مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

اندازه گیری قصد کارآفرینانه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در بروز پدیدة کارآفرینی، پیش بینی دقیق تری از احتمال وقوع آن را فراهم می آورد. از جمله عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه که در پژوهش های مختلف به آن اشاره شد، سرمایة اجتماعی است. این پژوهش درصدد آن است که به بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانه-با درنظرگرفتن نقش میانجی سبک شناختی-در نمونة 140 نفری از جامعة دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران بپردازد. روش نمونه گیری، تصادفی دردسترس است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر روش کمّی و توصیفی-همبستگی است. داده های جمع آوری شده از پرسشنامة لیکرت از طریق تکنیک مدل معادله های ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد رابطة مثبت و معناداری بین سرمایة اجتماعیِ رابطه ای و قصدکارآفرینانه از طریق سبک شناختی شهودی وجود دارد. همچنین، رابطة مثبت و معنادار بین سرمایة اجتماعیِ ساختاری و ااجتماعیِ شناختی با قصد کارآفرینانه از طریق سبک شناختی منطقی تأیید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1106
 • دانلود: 

  544
چکیده: 

با توجه به نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در توسعة اقتصادی کشورها، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرایند توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط کشور در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی است. برای طراحی مدل مذکور از روش شناسی «نظریة برخاسته از داده ها» استفاده شد. به این منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری و انجام چهارده مصاحبة نیمه ساختاریافته با متولیان توسعة صنایع کوچک و متوسط در کشور و مطالعة اسناد سازمانی، منابع اطلاعاتی مورد نیاز جمع آوری شد. سپس با کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مدل توسعة بازار تدوین شد. بنابر نتایج تحقیق، حمایت از توسعة بازار این صنایع، طیف وسیعی از اقدامات را شامل می شود که در مراحل چهارگانة ظرفیت سازی، اقدامات اصلی، اقدامات مکمل و اقدامات نظارتی انجام می گیرد. بستر فرهنگی-اجتماعی، سیاسی-قانونی، نهادی و دولت و همچنین زنجیرة ارزش، ساختار و جهت گیری صنعت نیز بر مراحل چهارگانة بالا تأثیرگذارند. مهم ترین منافع توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط، کاهش هزینه های بازاریابی، ارتقای توان رقابتی واحدهای صنعتی در سطح خرد و افزایش سهم آن ها در تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده در سطح کلان است. همچنین، بنابر نتایج پژوهش، مدیران یا مالکان واحدهای صنعتی با مشارکت در این طرح می توانند از آن به عنوان ابزار توسعة بازار و کسب وکار استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1106

دانلود 544 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1045
 • دانلود: 

  414
چکیده: 

خوشه های کسب و کار، الگویی نوین از توسعة اقتصادی در جهان به شمار می روند. در سال های اخیر سیاستگذاران کشور ما نیز به این الگو توجه بسیاری داشته اند. براین اساس، این پژوهش در پی آن است که با استفاده از تجربیات کسب شده در زمینة توسعة خوشه های کسب و کار در ایران، الگویی را نیز برای توسعة پایدار خوشه های کسب و کار در کشورمان پیشنهاد کند. برای ارائة الگوی مذکور از استراتژی کیفی مطالعة موردی استفاده شد. داده های پژوهش به روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. جامعة مورد مطالعه را عاملان توسعه و فعالان و مسئولان سازمان منطقه ای سیاستگذار خوشه های کسب و کار در ایران تشکیل می دهند. از مصاحبة نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار اصلی گردآوری اطلاعات استفاده شد. در پژوهش حاضر، پنج خوشة کسب و کار مبلمان شاندیز، کفش مشهد، زعفران خراسان رضوی، لبنیات گرگان و پستة کرمان به عنوان موردهای مطالعه انتخاب شدند. نتایج تحقیق به شناسایی 24 مضمون پایه منجر شد که در قالب پنج مضمون سازمان دهنده دسته بندی شدند. این مضامین شامل دخالت مؤثر دولت، سرمایة اجتماعی، برنامه ریزی در خوشه ها، نکات روان شناسی و خصوصیات عامل توسعة خوشه است که تمام این مضامین ذیل مضمون فراگیر توسعة پایدار خوشه های کسب و کار تعریف شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1045

دانلود 414 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  524
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

با توجه به آموزش پذیربودن کارآفرینی و ضرورت آموزش آن، نیاز به شیوه های آموزشی نوین از جمله آموزش الکترونیکی کارآفرینی بیش از پیش احساس می شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی در دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران با استفاده ازروشتحقیق ترکیبی (کیفی-کمی) انجام گرفته است. براساس نتایج تحقیق کیفی نه مصاحبة نیمه ساحتاریافته با استادان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران صورت گرفت که به صورت هدفمند با داشتن دو ویژگی سابقة حداقل دو دورة تدریس الکترونیکی در دانشکدة کارآفرینی و آشنایی با حوزة فناوری اطلاعات در آموزش انتخاب شده بودند. عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی براساس نتایج تحلیل داده ها در سه دسته شناسایی و دسته بندی شدند: عوامل فردی شامل ویژگی های استاد و ویژگی های دانشجو، عوامل محیطی شامل تعاملات و ارزیابی، عوامل سیستمی شامل کیفیت آموزش و محتوای ارائه شده، کیفیت زیرساخت اینترنت و سیستم آموزش مجازی و کیفیت عملکرد دانشگاه و خدمات آن. همچنین، نتایج تحقیق کمی در نمونة آماری 139 دانشجوی دورة آموزش الکترونیکی کارآفرینی ورودی 89 نشان می دهد عامل فردی ویژگی های دانشجو، عامل محیطی تعاملات و عامل سیستمی آموزش و محتوای ارائه شده می توانند بیشترین تأثیر را در موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی دانشگاه تهران داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 524

دانلود 274 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  623
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

مطالعة مفهوم گرایش کارآفرینانه و تدوین یک راهبرد (استراتژی) مناسب، اهمیت زیادی برای بهبود عملکرد شرکت ها دارد، زیرا شرکت ها با ارائة محصولات جدید، منحصربه فرد و مطابق با نیازهای مشتریان، سهم بیشتری از بازار محصول را دراختیار می گیرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد های رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد شرکت و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در شرکت های قطعه ساز خودرو است. این پژوهش کاربردی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی است. در این راستا، برای گردآوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، از پرسشنامة محقق ساخته ای حاوی 67 پرسش در 17 بعد استفاده شد. براساس جدول کرجسی-مورگان، با روش نمونه گیری تصادفی ساده، از بین 250 نفر کارکنان شرکت های تولیدی قطعات خودرو در استان اصفهان، 150 نفر به عنوان جامعة آماری پژوهش انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل معادله های ساختاری در نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر بازارگرایی، معنادار نیست. همچنین، استقلال و پیشگامی از ابعاد گرایش کارآفرینانه، راهبرد رهبری هزینه، بازارگرایی پاسخگو، عملکرد مالی و منابع کمیاب، بیشترین وزن را در تشکیل متغیرهای اصلی پژوهش برای قطعه سازان دارند؛ بنابراین، شرکت های قطعه سازی، با افزایش روحیة کارآفرینی در سازمان و اتخاذ راهبرد های مناسب همراستا با نیازهای مشتریان می توانند به بقا و رشد خود در عرصة رقابتی کمک کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 623

دانلود 388 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  611
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

یکی از شناخته شده ترین سوگیری های تصمیم گیری در افراد به طور عام و در کارآفرینان به طور ویژه، اعتمادبه نفس بیش ازاندازه است. این سوگیری در کارآفرینان مطالعه شده است و بیشتر پژوهش ها در این حوزه، بر آثار منفی آن تمرکز کرده اند. براساس ادبیات تحقیق، برخی از ویژگی های بارز کارآفرینان با اعتمادبه نفس بیش ازاندازه عبارت اند از: جست وجونکردن اطلاعات اضافی و نبود احساس تأسف و پشیمانی پس از تصمیم گیری اشتباه. درنتیجه، با درنظرگرفتن ویژگی های محیط تصمیم گیری کارآفرینان و با توجه به اینکه کارآفرینان در بسیاری موارد ناچارند در زمان اندک تصمیم بگیرند، به نظر می رسد در برخی شرایط، اعتمادبه نفس بیش ازاندازه به تصمیم گیری کارآفرینان کمک می کند. پژوهش حاضر با رویکردی نوین، اعتمادبه نفس بیش ازاندازه و آثار مثبت آن بر تصمیم های کارآفرینان را بررسی می کند. پس از مصاحبه با شانزده کارآفرین و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی مشخص شد که در شرایطی مانند نبود اطلاعات کافی، سرریز اطلاعات و فشار زمانی، اعتمادبه نفس بیش ازاندازة کارآفرینان به تصمیم گیری سریع تر آن ها کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 611

دانلود 378 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی با نقش میانجی گیری ویژگی های فردی و نقش تعدیل گری خصوصیات شرکت های زایشی مستقر در شهرک علمی-تحقیقاتی استان اصفهان صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل 256 شرکت مستقر در شهرک علمی-تحقیقاتی اصفهان است. شیوة نمونه گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 148 شرکت محاسبه شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامة 45 پرسشی محقق ساخته برای سنجش متغیرهای تحقیق است که روایی آن به دو روش محتوا و سازه و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 916/0 تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS و به روش الگوسازی معادله های ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد از بین عوامل فرض شده، قوانین دولتی، دانشگاه مادر و مکان جغرافیایی بر موفقیت شرکت تأثیر داشت و ویژگی های فردی مؤسسان بر موفقیت این شرکت ها نقش میانجی گری ندارد و خصوصیات شرکت زایشی نقش تعدیل گری بر موفقیت شرکت ها دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غیاثی عبدالرحیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  139-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  783
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

تمایل به کارآفرینی یکی از پیش شرط های اصلی توسعة کارآفرینی محسوب می شود و متأثر از عوامل گوناگون روان شناختی است. براین اساس، هدف مطالعة حاضر بررسی رابطة سبک های حل مسئله به عنوان یکی از متغیرهای مهم روان شناختی با تمایل به کارآفرینی است. این تحقیق برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است. جامعة آماری تحقیق، دانشجویان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل در سال تحصیلی 1392-1393 هستند (3000N= ). حجم نمونة آماری با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر انتخاب شد و نمونة موردنظر با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری بر پایة نظر تعدادی از اعضای هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی و صاحب نظران مربوط تأیید شد. پایایی پرسشنامه های سبک های حل مسئله و تمایل به کارآفرینی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 74/0 و 83/0 به دست آمد. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه از نظر میزان تمایل به کارآفرینی در سطح تقریباً مطلوبی قرار دارند. همچنین، یافته های تحقیق نشان دادند سبک های حل مسئله و تمایل به کارآفرینی دانشجویان رابطة معنی داری با هم دارند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد سبک های حل مسئلة خلاقیت، اعتماد، گرایش و درماندگی می توانند 33 درصد از تغییرات تمایل به کارآفرینی دانشجویان را تبیین کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 783

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سخدری کمال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  159-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  464
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین قابلیت شبکه سازی شرکت ها و میزان رفتار کارآفرینانة سازمانی و تبیین نقش تعدیلگر گرایش راهبردی (استراتژیک) سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی-همبستگی است. پیمایش 126 شرکت ارائه کنندة تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش معدن و صنایع معدنی در ایران، از طریق پرسشنامة بسته (پاسخ دهندة مدیران) صورت گرفت و نتایج از طریق رگرسیون و نرم افزار SPSS تحلیل شد. با توجه به نتایج، قابلیت شبکه سازی سازمانی شامل پیش فعالی در ایجاد ارتباطات بین سازمانی، قابلیت ارتباطی در ایجاد رابطه براساس اعتماد و تعهد متقابل و توانایی ایجاد هماهنگی در مجموعه پیوندهای سازمانی، عملکرد کارآفرینانة شرکت ها را افزایش می دهد. به علاوه، نتایج نشان می دهد شرکت ها با گرایش راهبردی کارآفرینانة بهتر می توانند از قابلیت شبکه سازی خود برای اهداف کارآفرینانه استفاده کنند. این پژوهش با ارائة مدلی اجتماعی از کارآفرینی سازمانی، مرتبط کردن قابلیت شبکه سازی با عملکرد کارآفرینانة شرکت و نیز بررسی نقش تعدیلگر گرایش های راهبردی سازمانی، موجب فهم بیشتری از چگونگی عملکرد بهتر کارآفرینانة برخی از شرکت ها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 464 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  175-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

وضعیت و کیفیت تصمیم گیری اخلاقی کارآفرینان، یکی از مقوله ها و دل نگرانی های مهم در حوزة عمومی کشورمان محسوب می شود و در محافل علمی و پژوهشی کشور نیز به عنوان دغدغة پژوهشی ارزشمندی برای شناخت مطرح است. عوامل فردی، محیطی و ماهیت کسب وکار، بر التزام و پایبندی کارآفرینان به تصمیم گیری اخلاقی در کسب وکار تأثیر دارند، اما این دغدغه به فعالیت پژوهشی بیشتر در محیط کسب وکار نیاز دارد. از این رو، در این پژوهش تلاش شده است که عوامل محیطی مؤثر بر تصمیم گیری اخلاقی در کسب وکارهای نوپا شناسایی شوند. به این منظور، در قالب روش پیمایش و با ابزار پرسشنامة استاندارد، اطلاعات مربوط به تصمیم گیری مالکان و مدیران حدود 150 کسب وکار نوپا در بخش های حمل ونقل و تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، جمع آوری و با استفاده از تکنیک های آماری شامل تحلیل واریانس فریدمن و مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد محیط فرهنگی-اجتماعی بیشترین تأثیر و محیط مذهبی– انسانی کمترین تأثیر را بر فعالیت کسب وکارهای نوپا دارند. همچنین، براساس نتایج، تصمیم گیری اخلاقی مبتنی بر استدلال فایده باوری در ترکیب با استدلال نسبی بودن اخلاق کسب وکار، بیشترین اولویت را در کسب وکارهای نوپا دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0