مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

ENGINEERING GEOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6539
 • دانلود: 

  2503
کلیدواژه: 
چکیده: 

This study was conducted to analyze factors influencing the compressive strength test. The purpose is to introduce various factors affecting the accuracy of the compressive strength test in accordance with current standards and evaluate the effect of some effective parameters such as equipment (loading rate of automatic compression machine, jolting or vibrating), mortar preparation, sample preparation, etc. To check the reproducibility of the compressive strength test a program was developed to assess the possible modes through changes in loading rate, standard sand, sample preparation, and operator. The changes of each parameter were measured within 2, 7 and 28-day interval, while other conditions were considered as constant based on the EN 196-1 and ISIRI 393 standards. According to the test results, the most important factors in creating the difference in results are the type of the sand and loading rate. The changes in the reproducibility percentage using different sands with softer grains increases the coefficient of variation and reduced performance of the test. Also in some cases, with increasing the loading rate up to 40%, the compressive strength of 28 days is increased by 13%.

آمار یکساله:  

بازدید 6539

دانلود 2503 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

آلودگی با پساب شهری یکی از شایع ترین انواع آلودگی خاک در مناطق مسکونی و شهری است که اثر قابل توجهی بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک دارد. در این پژوهش اثر پساب شهری بر خصوصیات شیمیایی و مهندسی نمونه ای خاک ریزدانه در مرکز شهر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور خصوصیاتی نظیر حدود آتربرگ، مقاومت تک محوری و پارامترهای تحکیمی نمونه اولیه و نمونه هایی که بصورت مصنوعی با درصدهای مختلفی از پساب آغشته شده است، مقایسه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مقاومت فشاری تک محوری و نشانه فشردگی (Cc) خاک مورد مطالعه با افزایش غلظت پساب ورودی و ایجاد تغییر در سیال میان منفذی افزایش پیدا کرده است در حالی که نشانه خمیری و نشانه تورم (Cs) خاک با افزایش غلظت آلاینده ها در خاک کاهش نشان می دهند. همچنین غلظت کم پساب در زمان کوتاه تاثیر بیشتری در تغییر خصوصیات خاک داشته است. بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد زمانی که نمونه خاک با پساب اشباع می گردد، لایه ای از نمک ها به دور ذرات خاک تجمع یافته و سبب افزایش اندازه و سطح دانه ها و تغییر در ساختار خاک به الگویی مشابه الگوی دانه ای می گردد. بنابراین دو عامل زمان و غلظت بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک تاثیر گذار است و تاثیر غلظت نسبت به زمان، شاخص تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

سنگ مصنوعی ترکیبی از سنگ دانه های طبیعی و مواد افزودنی مانند صمغ های صنعتی (رزین)، سیمان و دیگر مواد پلیمری می باشد. در این پژوهش سنگ مصنوعی با مواد افزودنی و رزین های متفاوت به منظور دست یابی به ظرفیت خمشی بالا با طرح اختلاط، 84 % سنگ دانه، 10 % رزین و 6 % مواد افزودنی به روش کاملا دستی بدون نیاز به سیستم خلاء و فشار ساخته شد. برای تعیین ریز ترک ها، عناصر، اتم های سازنده، درصد وزنی و چگونگی قرارگیری و در هم تنیدگی مواد افزودنی مصرف شده در ساخت سنگ های مصنوعی، تصاویر FESEM از نمونه ها گرفته شد. برای تعیین شکل پذیری و ارزیابی کیفیت سنگ های مصنوعی توسط توانایی آن ها در برابر مقاومت به ایجاد ترک یا ناهمواری های سطحی دیگر در طول یک دوره ی خمشی مداوم، سنگ های مصنوعی ساخته شده با مواد افزودنی (الیاف شیشه، الیاف کربن، رزین پلی استر و وینیل استر) آزمایش خمش سه نقطه ای صورت گرفت. بر اساس آزمایش خمش سه نقطه ای نمونه ساخته شده با رزین ویلین استر و الیاف کربن بیش ترین مقاومت خمشی و نمونه ساخته شده با رزین ویلین استر و الیاف شیشه بیش ترین کرنش را در طول خمش تحمل کردند. همچنین نوع شکست و ترک ها در سنگ های تقویت شده به ترتیب، شکننده و خمشی و در سنگ های بدون تقویت، شکل پذیر و خمشی برشی است.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

مطالعه رفتار جریان سیال در بسیاری از پروژه های عمرانی، معدنی و زیست محیطی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برآورد رفتار هیدرولیکی توده سنگ نیازمند درک مناسبی از رفتار هیدرولیکی شکستگی ها و مدلی دقیق از شبکه شکستگی های موجود در توده-سنگ است. از طرفی عدم قطعیت و تغییرپذیری در مطالعات زمین شناسی مهندسی در ارتباط با توده سنگ ها که از مواد طبیعی و ناهمگن ساخته شده اند اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با توجه به اهمیت بالای ویژگی های تصادفی هندسی درزه ها شامل جهت داری و پایایی در رفتار هیدرولیکی توده سنگ ساختگاه سد لیرو، مدل شبکه شکستگی های گسسته سه بعدی درزه ها تهیه و توسعه داده شد. به این منظور کدی در نرم افزار Mathemtica، با نام 3D-DFN نوشته شد. درزه های ساختگاه پبه روش شبکه شکستگی های گسسته سه بعدی مدل سازی گردید. در نهایت مدل هندسی تهیه شده بر اساس مقایسه آماره های توابع توزیع بدست آمده از خروجی مدل با آماره های توابع توزیع ورودی مدل اعتبارسنجی شد. نتایج بدست آمده در اغلب موارد نشان دهنده ی انطباق بیش از 90% است. همچنین مقادیر شدت های درزه داری خطی، سطحی و حجمی( P10، P21 و P32 ) از مقاطع دو بعدی تهیه شده هم راستا با سطوح برداشت و مدل سه بعدی محاسبه شد و با مقادیر برداشت مقایسه گردید. مقادیر P10 و P32 بیش از 90% انطباق را نشان داد و مولفه P21 بیش از 75% با داده های واقعی انطباق داشت. نتایج حاصل از این مقاله را می توان به عنوان ورودی قابل اطمینان برای مدل سازی عددی تحلیل پایداری و تحلیل هیدرولیکی مورد استفاده قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

ناهمگنی یا مرزهای لایه ها می تواند تاثیر مهمی بر روی پایداری سینه کار تونل داشته باشد. تجربیات عملی نشان می دهد که پایداری جبهه کار در خاک ناهمگن به نسبت مشکل تر از خاک های همگن بوده و نمی توان به راحتی این مشکل را به طور صریح و در عین حال توسط مدل های ارایه شده برای خاک همگن حل نمود. محاسبه فشار مناسب در جبهه کار تونل هنگام پیشروی، جهت جلوگیری از ناپایداری یک اصل اساسی است. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش کاهش مقاومت و مفهوم ضریب ایمنی، وضعیت پایداری جبهه کار در تونلسازی مکانیزه روش فشار متعادل کننده زمین (EPB) در شرایط ناهمگن به کمک مدل سازی عددی با استفاده از نرم افزار Plaxis 3D Tunnel و Phase2 و محاسبات تحلیلی تعادل حدی بروئر و تنش حدی کارنزا تورس بررسی و تحلیل شود و در نهایت نقش ناهمگنی و تاثیر لایه های با ویژگی ژئوتکنیکی ضعیف تر در شروع گسیختگی در جبهه کار تونل مشخص گردد. با مقایسه مقادیر ضریب ایمنی به دست آمده، مقدارها نشان دهنده محافظه کار بودن روش های تحلیلی است. نتایج نشان می دهد در زمین های چندلایه که مواد ضعیف در قسمت فوقانی جبهه کار تونل قرار دارند می توانند سبب افزایش قابل توجه فشار ریزش و نیز ریزش جزئی شوند. با مقایسه فشار جبهه کار به دست آمده به دو صورت یک لایه (فرض همگن گرفتن خاک و میانگین گیری از پارامترهای مقاومتی و فیزیکی خاک) و چندلایه ای جبهه کار، می توان دریافت که فرض گرفتن یک لایه خاک به برآورد نادرست از حداقل فشار جبهه کارمنجر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در مطالعه پیش رو تاثیرات باران های اسیدی و قلیایی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس با پلاستیسیته پایین مربوط به نواحی شمال شرقی اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه آزمایشگاهی جهت بازسازی فرآیند اندرکنش میان باران مصنوعی و خاک از یک سیستم نفوذ آب در خاک خاص استفاده شده است. بدین صورت که نمونه های بازسازی شده در قالب ها، تحت نفوذ باران های اسیدی و قلیایی درpH ها و سال های بارش مختلف قرار گرفتند. آزمون های حدود اتربرگ، ضریب نفوذپذیری خاک، آزمون ظرفیت باربری کالیفرنیا و مقاومت فشاری محصور نشده نمونه خاک با pH مختلف جهت بررسی تغییرات مکانیکی خاک نسبت به خاک با درجه اسیدیته خنثی(pH=7) انجام شده است. با استفاده از نتایج آزمایش های انجام شده اثر نفوذ آب با pH های مختلف بر روی رفتار مکانیکی خاک مورد نظر بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که بطور کلی با اسیدی تر شدن یا قلیایی تر شدن هر چه بیشتر آب نفوذی مقادیر حدود اتربرگ (حد روانی و شاخص خمیری) نسبت به نمونه با درجه اسیدیته خنثی افزایشی در حدود 6% در شاخص خمیری و 11% در حد روانی را نشان داده است و میزان نفوذپذیری خاک نیز نسبت به نمونه با pH=7 افزایشی چشمگیری داشته است و در مقادیر مقاومت فشاری محصور نشده و شاخص باربری کالیفرنیا نیز روندی کاهشی مشاهده شده است به گونه ای که کاهش در برخی از این مقادیر نسبت به نمونه با باران خنثی به بیش از 50% می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0