Journal Issue Information

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران | سال:1388 | دوره:4 | شماره:8

Archive

Year

Volume(Issue)

Issues

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
Issue Info: 
 • Year: 

  1388
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  173
 • End Page: 

  200
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  551
 • Downloads: 

  23
Keywords: 
Abstract: 

مساله خودکشی گرایی در میان جوانان ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بی شک طیف وسیعی از متغیرهای روانی، اجتماعی، و سیاسی دست اندرکار و توضیح دهنده میزان های خودکشی و خودکشی گرایی می باشند. پژوهش حاضر نهاد خانواده و متغیرهای انسجام و انتظام خانوادگی را به عنوان متغیر مستقل تمایل به خودکشی برگزیده است. مطالعات جامعه شناسی خودکشی که عوامل خانوادگی را مورد توجه قرار داده اند، نهاد خانواده را حداکثر به عنوان یک خرده نظام در کنار دیگر عوامل سطح فردی و سطح کلان مطالعه کرده اند بنابراین در زمینه رابطه متغیرهای خانوادگی و خودکشی گرایی در ایران تلاش مستقلی صورت نپذیرفته است. گذشته از این، به مساله تمایل به خودکشی یا خودکشی گرایی در تحقیقات به ندرت توجه شده است. روش این تحقیق پیمایش اجتماعی است و نمونه آن را یک گروه 300 نفره از جوانان مجرد تهرانی (ساکن در خانواده پدری) تشکیل می دهند. تحلیل ها نشان می دهد حمایت خانوادگی، احساس برابری (عدم تبعیض) و احساس تنهایی، متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح واریانس خودکشی گرایی به حساب می آیند. از منظر تجربی، متغیر انسجام خانوادگی واجد قدرت توضیحی بیشتری نسبت به متغیر انتظام خانوادگی است. نتیجه آن است که در شرایط فعلی، وضعیت خانوادگی قادر به توضیح بخش قابل توجهی از تغییرات خودکشی گرایی در میان جوانان است و این برای پژوهش حاضر موفقیت بزرگی به حساب می آید.

Yearly Impact:  

View 551

Download 23 Citation 0 Refrence 3
Issue Info: 
 • Year: 

  1388
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  85
 • End Page: 

  122
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  624
 • Downloads: 

  23
Abstract: 

بنیان این پژوهش نتایج مطالعاتی است که در مورد انتقال باروری در ایران انجام شده مبنی بر این که انتقال باروری در ایران اتفاق افتاده و این جامعه در حال حاضر در مرحله پایانی آن قرار دارد و در حال تجربه باروری در سطح جایگزین و زیر آن است. این پژوهش پدیده کم فرزندآوری را در یکی از مناطقی که بیش از یک دهه است آن را تجربه می کند، مطالعه می نماید و با رویکردی کیفی درصدد فهم نظام معنایی موجود در شهر سقز در استان کردستان پیرامون پدیده کم فرزندآوری است. رویکرد پارادایمیک این مطالعه رویکرد بر ساختگرایی تفسیری و روش شناسی متناظر با آن کیفی است که روش نظریه زمینه ای برای گردآوری، تحلیل و تفسیر داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داده است که کم فرزندآوری در این جامعه به عنوان یک کنش اجتماعی معنادار از رواج و شیوع گسترده ای برخوردار است و در قالب نوعی گفتمان بر نظام معنایی و کنشی افراد و خانواده ها حاکم است. برآیند کلیه مفاهیم و مقولات به دست آمده از این مطالعه یک مقوله هسته دو وجهی به نام کم فرزندآوری به مثابه قاعده مندسازی / ارتقا سوژه است که بازنمای وضعیت حاکم بر این جامعه در حیطه فرزندآوری است.

Yearly Impact:  

View 624

Download 23 Citation 0 Refrence 3
Writer: 

کوششی مجید

Issue Info: 
 • Year: 

  1388
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  149
 • End Page: 

  172
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  105
 • Downloads: 

  23
Abstract: 

برای این پرسش که به هنگام ضرورت چه کسی یا کسانی سالمندان را یاری می کنند، یک پاسخ پیش فرض وجود دارد: فرزندان. اما این که این پاسخ درست است یا خیر و سالمندان تا چه اندازه و در چه اموری به حمایت فرزندان متکی هستند و آیا دیگر منابع حمایت اجتماعی قادرند نبود یا کمبود حمایت فرزندان را جبران کنند؟ پرسش هایی است که مستلزم پژوهش های بیشتری است. هدف این مقاله سهیم شدن در ارائه پاسخ علمی به این پرسش ها است. برای انجام این کار از دو نظریه جبران سلسله مراتبی و کارکردهای مشترک و داده های پژوهشی میدانی که از مصاحبه با 527 سالمند 60 ساله و بیشتر ساکن در شهر تهران در سال 1386 به دست آمده، استفاده شده است. نتایج به طور خلاصه نشان می دهد که در محیط جمعیتی که در آن باروری بالنسبه بالا و مرگ و میر نسبتا پایین بوده، شبکه حمایت خانوادگی سالمندان شهر تهران در اندازه بزرگ و در ترکیب جنسی متنوع است. با وجود میل مهاجرتی بالایی که در میان فرزندان دیده می شود، دسترسی سالمندان شهر تهران به فرزندانی که قادر به ایفای نقشی مهم در شبکه حمایت خانوادگی هستند، بالا است. از همین روی حمایت خانوادگی، خصوصا از نوع حمایت ابزاری، تحت سیطره فرزندان قرار دارد و حمایتی که فرزندان از والدین سالمند، خصوصا زنان، دارند به وسیله منابع دیگر قابل جبران نیست.

Yearly Impact:  

View 105

Download 23 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1388
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  123
 • End Page: 

  148
Measures: 
 • Citations: 

  1
 • Views: 

  294
 • Downloads: 

  23
Keywords: 
Abstract: 

تغییرات ناشی از گذار اجتماعی در ایران همگام با گذار جمعیتی سبب شده گردیده تا کیفیت زندگی سالمندان تحت تاثیر قرار گیرد. بی شک متغیرهای جمعیتی، اجتماعی در وضعیت کیفیت زندگی سالمندان بی تاثیر نبوده است. عدم حمایت عاطفی، کاهش شبکه ارتباطات اجتماعی و در نتیجه کاهش مشارکت های اجتماعی از عوامل موثر در افت کیفیت زندگی سالمندان است. تحقیق حاضر با هدف برررسی وضعیت کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران و تاثیر مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر کیفیت زندگی آنان به تفکیک جنس انجام شده است. داده هایی که برای انجام این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند، برگرفته از نتایج یک تحقیق پیمایشی با عنوان «تاثیر ساختار جمعیتی و اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران» بوده که بر روی نمونه ای با 384 سالمند 60 سال و بالاتر ساکن در شهر تهران انجام شده است. نتایج تحقیق به طور کلی گویای آن است که کیفیت زندگی مردان سالمند شهر تهران در سطح بالاتری نسبت به زنان قرار دارد و اختلاف قابل ملاحظه ای بین کیفیت زندگی مردان و زنان وجود دارد. همچنین میزان مشارکت سالمندان در فعالیت های اجتماعی در سطح پایینی قرار داشته و با وارد کردن متغیر جنس، می توان گفت زنان سالمند مشارکت بسیار کمتری در فعالیت های اجتماعی نسبت به سالمندان مرد دارند. علاوه بر آن، متغیر مستقل مشارکت اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر معنی دار داشته به طور که سالمندانی که دارای مشارکت اجتماعی بیشتری هستند، کیفیت زندگی بهتری را تجربه می کنند.

Yearly Impact:  

View 294

Download 23 Citation 1 Refrence 7
Journal: 

AMIRKABIR

Issue Info: 
 • Year: 

  2010
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  123
 • End Page: 

  148
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  12350
 • Downloads: 

  3992
Keywords: 
Abstract: 

Changes due to the social transition along with the demographic transition have affected the quality of life of the elderly. Lack of emotional support, reduction in social communication and consequently reduction in social participation are important factors with regards to the quality of life. The aim of this article is to study the quality of life of the elderly and its relation to their participation in social activities in the city of Tehran with emphasis on sex factor. The data used in this study are based on a sample of 384 elderly aged 60 and over in the city of Tehran.The findings indicate that the quality of life of the elderly men is in higher level compared with elderly women. The elderly women have a much lower social activities than elderly men. In general, the findings of this study have indication of a significant positive relation between the quality of life and social activities.

Yearly Impact:  

View 12350

Download 3992 Citation 0 Refrence 0
Writer: 

KOOSHESHI MAJID

Journal: 

AMIRKABIR

Issue Info: 
 • Year: 

  2010
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  149
 • End Page: 

  172
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  8688
 • Downloads: 

  3992
Keywords: 
Abstract: 

Answers to the question, what support exists for the elderly when needed, are often simplified as "their children", yet, there are related issues which need deeper inquiry such as the extent and scope of children's support and whether it is possible to compensate this support. Examining social and filial patterns and benefiting from task specific and hierarchical compensatory theories, this paper attempts at addressing these issues in the city of Tehran. Using a sample of 527 elderly person aged 60 and over in Tehran, the relationship between emotional, instrumental, and financial dimensions of social and filial sources of support are investigated. In the context of the second phase of the demographic transition period, the size and the sex composition of family networks among the examined elderly are found to be large for both sexes. Despite the high number of children who have migrated, there are still a Significant number of them remaining children who are accessible by their parents, and the family support network is still dominated by filial support. The support that parents, especially mothers, receive from their children is not replaceable by other sources of support. However, because of similar group structures, the extended family and non-family support networks remain relevant in providing significant emotional and financial support to the elderly.

Yearly Impact:  

View 8688

Download 3992 Citation 0 Refrence 0
Journal: 

AMIRKABIR

Issue Info: 
 • Year: 

  2010
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  173
 • End Page: 

  200
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  9424
 • Downloads: 

  3992
Keywords: 
Abstract: 

Current statistical reports on mortality rate in Tehran has shown steady increase of suicide and suicidality among youth. Undoubtedly a wide range of psychological, social and political variables are involved and explain the increase of this rate. The present research has chosen family institution and variables of family integration and family regulation, as the independent ones for suicidality. Empirically speaking, family support, the feeling of equality and loneliness are seen as the determining and significant variables in explaining the variance of suicidality. Consequently in the present situation family environment is capable of explaining a remarkable portion of suicide variance among the youth at Tehran and this is the grate success for the present research.

Yearly Impact:  

View 9424

Download 3992 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2010
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  39
 • End Page: 

  61
Measures: 
 • Citations: 

  1
 • Views: 

  2060
 • Downloads: 

  79
Abstract: 

Migrations from the less developed areas to the more developed ones often create problems that, in order to cope with these problems, make the migrants' characteristics crucial information to understand the causes of the migrations for policy makers. These characteristics consist of the age-sex composition, economic status, employment status and job specifications, education, marital status, size of the migrants' households.This article tries to study the causes of two types of migrations, from rural-to-urban and urban-to-rural areas, and to compare the results. To this end, a twenty-percent-sample of the 2006 national census is used. Statistical tests and the related analysis are carried out on 167000 migrants. Statistical results are tested with bivariate tests (including chi-square, Cramer's Vand Phi tests) and multivariate tests (including binary Logistic regression).Findings show that among the causes of the migrations, there is a Significant difference among the age-sex composition from rural-to-urban and urban-to-rural migrations. This result is consistent with the findings of other studies. The results of this study can be used for socio-economic planning and demographic policy making.

Yearly Impact:  

View 2060

Download 79 Citation 1 Refrence 6
Issue Info: 
 • Year: 

  2010
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  63
 • End Page: 

  84
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  2470
 • Downloads: 

  79
Abstract: 

Abortion is illegal in Iran and many women with unplanned pregnancies undergo clandestine, unsafe abortions. This study utilizes data from the 2009 Tehran Survey of Fertility, conducted in a sample of 2934 married women aged 15-49 in the city of Tehran, to estimate abortion rates and ratios and to explore reasons of abortions. The lifetime abortion rate is estimated to be one per six married women, and about 9 percent of pregnancies end in abortions. Annually, 11,500 abortions are estimated to be obtained by married women in Tehran. The mean age of women at abortion is 33.5 years. The probability of abortion is higher among women who are less religious, wealthier, employed, and among those who are childless or have two children. Findings suggest the existence of a male imposition in seeking an abortion. Reasons for abortions indicate that 84% of abortions in Tehran are most likely illegal, and birth spacing and limiting are the main reasons for seeking abortions. About two-third of aborted pregnancies resulted from failures in withdrawal, the pill, and condoms. Results of this research can help policy makers in reproductive health to identify subgroups in particular need of services and counseling to prevent unintended pregnancy.

Yearly Impact:  

View 2470

Download 79 Citation 0 Refrence 1
Issue Info: 
 • Year: 

  2010
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  7
 • End Page: 

  37
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  460
 • Downloads: 

  79
Abstract: 

This paper explores native-immigrant marriage differentials in Iran. Employing secondary analysis of aggregate and individual data from the Iran 2006 Census, timing of marriage (Singulate Mean Age at Marriage) and proportions ever married for Afghans migrants and the native born were compared. Then, the native-immigrant marriage differentials among the youth were explained within the structural and cultural adaptation framework.The result indicates a significant difference in marriage behavior between Afghan immigrants and Iranians. Afghans get married at young age and ealier than Iranians. These differences have been reduced for the second generation Afghans, and there is an evidence of convergence of marriage patterns of the second-generation Afghans towards Iranian marriage patterns. Controlling for socio-economic characteristics in multivariate analyses demonstrate that marriage differentials between immigrants and Iranian-native population can largely, though not in full, be explained by low structural adaptation of Afghans or due to their unequal socio-economic situations. The remaining differentials particularly for first generation Afghans may be explained by different marriage markets as well as cultural factors.Overall, this paper demonstrates that native-immigrant differentials in socio-economic characteristics (marriage possibility and conditions), different marriage market dynamics (accessibility) as well as cultural differences (meaning and desirability of marriage) have led to different marriage behaviors of Afghans as compared with Iranians.

Yearly Impact:  

View 460

Download 79 Citation 0 Refrence 9
Journal: 

AMIRKABIR

Issue Info: 
 • Year: 

  2010
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  8
 • Start Page: 

  85
 • End Page: 

  122
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  7268
 • Downloads: 

  3992
Keywords: 
Abstract: 

This article is based on various studies which have proved the fertility transition in Iran including rural and urban areas. Kurdistan province has experienced fertility transition and also its TFR is below replacement. This research tries to study the low childbearing in Saghez city -a small city of Kurdistan province- with a qualitative method. The main aim is to understand the meaning system and intersubjectivity which is supporting such kind of socio-demographic action. It made attempt to know how the people perceive their low childbearing action, how they interpret it and how they understand the conditions and forces that persuaded this action.The methodological approach for this research is qualitative and grounded theory is adopted for collecting, analyzing and interpreting data. Regarding the conceptualization of interviews contents, eight major categories and a core category has emerged. The core category which describes the whole of findings and the ongoing situation of society is low childbearing as "regulation and improving subject". It means low childbearing in this society is constructed by a kind of regulation and the idea of improving and empowering the children and parents as well.

Yearly Impact:  

View 7268

Download 3992 Citation 0 Refrence 0

Advertising

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID