مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

آموزش عالی ایران | سال:1390 | دوره:4 | شماره:1 (پیاپی 13)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

MIRGHAFOORI SEYED HABIB ALLAH | MIRFAKHRADDINY SEYED HEYDAR | TAHARI MEHRJARDI MOHAMMAD HOSSEIN | BABAEI MEYBODI HAMID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9556
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

The purpose of this study was to design the mathematical combination model for improving evaluation measurements in the Departments of Management in higher education centers in the country. This study was formed on the basis of the Data Envelopment Analysis technique, but in order to increase accuracy in assessing the performance of Departments and to identify the efficiency and inefficiency units, a model that combines Data Envelopment Analysis technique with designed Goal programming was used to measure performance of Management Departments. The study was descriptive and cross-sectional in nature. Departments that were used to test the model, related to faculties of management at 12 universities across the country including Faculties of Management of Tehran University, Allameh Tabatabaei, Shahid Beheshti University, Al-Shahed, International Imam Khomeini, Gilan, Mazandaran, Shiraz, Isfahan, Mashhad Ferdowsi, and the Shahid Chamran. The results of this study showed the higher ability of the combined model of separation of departments in comparison with the basic Data Envelopment Analysis model.

آمار یکساله:  

بازدید 9556

دانلود 3936 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11478
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The present study compares two industrial state universities in terms of their quality. This was a field study using descriptive and functional research methods. The statistical population consists of all the faculty members, managers and staff whose organizational positions were equal, or higher, to experts at state universities. The research sample consisted of 663 people from two industrial-state universities (Amirkabir and Shahroud) selected through stratified sampling in which the statistical population of Iranian state universities were divided into 3 groups (developed, underdeveloped and undeveloped) in terms of two factors of industrial and non-industrial division. The data was collected using library sources, and two questionnaires were developed by the researcher (the faculty member questionnaire and the questionnaire for department managers, staff and university experts). The data was analyzed using computer programs, SPSS and Excel, as well as the parameters of the descriptive and inferential statistics, so it showed that these universities have on average the standards of the common quality models (will be described completely in the introduction). In this study, the common quality models are ISO10015, Deming quality model, Juran quality model, EFQM, ANSI and IWA2 which were used to develop two questionnaires; they are also studied as a standard in analyzing the quality of the two universities. Based on the findings, it was concluded that the two universities are at an average level in terms of quality parameters; compared with the common quality models, they were also at an average level of quality factors.

آمار یکساله:  

بازدید 11478

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

REZAEE MASOUD | HOSSEINPOUR ABOU TALEB

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  207
 • صفحه پایان: 

  236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10158
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The present study was carried out with the aim of investigating factors affecting entrepreneurial intentions of female agricultural students. The study was based on survey research method. The study population was female undergraduate students of Sari Agricultural and Natural Resource Science and Sari Payam-e-Noor Universities who were selected by applying proportional stratified sampling technique. Sample size for the students was 88 persons. A questionnaire was developed to interview the subjects of the study. Then, the data was analyzed using SPSS/WIN software. Results revealed that there was a positive significant relationship between entrepreneurial intentions of students and their self-efficacy, social norm, entrepreneurial skills, motivation, independency, the perception of desirability, expectancy and creativeness. Stepwise regression analysis indicated that 60.2% of variation in the entrepreneurial intentions of students is explained by 3 variables, namely: the perception of the desirability, social norm and family size.

آمار یکساله:  

بازدید 10158

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

دانشگاه جهان شهرگرا، دانشگاه مبتنی بر شیوه 2، دانشگاه پیوندی، دانشگاه فرهنگی و دانشگاه باز و گسترده، الگوهای ایده آل دانشگاه در جامعه دانش محور هستند که با تغییر و تحول در الگوی دانشگاه سنتی در نتیجه دگرگونی در واقعیت های اجتماعی جامعه معاصر پدیدار شده اند. مقاله حاضر در این چهارچوب تلاش می کند تا میزان همگرایی دانشگاه در ایران (مطالعه کیفی دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه تهران) را با این گونه های تیپیک و شاخص های آن مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق کیفی با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه استاندارد به منظور گردآوری اطلاعات مورد استقاده قرار گرفته و داده ها از طریق تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بیانگر این است که دانشگاه تهران ـ به مثابه یکی از برترین دانشگاه های ایران ـ نه تنها از نظر همگرایی و همسویی با شاخص های دانشگاه در جامعه دانش محور ضعف های اساسی دارد بلکه در مواردی الگو های دانشگاه سنتی نیز در آن با چالش های جدی مواجه است.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 79 استناد 0 مرجع 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  332
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

فرایند آموزش عالی در هر جامعه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. دانشگاه های عصر حاضر با یک دگرگونی عمده مواجه هستند. کمبود بودجه، افزایش شمار دانشجو، تغییر جمعیت دانشجویی، نیاز های آموزشی متنوع و جدید اجتماع، به تغییرات سازمانی نیاز دارد؛ تغییراتی که با نیازهای جدید هماهنگ باشد. با آموزش از دور، امکان «یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی» متناسب با نیازهای دانشجو فراهم می شود.این پژوهش با هدف ارائه مدل مفهومی یاددهی ـ یادگیری از دور در آموزش عالی صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد درک قابلیت های فناوری و نظریه های یادگیری به ویژه نظریه سازه گرایی و همین طور نظریه استقلال و تعامل در آموزش از دور، عوامل اثرگذار در طراحی یادگیری از دور اثربخش در آموزش عالی است. در این مدل راهبردهای یاددهی ـ یادگیری فعال فردی و گروهی و بازخورد به موقع، با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و هشت نوع تعامل، با توجه به مبانی نظری و رسالت دانشگاه های حاضر طراحی شده است. از دیگر مواردی که این مدل بر آن تاکید دارد، ارزشیابی آغازین، تکوینی و تکمیلی است. در محیط یادگیری از دور اثربخش، ارزشیابی باید بخشی از فرایند یادگیری تلقی شود و بازخورد حاصل از آن برای بهبود یادگیری به کار رود. برای اعتبار بخشی ویژگی های تعیین شده، از نظرات صاحب نظران آموزش از دور در دانشگاه های پیام نور، شیراز، علم و صنعت و امیرکبیر استفاده شده که درصد بالایی از نمونه آماری ویژگی های مذکور را تایید کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 332

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  303
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای کیفیت دو دانشگاه دولتی و صنعتی کشور پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی ـ کاربردی و در زمره پژوهش زمینه یابی است. اعضای هیات علمی و مدیران و کارکنان دانشگاه های دولتی اعم از مدیران عالی، میانی و عملیاتی و نیز کارکنانی که حداقل پست سازمانی آنها کارشناسی به بالا باشد، جامعه آماری این پژوهش بوده اند. نمونه ای شامل 663 نفر از دو دانشگاه دولتی ـ صنعتی کشور (امیرکبیر و شاهرود) در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی از جامعه دانشگاه های دولتی ایران بر اساس دو عامل تقسیم بندی دانشگاه ها در 3 گروه (برخوردار، نیمه برخوردار، غیر برخوردار) و نیز تقسیم بندی صنعتی و غیرصنعتی دانشگاه ها، انتخاب شدند. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای، و دو پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه اعضای هیات علمی و پرسشنامه مدیران گروه های آموزشی، کارکنان، کارشناسان دانشگاه) جمع آوری شد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار Excel، SPSS پارامترهای آمار توصیفی و استنباطی نشان داده شدکه دانشگاه های مورد مطالعه به میزان متوسطی از استانداردهای مدل های رایج کیفیت برخوردارند. منظور از مدل های رایج کیفیت در تحقیق حاضر، استاندارد ISO10015، الگوی کیفیت دمینگ، الگوی کیفیت جوران، الگوی کیفیت EFQM، الگوی ANSI و الگوی IWA2 است که در تدوین دو پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش، از آنها تاثیر گرفته شده و به عنوان یک استاندارد در تحلیل وضعیت کیفیت دو دانشگاه مورد پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.با توجه به یافته های پژوهش این نتیجه حاصل شد که دو دانشگاه مورد بررسی در پژوهش از نظر پارامترهای کیفی در حد متوسطی قرار دارند و در مقایسه با مدل های رایج کیفیت در حد متوسطی، از عوامل کیفیت برخوردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 303

دانلود 23 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  185
 • صفحه پایان: 

  206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

هدف از این پژوهش، طراحی یک مدل ترکیبی ریاضی به منظور بهبود سنجش ارزیابی گروه های آموزشی مدیریت در مراکز آموزش عالی کشور است. اساس مدل سازی این پژوهش تکنیک تحلیل پوششی داده هاست، ولی به منظور افزایش دقت در ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی و شناسایی دقیق واحدهای کارا و ناکارا، از یک مدل که از ترکیب تکنیک تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی طراحی و ساخته شده، استفاده و عملکرد گروه های آموزشی از این منظر سنجیده شده است. بررسی حاضر از نوع کاربردی، از نظر زمان، تک مقطعی و از نظر شیوه اجرا توصیفی ـ ریاضی است. جامعه آماری که به منظور تست مدل استفاده شده، مربوط به گروه های آموزشی رشته مدیریت در 12 دانشگاه سراسری کشور شامل گروه های مدیریت دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، الزهرا، شاهد، بین المللی امام خمینی (ره)، گیلان، مازندران، شیراز، اصفهان، فردوسی مشهد و شهید چمران اهواز است. نتایج حاصل از این پ‍ژوهش توانایی بالاتر مدل ترکیبی را در تفکیک گروه های آموزشی نسبت به مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 23 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  207
 • صفحه پایان: 

  226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان دختر رشته کشاورزی به کارآفرینی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و پیام نور واحد ساری تشکیل می دهند که نمونه ای به حجم 88 نفر، با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم از بین آنان انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین متغیرهای خودکارآمدی، هنجار اجتماعی، مهارت های کارآفرینی، انگیزه، استقلال طلبی، برداشت ذهنی از جذاب بودن، انتظار و خلاقیت دانشجویان و تمایل کارآفرینانه آنان، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با استفاده از رگرسیون گام به گام متغیرهای برداشت ذهنی از جذاب بودن کارآفرینی، هنجار اجتماعی و تعداد اعضای خانوار به ترتیب طی سه گام وارد معادله رگرسیون شدند که سه متغیر مذکور در مجموع 60.2 درصد از تغییرات تمایل کارآفرینانه دانشجویان را تببین می کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 23 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  526
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی روسای دانشگاه های دولتی ایران تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. نوع پژوهش، کیفی با رویکرد تئوری زمینه ای است. در این پژوهش با 19 مشارکت کننده (خبرگان علمی 6 نفر، مدیران ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 6 نفر و 7 نفر از روسای دانشگاه ها) در مجموع به مدت 35 ساعت، مصاحبه عمیق انفرادی صورت گرفته، و برای تحلیل آنها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.به منظور اعتباریابی یافته های مصاحبه ها، نتایج به دست آمده، با استفاده از روش دلفی در دو مرحله برای مصاحبه شوندگان ارسال و از آنان خواسته شد شایستگی های مذکور را بر اساس اهمیت، اولویت بندی کنند. نتایج اجرای دو مرحله روش دلفی، با استفاده از آزمون دو جمله ای، تحلیل و در نهایت 68 شایستگی به دست آمده در قالب هشت مولفه اصلی شامل: دانش، توانایی ها، مهارت ها، بینش، نگرش، ویژگی های اخلاقی، ویژگی های شخصیتی و اعتبار طبقه بندی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 526

دانلود 79 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

استادان رشته های علوم انسانی همچون سایر استادان که در دیسیپلین های دیگر تخصص دارند، از صلاحیت های لازم در حوزه طراحی آموزشی برخوردار نیستند. گزارش های ارزیابی درونی از جمله مستنداتی است که بر درستی این مدعا صحه می گذارد. البته اگر به شرایط جذب استادان در نظام آموزشی ایران بنگریم نیز معلوم می شود که برخورداری از شایستگی های حرفه ای (تدریس) اساسا مورد توجه نبوده و لذا آنچه از شواهد تجربی به دست آمده، چنان است که به طور منطقی انتظار می رود. یکی از اقداماتی که برای رویارویی موثر با این وضعیت لازم است، تبیین الگوها و راهبردهای مطلوب تدریس برای رشته های علوم انسانی است. این هدفی است که در این پژوهش تعقیب شده است. علوم انسانی از آن حیث مورد تاکید است که از یک سو به دلیل تنوع اهداف یادگیری، نیازمند تنوع بیشتری در راهبرد های تدریس است و از سوی دیگر، آموزش در این رشته ها در مقیاس وسیع تری به راهبردها و الگوهای تدریس سنتی متکی است. در این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و از ابعاد گوناگون، هدف شناسایی الگوها و راهبردهای مطلوب تدریس علوم انسانی مورد کاوش قرار گرفته است. به دیگر سخن در طراحی پژوهش، مطالعات فرعی متعددی تعریف شده اند که از منظرهای گوناگون به این پرسش که الگوها و راهبردهای مطلوب کدامند، پاسخ داده است. منظرهای یادشده عبارت بوده اند از: فلسفی و معرفت شناختی، تحلیل سیلست ها، تحلیل ضرورت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحلیل پژوهش های انجام شده و شواهد تحربی و بالاخره تجربه های زیسته استادان منتحب. از نظر روش شناختی برای دستیابی به یک ترکیب همگونی از الگوها و راهبردها باید تدابیر لازم اندیشیده می شد. در این راستا، دو تدبیر به کار گرفته شد. یکی برشماری الگوها و راهبردهای اولیه از منابع تخصصی که به عنوان مرجع مورد استفاده کلیه محققان قرار گرفت. تدبیر دوم به شناسایی چالش های تحقق الگوها و راهبردها در آموزش عالی ایران بازمی گشت که خود به مرجع دوم محققان بدل شد تا یافته های مطالعات فرعی در آینه چالش های بومی مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرند. الگوها و راهبردهای شناسایی شده در این پژوهش می توانند زمینه مناسبی برای تدارک دوره های آموزشی و توانمند سازی حرفه ای استادان باشد. پیشنهادها و سیاست های اجرایی متعدد دیگری نیز از یافته های این پژوهش به دست آمده که در مقاله تشریح شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 79 استناد 0 مرجع 3

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID