مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  699
 • صفحه پایان: 

  720
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ارزش برند صنعتی بر مولفه های ارزش برند ترکیبی و ترجیح خرید مصرف کنندگان نهایی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه خریداران لپ تاپ در شهر تهران است. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 200 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای سنجیده شده است. جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ای انجام گرفت که اعتبار آن آزمون شده بود. این اطلاعات با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و رگرسیون در نرم افزارهای آموس 20 و اس. پی. اس. اس. نسخه 18 تجزیه و تحلیل شدند. در پایان مشخص شد که ارزش برند صنعتی موجب افزایش وفاداری، کیفیت ادراک شده و تصویر برند ترکیبی می شود. بین ارزش برند صنعتی، تداعی و آگاهی از برند، ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. همچنین در ادامه تایید شد که وفاداری، کیفیت اداراک شده و تصویر برند ترکیبی، قصد خرید مصرف کننده نهایی را افزایش می دهد، اما تداعی و آگاهی از برند ترکیبی موجب افزایش قصد خرید مصرف کننده نهایی نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  721
 • صفحه پایان: 

  744
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

هدف این پژوهش فهم تجربه کودکان از مواجهه با شخصیت های کارتونی چاق است که در بسیاری از فعالیت های پیشبردی، به ویژه در صنایع غذایی به کار گرفته می شوند. به منظور کشف تجربه مشارکت کنندگان هنگام مواجهه با شخصیت های پیشبردی چاق، از روش پژوهش پدیدارشناسی هرمنوتیک، به دلیل تناسب آن با هدف پژوهش استفاده شده است. 13 کودک 6 تا 11 ساله در این مطالعه مشارکت کردند که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده نیز روش های داستان مضمونی و مصاحبه عمیق به کار برده شده است. نتایج تحلیل داده ها که با استفاده از کدگذاری صورت پذیرفت، حاکی از آن است که محبوبیت شخصیت های کارتونی چاق می تواند به پذیرش کلیشه های چاقی (برای مثال پرخوری) توسط کودکان منجر شود و بر درخواست های غذایی کودکان تاثیر بگذارد. همچنین، زمانی که از این شخصیت ها برای پیشبرد غذاهای جدید استفاده می شود، در ترغیب مخاطب به امتحان گزینه غذایی نا آشنا می تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  745
 • صفحه پایان: 

  770
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

انتخاب افراد برای بازدید از یک مقصد، از سویی به ویژگی های آن بستگی دارد و از سوی دیگر به انگیزه های متفاوت بازدیدکنندگان وابسته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بخش بندی و تعیین نیم رخ گردشگران ساحلی با استفاده از رویکرد بخش بندی بازار اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران ساحلی شهر بوشهر تشکیل می دهند. با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه 207 نفر به دست آمد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ای که دربرگیرنده دو بخش بود، گردآوری شد. در بخش نخست پرسشنامه، عوامل انگیزشی جذب کننده افراد به مقصد بررسی گردید و در بخش دوم، امکانات مقصد از دید گردشگران ارزیابی شد. به منظور تحلیل داده ها، از رویکرد نقشه های خود سازمانده که یکی از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی به شمار می رود، استفاده شده است. یافته های پژوهش به شناسایی سه دسته متفاوت از گردشگران ساحلی با انگیزه های مختلف بازدید منجر شد. این سه دسته از گردشگران، دنبال کنندگان جاذبه های ساحل و فعالیت های گوناگون، تفریح گرایان و دنبال کنندگان استراحت نام گذاری شدند. بر این اساس، راهبردهای بازاریابی برای توسعه فعالیت های گردشگری متناسب با هر بخش پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  771
 • صفحه پایان: 

  794
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

امروزه، بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که نام و نشان تجاری یکی از باارزش ترین دارایی های آنهاست. ازجمله مهم ترین مشخصه های هر نام تجاری، قابلیت اعتماد و ارزش ویژه نام تجاری است. عوامل مختلفی بر اعتماد و ارزش ویژه نام تجاری تاثیر می گذارند که از بین آنها می توان به اعتقادات مذهبی اشاره کرد. پژوهش حاضر، تاثیر اعتقادات مذهبی مشتریان بر اعتماد و ارزش ویژه نام تجاری در شرکت نان قدس رضوی را بررسی می کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ روش اجرا تحقیق پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق مشتریان محصولات شرکت قدس رضوی شهر مشهد به تعداد اعضای نمونه 384 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش الگوی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل انجام گرفت. طبق یافته های این تحقیق، متغیر مستقل اعتقادات مذهبی مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته ارزش نام تجاری شرکت که حاصل برآیند متغیرهای اعتماد و ارزش ویژه نام تجاری است می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  795
 • صفحه پایان: 

  810
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیرپذیری نگرش مصرف کنندگان به محصولات داخلی، بر اساس برخی عوامل هویتی، از جمله جهان وطن گرایی و ملی گرایی مصرف کننده است. پژوهش پیش رو از دسته پژوهش های توصیفی پیمایشی به شمار می رود و جامعه آماری آن، مصرف کنندگان محصولات داخلی مشهد است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم، 384 نفر به دست آمد که پس از توزیع، در نهایت 381 پرسشنامه قابل قبول با استفاده از نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد جهان وطن گرایی مصرف کنندگان مشهد بر ملی گرایی مصرفی آنها تاثیر منفی و معناداری می گذارد و ملی گرایی بر نگرش آنها نسبت به محصول داخلی اثر مثبت و معنادار دارد، اما جهان وطن گرایی مصرف کنندگان به طور مستقیم تاثیری بر نگرش آنها نسبت به محصول داخلی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  811
 • صفحه پایان: 

  832
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  341
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

رفتار گردشگران گاه تحت تاثیر استنباط آنها از تصویر ذهنی مقصد گردشگری قرار می گیرد و این مساله از ابتدای مرحله انتخاب مقصد سفر مشاهده می شود. منابع اطلاعاتی یکی از عوامل شکل دهنده تصویر ذهنی از مقصد است. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل تاثیر تبلیغات توصیه ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری و قصد سفر است. مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور، بررسی نظر خبرگان دانشگاهی، بررسی صنعت گردشگری و دیدگاه های مدیران آن و پیشنهادهای محقق بنا شده است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده اند و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کارگیری نرم افزارهای SPSS و LISREL آزمون شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران خارجی است که در بهمن و اسفند 1393 از اصفهان دیدن کرده اند. به منظور جمع آوری داده ‎‎ ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از 450 گردشگر نمونه گیری به عمل آمد. در نهایت، پس از تحلیل عاملی تمام فرضیه های پیشنهادی محقق به تایید رسید و در مدل باقی ماند. بر مبنای تجزیه و تحلیل مسیر نیز، تمام فرضیه های پژوهش تایید شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 341

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  833
 • صفحه پایان: 

  860
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

امروزه نقش مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان ابزار راهبردی در توسعه سازمان های تولیدی و خدماتی و همچنین جذب و نگهداری مشتریان در صنایع رقابتی، انکارناپذیر است. شناسایی، ارزش گذاری و دسته بندی مشتریان و تخصیص بهینه منابع به آنها با توجه به ارزشی که برای سازمان ها دارند، از دغدغه های اصلی حوزه مدیریت ارتباط با مشتری است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی GMDH به محاسبه و پیش بینی ارزش طول عمر مشتریان، به عنوان ابزاری کلیدی در تحقق نقش مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری پرداخته شده است. برای این منظور، اطلاعات جمعیت شناختی و مالی 5000 مشتری حقیقی ارزنده یکی از بانک های خصوصی کشور با شرط میانگین موجودی بیش از 500 میلیون ریال در حداقل یکی از حساب ها، وارد شبکه شد. نتایج نشان داد به کمک این روش می توان با دقت بالای 90 درصد ارزش طول عمر مشتریان را پیش بینی کرد که به نسبت روش های آماری متعارف، دقت بیشتری دارد. پس از حذف متغیرهای موثر و مضاعف، شبکه بار دیگر آزمایش شد که در این حالت نیز پیش بینی با دقت بیش از 85 درصد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  861
 • صفحه پایان: 

  884
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  618
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

در صنعت دارو مدیران بازاریابی و فروش با حجم انبوهی از داده های فروش شرکت های پخش، به داروخانه های مشتری خود مواجه اند. یکی از روش هایی که به آنان در کنترل وضعیت بازار، رقابت با سایر رقبا، برنامه ریزی هر چه بهتر برای افزایش فروش محصولات خود و در نتیجه هدفمند کردن فعالیت های بازاریابی کمک خواهد کرد، آگاهی از بخش بندی های مختلف مشتریان و سیاست گذاری بازاریابی و فروش بر مبنای آن خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، کمک به مدیران بازاریابی و فروش صنعت دارو، از طریق تعیین و تحلیل بخش های مختلف مشتریان و ارائه پیشنهاد های متناسب با هر بخش، به منظور حفظ و افزایش خرید آنان به کمک روش های داده کاوی است. در این تحقیق، بر اساس متغیرهای تازگی، تکرار، ارزش پولی و مدت زمان خرید در مدل RFML، داروخانه ها در خوشه های مختلف قرار گرفته و تحلیل شده اند. در نتیجه این بخش بندی، سه دسته داروخانه به نام های: داروخانه های کم خرید و کم سود، با میزان خرید و سود متوسط و وفادار و پر سود از نظر روند فروش شناسایی شدند و بر اساس این بخش بندی، تحلیل های مربوط به آن ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 618

دانلود 357 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  883
 • صفحه پایان: 

  900
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

در دنیای رقابتی امروز خلق اعتماد و توجه به قصد خرید مشتریان امری حیاتی برای ماندگاری سازمان ها محسوب می شود. از این رو توجه به مسوولیت اجتماعی از سوی سازمان ها در راستای خلق اعتماد میان مشتریان روزبه روز در حال افزایش است، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مسوولیت اجتماعی بر اعتماد مشتریان و قصد خرید آنها با تاکید بر تاثیر میانجی رضایت مشتریان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش مشتریان 27 بانک فعال شهر شیراز بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزاری SPSS و SAMART PLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیان می کنند که مسوولیت اجتماعی شرکت بر قصد خرید مشتریان تاثیر مستقیم می گذارد. همچنین به صورت غیرمستقیم با میانجیگری عامل رضایت بر اعتماد مشتریان تاثیر گذار است، اما فرضیه مبنی بر تاثیر مستقیم مسوولیت اجتماعی بر اعتماد مشتریان، رد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  903
 • صفحه پایان: 

  923
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

در حال حاضر اغلب سازمان های بزرگ دارای سند برنامه ریزی راهبردی هستند و از آن پیروی می کنند. بررسی و بازنگری راهبردهای سازمان به صورت دوره ای و به ویژه ارزیابی پابرجایی آنها با توجه به موقعیت و عدم قطعیت های آتی از الزامات انکارناپذیر سازمان های امروزی به ویژه با توجه به پویایی و تغییرات محیطی است. با توجه به اینکه مدل های مرسوم ارزیابی راهبرد بیشتر بر حوزه ارزیابی هنگام اجرا یا پس از اجرا تمرکز دارند، تحقیق حاضر پس از بررسی و مطالعه روش های موجود ارزیابی راهبرد به ویژه در حوزه پیش از اجرا نسبت به ارائه نوعی مدل تحلیلی، عملیاتی و کمی، برای ارزیابی راهبردهای سازمان در بستر آینده پژوهی اقدام کرده است. به منظور اطمینان از قابلیت اجرای مدل در وضعیت واقعی، راهبردهای شرکت ملی نفت ایران به کمک مدل پیشنهادی ارزیابی شد و نتایج آن بیان کننده تناسب راهبرد های یادشده در پاسخ به عدم قطعیت های آتی صنعت نفت است.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0