مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مقالات و بررسیها | سال:1379 | دوره:33 | شماره:دفتر 68

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

IZADIFAR A.A.

نشریه: 

MAQALAT WA BARRASIHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19441
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

One of the components and Factors at work in sleeping partnerships with a bank is profit. According to jurisprudents the exact amount of profit can not be determined in sleeping partnerships with banks, and in case it is determined in advance, the contract of this kind of partnership would not be legitimate and the transaction would be considered as usury. In view of the fact that specifying the profit in sleeping partnerships with banks will render it illegitimate and considering article number 21 of the fifth chapter of the non-usury deeds of banks which reads as: "The central bank or any other bank are not permitted to enter any act of usury with each other" The question arises that whether in such partnerships with banks, actually the amount of profit is not predetermined? Could it truly be claimed that in these types of transactions there is no usury unvalued? If as a result of this kind of transaction, the agent looses and earns no profit, will the bank accept the responsibility and compensate for the losses incurred? And finally in such partnerships is it right to place the agent under the condition of liability or not? The present article studies the issue of "profit" in the sleeping partnerships with banks and in so doing utilizes jurisprudence and legal underpinnings in order to shed some light on these questions.

آمار یکساله:  

بازدید 19441

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HASHEMIANFARD Z.

نشریه: 

MAQALAT WA BARRASIHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9441
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The present article is the result of an attempt to review and evaluate "E’Djaz-al-Quran" (miraculous character of the Quran) by Bāghlāni. This book enjoys a prestigious position in the Islamic world, to the extent that no other, book could rival it for a long period of time and consequently it was the only undisputable source on the miraculous character of the Quran. This book which covers a wide variety of subjects on the Quranic sciences is an indication of its authors vast and far reaching knowledge. In order, to verify the uniqueness of the Quran, the author, has criticized the poetry of great Arab poets and in so doing he has also enumerated different aspects of eloquence and excellence of inimitability of the Quran; The present article in offering a critique of the book at hand, also makes reference to instances of plagiarism found in it.

آمار یکساله:  

بازدید 9441

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

فرحزادی علی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  546
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

اقسام حکم و تقسیمات واجب از مباحث اصولی شناخته شده ای است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان علم اصول قرار داشته است. با این حال تقسیم امر به ارشادی و مولوی از مسائلی است که مدت زیادی از راهیابی آن به علم اصول فقه شیعه نمی گذرد. در میان اهل تسنن نیز، به دلایلی که در این مقاله بیان شده، اساساً بحث از امر ارشادی و مولوی مطرح نشده است. بازشناسی امر ارشادی از امر مولوی از آن جهت اهمیت دارد که امر مولوی جنبه انشایی داشته و اقتضای اطاعت مستقل می کند، درحالی که امر ارشادی ماهیتاً جنبه اخباری دارد و از مصلحت فعل مورد ارشاد گزارش می دهد و در نتیجه امتثال یا معصیت آن، ثواب یا عقابی جداگانه ندارد. در مورد ملاک امر ارشادی و مولوی میان اندیشمندان اتفاق نظر به چشم نمی خورد. مقاله حاضر دیدگاههای مختلف در این زمینه را طرح و ارزیابی نموده، برای ارائه راه حلی قابل قبول تلاش می کند و به مباحثی از علم اصول که امر ارشادی و مولوی در آن مورد توجه واقع شده ، اشاره می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 546

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هرمنوتیک دانشی است نوپا و برخاسته از غرب که رسالت کلی آن راهگشایی جهت درک و فهم متونی است که برحسب طبیعت موضوع خود تفسیرپذیر هستند و چنانچه افق فکری گوینده ومخاطب نیز در آنها متفاوت باشد راهیابی به محتوای آنها و بویژه درک مقصود گوینده آنها مشکلتر است. هرمنوتیک درشرق اسلامی با نیازهای مربوط به تفسیر قرآن و فهم متون روائی به طور عام و در قلمروی محدودتر با مباحث متداول دربخش الفاظ از اصول فقه، از این جهت که در صدد فهم ادله نقلی احکام است و قواعدی لفظی را برای آن منظور می کند ارتباط می یابد. این ارتباط بتدریج زمینه هایی جهت بحث تطبیقی میان هرمنوتیک و اصول فقه اسلامی پدید آورده و آثاری نیزدراین زمینه منتشر شده است. نوشته حاضر در صدد است ارتباط میان این دو دانش غربی و شرقی را مورد بررسی قرار دهد و فرضیه ای که پیش روی دارد این است که مباحث سنتی اصول فقه اسلامی با اندیشه هرمنوتیکی همگامی ندارد، گو اینکه تجدید نظر در هر سنتی برحسب نیازهایی که پیش می آید و زمینه هایی که فراهم می شود میسر وگاهی ناگزیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 79 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

هاشمیان فرد زاهد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

کتاب اعجاز القرآن باقلانی در میان مسلمانان ازجایگاه والایی برخوردار شد، چنانکه درموضوع خود مدتها مرجع بلا منازع بوده است. طرح و بررسی موضوعات متنوع علوم قرآنی در این کتاب حاکی از جامعیت علمی مولف آن است. او ضمن نقد اشعار شعرای بزرگ عرب به منظور اثبات اعجاز قرآن، جنبه های بلاغی و کلامی اعجاز را بیان داشته است؛ که در همین راستا به برخی از سرقات او نیز اشاره می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نجفی سیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

اگر چه از دیرباز درباره اهمیت و ارزش لفظ و معنی، در تراکیب بیانی، میان علمای بلاغت گفتگو بوده است، بعضی یافتن معانی را، ساده و لطف و رونق کلام را در انتخاب الفاظ مناسب، دانسته اند و طرفداران اصالت معنی، الفاظ را خادم معانی و حتی زیبایی صنایع لفظی را نه ازلفظ بلکه مربوط به معانی می دانند، لیکن حقیقت این است که لفظ و معنی هر دو در ترکیب بیانی موثر و دارای نقش ویژه است و تلاوم و تناسب حروف و واژه ها و معانی مستفاد از آنها کاملا به یکدیگر ارتباط دارد، میزان معنی وتعداد واژه های عهده دار انتقال این معنی –قلت و کثرت کلمات – دریک کلام و بلاغت آن، تاثیر شگفت دارد، زبان عربی با وجود غنای زبانی، به ایجاز و گزیده گویی متمایل و از اطناب و اسهاب روی گردان است، تا جایی که ایجاز را « حلیه القرآن» نامیده اند، بلاغت ایجاز و بلاغت مجاز و رابطه ایجاز و مجاز، در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است تا روشن گردد: مجاز و ایجاز کجا با هم تلاقی دارند؟ آیا هر ایجازی، مجاز است؟ آیا مجاز حذف نوعی از مجاز مرسل یا مجاز عقلی است؟ و...

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

امیدی جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

با وجود مناقشه ای که درباره منع و جواز شعر ازدید شرع وجود داشته، عالمان دین غالبا به شعر و شاعری توجهی و حتی تمایلی داشته اند و اگرخود نمی توانسته اند یا نمی خواسته اند شعر بگویند و شاعری پیشه کنند ازمطالعه و تحقیق در اشعار شاعران و استناد و استشهاد به اقوال آنان اجتناب هم نمی کرده اند. امام شافعی ازجمله عالمانی است که موضعی معقول در برابر شعر داشته اند. اوخود هم شعر می گفته و هم به تحقیق دراشعار دیگران می پرداخته است. با این حال باید دانست که ساز سخن برای او بهانه ای بیش نبوده است؛ بهانه ای برای تبلیغ مفاهیم متعالی شرعی و ترویج مکارم اخلاقی و فضایل انسانی یا برای بازتاب عواطف و اشراقات درونی.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

درمباحث مربوط به فهم متون دینی، یکی ازمهمترین مسائل مساله تاویل است. پرسشهای اساسی در این مساله اینهاست : فرآیند فهم متن دینی مثل قرآن و روایات چگونه شکل می گیرد؟ نقش معارف عرفی و زبان عادی در فهم این متون چیست؟ عقل و یافته های عقل نظری چه نقشی را در این باره بازی می کنند؟ روش شهودی – عرفانی چقدرکارآیی دارد؟ و ... پاسخ ملاصدرا به پرسشهای مذکور موجب شکل گیری دستگاه تاویلی خاصی شده است که در این نوشتار به بحث کشیده می شود. او با نقد سایر نظرهای موجود در باب تفسیر و تاویل متون دینی، دیدگاه خاص خویش را با عنوان « روش راسخان در علم» تبیین و توجیه می نماید. آنچه او در نهایتا اظهار می دارد گونه ای هم آرایی بین زمینه های مختلف معارف بشری همچون یافته های حسی، عقلی و عرفانی است که در یک سیستم سازگار، بستر مناسبی برای فهم متون دینی فراهم می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  219
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  884
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

یکی از اصلی ترین مسائل فلسفه اسلامی، که از نظر سبقت و قدمت نیز از اولین آنهاست، مساله «علیت» است. این مساله دارای شعب و فروعاتی است، که از جمله مهم ترین آنها می توان به مساله « رابطه علیت» اشاره کرد. مساله «رابطه علیت» نیز در جای خود با مسایل بسیار مهم و اساسی دیگری، نظیر «کیفیت صدور ممکنات از واجب تعالی» و «تناهی سلسله علل و معلولات»، درگیر و مرتبط می باشد. با توجه به سخنان فیلسوفان مسلمان، می توان «رابطه علیت» را رابطه ای دوتایی میان زوجهای معین و مرتب از اشیا دانست که یکی از آنها (علت) هستی بخش است و دیگری (معلول) هستی یافته، مانند رابطه میان واجب و ممکن. بازخوانی اقوال حکیمان مسلمان از نوع رابطه علیت وخواص آن، هم از دیدگاه متافیزیکی و فلسفی و هم از منظر «نظریه روابط» منطق صوری جدید، ما را به نتایجی متقابل و غیر قابل جمع می کشاند. این مقال در پی آن است که ضمن توضیح «رابطه علیت»، با تکیه بر اصطلاحات و اصول مورد قبول فیلسوفان مسلمان، به آشکار سازی این نتایج متقابل و غیر قابل جمع بپردازد. در پایان نیز برای رهایی از این نتایج متقابل و متضاد سه راه حل، بویژه راه حل ملاصدرا با تکیه بر «نظریه وحدت شخصی وجود»، پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 884

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی صحت و سقم اسانید و مضامین گزارش ها درباره مصحف امام علی(ع) می پردازد. مصحفی که پس از وفات رسول خدا (ص) به وسیله امام علی (ع) گرد آمده است. جهت گیری اصلی این پژوهش، بررسی و نقد دیدگاه برخی از اهل سنت در انکار چنین مصحفی است، این دیدگاه دستمایه داوری گروهی دیگر از اهل سنت (از تیره وهابیان) در اتهام شیعه به تحریفیه قرآن می باشد. چنین رویکردی اهمیت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  243
 • صفحه پایان: 

  256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در بخش نخست این مقاله به اهمیت و ویژگیهای کتاب الاشارات و التنبیهات در میان آثار فلسفی ابن سینا از قبیل : نوآوری در تبویب مطالب و تعیین عناوین فصول، نثر زیبا و ادیبانه و در عین حال موجز و رمز گونه، شرح مبانی و اصطلاحات عرفانی با تکیه بر اصول و براهین فلسفی در نمط های آخر این کتاب اشاره شده است. دانشمندان بسیاری بر این کتاب شرح و حاشیه نوشته اند که از مهمترین آنها شرح متکلم بزرگ اشعری امام فخررازی (544-606ق) است. او برای اولین بار عبارات موجز و اشاره گونه این کتاب را تفسیر کرده و فهم غوامض آن را بر خوانندگان آسان ساخته است. اما او درشرح خود- به خصوص در مسائل علم الهی – بر ابن سینا اعتراضات و تشکیکات بسیار روا داشته و حتی آنچه را در آثار دیگر خود با دلایل متعدد اثبات کرده در این جا مورد تشکیک قرار داده و در این راه چنان افراط کرده که بعضی شرح او را «جرح» خوانده اند. به راستی چه عاملی سبب این همه خرده گیری و اظهار آرا متعارض شده است؟ آیا او از نظام فکری منسجم و ثابتی برخوردار نبوده است؟ آیا او در طول حیات فکریش گرفتار تحول فکری شده است؟ یا علل و انگیزه های دیگری در کار بوده است. این مقاله به این موضوع نیز خواهد پرداخت که امید است مورد عنایت قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

احمدی محمدامین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  257
 • صفحه پایان: 

  280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

رودلف کارنپ منکر هرگونه علم تالیفی پیشین است. دلیل عمده او بر نفی هرگونه شناخت(علم) تالیفی پیشین، تعریف معناداری برطبق اصل تحقیق پذیری تجربی و یا تایید پذیری تجربی است. بر طبق این تئوری، جمله ای که قابلیت آزمون و تایید تجربی را نداشته باشد، شبه قضیه ، مهمل و فاقد معناست. این گونه ازجمله ها، هرچند به نظر می آید که مساله ای را مطرح میکند اما در واقع مساله نماست که بر اثر سو استعمال زبان و ابهام زبان طبیعی پدید می آید. لذا با کاربرد تحلیل منطقی زبان در مورد این گونه از جمله ها معلوم می شود که اساسا مساله ای در کار نبوده است و چه مغالطی بودن این گونه از قضایا روشن می شود. کارنپ با اینکه برای احکام ریاضی ضرورت صدق قائل است، و به همین دلیل، این گونه از احکام را نوعی تعمیم احکام تجربی نمی شمارد، مع ذلک آنها را ناقض تجربه گرایی نمی داند. چون به نظر او این گونه از احکام از نوع تحلیلی است و صدق و کذب آنها تنها با معلوم ساختن معانی واژه های آنها معلوم می گردد. حقایق بنیادین منطق که محک و معیار تحلیلیت است مبتنی بر تعریف ضمنی کلماتی است که درآنها به کار می رود. نظریه کارنپ در نفی قضیه تالیفی پیشین، مبتنی بر اصل تحقیق پذیری تجربی، و تمایز تحلیلی و تالیفی است. اصل تحقیق پذیری و یا تایید پذیری تجربی شدیداً مورد نقض و ایراد است و لذا جز نامی از آن در تاریخ فلسفه باقی نمانده است. کارنپ با تحلیل منطقی زبان، نتوانسته است وجه مغالطی بودن دست کم بسیاری از نظامهای ما بعدالطبیعی مطرح را نشان دهد. مثالهایی که از مابعدالطبیعه می آورد و به تحلیل آنها می پردازد عمدتا برگرفته از آثار هگل وهایدگر است و لذا می توان نقدهای او را ناظر به فلسفه ایده آلیسم آلمان دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 79 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

زروانی مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  281
 • صفحه پایان: 

  290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی نظام اندیشه آگوستین در حوزه معرفت شناسی می پردازد . وی مساله اصلی خود را در قلمرو معرفت شناسی اثبات این معنا می داند که برای انسان امکان دستیابی به معرفت وجود دارد. ابزار کسب معرفت با توجه به متعلق شناسایی انسان، متفاوت است. امور مادی و طبیعی از طریق حس و عقل دریافت می شود. معرفت ما در این حوزه معرفتی نسبی است. بخش دیگر از معرفت انسان حاصل اشراق است، اشراقی که نتیجه تاثیر نور الهی بر وجود آدمی است. اشراق مواجهه مستقیم انسان را با اموری که امکان دستیابی به آن از طریق عقل و حس فراهم نیست موجب می گردد. معرفت حاصل از اشراق در عین حال که می تواند قطعی و یقینی دانسته شود، فردی است. بخش دیگری از نظام معرفت شناسی انسان را وحی کامل می کند. آگاهی انسان از قصد و نقشه خدا در خلقت از طریق خود او و به وسیله وحی بر انسان کشف می شود. حجیت این معرفت مطلق است و آن را به واسطه ایمان همچون معرفتی یقینی می پذیریم.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رحمتی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  291
 • صفحه پایان: 

  303
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ اسلام، سرنگونی نظام شاهنشاهی ساسانیان به دست مسلمانان بوده است. مورخان برای این شکست از عوامل بسیاری یاد کرده اند. یکی از عوامل اصلی، آسیب دیدن پشتوانه نیرومند اقتصاد شاهنشاهی، یعنی نظام آبیاری – کشاورزی سواد بوده است. این عامل تاکنون، چنانکه باید مورد مداقه قرار نگرفته و پژوهش جداگانه ای درباره آن انجام نشده است. در این نوشتار، نقش سواد دراقتدار و سرنگونی ساسانیان، بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

خضر سیداحمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  305
 • صفحه پایان: 

  322
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در عصر دوم عباسی به دنبال سلطه ترکان بر دستگاه خلافت، چالش و درگیری مهمی میان سرداران ترک از یک سو و دیوانسالاران از دیگر سو پدید آمد که حاصل آن بحرانی بود که سرانجام مقام وزارت و سازمان اداری دولت را تباه ساخت. چگونگی پدید آمدن این بحران و عوامل آن خاصه دستگاه خلافت و وزیران آنان در این مقاله بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  323
 • صفحه پایان: 

  327
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

این نوشتار ملاحظه انتقادی بر پاسخ نویسنده محترم مقاله «قضیه معدوله و محصله» (مندرج درشماره 61 مقالات و بررسیها که به اختصار 61 می خوانیم) بر نقد آن با عنوان «مفاهیم غیرمحصله و منطق ماهیات»(مندرج در مقاله شماره 62 که به اختصار 62 می نامیم) است. پاسخ نویسنده بر نقد در شماره 67 آمده است. تبکیت بیرونی توسل به عوامل روانی برای سوق مخاطب به خطا است. منطق دانان مواضع مختلف آن را استقصا و آفات مخربش بر اندیشه را برشمرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

نمازی فر حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده دراین مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته  و برای بهتر تبیین کردن آرا فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 79 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

یکی از اجزا و عوامل در مضاربه بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقها در مضاربه از ابتدا نمی توان سود را به طور دقیق معین نمود و در صورت تعیین ، عقد مضاربه مشروعیت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده وحرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا که آمده: « بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند» سوال این است که آیا درمضاربه بانکی مقدار سود معین نمی شود؟ آیا در این گونه عملیات حقیقتا ربا جریان ندارد؟ اگر عامل درمعامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» درمضاربه بانکی و پاسخ به سوالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID