مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

هدف از مقاله حاضر بررسی حضور موانع صلب، با نسبت انسداد و هندسه های مختلف، بر روی شتاب گیری شعله و فشار حاصل از انتشار شعله پیش آمیخته با استفاده از شبیه سازی گردابه های بزرگ است. در این تحقیق، نرخ واکنش زیرشبکه با استفاده از مدل احتراقی چین خوردگی سطح شعله ولر محاسبه شده است. در کار حاضر، سه نوع مانع با سطح مقطع دایره ای، مربعی و مثلثی با نسبت انسدادهایی در حدود 10 تا 72 درصد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاضر نشان می دهند که موانع مربعی سریع ترین شتاب گیری شعله و موانع دایره ای کندترین شتاب گیری را به همراه دارند. همچنین، سرعت فواره جریان عبوری از روی موانع و سطح آشفتگی حاصل از موانع با افزایش نسبت انسداد افزایش یافته و در نتیجه سرعت انتشار شعله افزایش می یابد. حجم مواد نسوخته به تله افتاده در پشت موانع نیز، که نقش بسزایی در فشار بیشینه حاصل از انتشار شعله دارد، برای موانع مثلثی بیشترین مقدار را دارد. بیشینه فشار با افزایش نسبت انسداد افزایش یافته و نرخ افزایش وابسته به هندسه مانع است؛ به طوری که مانع مربعی بیشترین فشار و مانع دایره ای کمترین فشار را ایجاد می کند. زمان رخداد بیشینه فشار نیز با افزایش نسبت انسداد کاهش یافته و وابسته به هندسه مانع است.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نجفی بهمن

نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  357
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

منواسترهای اسید چرب موجود در سوخت بیودیزل (پالمیتیک، استئاریک، اولئیک، لینولئیک و لینولنیک) خواص ترموفیزیکی سوخت را تحت تاثیر قرار می دهند که آن هم مستقیما بر فرایند احتراق و عملکرد موتور تاثیر می گذارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هر یک از منواسترهای اسید چرب موجود در سوخت بیودیزل بر توان ترمزی موتور دیزل است. سوخت بیودیزل مورد استفاده اتیل استر اسیدهای چرب حاصل از روغن آفتاب گردان، سویا، ذرت، کلزا و روغن پسماند و مخلوط های آنها با یکدیگر است. سوخت های بیودیزل در شرایط بار کامل و دور بیشینه توان(2000rpm)  بر روی موتور دیزل MT4-244 مورد آزمون قرار گرفتند. سپس، توان ترمزی موتور به صورت مدل رگرسیون غیرخطی چندگانه برحسب تابعی از درصد منواسترهای اسید چرب مدل سازی شد. نتایج مدل سازی نشان داد که اسیدهای چرب اشباع با زنجیره هیدروکربنی کوتاه، یعنی استئارات (C16=0) و پالمیتات (C18=0) با ضرایب تاثیر +4.2526 و +0.977، تاثیر بیشتری بر تولید توان موتور دارند و اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره هیدروکربنی بلند، یعنی اولئات (C18=1)، لینولئات (C18=2) و لینولنات (C18=3) با ضرایب تاثیر +0.684، +0.375 و -0.558، تاثیر کمتری بر تولید توان موتور دارند. همچنین، نتایج نشان داد که با افزایش مقدار اشباع نشدگی اسیدهای چرب موجود در سوخت بیودیزل تولید توان موتور کاهش می یابد، به نحوی که وجود اتیل استر لینولنات (C18=3)، که دارای سه پیوند غیراشباع کربن - کربن است، تاثیر منفی (-0.558) بر تولید توان دارد. لذا تولید سوخت بیودیزل از روغن هایی که دارای اسیدهای چرب اشباع بیشتر و اسیدهای چرب غیراشباع کمتری هستند، می تواند موجب افزایش تولید توان موتور شود.

آمار یکساله:  

بازدید 357

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

در چند سال اخیر، محققان مطالعات زیادی در مورد بیودیزل به عنوان سوختی تجدیدپذیر و جایگزین سوخت دیزل انجام داده اند و تاثیر آن بر روی عملکرد و آلایندگی موتورهای اشتعال تراکمی مطالعه شده است، اما تاکنون کاربرد بیودیزل، به دلیل هزینه بالاتر، در مقایسه با دیزل محدود شده است. بیودیزل از منابع بیولوژیکی (روغن های گیاهی و حیوانی) تولید می شود. به دلیل قیمت بالای روغن تازه، محققان در پی منابع ارزان قیمت و غیرخوراکی برای تولید بیودیزل اند. در این تحقیق، از روغن خاک رنگبر، که از پالایش روغن های خوراکی در کارخانه های روغن کشی حاصل می شود، بیودیزل خاک رنگبر تهیه شد. نمونه بیودیزل تهیه شده و بیودیزل حاصل از روغن پسماند در مقایسه با سوخت دیزل در موتور دیزل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج برای شرایط عملکرد موتور در بیشینه گشتاور نشان داد که در دور پایین موتور (1600 rpm) هر دو سوخت بیودیزل باعث کاهش 12.5 درصدی انتشار دوده و افزایش 6.4 درصدی آلاینده NOx نسبت به دیزل شدند. در بیشینه سرعت (2800 rpm)، بیودیزل روغن خاک رنگبر تاثیر مثبتی روی مصرف سوخت ویژه نسبت به دیزل داشته و در بار کامل مصرف سوخت ویژه کمتری نسبت به دیزل دارد. از طرف دیگر، این سوخت بازده حرارتی ترمزی را نیز بهبود داده و در بار کامل و سرعت 2800 rpm تقریبا 3.6 درصد در مقایسه با دیزل افزایش بازده نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

در این تحقیق، نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3 به روش تلقیح و با غلظت های متفاوت فلوئور برای حذف تیوفن از سوخت های هیدروکربنی سنتز شد. خواص فیزیکی - شیمیایی نانوکاتالیست های سنتزی توسط روش های آنالیز دستگاهی XRD، FESEM، BET و FTIR مورد بررسی قرار گرفت. نانوکاتالیست حاوی مقدار بهینه فلوئور (1 درصد وزنی) خواص ساختاری و سطحی مطلوب تری نسبت به نانوکاتالیست بدون فلوئور از خود نشان داد. افزایش فلوئور باعث افزایش سطح ویژه نانوکاتالیست و کاهش اندازه ذرات نانوکاتالیست شد. ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست های سنتزی نشان دهنده قابلیت کاهش تیوفن از سوخت های هیدروکربنی به کمتر از 100ppm است. این امر به دلیل سطح مخصوص و خواص منحصر به فرد ساختاری این نانوکاتالیست است.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

احتراق کم پیچش یکی از روش های نوین برای پایدارسازی شعله های پیش مخلوط کم سوخت است. شناخت مشخصه های پایداری و تولید NOx این نوع شعله ها و همچنین تاثیر تداخلات چند شعله کم پیچش بر پایداری و تولید NOx این شعله ها به کاربردی شدن این نوع احتراق در محفظه احتراق های مختلف کمک شایانی می کند. برای نیل به این هدف، در این مقاله، با به کارگیری مشعل های کم پیچش پره دار، مشخصه های پایداری و تولید NOx این نوع شعله ها بررسی شده و سپس سه نمونه مشعل مشابه بر روی یک حلقه محفظه احتراق در کنار هم قرار داده شده و با تغییر فاصله مشعل ها از یکدیگر پایداری و تولید NOx شعله های حاصل بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پایداری این شعله ها وابسته به سرعت میانگین جریان مشعل، نسبت هم ارزی و نحوه دست یابی به شعله مطلوب (ایجاد شعله مطلوب از ناحیه کم سوخت و یا پرسوخت) است. تولید NOx این شعله ها با نسبت هم ارزی نسبت مستقیم دارد و مستقل از سرعت مخلوط سوخت و هوای خروجی از مشعل است. قرارگیری مشعل ها، در شرایطی که هر یک به صورت مجزا شعله پایدار تولید می کنند، با هر آرایشی در کنار هم موجب ناپایدار شدن شعله ها نمی شود و تنها تداخلات شعله ها را افزایش می دهد. این تداخلات موجب افزایش تولید NOx می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  381
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

احتراق پیش آمیخته در مشعل ترکیبی متخلخل - شعله آزاد و مشعل تمام متخلخل، در یک محفظه متقارن محوری به کمک شبیه سازی عددی مطالعه شده است. محیط متخلخل، که به شکل استوانه است، به گونه ای در امتداد محور سوراخ شده است که ترکیبی از مشعل متخلخل و شعله آزاد را به وجود می آورد. معادلات حاکم بر مساله شامل معادلات پیوستگی، تکانه، انرژی، گونه ها و حالت با استفاده از روش عددی حجم محدود حل شده اند. در این شبیه سازی از سینتیک چندمرحله ای کاهش یافته و مدل آشفتگی Realizable k-e استفاده شده است. به منظور اعتبارسنجی نتایج عددی، نمونه ای آزمایشگاهی از این مشعل ساخته شده و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج عددی و داده های تجربی مطابقت خوبی با هم دارند. نتایج برای هر دو نوع مشعل مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که شعله در مشعل ترکیبی بازه پایداری بزرگتری نسبت به مشعل متخلخل دارد. همچنین نتایج نشان می دهد مشعل ترکیبی متخلخل - شعله آزاد توان حرارتی را 50 درصد افزایش و آلاینده NO را 20 درصد کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 381

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0