مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  137
 • صفحه پایان: 

  157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

ساختارهای شناختی نقش تعیین کننده ای در میزان رضایت زوج دارند. این شناخت ها تحت تاثیر محیط ابتدایی زندگی ایجاد می شوند و به روابط افراد در بزرگسالی شکل می دهند. هدف پژوهش حاضر مطالعه بخشی از این شناخت ها، یعنی استانداردها و اسنادهای ارتباطی و در عین حال، مقایسه میزان رضایت زناشویی افراد در سه نسل اخیر جامعه در حال تحول ایرانی است.این پژوهش یک طرح پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای 18 سال ساکن شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 180 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استانداردهای اختصاصی رابطه، پرسشنامه اسنادهای ارتباطی و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ می باشد.بررسی ها نشان داد که استانداردهای رابطه در گروه زنان دچار تغییر شده اند. در میزان اسنادهای افراد در سه نسل اخیر تفاوتی دیده نشد. میزان رضایت زناشویی افراد در نسل سوم به شکل معناداری کمتر از دو نسل قبل است. در مجموع نتایج به دست آمده، از تغییر در بایدهای نسل میانی زنان و ثبات اسنادها در طی سه نسل حکایت می کند. این تغییر با توجه به تغییرات فرهنگی، اجتماعی و حتی خانوادگی کهدر سال های کودکی زنان نسل میانی بروز پیدا کرده است، به عنوان ریشه های شکل گیری استانداردها قابل تفسیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای سازگاری به والدین برکاهش مشکلات رفتاری کودکان 7-9 ساله درنمونه غیربالینی انجام شد. برای دستیابی به این هدف از یک طرح پژوهشی از نوع آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این ترتیب که با روش نمونه گیری خوشه ای 4 مدرسه از بین مدارس دولتی شهر تهران انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند.به این صورت که در نهایت 30 نفر از مادران کودکان 7-9 ساله در قالب گروه آزمایشی، به مدت 8 هفته، هر هفته یک جلسه به مدت دو ساعت برنامه آموزش مهارتهای سازگاری را دریافت کردند. گروه کنترل نیز در نهایت 31 نفر شدند.ابزار اندازه گیری پژوهش، آزمون فهرست رفتاری کودک (CBCL) بود. نتایج بررسی داده های کمی پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس بیانگر آن بود که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری در میزان مشکلات رفتاری کودکان (P<0.01) نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  175
 • صفحه پایان: 

  196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر سطوح خشم و شیوه های فرزندپروری مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و عادی بر خودپنداره فرزندانشان بود. طرح این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مادران کودکان دارای ناتوانی های یادگیریبین سنین 8 تا 12 سال که به مراکز مورد نظر مراجعه کرده اند وجامعه کودکان عادی، کودکان مدارس همان مناطق بود.به این منظور 82 نفر از دانش آموزان بین سنین 8 تا 12 سال که به مراکز مورد نظر مراجعه کرده بودند، به عنوان گروه نمونه کودکان دچار ناتوانی های یادگیری انتخاب شدند.پس از تکمیل پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری بامریند، 1991، خودپنداره کودکان آهلووالیا، 1961 و خشم اسپیلبرگر، 1999، توسط کودکان و مادرانشان، گروه کودکان عادی و مادران، پرسشنامه های مشابه را کامل کردند. داده های بدست آمده از طریق آزمون های آماری تحلیل واریانس چندمتغیری و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند.مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در مولفه های احساس خشم، واکنش خشمناک، برون ریزی خشم، درون ریزی خشم،کنترل برون ریزی خشم و کنترل درون ریزی خشم با مادران کودکان عادی تفاوت معناداری دارند. خشم مادران در رابطه میان ناتوانی یادگیری و شیوه های فرزندپروری نقش تعدیل کننده ندارد.خشم می تواند مولفه های خودپنداره رفتاری، خودپنداره تحصیلی و شادی را توجیه کنند. مولفه های خودپنداره کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و عادی تفاوت معناداری دارند.خانواده به عنوان مهم ترین شکل دهنده پیشینه هر کودک می تواند جزء اساسی ترین موارد پژوهشی باشد و با توجه به مجهولاتی که در زمینه تاثیر شرایط مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری وجود دارد، ضروری به نظر می رسد تا اطلاعاتی در این زمینه جمع آوری شود. در طی درمان برای درمانگران سوالاتی در زمینه مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و چگونگی تاثیر آنها بر روند درمانی فرزندانشان ایجاد می شود که پژوهش حاضر می تواند پاسخ گوی آنها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  197
 • صفحه پایان: 

  215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مادران مبتنی بر نظریه نقش بر عملکرد خانواده های کودکان دیرآموز می باشد. پژوهش حاضر،مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون– پس آزمون و همراه با گروه کنترل و آزمایش می باشد.جامعه آماری پژوهش، شامل همه مادران کودکان دیرآموز در شهرستان همدان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس 30 مادر از مدارس پسرانه و دخترانه به صورت مساوی انتخاب شدند و پس از همتاسازی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه مشاوره گروهی دریافت و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند.ابزار پژوهش، پرسشنامه عملکرد خانواده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر آمار توصیفی، از تحلیل کوواریانس و آزمون t هم بسته استفاده شد. درتحلیل یافته ها مشخص شد که بین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001). آزمون tهم بسته نیز تفاوت معناداری را در اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه نقش بر گروه مادران دارای فرزند دیرآموز پسر و دختر را نشان داد (P>0.01). بنابراین می توان نتیجه گرفت مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه نقش در بهبود عملکرد خانواده های دارای کودک دیرآموز موثر می باشد و اثربخشی این جلسات در خانواده های دارای فرزند دیرآموز پسر و دختر نیز متفاوت است.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  217
 • صفحه پایان: 

  233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

تغییرات تکنولوژیک، فرهنگی و اجتماعی پر شتاب جوامع امروز، می توانند سبب بروز مشکلات فراوان جسمی، روانی، اجتماعی و رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در نوجوانان گردند.هدف از این مطالعه تبیین دیدگاه های دانش آموزان دوره متوسطه شهر سمنان در زمینه رفتارهای پر خطر شایع در این گروه سنی و عوامل خانوادگی موثر بر آن می باشد.تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوایی است. طی نمونه گیری مبتنی بر هدف، 98 دانش آموز پسر و دختر پایه سوم دبیرستان های شهر سمنان انتخاب و در این مطالعه شرکت یافتند. از طریق برگزاری 8 جلسه بحث گروهی متمرکز و طرح تعدادی سوالات باز به عنوان راهنمای بحث، جمع آوری اطلاعات انجام گردید. همزمان با جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل محتوا شروع و بر اساس اهداف مطالعه، کد گذاری داده ها انجام و تم ها استخراج شد.در نهایت 3 تم اصلی و 4 تم فرعی استخراج گردید. تم های اصلی، رایج ترین رفتارهای پر خطر در این گروه سنی، روش فرزند پروری والدین و فضای روانی موجود در خانواده بودند. آموزش های جامع و پیگیر به نوجوانان در رابطه با شایع ترین رفتارهای پر خطر و همچنین به والدین آنان در رابطه با روش های صحیح فرزند پروری و چگونگی کنترل و راهنمایی نوجوانان، می تواند در کاهش این معضل اجتماعی و تعدیل عوامل خانوادگی موثر بر آن مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  235
 • صفحه پایان: 

  253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

خانواده ساده ترین اجتماع انسانی است. بخشی از شکل گیری این نهاد، غیرارادی و بخش دیگر آن کاملا ارادی و بر اساس قصد و اراده است. ازدواج در برخی موارد از قواعد عام حقوقی پیروی نمی کند و همین امر، مطالعه احکام و موضوعات مرتبط با آن را حائز اهمیتی ویژه ساخته است.شناخت جایگاه آزادی قرارداد در اصل برخورداری از حق ازدواج مجدد و یا عدم آن و نیز شخصیت طرف عقد، از همین دست است. قواعد حاکم بر حقوق خانواده، نوعا امری است و در نتیجه، اراده زن و مرد را یارای مخالفت با آن نیست.این مقاله در پی آن است تا به اثر آزادی اراده بر ازدواج مجدد بپردازد؛ مطالعه ای که تاکنون جسته و گریخته انجام شده و کلی گویی ها و بعضا تعصبات غیرحقوقی، اثر همان اندک را نیز زائل نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  255
 • صفحه پایان: 

  267
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1823
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی و تعداد شرکای جنسی در مردان متاهل با و بدون سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا فردی غیر از همسر فعلی بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-مقایسه ای بود. از جامعه آماری مردان متاهل زیر 45 سال، تعداد 144 نفر از مردان متاهل ساکن شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از پرسش نامه نگرش به روابط فرازناشویی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، تی مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته هانشان داد که میزان نگرش به روابط فرازناشویی در مردان متاهل با سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا فردی غیر از همسر آینده تفاوت معناداری داشت. همچنین بین تعداد شرکای جنسی پیش از ازدواج و نگرش به روابط فرازناشویی رابطه معناداری وجود داشت. این تحقیق موید آن است که مردان متاهل دارای سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا غیر همسر و با تعداد شرکای جنسی بیش تر، از نگرش به روابط فرازناشویی سهل گیرانه تری برخوردار بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1823

دانلود 298 استناد 2 مرجع 0