مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  169
 • صفحه پایان: 

  190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی ثبات رنگی زعفران با توجه به دستورالعمل های ساخت رنگ در متون تاریخی ایرانی در برابر نور و شناسایی، معایب و مزایای آن برای استفاده در مرمت نسخ خطی است. سه نمونه کاغذ منتخب (I، II و III) با دستورالعمل های مختلف زعفران رنگ شد و بر اساس استاندارد 20283ISIRI، در محفظه زنون پیرسازی گردید. سپس میزان تغییرات رنگ، ریخت شناسی الیاف، تخریب سلولز قبل و بعد از پیرسازی مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد کاغذ III رنگرزی نشده به دلیل نداشتن افزودنی، پس از پیرسازی پایداری بیشتری نسبت به دو نوع کاغذ دیگر دارد. در مقایسه سه روش رنگرزی قبل و بعد از پیرسازی، زعفران سبب اکسایش کاغذ نشده و روش مستقیم برای رنگرزی سه نوع کاغذ، روش مناسب تری است. مقدار ثبات رنگی در نمونه های رنگرزی شده با روش دندانه زدن هم زمان پایداری بیشتری نسبت به روش پیش دندانه دارد، هر چند در روش پیش دندانه و مقایسه اختلاف کل رنگ، کاغذ II پایداری بیشتری نسبت به کاغذ Iداشته که این موضوع نشانگر تاثیر نوع کاغذ بر ثبات رنگی ماده رنگزای مورد استفاده در رنگرزی است.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  191
 • صفحه پایان: 

  200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

در این تحقیق اثر نسبت اختلاط رزین اپوکسی سیلیکون با عامل پخت آمینوسیلان بر روی خواص حفاظتی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. عامل پخت به میزان 50-15 درصد وزنی به رزین اضافه شد و پوشش ها به مدت 1 ساعت در دمای 120 درجه سانتی گراد پخت شدند. جهت بررسی خواص حفاظتی از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بر روی نمونه های در معرض پاشش مه نمکی به مدت 240 ساعت کمک گرفته شد. همچنین آزمون استحکام چسبندگی کششی نمونه ها پس آزمون پاشش مه نمکی انجام شد. نتایج نشان دهنده افت خواص حفاظتی و چسبندگی پوشش ها در درصدهای پایین تر و بالاتر از 20 بوده است. بهترین نسبت اختلاط با توجه به نتایج آزمون ها نسبت 20% اپوکسی سیلیکون به آمینوسیلان بود.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

در تحقیق حاضر، نانوذرات کادمیم سولفید دوپه شده با ساماریم با روش رسوب دهی شیمیایی با کمک امواج فراصوت تهیه شدند. نمونه سنتز شده با روش های پراش پرتو ایکس، طیف سنج مرئی-فرابنفش، طیف نگار نشری پلاسمای جفت شده القایی و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسائی شد. عملکرد فوتوکاتالیزوری کادمیم سولفید دوپه شده با ساماریم از طریق تخریب ماده رنگزای ردامین 6 جی تحت نور مرئی ارزیابی شد. تاثیر متغیرهای عملیاتی بر بازده تخریب با استفاده از طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ مدل سازی و بهینه سازی شد. تحت شرایط بهینه (غلظت اولیه ماده رنگزا برابر mg/l 4، مقدار کاتالیزور برابر g/l 0. 6، pH برابر 8 و زمان تابش دهی 70 دقیقه) بیش از 85 % مولکول های ماده رنگزا تخریب شدند. نتایج حاصل از امکان استفاده مجدد از فوتوکاتالیزور نشان داد که پس از چهار مرتبه بازیابی، کارائی آن به مقدار اندکی کاهش یافته است. محصولات حاصل از تخریب فوتوکاتالیزوری ردامین 6 جی با روش کروماتوگرافی گازی-طیف نگار جرمی شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  211
 • صفحه پایان: 

  222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

در این پژوهش، بذرلایه های مختلف با روش غوطه وری بر روی پایه آلومینیم کشت شدند. لایه نشانی حمام شیمیایی نیز برای پوشش دهی اکسید قلع بر روی بذرها مورد استفاده قرارگرفته است. 18 آزمایش تجربی با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی طرح ریزی گردید. با توجه به نتایج، از بین نوع فعال سطح و غلظت فعال سطح در بذرلایه، تعداد لایه های بذرلایه، جنس بذرلایه و غلظت پیش ماده، غلظت فعال سطح بیشترین تاثیر را بر روی ترشوندگی سطح داشته است. همچنین برای مدل سازی و بهینه سازی فرآیند از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه استفاده شده است. شبکه عصبی بهینه با 4 نورون در لایه میانی اول و 5 نورون در لایه میانی دوم استخراج شد. پیش بینی زاویه تماس قطره آب در نقطه بهینه (بیشترین آبگریزی) با استفاده از طراحی تاگوچی حدود ° 142 و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی حدود ° 132 به دست آمد. مقدار تجربی بدست آمده برای آن نیز ° 137 می باشد که نشان دهنده حدود 3. 5 % خطای پیش بینی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  223
 • صفحه پایان: 

  240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

در این تحقیق اثرات نامستقرشدن الکترونی بر روی خواص ساختاری، الکترونی و میزان واکنش پذیری ماده رنگزای 4-(فنیل دی آزنیل) آنیلین در حضور نانولوله های کربنی تک دیواره زیگزاگ (5. 0) با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی تئوری تابع چگالی الکترون، مورد مطالعه قرار گرفت. محاسبات توابع ترمودینامیکی و فرکانس های ارتعاشی در فاز گازی و حلال انجام شد. تعیین رفتار دینامیکی و الکترونی نانولوله های کربنی در واکنش با ماده رنگزای زرد آنیلین، از طریق تحلیل فرکانس های ارتعاشی، مشخصه های ساختاری و انرژی حلال پوشی، میزان هدایت الکتریکی، انرژی های الکترونی و انرژی جذب در طی واکنش صورت گرفت. نتایج نشان داد که واکنش جذب ماده رنگزای آزو بر سطح نانولوله کربنی در فاز گازی و حلال از نظر انرژی مطلوب می باشد. انرژی جذب برای ساختار بهینه ماده رنگزای آزو-نانولوله کربنی در فاز گازی 3. 922-کیلوکالری بر مول و در فاز حلال 4. 612-کیلوکالری بر مول، نشان داد که واکنش جذب فیزیکی است.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  241
 • صفحه پایان: 

  252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

در این پژوهش، تخریب ماده رنگزای راکتیو نارنجی 7 در محلول های آبی بررسی شد. فرآیند الکترولیز با استفاده از روش سطح پاسخ و الکترود تیتانیم پوشش داده شده با نانوذرات دی اکسید قلع (nano-SnO2/Ti) به عنوان آند بهینه سازی شد. الکترود nano-SnO2/Ti با استفاده از روش لایه نشانی الکتروفورتیک تهیه و با روش میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی شناسایی شد. pH اولیه، چگالی جریان، زمان واکنش و غلظت الکترولیت به عنوان متغیرهای مستقل و بازده حذف ماده رنگزا به عنوان تابع پاسخ، در روش طراحی مرکب مرکزی در نظر گرفته شدند. براساس آنالیز واریانس، مقدار بالای ضریب تعیین (0. 987R2 =) نشان دهنده تطابق خوب مقادیر آزمایشگاهی و مقادیر تجربی است. در شرایط بهینه بیشینه بازده حذف ماده رنگزا (90. 1%) بعد از 25 دقیقه به دست آمد و کل کربن آلی بعد از 60 دقیقه به میزان 33. 2% کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  253
 • صفحه پایان: 

  265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

در این کار پژوهشی، چارچوب فلزی-آلی بر پایه تیتانیم (MIL-125) با استفاده از تیتانیم ایزوپروپوکساید به عنوان پیش ماده توسط روش هیدروترمال سنتز شد. ویژگی های ساختاری MOF سنتز شده توسط پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی عبور-پخش بررسی شد. سپس فعالیت کاتالیزوری نوری آن تحت تابش پرتو UV در تخریب نوری ماده رنگزای راکتیو آبی 19 به عنوان آلاینده، مورد مطالعه قرار گرفت. بازده تخریب بیش از 90 درصد ماده رنگزا موید فعال بودن MIL-125 سنتزشده از لحاظ کاتالیزوری نوری بود. همچنین سینتیک واکنش های کاتالیزوری نوری MIL-125 مطالعه شد و مشخص گردید که این واکنش ها از سینتیک درجه اول تبعیت می کنند. در پایان مدل تجربی سینتیکی برای پیش بینی ثابت های سرعت واکنش های مربوط به حذف کاتالیزور نوری ارایه شده و نتایج نشان داد که مقادیر حاصل از مدل ارائه شده با تقریب خوبی با داده های تجربی هماهنگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0