نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

MOHAMMADESMAEIL S. | SAMADI LALEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (14)
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12681
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: For many years, Ontologies have been available in many different forms, for example: classification schema, thesauruses, Authorized vocabularies, Terminologies and dictionaries. Terminology and knowledge resources are essential components of interoperability among disparate systems. So, this paper considered the ontology of UMLS (which was prepared by National Library Medicine of American and it is a part of Unified Medical Language System).In addition to, we evaluate whether names and relationships needed in biomedical informatics are present in the UMLS, and analyzed the compatibility between ontology of the biomedical domain (the UMLS semantic network) and two other Ontologies: the Upper Cyc Ontology (UCO) and WordNet.Methods: In this study which has been done by the documentary and library methods (print & digital existing documentatins) about comparison between the UMLS and the other Ontologies (such as WordNet and Cyc), we try to consider the works 's like Burgun and Bodenereider, who surveyed on this field (and extracted the words which are related to the Biomedical informatics), in order to show the existence of relationships between them, as well as to determine and map them to the concept's of UMLS, and it΄s resources of it.Cyc categories that had no equivalent in the UMLS were integrated in our representation of the UMLS in order to build structure that was consistent with Cyc. They represent: Intermediate nodes, such as Primate (#$ genls Person Primate), (#$genls Primate Mammal) Generic concepts, such as simple repairing which is a super type of medical treatment event. Additional knowledge, such as biological taxon which provides information about biological categories, according to the general taxonomy of living beings.Analyzing in WordNet was held in two categories of Animal and Health disorder. Results: Roughly 50 Cyc categories were used for strictly covering the UMLS Semantic Network field. Approximately half of them were similar in both systems, for example Fish is similar in Cyc and in the UMLS. For the others, there was overlap between the Cyc and semantic network of UMLS. Thus it maps totally neither genetic function nor cell or molecular dysfunction in UMLS. Representation of anatomy differs, since elements of Cyc category Animal Body Region may be unhealthy body regions such as blisters, puncture wounds, which are abnormalities in the UMLS. In Cyc, Animal body part is a subtype of animal body region that includes both organs and body systems.For several UMLS semantic network (e.g. chemicals), there was no equivalent category in the public version of Upper Cyc Ontology. Additional the set of 11,634 UMLS concepts from the ANIMAL class was mapped to WordNet, whose ANIMAL class contains 3,984 synsets. 2,154 concepts (19%) were found in WordNet, 73% of them in the WordNet ANIMAL class. The UMLS Health disorder class contains more than 140000 concepts, which were mapped to WordNet, 2,639 UMLS concepts (2%) were found in WordNet, and among them, 1,257 concepts (48%) belonged to the WordNet health disorder class. Conclusion: There is no standard ULO available yet.within a class, concepts may be categorized differently, even when the categories look similar.

آمار یکساله:  

بازدید 12681

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

مقدمه: تعیین خدمات بسته بیمه درمان پایه، همواره یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه ای بوده است. به عبارت دیگر، این سازمان ها همیشه با این سوال رو به رو بوده اند که با توجه به محدودیت منابع، برای تعیین خدمات این بسته چه معیارهایی را مورد توجه قرار دهند. بدون تعیین معیارهای تاثیرگذار بر تدوین بسته بیمه درمان پایه و در نظر گرفتن نقش واقعی آن ها، بدون شک بسته خدماتی تعریف می شود که از نظر سیاسی غیر قابل قبول است، از جهت مالی امکان پذیر نیست، از منظر فنی ناکاراست و یا مجموعه ای از این مشکلات را دارد.این مطالعه با هدف تعیین معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته بیمه درمان و اهمیت هر کدام از آن ها در تدوین این بسته، انجام شده است.روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی– مقطعی بود که در سال 1387 انجام گرفت. در مرحله اول مطالعه، با 20 نفر از کارشناسان و دستاندرکاران بیمه سلامت کشور، مصاحبه ای صورت گرفت و در ادامه، معیارهای مورد استفاده این مصاحبه ها به همراه معیارهای استخراج شده از مطالعه مفهومی، جمع آوری و طبقه بندی گردید. در مرحله دوم مطالعه، معیارهای جمع آوری شده در قالب یک پرسش نامه، به علت نظرخواهی در اختیار 52 نفر از کارشناسان سازمان های بیمه گر پایه گذاشته شد. با استفاده از روش اعتبار محتوا و همچنین آزمون- بازآزمون (r=0.084)0 اعتبار و روایی پرسش نامه تایید شد. برای تحلیل داده ها در مرحله اول از نرم افزار Atlas-Ti و روش تحلیل محتوا و در مرحله دوم از نرم افزار SPSS و روش آمار توصیفی استفاده گردید.یافته ها: معیارهای استخراج شده از مرحله اول در قالب 32 معیار و 6 گروه طبقه بندی گردید. کارشناسان بیمه ای کشور معتقد بودند که مهم ترین معیارهای تعیین کننده محتوای بسته بیمه درمان پایه در حال حاضر شامل معیارهای «قابلیت اجرایی»، «دیدگاه افراد و گروه های سیاسی»، «هزینه مداخلات» و «تعلق داشتن افراد بیمار به گروه های آسیب پذیر» می باشند. این کارشناسان به «هزینه اثربخشی» خدمات، «اثربخشی خدمات»، «اعتبار مستندات» و «عدالت» به عنوان مهم ترین معیارهایی که از طریق آن ها می توان خدمات بسته را به طور مناسبی تعیین نمود، اشاره کردند.نتیجه گیری: برای تدوین مناسب تر خدمات بسته بیمه درمان پایه، پیشنهاد می گردد که شرایط لازم برای انجام مطالعات هزینه اثربخشی مهیا شود و نتایج این مطالعات، جایگزین معیارهایی نظیر اعمال نفوذ گروه های مختلف در تعیین خدمات بسته بیمه درمان پایه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

مقدمه: بیماری های قلب و عروق یکی از دلایل مهم مرگ و میر انسان ها و از عوامل مهم غیرفعال کردن منابع انسانی است. در طراحی سامانه طبقه بندی اقدامات بیماری های قلب و عروق، توجه به اهداف، قوانین ملی، نیازها و استانداردهای بهداشتی ضروری است. این پژوهش با هدف مقایسه سامانه طبقه بندی اقدامات سلامت قلب و عروق در کشورهای منتخب، به سیاست گذاران بهداشتی در جهت مبارزه با بیماری های قلب و عروق و ارتقای نظام سلامت کمک می کند.روش بررسی: این نوع پژوهش توصیفی- تطبیقی بود و در سال 1386 انجام شد. سامانه های طبقه بندی بیماری های قلب و عروق کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلیس و کانادا بررسی گردید و از طریق اطلاعات موجود در کتب، نشریات، اینترنت و همچنین مکاتبه با کشورهای منتخب، ساختار سامانه طبقه بندی آن ها استخراج شد. سامانه طبقه بندی بیماری های قلب و عروق در کشور ایران نیز بررسی شد، تحلیل این سامانه ها با استفاده از اطلاعات موجود در جداول مقایسه ای انجام گردید.یافته ها: یافته ها نشان دهنده آن است که تمامی کشورهای منتخب دارای سامانه طبقه بندی اقدامات قلب و عروق خاص کشور خود هستند. کشورهای منتخب به استثنای انگلیس از یک سامانه طبقه بندی اقدامات چند محوری استفاده می کنند. در تمامی سامانه های اقدامات کشورهای منتخب، خصوصیاتی مانند استفاده از قوانین و استانداردهای مراقبت، استفاده از آموزش از راه دور، برنامه آموزش سالیانه و مشاوره با متخصصین قلب و عروق دیده می شود. ایران فاقد سامانه ملی اقدامات سلامت قلب و عروق است.نتیجه گیری: ملی کردن سامانه طبقه بندی اقدامات سلامت بیماری های قلب و عروق در ایران، با توجه به اهداف، نیازهای جامعه و توسعه فن آوری های جدید در جهت پیشگیری از بیماری های قلب و عروق و ارتقای مدیریت اطلاعات سلامت ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  128
 • صفحه پایان: 

  135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

مقدمه: از داده های گواهی فوت به عنوان اساسی برای انجام مطالعات اپیدمیولوژی و برنامه های بهداشتی استفاده می شود که متاسفانه در کشور ما منطبق بر استانداردهای بین المللی تکمیل نمی گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با هدف تعیین میزان دقت و صحت داده های گواهی های فوت بیماران متوفی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1385 صورت پذیرفت.روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی– مقطعی بوده است که بر روی کلیه گواهی های فوت صادر شده در سال 1385 (689 بیمار متوفی) بیمارستان شهید بهشتی کاشان با استفاده از 4 نوع چک لیست با روایی صوری و محتوی شامل، چک لیست دقت مشخصات عمومی، چک لیست صحت مشخصات عمومی، چک لیست دقت علت فوت، چک لیست صحت علت فوت انجام شده است. پس از تکمیل چک لیست ها، داده ها در جداول دسته بندی شد و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با توجه به مشخصات عمومی، 301 گواهی (60 درصد) دقت و 389 گواهی (77.5 درصد) صحت داشت. از داده های علت فوت، 291 (62.3 درصد) گواهی بزرگ سالان و 18 (51.4 درصد) گواهی نوزادان دارای دقت بود و 328 (70.3 درصد) گواهی بزرگ سالان و 19 (54.3 درصد) گواهی نوزادان دارای صحت بود. مشخصات عمومی 88 (17.5 درصد) گواهی بزرگ سالان و 15 (42.9 درصد) گواهی نوزادان و علت فوت 83 (17.8 درصد) گواهی بزرگ سالان و 15 (42.9 درصد) گواهی نوزادان تکمیل نشده بود. 309 گواهی (66.2 درصد) بزرگ سالان و 21 گواهی (60 درصد) نوزادان توالی صحیح داشت.نتیجه گیری: آموزش بیشتر پزشکان جهت تولید داده های با کیفیت، تاکید بر شناخت کافی از بیماری متوفی با مطالعه دقیق پرونده پزشکی، انجام اتوپسی در موارد مورد نیاز، راه اندازی واحد پزشکی قانونی در بیمارستان پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  136
 • صفحه پایان: 

  146
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

مقدمه: آگاهی ارایه دهندگان مراقبت از قوانین حاکم بر پرونده های پزشکی و اطلاعات بهداشتی بیماران، شرایط تامین حقوق بیمار را فراهم می کند. این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش مدارک پزشکی از جنبه های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان در سال 1386 صورت پذیرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که روی 325 نفر از کارکنان (پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش مدارک پزشکی) که به طور تصادفی انتخاب شده بودند در سال 1386 انجام گرفت. داده ها با پرسش نامه ای که بر اساس موارد قانونی، مرتبط با اطلاعات بهداشتی و مطابق با کتب مرجع و نظر کارشناسان مربوطه بود تهیه، تایید و پایایی آن با آزمون مجدد تایید شد. با استفاده از نرم افزارSPSS  و با شاخص های درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار امتیازات تحلیل گردید.یافته ها: آگاهی کارکنان از موارد قانونی اخذ رضایت نامه با امتیاز 1.36 ± 3.78 از 8، موارد قانونی مربوط به محرمانگی با امتیاز 97.0 ± 45.1 از 4 و موارد قانونی مربوط به صدور گواهی با امتیاز 1.79 ± 3.27 از 9 در حد متوسط بود. در مجموع، آگاهی شرکت کنندگان در این پژوهش با امتیاز 2.83 ± 8.51 از 21 متوسط بود. بیشترین آگاهی را پزشکان و کمترین آگاهی را پرستاران دارا بودند.نتیجه گیری: میزان آگاهی از جنبه های قانونی مرتبط با اطلاعات بهداشتی در حد متوسط است که این امر لزوم آموزش جنبه های قانونی مدارک پزشکی به خصوص محرمانگی اطلاعات بیماران و صدور گواهی پزشکی را در رده های شغلی مختلف به خصوص پرستاری می رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 142 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

مقدمه: سالیان متمادی است که هستی شناسی به اشکال گوناگونی مانند طرح های رده بندی، تزاروس ها، واژگان کنترل شده، اصطلاح شناسی ها و واژه نامه ها معنی شده است. ازآن جا که اصطلاح ها و منابع دانش، اجزای مهمی از تعامل میان نظام های نامتجانس است، هدف این مقاله، بررسی هستی شناختی فرا اصطلاح نامه نظام زبان پزشکی واحد (که در یک سیستم منفرد اصطلاحات از علوم زیست شناسی ادغام شده است و توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا تهیه گردید که بخشی از زبان واحد پزشکی است) بوده است.روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه سندی و کتابخانه ای، به مطالعه متون و منابع موجود در زمینه مقایسه فرا اصطلاح نامه  Unified Medical Language Systemیا UMLS و هستی شناسی های دیگر (مانند  WordNetو UCO و کارهایی که در این خصوص توسط افرادی چون  Burgunو همکار، در نتیجه بررسی و مرور منابع معتبر این حوزه و تهیه فهرستی از لغات مرتبط با علم زیست شناسی، دال بر وجود اسامی، روابط مورد نیاز در علم اطلاع رسانی زیست شناسی، اقدام به مطابقت آن ها بر اساس مفاهیم فرااصطلاح نامه UMLS و در نهایت تعیین وجود روابط در منابع اصلی این فرا اصطلاح نامه صورت گرفت) پرداخته شده است. علاوه بر این، به منظور بررسی وجود سازگاری میان نقشه   معنایی UMLS و دو هستی شناسی دیگر، مطابقت دادن در انواع معنایی UMLS و هستی شناسی سلسله مراتبی Cyc و WordNet انجام گرفت و برای ایجاد ساختاری یک پارچه در UMLS و سازگاری آن با Cyc، مفاهیم در Cyc به سه گروه تقسیم بندی گردید.یافته ها: قریب به50 مقوله از Cyc به طور دقیق برای پوشش دادن شبکه معنایی UMLS استفاده شده است. نتایج نشان داد که نزدیک به نیمی از آن ها در هر دو سیستم شبیه به هم هستند و میان انواع Cyc و شبکه معنایی UMLS هم پوشانی وجود دارد. همچنین مشخص شده است که برای بعضی از گونه های معنایی UMLS مقوله های همسان و مشابهی در نسخه عمومی هستی شناسی سلسله مراتبی Cyc وجود ندارد. بنابراین، مقوله هایی در Cyc وجود دارد که دارای هیچ گونه معادلی در UMLS نمی باشد. در زمینه مقایسه رده های معنایی UMLS و WordNet نتایج نشان داد که 2 درصد از مفاهیم رده اختلال سلامتی UMLS در WordNet وجود دارد که مطابقت و سازگاری میان رده ها 48 درصد بوده است.نتیجه گیری: هم اکنون هیچ استاندارد Upper-Level-Ontoligies در دسترس نیست. ممکن است در یک رده، مفاهیم به طور متفاوتی دسته بندی شوند، حتی زمانی که دسته بندی ها شبیه به هم به نظر برسند.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  171
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مقدمه: کتابخانه ها و مراکز اطلاع ر سانی پزشکی در حکم سازمان های خدماتی، به جهت ارتقای بیشتر کیفیت خدمات خود، پاسخگویی هر چه بیشتر به مراجعان و به منظور بهبود عملکرد سازمان مادر، نیازمند روش های استانداردی برای سنجش و ارزیابی خدماتشان می باشند تا بر مبنای آن بتوانند نیازهای کاربران خود را که منتهی به عملکرد بهتر خدمات سازمان می شود، به طور مطلوب برآورده سازند. هدف از این تحقیق، سنجش سطح کیفیت مدیریت فن آوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور به عنوان موردی از کتابخانه های علوم پزشکی در کشورمان بود.روش بررسی: مدل تعالی سازمانی EFQM (European Foundation for Quality Management) یکی از ابزارهای استاندارد ارزیابی کیفیت عملکرد است. در این پژوهش پیمایشی، جامعه پژوهشی آن را کلیه مدیران و دست اندرکاران فن آوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که 30 نفر بودند، تشکیل دادند. پیش از اجرای پرسش نامه، یک کارگاه نیز به منظور آموزش نحوه پاسخ دهی به پرسش نامه برای هر یک از این گروه ها برگزار شد. به منظور سنجش پایایی پرسش نامه پژوهش از ضریب Cronbach’s alpha استفاده شد. مقدار آلفا عدد 0.9797 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بسیار قوی است. از آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد و میانگین، برای توصیف و به تصویر کشیدن وضعیت موجود استفاده شد، از آزمون t مستقل برای بررسی (معنی دار بودن) اختلاف بین معیارهای الگوی تعالی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه مورد بررسی استفاده گردید.یافته ها: بررسی به عمل آمده روشن ساخت که از مدل EFQM می توان برای بررسی کیفیت عملکرد درکتابخانه های علوم پزشکی استفاده کرد، ضمن این که کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با کسب 441.4208 امتیاز از 1000 امتیاز، که 203.0304 امتیاز آن از 500 نمره شاخص های توانمند سازها و 238.3904 امتیاز آن از 500 نمره شاخص های نتایج می باشد، از سطحی متوسط برخوردار هستند.نتیجه گیری: مدیریت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مسوولان رده بالای تصمیم گیرنده در این دانشگاه بایستی به موارد مدیریت کیفیت فن آوری اطلاعات، وضعیت کارکنان و رضایت مشتریان توجه بیشتری کنند و در تقویت آن ها بکوشند.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 110 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  172
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

مقدمه: روان شناسی ازدواج ریشه در مطالعات اجتماعی دارد. این موضوع در ادبیات زیست پزشکی نیز مورد توجه است. در این پژوهش سعی بر آن بود تا هم جواری و رابطه بین موضوعات روان شناسی ازدواج در ادبیات زیست پزشکی را بر اساس روش خوشه بندی مبتنی بر مدرک- اصطلاح تحلیل کند.روش بررسی: سنجش هم جواری بین موضوعات حوزه روان شناسی ازدواج، بر اساس دو ماتریس هم جواری (Proximity matrix) صورت گرفته است. این ماتریس‎ها بر گرفته از محاسبه بسامد هم رخدادی (Co-occurrence) اصطلاحات موضوعی (Terms) و توصیفگرها (Descriptors) است که جزیی از دو مجموعه مدارک می باشد. این مجموعه ها به دوره های زمانی (99-1990) و(2008-2000)  تعلق داشت. مدارک موجود، حاصل نتایج دو جستجوی جداگانه در Medline بود. پس از تشکیل دو ماتریس ذکر شده، هم جواری موضوعات هر یک از دو مجموعه بر اساس روش کسینوسی سنجیده شد. خوشه بندی سلسله مراتبی (Hierarchical clustering) موضوعات هم جوار نیز با روش Ward صورت گرفت.یافته ها: دو نمودارخوشه ای ماحصل سنجش هم جواری بین توصیفگرها بود. مقایسه این دو نمودار نشان داد که بیست توصیفگر از سی و هشت توصیفگر مورد مطالعه، پیوسته در هر دو دوره زمانی هم جواری خود را با یک یا چند توصیفگر دیگر حفظ کرده است.نتیجه گیری: می توان موضوعات روان شناسی ازدواج در زیست پزشکی را به پنج حوزه تقسیم کرد و با مقایسه دو نمودار خوشه ای حاصل شده، تغییر رابطه بین موضوعات هر حوزه با خودش و دیگر حوزه ها را بررسی کرد. نتایج این بررسی نشان داد که از روش خوشه بندی مدرک- اصطلاح می توان به برخی از سوالات مرجع پاسخ گفت.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

مقدمه: کتابخانه دانشگاهی قلب دانشگاه محسوب می شود. سیر تحول فن آوری اطلاعات اهمیت آن ها را بیشتر از گذشته کرده است. کتابخانه ها برای سازگار شدن با تحولات جدید ملزم به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود هستند. این تحقیق به ارزیابی وضعیت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخته است و هدف آن شناسایی نقاط قوت و ضعف زیر ساخت اطلاع رسانی کتابخانه ها، آگاهی مسوولان و کمک به برنامه ریزان بخش آموزشی و پژوهشی است.روش بررسی: در این تحقیق به مطالعه توصیفی 8 کتابخانه دانشکده ای و یک کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخته شد. داده های این تحقیق با استفاده از چک لیست استخراج شده از معیارهای موجود در استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران از کتابخانه های دانشگاه، آموزش کل، امور مالی و حسابداری دانشگاه و دانشکده ها جمع آوری شد و در نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل با توجه به معیارهای استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. برای روایی و پایایی چک لیست از معیارهای مطرح در استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران، چک لیست های قبلی و نظر متخصصان استفاده شد.یافته ها: کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نظر نیروی انسانی 89 درصد، از نظر مجموعه 9 درصد، از نظر فضای کتابخانه ها 69 درصد و از نظر بودجه، 81 درصد استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران را رعایت کرده اند.نتیجه گیری: وضعیت کتابخانه های دانشگاهی علوم پزشکی تبریز در مقایسه با استانداردها از نظر منابع در سطح پایین و از جهت نیروی انسانی، فضا و بودجه در وضعیت خوبی قرار دارد. برای بهره وری مناسب، لزوم ایجاد خط و مشی مدون و مصوب مجموعه گستر، تشکیل کمیته کتابخانه ها، متمرکز کردن فعالیت های کتابخانه ها، تشکیل فهرستگان کتابخانه های دانشگاه و درخواست بودجه مستقل و کافی برای برنامه ریزی های مدون کتابخانه ها در جهت رفع مشکلات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز بسیار ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  205
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

مقدمه: توسعه فن آوری اطلاعات و مدیریت آن با تجهیزات نوین در سازمان ها همراه بوده است، به نحوی که راه کارهای چندی را جهت ارتقای رضایت اعضای سازمان در بر خواهد داشت. ضرورت این موضوع، موجب توسعه زیر ساخت ها و برنامه ریزی های جدیدی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور شده است و مطالعات جدیدی را می طلبد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چارچوب فعالیت های مزبور به بررسی چگونگی صفحات وب کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور و موجودیت پیوند های فراسازمانی آن ها پرداخت.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی، که در آن مجموع صفحات وب دانشگاه های علوم پزشکی کشور که 40 وبگاه بود، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی موجودیت صفحات وب، نوع نرم افزار کتابخانه ای، ویژگی صفحات راهنما و تجزیه و تحلیل موضوعی پیوندهای فراسازمانی با استفاده از چک لیست محقق ساخته، مورد سنجش واقع شد و در نهایت، داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان از توجه دانشگاه ها و کتابخانه های علوم پزشکی به بهره جویی از صفحات وب در سیستم وب جهانی داشت، ولی نیاز به استفاده از همگونی و وحدت رویه در این یافته ها مشاهده می شد. در مجموع 25 دانشگاه معادل 62.5 درصد دارای وبگاه کتابخانه بودند و در این میان نرم افزار افق دارای بیشترین استفاده (16 وبگاه کتابخانه) و نرم افزارهای سیمرغ و پیام دارای کمترین استفاده (هر کدام یک وبگاه کتابخانه) بودند.نتیجه گیری: صفحات وب در کشورهای جهان سوم حاکی از استفاده مدیران میانی از تجربیات جهانی موجود قلمداد می شود، ضمن آن که توجه به این گونه از خدمات الکترونیکی به مرور افزایش یافته، زمینه های استاندارد شدن این صفحات امری واقعی در آینده قلمداد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 75 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  206
 • صفحه پایان: 

  215
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  394
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

مقدمه: از آن جایی که داشتن خلاقیت، نیات کارآفرینی و همچنین موفقیت در کارراهه و احساس رضایت از کار راهه در محیط های کاری در پیشبرد اهداف سازمان بسیار اهمیت دارد و از سویی متغیرهای تفاوت های فردی زیادی با آنان مرتبط می باشند، بنابراین هدف در این پژوهش، تعیین نقش شخصیت پویا بر نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه ذهنی و عینی در کارکنان حوزه ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی بود. نمونه این پژوهش را 280 نفر از کارکنان حوزه ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تابستان 1387 تشکیل دادند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارت از مقیاس شخصیت پویا(PPS) ، مقیاس نیات کارآفرینی Crant وShapero، مقیاس خشنودی کارراهه، فرم بررسی شخصیت Jackson (PRF) برای سنجش انگیزش پیشرفت، مقیاس میل پیشرفت در کارراهه بود. پایایی تمامی ابزارها، بالای 0.7 گزارش شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 13 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در مرحله اول، مجذور ضریب همبستگی 26 درصد است یعنی 26 درصد واریانس بین متغیرهای شاهد و نیات کارآفرینی مشترک است و در مرحله دوم، وقتی شخصیت پویا به معادله اضافه می گردد، این میزان به 0.34 افزایش می یابد یعنی واریانس افزوده انحصاری بین شخصیت پویا و نیات کارآفرینی 0.08 می باشد. همچنین واریانس افزوده انحصاری بین شخصیت پویا و موفقیت کارراهه ذهنی 0.03 می باشد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق همسو با سایر تحقیقات نشان داد که شخصیت پویا رابطه مهم و بسیار زیادی با متغیرهای فردی و محیطی متعدد دارد. از این جهت، شناسایی این افراد می تواند تاثیر بسزایی در عملکرد و پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 394

دانلود 116 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  216
 • صفحه پایان: 

  224
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

مقدمه: بین رهبری و دانش افراد باید ارتباط پویایی وجود داشته باشد. این ارتباط از راه تشویق، برانگیختن استنباط ها و نگرش های افراد برای کسب دانش صورت می گیرد. هدف این مقاله، تعیین رابطه بین مدیریت دانش با سبک های رهبری مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود که جامعه آماری آن را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 87-1386 تشکیل می دادند. به منظور نمونه گیری، پس از برآورد آماری و مشخص شدن حجم نمونه، تعداد 170 نفر از اعضای هیأت علمی با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از دو پرسش نامه مدیریت دانش و سبک های رهبری چندگانه استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسش نامه مدیریت دانش و سبک های رهبری از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید و از نظر انطباق سوال های پرسش نامه، موضوع و اهداف پژوهش مورد تایید متخصصان قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسش نامه مدیریت دانش و رهبری چندگانه از فرمول  Cronbach’s alfa استفاده شد که مقدار آن ها به ترتیب a=0.92 و  a=0.82برآورد شد. تحلیل داده ها توسط آمار توصیفی و استنباطی با آزمون های آماری مناسب انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین مولفه های مدیریت دانش با سبک رهبری تحولی، رابطه معنی دار وجود دارد، ولی بین مدیریت دانش با رهبری تبادلی و رهبری عدم مداخله گر، رابطه معنی دار وجود ندارد.نتیجه گیری: برخورداری مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی اصفهان از سبک رهبری تحولی، ارتباط و مشارکت بیشتر را بین اعضا و تبادل دانش را در بین بخش های مختلف سازمان میسر نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 160 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  225
 • صفحه پایان: 

  234
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

مقدمه: امروزه روش های قدیمی ادارات و سازمان ها پاسخگوی تغییرات سریع محیط اطراف نیست. این تغییر باعث شده است که شکل های جدیدی از سازمان همانند سازمان های یادگیرنده به وجود آید. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است.روش بررسی: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی (رابطه ای) بوده است. جامعه مورد پژوهش از کلیه مدیران بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان (210 نفر) انتخاب شده است. نمونه گیری به روش سرشماری صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی بوده است که اعتبار و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار 13SPSS استفاده شده است.یافته ها: میانگین نمره سازمان یادگیرنده 59.5 (±18.5 انحراف معیار) و میانگین نمره تعهد سازمانی در بین مدیران  60.8(±10.8 انحراف معیار) بوده است. به طور کلی بین میزان کاربست سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی مدیران (تعهد عاطفی، تعهد عقلایی، تعهد هنجاری) با کمک آزمون آماری Pearson رابطه معنی داری وجود دارد.نتیجه گیری: در محیط متحول امروزی که شاهد تغییرات بسیار سریع در حوزه های مختلف علم، فناوری، همچنین پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی هستیم تنها سازمان هایی می توانند بقا یابند و رشد کنند که قادر به سازگاری فعال (تعادل پویا) با محیط پیرامون باشند که این هدف تنها در سازمان های یادگیرنده محقق می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 100 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  235
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3351
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مقدمه: تکنیک های مدیریت مالی، هزینه یابی و تحلیل هزینه به تنظیم اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه تر در عملیات و سرمایه گذاری زیربنایی کمک می کند. با توجه به نقش حساس بیمارستان ها در ارایه خدمات سلامت، این مقاله در پی آن بود تا با توجه به شدیدتر شدن وضع رقابت و بالا رفتن استانداردهای جهانی، تصویری روشن از میانگین قیمت تمام شده خدمات درمانی ارایه شده در مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان ارایه نماید.روش بررسی: این پژوهش توصیفی به صورت گذشته نگر انجام گرفت. موضوع مورد مطالعه، خدمات ارایه شده در واحدهای تصویرنگاری، درمانگاه ها، آزمایشگاه، واحد توان بخشی و واحدهای پاراکلینیک مرکز آموزشی، درمانی الزهرای (س) اصفهان در 6 ماهه اول سال 1385 بود، کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و سایر اجزای درآمد این واحدها، از طریق مشاهده فرایندهای واقعی ایجاد هزینه و نحوه مستند سازی اطلاعات از دفاتر مالی با استفاده از فرم های جمع آوری اطلاعات گردآوری گردید. داده ها با استفاده از تکنیک حسابداری صنعتی از تسهیم کل هزینه ها بر خدمات ارایه شده محاسبه و در نهایت با استفاده از نرم افزار کاربردی EXCEL تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین قیمت تمام شده در درمانگاه های مرکز معادل 142000 ریال، در واحد آزمایشگاه معادل 7000 ریال، در واحد رادیولوژی معادل 46000 ریال، در واحد سونوگرافی معادل 28000 ریال، در واحد سی تی اسکن معادل 105000 ریال، در واحد MRI معادل 245000 ریال، در واحد نوار مغز معادل 90000 ریال، در واحد نوار قلب معادل 25000ریال و در واحد توان بخشی معادل 58000 ریال بود. میانگین اختلاف از میانگین قیمت تمام شده و تعرفه در درمانگاه های مرکز معادل 82000 ریال، در واحد آزمایشگاه معادل 300 ریال، در واحد رادیولوژی معادل 10000 ریال، در واحد سونوگرافی معادل 67000 ریال، در واحد سی تی اسکن معادل 87000 ریال، در واحد MRI معادل 229000 ریال، در واحد نوار مغز معادل 120000 ریال، در واحد نوار قلب معادل 1000 ریال و در واحد توان بخشی معادل 37000 ریال محاسبه شد.نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش، به جز در برخی از واحدهای پاراکلینیک و واحدهای مرکز، اختلاف فاحشی بین میانگین قیمت تمام شده خدمات درمانی و تعرفه آن خدمات وجود داشت که منجر به زیان دهی بخش های مورد مطالعه در دوره مذکور گردیده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 3351

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0