مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1410
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

مقدمه: هیدروکلوئیدها یا صمغ ها به عنوان ترکیباتی با وزن مولکولی بالا تعریف می شوند که می توانند در آب حل یا پخش شوند و ایجاد محلول های ویسکوز و ژل ها نمایند. در این پژوهش اثر نمک ها در غلظت های مختلف بر خصوصیات رئولوژیکی محلول صمغ دانه ریحان مطالعه شد.مواد و روش ها: اثر کلرید سدیم و کلسیم در غلظت های 1.0، 25.0، 5.0 و 1 درصد بر خصوصیات رئولوژیکی محلول صمغ دانه ریحان (2.0%) بررسی شد. خصوصیات رئولوژیکی محلول ها توسط یک ویسکومتر چرخشی بروکفیلد اندازه گیری گردید.یافته ها: در همه محلول ها با افزایش سرعت برشی، ویسکوزیته ظاهری کاهش می یافت، که نشان دهنده رفتار شل شونده با برش (سودوپلاستیک) صمغ دانه ریحان می باشد. برهمکنش بین صمغ و نمک باعث کاهش ویسکوزیته محلول ها شد و مقدار تغییر ویسکوزیته به نوع نمک مصرفی بستگی دارد. با افزایش غلظت کلرید سدیم از 1.0 به 1 درصد، ویسکوزیته ظاهری محلول صمغ از 8.1 mpa.s به 1.9mpa.s کاهش یافت (سرعت برشی برابر 6.2S-1).نتیجه گیری: مدل قانون توان به خوبی رفتار غیر نیوتنی صمغ دانه ریحان در حضور نمک ها را توصیف می کند. برازش داده ها با این مدل نشان داد که نوع و مقدار نمک باعث تغییر ضریب قوام (kp) و شاخص رفتار جریان (np) می شوند. افزودن کلرید سدیم و کلسیم باعث افزایش شاخص رفتار جریان و کاهش خاصیت سودوپلاستیک محلول ها می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1410

دانلود 202 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2553
 • دانلود: 

  525
چکیده: 

مقدمه: گیلاس یکی از محصولات مهم باغی دنیا بخصوص در صنایع تبدیلی می باشد. از آنجایی که ترکیبات پلی آمین در فرآیندهای پس از برداشت نقش ویژه ای دارند لذا این تحقیق به منظور بررسی اثر پلی آمین ها بر روی سفتی بافت، عمر و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد انجام شد.مواد و روش ها: در این تحقیق 6 درخت 19 ساله از درختان رقم مذکور در شرایط رشدی یکسان و به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند و پس از انتخاب شاخه های هم ارتفاع و عاری از بیماری، محلول پاشی خارجی در سه تکرار انجام شد در این تحقیق میوه ها با دو نوع پلی آمین اسپرمیدین (SPD) و پوترسین (PUT) تیمار شدند، به نحوی که تیمار اسپرمیدین در سه غلظت 1، 5.0 و 1.0 میلی مولار و پوترسین با دو غلظت 1 و 5.0 میلی مولار به همراه شاهد درنظر گرفته شده بود. استعمال خارجی پلی آمین ها بر روی شاخه های درختان گیلاس به صورت محلول پاشی و اسپری در سه مرحله فنولوژیکی 5 تا 10 روز قبل از تمام گل(FB)،5 تا 10 روز بعد از تمام گل و مرحله رنگ گرفتن میوه ها انجام شده بود.یافته ها: پس از تیمار شاخه جهت بررسی اثر این مواد، صفاتی از قبیل سفتی بافت، درصد مواد جامد محلول (TSS)، درصد اسیدیته (TA)، وزن میوه، حجم میوه، میزان کربوهیدرات میوه، میزان عمر پس از برداشت میوه و نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته ( (TSS/TAاندازه گیری گردید . تیمار پلی آمینها به خصوص اسپرمیدین 1 میلی مولار باعث افزایش میزان حجم و وزن میوه گردید و همچنین باعث افزایش میزان کربوهیدرات وسفتی بافت میوه و به دنبال آن عمر پس از برداشت میوه نیز به طور معنی داری افزایش نشان داد که در صنایع تبدیلی اهمیت بالایی دارد. تیمار پلی آمین ها باعث افزایش درصد مواد جامد محلول گردید و از کاهش اسیدیته در میوه ها جلوگیری نموده و نسبت TSS/TA را افزایش داد .نتیجه گیری: تیمار پلی آمین ها به خصوص اسپرمیدین 1 میلی مولار باعث افزایش سفتی بافت میوه و ماندگاری آن می شود که این اثرات به شدت به زمان محلول پاشی و غلظت این ترکیبات بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2553

دانلود 525 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

دیدار زهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1607
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

مقدمه: تمپه محصول تخمیری سویا توسط قارچ است. مصرف این محصول به خصوص از طرف افراد با تغذیه سبزیجات بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفته است. علت این امر ویژگیهای تغذیه ای این محصول است. تمپه منبع غنی از پروتئین است (19%) و جزء محدود غذاهای گیاهی است که حاوی ویتامین 12Bمی باشد.مواد و روش ها: در این تحقیق تهیه تمپه با استفاده از تخمیر جو دوسر توسط رایزوپوس اولیگوسپوروس5287 PTCC با جمعیت تقریبی 104 CFU/g صورت گرفت. اسیدیفیکاسیون بیولوژیکی توسط تلقیح گونه های استرپتوکوکوس، لاکتوباسیلوس، لاکتوکوکوس و اسیدیفیکاسیون شیمیایی توسط افزودن میزان 5ml/100g سرکه صورت پذیرفت. باکتری باسیلوس سرئوس نیز که از تمپه ایزوله شده بود به میزان 105 CFU/g تلقیح گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که تخمیر همزمان استارترهای اسید لاکتیک باکتری ها و کپک رایزوپوس اولیگوسپوروس سبب کاهش رشد کپک می گردد (p<%1) بیشترین تاثیر مربوط به تمپه تلقیح شده با گونه های لاکتوکوکوس لاکتیس و لاکتوکوکوس کرموریس و نیز اسیدی شده توسط سرکه است. بیشترین میزان ارگوسترول و طول هیف مربوط به نمونه اسیدی نشده بود.نتیجه گیری: اسیدیفیکاسیون بیولوژیکی و شیمیایی سبب کاهش رشد باسیلوس سرئوس نسبت به نمونه اسیدی نشده می گردد. بیشترین کاهش رشد این باکتری در نمونه های تهیه شده توسط استارتر لاکتوکوکوس لاکتیس و لاکتوکوکوس کرموریس و سرکه مشاهده گردید. در تمام تیمارها تمپه با کیفیت مناسب تهیه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1607

دانلود 200 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  89-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8420
 • دانلود: 

  2980
چکیده: 

مقدمه: نقش و اثرات سودمند آنتی اکسیدان ها در مقابل بسیاری از بیماری های انسانی و فساد مواد غذایی که ناشی از فساد اکسایشی می باشد در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است در این بین آنتی اکسیدان هایی که مهار کننده رادیکال آزاد می باشند نسبت به سایر آنتی اکسیدان ها اهمیت بیشتری داشته که بررسی ظرفیت مهارکنندگی آنها موضوع بسیاری از تحقیقات و بحث های علمی می باشد. روش های زیادی در شرایط متفاوت ابداع شده است که برای بررسی ظرفیت مهار کنندگی نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله تعدادی از روش های موجود آزمایشگاهی از نقطه نظر اساس کار، روش آزمون و نقاط ضعف و قوت آن به دقت مرور خواهد شد.مواد و روش ها: در این مقاله روش های مختلفی مانند روش های احیا رادیکال آزاد (DPPH)، آنتی اکسیدان احیاکننده آهن (FRAP)، ظرفیت آنتی اکسیدانی معادل ترلکس (TRAC)، ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن (ORAC)، پارامتر مجموع به دام انداختن رادیکال آزاد توسط آنتی اکسیدان (TRAP) به منظور مقایسه ظرفیت مهار رادیکال آزاد نمونه ها بررسی می شود تا بتوان به اصول فنی و کاربرد هر یک پی برد.یافته ها: روش های شیمیایی که در تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه ها استفاده می شوند با وجود تمام معایبی که دارند می توانند مفید واقع شوند زیرا ساده و ارزان قیمت بوده و نتایج را به صورت ضرایبی مانند ترلکس معرفی می کنند که امکان مقایسه نتایج را فراهم می نماید اما به هر حال نتایج بدست آمده از این روش های شیمیایی را نمی توان با نحوه عملکرد آنها در بدن قیاس نمود. زیرا بعضی از این روش ها در شرایطی غیر مشابه شرایط فیزیولوژیکی مثلا از لحاظ pH فعالیت می کنند. به منظور رسیدن به نتایج دقیق تر این روش ها باید با روش سلولی همراه شود که البته این دسته از مطالعات وقت گیر و زمان بر می باشد.نتیجه گیری: درحال حاضر به رغم تنوع در روش های بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی، خلا بزرگی در استاندارد سازی اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی احساس می شود. به این ترتیب در میان محققین اجماع نظری وجود دارد که استفاده از مخلوط چند روش می تواند برای ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی در شرایط آزمایشگاهی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 8420

دانلود 2980 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2879
 • دانلود: 

  446
چکیده: 

مقدمه: لیپولیز یکی از واکنش های بیوشیمیایی اصلی طی رسیدن پنیر است .در اثر پاستوریزاسیون و حرارت دهی لیپاز طبیعی شیر غیرفعال می شود؛ بنابراین، لیپولیز در پنیرهای ایرانی در سطح بسیار پایین انجام می شود. این مطالعه با هدف تسریع فرایند رسیدن پنیر سنتی و فتای فراپالایش از طریق لیپولیز پیشرفته و تاثیر آن بر خصوصیات میکروبی انجام شده است.مواد و روش ها: لیپازهای اینکپسوله آسپرژیلوس نیگر بر اساس روش سول-ژل تهیه شد .جهت تولید پنیر بعد از استاندارد کردن چربی شیر (%3.3)، عمل پاستوریزاسیون در 75oC به مدت 15 ثانیه انجام شد. سپس شیر پاستوریزه، خنک شده و به آن مایه های لاکتیکی، مایه پنیر و لیپاز به سه صورت لیپاز آزاد، لیپاز اینکپسوله و لیپاز اینکپسوله به همراه صمغ عربی به پنیر سنتی و فراپالایش به مقدار 4 گرم در 100 کیلوگرم دلمه یا رتنتیت، افزوده شد. پیشرفت لیپولیز و آزمون های شیمیایی میکروبی وارزیابی حسی در طی دوره رسیدن 60 روزه بررسی شده است.یافته ها: در روز 15 از دوره رسیدن پنیر سنتی و فراپالایش، تغییرات معنی داری در سطح p<0.05 در پیشرفت لیپولیز و ترکیبات شیمیایی مشاهده شد .جمعیت میکروبی بعد از روز 15 منفی شد. تیمار لیپاز اینکپسوله پنیر فراپالایش بالاترین امتیاز آزمون حسی را بدست آورد.نتیجه گیری: تسریع در لیپولیز به عنوان یکی از شاخص های رسیدن پنیر است. تولید ترکیباتی مانند اسیدهای چرب و استفاده از افزودنی های جاذب الرطوبه مانند هیدروکلوئید صمغ عربی باعث کاهش جمعیت میکروبی محصول نهایی و بهبود خواص حسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2879

دانلود 446 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1232
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

مقدمه: امروزه مضرات نگهدارنده های سنتزی بر سلامتی انسان مشخص شده است و محققین به دنبال جایگزین هایی با منشا طبیعی و ایمن هستند. رنگ آناتو از جمله رنگ های پرمصرف در صنعت غذا می باشد. رنگ آناتو دارای خصوصیات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد باکتریایی رنگ آناتو در فرمولاسیون سس مایونز بر سالمونلا انتریتیدیس بود.مواد و روش ها : رنگ آناتو به روش خیساندن استخراج و پس از فیلتراسیون و تغلیظ، با آون تحت خلا به شکل پودر درآورده شد. به نمونه های سس حاوی 1.0، 2.0 و 4.0 درصد رنگ آناتو، 1 میلی لیتر سوسپانسیون میکروبی 5.1 مک فارلند (معادل 1.5´108CFU) اضافه و در دو دمای 4 و 25oC نگهداری شد. برای بررسی بقای باکتری در سس، 1 میلی لیتر از هر رقت بصورت پورپلیت کشت شد. پس از شمارش، تعداد کلنی ها به صورت log CFU/g گزارش شد. شمارش کلنی ها به مدت 20 روز و در 3 تکرار انجام شد.یافته ها: در هر دو دمای نگهداری، با افرایش غلظت رنگ آناتو بقای سالمونلا انتریتیدیس کاهش بیشتری را نشان داد و اختلاف معنی داری نسبت به نمونه شاهد داشت (p<0.05) جمعیت سالمونلا انتریتیدیس در دمای 25oC نسبت به 4oC کاهش بیشتری نشان داد بطوری که جمعیت آن در دمای 25oC از 17 روز به حداقل خود رسید.نتیجه گیری: رنگ آناتو بقای سالمونلا انتریتیدیس را در سس کاهش دهد. دمای 25oC اثر کشندگی بیشتری را بر سالمونلا انتریتیدیس در سس نشان داد. با توجه به نتایج می توان از رنگ آناتو به عنوان یک ممانعت کننده از رشد باکتری در سس استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1232

دانلود 336 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  959
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

مقدمه: شکر به عنوان یک ماده غذایی پر مصرف که در تهیه بسیاری از مواد غذایی دیگر کاربرد دارد، طی فرایند طولانی و پر هزینه ای تولید می شود که با حذف مراحلی از این فرایند می توان از دور ریز مواد مغذی، با ارزش تغذیه ای بالا جلوگیری کرد. در این مطالعه، ترکیبات فنلی به عنوان یک شاخص ارزشمند و ماده غذایی عملگرا، مد نظر قرار گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه اثر فاکتور زمان بر نمونه های شکر از طریق آزمون های تعیین میزان تغییرات ترکیبات فنلی با استفاده از روش Singleton، تغییرات شیمیایی (میزان قند، میزان اینورت، رنگ، میزان خاکستر، pH) و آزمون های میکروبی با استفاده از روش های استاندارد بین المللی ICUMSA اندازه گیری شده است.یافته ها: نتایج آزمون های میکروبی آلودگی باکتریایی مزوفیل را نشان می دهد. نتایج آزمون های شیمیایی نشان می دهد که با گذشت زمان در شکر بدون کلرساژ، شکر پخت ІІ و شکر پخت ІІІ میزان قند، اینورت و رنگ کاهش یافته و در میزان ترکیبات فنلی افزایش قابل توجهی مشاهده می شود. که در این رابطه بین نمونه ها تفاوت آماری معنی دار مشاهده می گردد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، با ایجاد شرایط کنترل شده، می توان شکر هایی را تولید کرد که علاوه بر جلوگیری از پدیده حذف مواد مغذی در زمان تولید منجر به حفظ و بعضا افزایش ارزش کیفی، در طی نگهداری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 959

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  33-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1689
 • دانلود: 

  489
چکیده: 

مقدمه: تغذیه مناسب، پیش شرط ضروری برای بهبود موثر عملکرد ورزشی، آماده سازی، رفع خستگی پس از فعالیت و جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران است. مکمل های تغذیه ای شامل کربوهیدرات ها، پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی در حد مجاز توصیه شده به طور گسترده ای در زمینه های ورزشی گوناگون منبع کمکی هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر توان هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با مدل انسانی می باشد که با استفاده از 20 بازیکن فوتبال با میانگین سن 30±2.22 سال، وزن 72.85±8.64 کیلوگرم، قد 175.75±6.04 سانتیمتر و BMIانجام گردید، روش اجرا دوسوکور بود و آزمودنی ها به طورتصادفی به دو گروه دارو و دارونما تقسیم شدند، ابتدا با استفاده از آزمون RAST(به منظور سنجش شاخص های عملکرد بی هوازی) و آزمون Cooper (به منظور سنجش توان هوازی)، توان هوازی و شاخص های عملکرد بی هوازی یری شد و سپس بعد از شش هفته مجددا از آزمودنی ها آزمون های یاد شده به عمل آمد، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری spss16 و روش آماریt همبسته و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری کمتر از 0.05 منظور شد.یافته ها: نتایج حاصل بیانگر وجود تفاوت معنی دار (p<0.05) در مقدار توان هوازی (p=0.016) بود و در نقطه مقابل تغییر معنی داری در مقدار شاخص های عملکرد بی هوازی منجمله توان بیشینه (p=0.933)، توان حداقل (p=0.258)، توان متوسط (p=0.625) و شاخص خستگی (p=0.569) مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که مکمل کوانزیمQ10 می تواند سبب افزایش توان هوازی در آزمودنی ها گردد، ولی برشاخص های عملکرد بی هوازی (توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی) از لحاظ آماری موثر نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 1689

دانلود 489 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

مقدمه: میوه تمشک می تواند به عنوان یک منبع خوب از ریزمغذی های گوناگون (آنتوسیانین، پلی فنول، اسید آسکوربیک، فیبر، پروتئین، مواد معدنی) مورد توجه قرار گیرد. تمشک به علت فعالیت متابولیکی بالا و حساسیت به پوسیدگی قارچی به ویژه کپک خاکستری، یکی از میوه های بسیار فساد پذیر بوده و طول عمر پایینی دارد. استفاده از بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته، قابلیت ماندگاری میوه های فساد پذیری مانند تمشک را افزایش داده و ارزش تجاری آنها را بالا می برد.مواد و روش ها: در این تحقیق به منظور بررسی اثر سه متغیر شامل نسبت گاز دی اکسیدکربن به اکسیژن (در سه سطح صفر، یک و دو حجمی-حجمی)، زمان ( صفر، پنج و 10 روز) و مقدار ماده ضد عفونی کننده پرکلرین (صفر، 250 و ppm 500) بر میزان افت وزن، اسیدیته، بافت و بارمیکروبی میوه تمشک از طرح مرکب مرکزی استفاده شد. میوه تمشک در بسته بندی های پلیمری دو لایه اتیلن- پلی آمید با ضخامت 50 میکرون بسته بندی و در دمای 4 درجه سلسیوس نگهداری شدند.یافته ها: نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تاثیرات خطی، درجه دوم و متقابل پارامترهای زمان، غلظت پرکلرین و نسبت CO2/O2 بر روی خواص کیفی میوه تمشک در دوره ماندگاری معنی دار بوده است. افزایش غلظت پرکلرین و افزایش نسبت CO2/O2 در حفظ خصوصیات کیفی میوه تمشک اثر مثبتی داشته و اثر منفی زمان را بر خصوصیات کیفی میوه تمشک کاهش داده است.نتیجه گیری: استفاده از بسته بندی تحت اتمسفرتعدیل یافته می تواند روند کاهش در خصوصیات کیفی تمشک را کند نموده و از شدت افت کیفیت آن بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 278 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1989
 • دانلود: 

  506
چکیده: 

مقدمه: در حال حاضر نگه دارنده های شیمیایی به منظور افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت، به طور متداول در مواد غذایی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجائیکه اثرات جانبی این نگه دارنده ها به طور کامل شناخته شده نمی باشد و همچنین به علت مضرات احتمالی استفاده مداوم آن ها در مواد غذایی، کاربرد نگه دارنده های طبیعی رو به افزایش است. در این تحقیق از عصاره سیر به عنوان نگه دارنده طبیعی با خواص ضد میکروبی و اثرات مطلوب حسی در گوشت مرغ آماده طبخ، استفاده شده است.مواد و روش ها: ابتدا تعیین حداقل غلظت بازدارنگی عصاره سیر (MIC) به روش رقیق سازی در محیط آگار، بر روی باکتری گرم منفی Escherichia coli O157:H7 ATCC 35218 و باکتری گرم مثبت Staphylococous aureud PTCC 1431 در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. جهت مشخص شدن اثر ضد میکروبی عصاره و ویژگی های حسی آن در ماده غذایی، غلظت های مختلف عصاره سیر (10mg/m1، 10، 8، 7، 6، 0) در گوشت مرغ آماده طبخ در فواصل زمانی 24، 48، 72 ساعت و 1هفته مورد بررسی قرار گرفت و همچنین اثر افزودن عصاره سیر بر ویژگی های حسی گوشت مرغ بررسی شد.یافته ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که عصاره سیر اثر ضد میکروبی قابل توجهی بر روی باکتری های مورد بررسی دارد، به گونه ای که MIC مربوط به باکتری های Escherichia coli O157:H7 وStaphylococous aureus در محیط آزمایشگاهی در مورد عصاره سیر 7mg/m1 می باشد. ثابت گردید که استفاده از غلظت های مناسب عصاره سیر (8mg/m1 و 7) در گوشت مرغ آماده طبخ، علاوه بر کاهش فلور میکروبی مرغ در سطح معناداری (05.0 (p< بر روی طعم، مزه و به طور کلی خصوصیات ارگانولپتیک آن اثر مثبتی گذاشته و می تواند موجب افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ آماده طبخ گردد.نتیجه گیری: بررسی حاضر نشان داد که غلظت های مناسب عصاره سیر (8mg/m1 و 7) موجب کم شدن میزان این دو پاتوژن مهم در گوشت مرغ می گردند، لذا می توان از عصاره سیر به عنوان یک نگهدارنده طبیعی که بر خصوصیات ارگانولپتیک محصول نهایی نیز اثر مثبت دارد، در فرایند تولید گوشت مرغ آماده طبخ استفاده نمود و ماندگاری این محصول را افزایش داد. غلظت های بالاتر از عصاره سیر (10mg/m1) با آنکه اثر ضد میکروبی شدیدتری داشته است، اما بر خصوصیات حسی اثر نامطلوبی را برجا گذاشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1989

دانلود 506 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (44)
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72716
 • دانلود: 

  30405
چکیده: 

Introduction: Cherry is one of the most popular and important horticultural products for the food processing industry. Since polyamines compounds in postharvest processing have a special role, this study was conducted to examine the effect of polyamines on the firmness and the shelf life of cherries after harvesting.Materials and Methods: In this study, 16 trees of 19 years old with the same growth condition were randomly selected. After selecting the healthy branches the external parts were treated with two types of polyamines, spermidine and putrescine in triplicate orders. The former was applied at the concentrations of 0.1, 0.5 and 1 mM and the latter at 0.5 and 1 mM. External applications of polyamines were carried out in three phenological stages, 5 to 10 days before the full bloom, 5 to 10 days after the full bloom and the staining.Results: After treatment, characteristics such as fruit size, fruit weight, acidity (TA), soluble solids, percent carbohydrate, and ratio of soluble solids to acidity were measured. Spermidine 1 mM treatment increased size and weight, and also increased the amount of carbohydrates and fruit firmness.Conclusions: Treatment of polyamines, especially spermidine in 1 mM increased the firmness and durability and the effect strongly depends on the time of spraying and the concentration of these compounds.

آمار یکساله:  

بازدید 72716

دانلود 30405 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALEHI F. | KASHANINEJAD M.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (44)
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81458
 • دانلود: 

  30995
چکیده: 

Introduction: Hydrocolloids or gums are defined as macromolecules that could dissolve or disperse in water and give viscous solutions or gels. In this study, the effect of salts at different concentrations on the rheological properties of Basil seed gum solution was studied.Materials and Methods: The effects of sodium and calcium chloride at concentrations of 0.1, 0.25, 0.5 and 1% on the rheological properties of Basil seed gum solution (0.2%) were investigated. Rheological properties of solutions were measured by a Brookfield rotational viscometer.Results: In all solutions, with increasing shear rate, the apparent viscosity decreased, indicating the pseudoplastic behavior of Basil seed gum. Interactions between gum and salts decreased the viscosity of solutions and the amount of viscosity change depends on the type of salt. Apparent viscosity is clearly decreased from 8.1 to 1.9 mPa.s with increasing sodium chloride concentration from 0.1 to 1 % (shear rate=61.2 s-1).Conclusion: Power law model well described the non-Newtonian behavior of Basil seed gum in the presence of salts. Fitting with this model showed that the consistency coefficient (k) and flow behavior index (n) were influenced by the type and the concentration of salts content. Addition of sodium and calcium chloride led to increases in flow behavior index and decreases in pseudoplastic properties of the solutions.

آمار یکساله:  

بازدید 81458

دانلود 30995 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DIDAR Z.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (44)
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110128
 • دانلود: 

  31895
چکیده: 

Introduction: Tempeh is a traditional soy product originally from Asia. Because of its nutritional value, tempeh is used worldwide in vegetarian cuisine, where it is used as a meat analogue Materials and Methods: Oat tempeh is produced with Rhizopus oligosporus PTCC 5287 with approximately 104 CFU/g. Biological acidification is carried out with inoculation of three starters containing streptococcus, Lactobacillus, lactococcus and chemical acidification is provided by the addition of 5ml/100g vinegar. Bacillus cereus is inoculated with approximately 105 CFU/g.Results: The Results showed that co- fermentation of lactic acid bacteria and Rhizopus oligosporus caused a decrease in mold growth (p<1%). The highest effect is from the tempeh that was produced with lactococcus lactis sub sp lactis, lactococcus lactis subsp cremoris and the one that was acidified with vinegar. The highest ergostrol and hyphal length is related to the non- acidified tempeh.Conclusion: Biological and chemical acidification caused decreases in Bacillus cereus growth. The highest decrease was observed in tempeh that was made with lactococcus lactis sub sp lactis, lactococcus lactis subsp cremoris. In all the cases tempeh with good quality was produced.

آمار یکساله:  

بازدید 110128

دانلود 31895 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (44)
 • صفحات: 

  89-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156719
 • دانلود: 

  32095
چکیده: 

Introduction: The role and beneficial effects of antioxidants against various human diseases and food deterioration induced by oxidative stress have received much attention. The free radical scavenging antioxidants are one of the important classes of antioxidants and the assessment of their capacity has been the subject of extensive studies and argument. Various methods have been developed and applied in different systems, but many available methods result in inconsistent results. In this review article, the some available methods are critically reviewed on the basis of the mechanisms and procedure and pros and cons of the methods are proposed to assess the capacity of radical scavenging and inhibition of lipid peroxidation in vitro.Materials and Methods: The ABTS, DPPH, FRAP, ORAC, TRAO, CBA Fast BB, Folin- Ciocalteu and DSC assays were used to evaluate the comparability of the most common radical scavenging assays and achieve a wide range of technical principles of them.Results: Chemical-based methods are useful for assessment of antioxidant capacity, they are low cost, simple and yield an index value (expressed as equivalents of Trolox) that allows to compare the results. However, the antioxidant capacity indexes obtained by chemical assays cannot extrapolate the performance of the sample in vivo. Because some of the assays are done in non-physiological pH values, it is necessary to move to cellular assays in order to evaluate the potential antioxidant activity of a compound or extract. Animal models and human studies are more appropriate but also more expensive and time-consuming.Conclusion: At present, in spite of the diversity of methods, there is a great need to standardize the measurements of antioxidant activity. The consensus of opinion is that a mix of these tools should be used in assessing the antioxidant activities in vitro.

آمار یکساله:  

بازدید 156719

دانلود 32095 استناد 0 مرجع 0