرایب تشتک تبخیر کلاس (Kp), A در شرایط مختلف نصب تشتک در مزرعه و همچنین مقایسه با مقادیر توصیه شده توسط FAO، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1376 انجام شد. در این آزمایش سه عدد تشتک تبخیر کلاس A یکی در داخل چمن به مساحت 121 متر مربع مطابق با شرایط توصیه شده توسط FAO و دوتای دیگر در مزرعه 1.6 هکتاری یونجه در ارتفاعات 50 و 80 سانتیمتری (ارتفاع لبه تشتک از سطح زمین) نصب و تبخیر روزانه (Ep) از آنها اندازه گیری گردید. تبخیر – تمرق گیاه مرجع (ET◦) نیز به روش ییلان آبی محاسبه شد. مقادیر هفتگی Kp برای تشتکهای یاد شده از رابطه ET◦/EP و ارقام توصیه شده توسط FAO از رابطه اشنایدر به صورت زیر به دست آمد: Kp=0.482+0.024 lnF-0.000376 U+0.0045 H در رابطه فوق H میانگین رطوبت نسبی هوا حسب درصد، U میانگین سرعت باد در ارتفاع 2 متری حسب کیلومتر در روز و F فاصله تشتک از حاشیه پوشش گیاهی احاطه کننده در جهت وزش باد می باشد. متوسط Kp در طول 100 روز فصل رویش برای تشتک های یاد شده به ترتیب 0.77، 0.75، 0.69 و متوسط مقدار توصیه شده توسط FAO در همین دوره برابر 0.67 بود. مقایسه Kp های حاصله از تشتک های نصب شده در دو ارتفاع 50 و 80 سانتیمتری مزرعه یونجه اختلاف معنی داری را بین آنها نشان داد اما اختلاف بین Kp های حاصله از تشتک نصب شده در ارتفاع 50 سانتیمتری و تشتک چمن معنی دار نشد. با توجه به این یافته و همچنین ساده و راحت تر بودن نصب و نگهداری تشتک در مزرعه یونجه، می توان پیشنهاد کرد که به جای نصب تشتک در داخل چمن که پر هزینه و مشکل تر است از تشتک نصب شده در ارتفاع 50 سانتیمتری مزرعه یونجه (با توجه به حداکثر ارتفاع گیاه در این تحقیق که برابر 64 سانتی متر بود) برای برآورد ET استفاده شود. بدیهی است اظهارنظر دقیق تر در این مورد نیاز به بررسی های بیشتری خواهد داشت. Kp های هفتگی حاصله از تشتک نصب شده در داخل چمن در ماههای تابستان عموما بیش از مقادیر توصیه شده توسط FAO بود در حالیکه در مهرماه عکس این مطلب اتفاق افتاد. بر اساس نتایج این آزمایش متوسط Kpهای توصیه شده توسط FAO در حدود 0.1 واحد کمتر از ارقام حاصله از تشتک چمن می باشد. اگر این تفاوت همیشگی و واقعی باشد انتخاب رقم 0.67 توصیه شده در مقایسه با 0.77 به دست آمده برای منطقه باعث می شود که تبخیر – تعرق در حدود 13 درصد کمتر از مقدار واقعی برآورد گردد و بالطبع می تواند منجر به نوعی کم آبیاری و در نتیجه ایجاد تنش در گیاه بشود.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 79 استناد 2 مرجع 2
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  176
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  428
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

پلیمرهای فرا جاذب (Superabsorbent) می توانند مقادیر زیادی آب یا محلول آبی را جذب نموده و متورم شوند. این مخازن ذخیره ای کوچک، وقتی که در داخل خاک قرار می گیرند، آب حاصل از آبیاری و بارندگی را به خود جذب نموده و از فرو نشت آن جلوگیری می نمایند. پس از عمل جذب و در اثر خشک شدن محیط، آب داخل پلیمر به تدریج تخلیه می شود و بدین ترتیب خاک به مدت طولانی و بدون نیاز به آبیاری مجدد، مرطوب می ماند. بررسی خواص پلیمرهای فرا جاذب در شرایط مشابه درون خاک، مطمئن ترین روش برای درک و پیش بینی رفتار آنها در سیستم های واقعی آب، خاک و گیاه می باشد. در این تحقیق تاثیر یک نوع ماده اصلاحی فرا جاذب آب روی برخی خصوصیات فیزیکی خاک مانند ظرفیت نگهداری آب، تخلخل و ضریب آبگذری در دو نوع خاک با بافتهای لوم و لوم شنی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ماده مورد نظر در این تحقیق، می تواند میزان نگهداری رطوبت در خاکهای سبک را افزایش داده و همچنین مشکل نفوذپذیری خاکهای سنگین را مرتفع نماید و به طور کلی با بهبود شرایط فیزیکی خاک، مانع از تنشهای رطوبتی و نهایتا باعث افزایش موفقیت برنامه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک گردد. از سوی دیگر، قیمت بالای این مواد، مصرف آنها را در کشت گیاهان زراعی از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه نموده و تنها می تواند برای مصرف در کنار درختان در مناطق کم آب که آبیاری آنها هزینه سنگینی در بر دارد و یا همراه با گیاهان گران قیمت گلخانه ای مورد توصیه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 428

دانلود 79 استناد 6 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  197
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

به منظور بررسی مشخصه های هیدرولیکی لوله های لاستیکی متخلخل موسوم به تراوا لوله هایی به طول 6 متر در محدوده فشاری 20 تا 100 کیلو باسکال مورد آزمایش قرار گرفت. در این طرح میزان آبدهی سه تیمار لوله نو خشک، لوله نو خیس خورده و لوله مستعمل مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان آبدهی لوله نو خشک در یک فشار ثابت همواره پایین تر از لوله خیس خورده است ضمن آنکه لوله مستعمل از آبدهی بسیار پایینی برخوردار بوده جهت تعیین ضریب تغییرات ساخت (CV) و مولفه های تعیین کننده یکنواختی توزیع سه تیمار مذکور، میزان آبدهی 20 قطعه 0.3 متری در فشارهای مختلف جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار CV لوله نو خیس خورده در اکثر فشارهای مورد آزمایش کمتر از 0.1 (حد خوب) و در لوله نو خشک بین 0.1 تا 0.2 (حد متوسط) و در لوله مستعمل بیش از 0.3 (حد نامطلوب) است در مورد سایر پارامترهای یکنواختی توزیع نتایج مشابهی حاصل گردید. این نتایج نشان می دهد که آبیاری سنتی زیرزمینی با استفاده از لوله های تراوا به علت کاهش میزان آبدهی و پایین بودن یکنواختی توزیع از کارایی بالایی برخوردار نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  198
 • صفحه پایان: 

  198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر جایگذاری مجزای کود و بذر در عمقهای مختلف خاک بر روی عملکرد گندم در شرایط دیم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه انجام گرفت. به همین منظور، خطی کار (عمیق کار) کشت کمتر مدل DD-225 که مناسب برای کشت در مناطق دیم می باشد، انتخاب گردید و اصلاحات اولیه با نصب لوله سقوط و شیار بازکن مدل سان شاین 500 متعلق به خطی کار مسی فرگوسن در پشت شیار بازکن بیلچه ای مربوط به خود بذر کار انجام گرفت. سپس اثر جداسازی کود از بذر در یک آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار در چهار تکرار بر روی عملکرد گندم دیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه آماری نشان داد که اختلاف عملکرد بین تیمارها در چهار تکرار بر روی عملکرد گندم دیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه آماری نشان داد که اختلاف عملکرد بین تیمارها در سطح 5% معنی دار بوده و جداسازی کود از بذر موجب افزایش عملکرد شده است. مقایسه میانگین عملکرد تیمارها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که جایگذاری کود 9 سانتی متر زیر بذر بهترین عملکرد را داشته است. به منظور بهینه سازی دستگاه، اصلاحات تکمیلی لازم بر روی بذر کار انجام گرفت. برای حصول اطمینان از ریزش خاک بر روی کود، فاصله دو شیار بازکن بیشتر شد و همچنین شیار بازکن کفشکی جایگزین شیار بازکن بیلچه ای گردید. به منظور بررسی اثر تغییرات داده شده در بذرکار، آزمون یکنواختی ریزش بذر در دو حالت قبل و بعد از بهینه سازی انجام گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه آماری نشان داد که یکنواختی ریزش بذر پس از بهینه سازی افزایش یافته است. همچنین نیروی کششی لازم برای بذر کار در دو حالت قبل و بعد از اصلاح به وسیله نیروسنج الکترونیکی اندازه گیری شد. از مقایسه این دو نیرو، نیروی وارد بر شیار بازکن های اضافه شده محاسب گردید. با استفاده از این نیرو، مقاومت ساقه شیار بازکن جدید محاسبه شد. نتایج محاسبات نشان داد که با ضریب اطمینان بسیار بالا، مقاومت قطعات در برابر نیروی وارده از طرف خاک کافی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  113
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی اهمیت زیادی در تامین پتاسیم مورد نیاز گیاهان در بعضی از خاکها به ویژه خاکهای غنی از کانیهای حاوی پتاسیم دارد. سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی، از خاکهای ایران مطالعه نشده است. هدفهای این تحقیق بررسی سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک و بخشهای سیلت و رس 4 نمونه خاک استان گیلان به روش عصاره گیری متوالی با اسید سیتریک 0.5 میلی مولار در مدت 2500 ساعت بود. به این منظور از 4 منطقه استان گیلان 4 نمونه خاک سطحی (30-0 سانتی متری) برداشت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها تعیین گردید. دامنه مقدار پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده پس از 2500 ساعت از کل خاک، بخش رس و سیلت خاکهای مطالعه شده به ترتیب 0.87-0.29، 2.31-0.49 و 0.37-0.18 سانتی مول در کیلوگرم بود. مقدار تجمعی پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده پس از 2500 ساعت با معادلات پخش پارابولیکی، تابع نمایی، مرتبه صفر، مرتبه اول و الوویچ ارزیابی شد. معادله اوولویچ به دلیل کم بودن ضریب تعیین (R2) و معادله مرتبه صفر علیرغم بالا بودن ضریب تعیین به دلیل بالا بودن اشتباه استاندارد برآورد (SE) نتوانستند سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی را توضیح دهند. در حالیکه سه معادله دیگر سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی را توضیح دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی به روش اسید سیتریک رقیق یک فرایند پخش می باشد. مطالعات همبستگی نشان داد که بین مقدار پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده از خاک پس از 2500 ساعت با پتاسیم تبادلی و درصد رس همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین بین پارامتر b معادله تابع نمایی با درصد سیلت، گنجایش تبادل کاتیونی خاک و گنجایش تبادل کاتیونی بخش رس همبستگی معنی داری وجود دارد. در این مطالعه همچنین شاخص سرعت آزاد شدن اولیه پتاسیم با درصد رس و درصد سیلت همبستگی معنی داری دارد. نتایج حاکی از این است که در این خاکها پتاسیم عصاره گیری شده با استات آمونیوم نشان دهنده سرعت و قدرت جانشینی پتاسیم در دراز مدت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 79 استناد 1 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID