نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  1-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1426
 • دانلود: 

  585
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نقش عوامل مربوط به ادراک از ساختار کلاس درس در انگیزش چیرگی (تبحر) دانش آموزان راهنمایی با روش همبستگی انجام گرفت. آزمودنی های پژوهش، شامل 300 دانش آموز (150 دانش آموز پسر و 150 دانش آموز دختر) بودند که به وسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از نواحی آموزش و پرورش تبریز انتخاب شدند. از پرسشنامه های ساختار اهداف کلاس درس بلک بورن و پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد، وزیو، رومانو، کوئینارد، بوردلیو و فیلبو برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش های آماری تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر به کار رفت. نتایج پژوهش نشان داد که تکالیف جالب و برانگیزاننده کلاس درس مهم ترین پیش بینی کننده انگیزش چیرگی (تبحر) دانش آموزان است. این متغیر 12% درصد از واریانس انگیزش هدف چیرگی (تبحر) را تبیین می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1426

دانلود 585 استناد 1 مرجع 4
نویسندگان: 

بشارت محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  27-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3938
 • دانلود: 

  4249
چکیده: 

در این پژوهش رابطه ابعاد کمال گرایی و خشم مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نوع رابطه کمال گرایی خودمحور، کمال گرایی دیگرمحور و کمال گرایی جامعه محور با ابعاد خشم شامل خشم صفت، خشم حالت، خشم درونی، خشم بیرونی، مهار خشم درونی و مهار خشم بیرونی در یک نمونه دانشجویی بود. دویست و چهل و دو دانشجوی دانشگاه تهران (142 دختر و 100 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از دانشجویان خواسته شد مقیاس کمال گرایی چندبعدی تهران (TMPS) و مقیاس خشم چندبعدی تهران (TMAS) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی خودمحور و جامعه محور با شاخص های خشم همبستگی مثبت و با شاخص های مهار خشم همبستگی منفی وجود دارد، در حالی که بین کمال گرایی دیگرمحور با شاخص های خشم و مهار خشم همبستگی معنادار وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 3938

دانلود 4249 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

بیرامی منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  47-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  969
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی است. در این پژوهش که از نوع علی - مقایسه ای است، دو گروه از دانشجویان (دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه = 76 نفر و دانشجویان عادی = 76 نفر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی، در صفات شخصیتی و راهبردهای مقابله ای تفاوت معنی دار وجود دارد، و نمرات دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی، در نوروتیسیزم (P<0.000) و راهبرد مقابله ای هیجان مدار (P<0.01) به طور معنی داری بالاتر از دانشجویان عادی، و در توافق پذیری (P<0.000)، باوجدان بودن (P<0.000)، و راهبرد مقابله ای مساله مدار (P<0.02)، پایین تر از دانشجویان عادی بود. یافته های پژوهش، شواهد تجربی برای این فرض که صفات شخصیتی، و راهبردهای مقابله ای می توانند بر رفتارهای مجرمانه در دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه موثر باشند، فراهم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 969

دانلود 328 استناد 2 مرجع 1
نویسندگان: 

زارع حسین | قنبریها ناهید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  812
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر گذشت زمان و اطلاعات حاشیه ای و محوری بر حافظه فلاش بالب انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 545 نفر از افراد در سطح شهر تهران انتخاب شدند سپس با استفاده از پرسشنامه ارزیابی حافظه فلاش بالب (FBQ) عملکرد آزمودنی ها در این حافظه مورد بررسی قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون t و خی دو بررسی شد. نتایج نشان دادند بین اطلاعات حاشیه ای و محوری در تشکیل حافظه فلاش بالب تفاوت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که گذشت زمان تاثیری بر حافظه فلاش بالب نداشته است. می توان نتیجه گرفت که اطلاعات محوری بهتر از اطلاعات حاشیه ای یادآوری گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 812

دانلود 263 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  79-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1021
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط آمادگی برای یادگیری خود-رهبر و نگرش تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز بود. جامعه آماری این تحقیق تمام دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز بوده که 346 دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس آمادگی برای یادگیری خود-رهبر (SDLR)، پرسشنامه نگرش تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI) و میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد: بین مولفه های آمادگی برای یادگیری خود-رهبر، نگرش تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. آزمون t مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در نمره کلی یادگیری خود-رهبر و نگرش تفکر انتقادی تفاوت معنی دار وجود ندارد، همچنین تحلیل واریانس چندگانه (MANOVA) عدم تفاوت های جنسیتی را در مولفه های یادگیری خود- رهبر نشان داد. تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص کرد که خودپنداره و نگرش تفکر انتقادی به طور مثبت عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1021

دانلود 320 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  101-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1099
 • دانلود: 

  466
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های شخصیتی و روانی و میزان شیوع اختلالات روانی در تبدل خواهان جنسی متقاضی تغییر جنسیت است. بدین منظور تعداد 25 تبدل خواه جنسی (14 متقاضی مذکر به مونث و 11 متقاضی مونث به مذکر) مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی کشور در تهران و 25 نفر از افراد عادی مذکر و مونث به روش داوطلبانه و غیرتصادفی، ولی همتاسازی شده از نظر سن، جنس، وضعیت تاهل، و میزان تحصیلات مورد آزمون قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا فرم   (MMPI-2) 2استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد.نتایج پژوهش نشان داد که 1) میانگین نمرات گروه تبدل خواهان جنسی به طور معنادار بالاتر از گروه افراد عادی است. 2) میانگین نمرات گروه مردان تبدل خواه جنسی بالاتر از میانگین نمرات گروه مردان عادی است. 3) میانگین گروه زنان تبدل خواه جنسی بیشتر از گروه زنان عادی بوده است. 4) میانگین گروه مردان تبدل خواه جنسی بیشتر از گروه زنان تبدل خواه بوده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که عوارض و اختلات موجود در افراد تبدل خواه جنسی، به عنوان یک گروه خاص که با مشکلات خانوادگی، اجتماعی، استرس ها و فشارهای روانی ناشی از اختلال معتنابه روبه رو هستند، قابل توجیه و تفسیر دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 1099

دانلود 466 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  123-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2366
 • دانلود: 

  787
چکیده: 

پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است که به بررسی رابطه بین توانایی دست یابی به موارد شرح حال اختصاصی از حافظه و نشانه های  PTSDمی پردازد. مطالعه اول شامل یک گروه از مبتلایان به PTSD ناشی از جنگ، به عنوان گروه آزمایشی و دو گروه کنترل (Non-PTSD و سالم) بوده و مطالعه دوم، بر روی بیماران سرطانی مبتلا به PTSD و گروه کنترل سالم انجام شده است. گروه ها در متغیرهای سن و هوش همتا شدند. آزمودنی ها به دنبال تکمیل مقیاس تجدیدنظر شده تاثیر رویداد (IES-R)، سیاهه افسردگی بک (BDI)، سیاهه اضطراب بک (BAI)، و مقیاس هوش تجدیدنظر شده وکسلر بزرگسالان (WAIS-R)، به تکمیل آزمون حافظه شرح حال (AMT) و مصاحبه حافظه شرح حال (AMI) پرداختند. نتایج مطالعه اول نشان داد که در گروه های دارای سابقه تروما کاهش اختصاصی بودن خاطرات در AMT و AMI با استرس پس از سانحه وسیع تر همراه می باشد و در بین این گروه ها نیز، افرادی که دارای نشانه شناسی شدیدتری بودند، نواقص حافظه وسیع تری نشان دادند. یافته های مطالعه دوم حاکی از آن بود که بیماران سرطانی مبتلا به PTSD، در مقایسه با گروه کنترل، قادر به بازیابی جزئیات رویدادی و معنایی کمتری در مورد گذشته شخصی خود می باشند. آنهایی که نشانه شناسی شدیدتری داشتند، خاطرات اختصاصی کمتری را از حافظه بازیابی نمودند. داده های هر دو مطالعه بر اساس فرضیه دستیابی توافقی به مواد شرح حال اختصاصی در افراد مبتلا که منعکس کننده یک فرآیند تنظیم اثر می باشد، بحث شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2366

دانلود 787 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  151-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1197
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین دلبستگی به پدر، مادر و همسالان و جدایی روان شناختی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تبریز با روش پیماشی انجام گرفت. برای این منظور 220 دانشجوی کارشناسی ترم اول با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های دلبستگی والدین و همسالان (آرمسدن و گرین برگ، 1987) و پرسشنامه جدایی روان شناختی (هافمن، 1984) را تکمیل کردند. برای ارزیابی روابط بین مقیاس های فرعی دلبستگی والدین و همسالان (مولفه اعتماد، ارتباط و بیگانگی) و خرده مقیاس های جدایی روان شناختی (استقلال نگرشی، هیجانی، تعارضی وکنشی) از تحلیل همبستگی کانونیک بهره گرفته شد. نتایج تحلیل نشان داد که بعد استقلال هیجانی از مادر و استقلال تعارضی از پدر در بین دانشجویان دختر و پسر به طور معنادار متفاوت است. هم چنین بین ارتباط مثبت پدر و جدایی روان شناختی دانشجویان دختر و پسر رابطه مثبتی وجود دارد، اما ارتباط منفی مادر و همسالان با فقدان استقلال تعارضی والدین و استقلال نگرشی مادر در بین دانشجویان پسر همراه بود. نتایج دیگر حاکی از آن است که در بین دانشجویان دختر، بین اعتماد و بی توجهی همسالان، ارتباط مثبت با پدر و اعتماد بالای او از یک طرف و فقدان استقلال تعارضی و کنشی مادر و استقلال نگرشی پدر از سوی دیگر رابطه معناداری مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1197

دانلود 403 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  185-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1167
 • دانلود: 

  509
چکیده: 

محققین بر این باورند که آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر مدیریت استرس تاثیر مثبت دارد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر مدیریت استرس و علایم حیاتی در بیماران قلبی تحت عمل جراحی است. برای این منظور 40 بیمار قلبی انتخاب وسپس به 2 گروه 20 نفری تقسیم شدند. گروه ها از نظر ویژگی های دموگرافیک با همدیگر گشتند. سپس گروه آزمایش مداخله آموزشی را برای 8 جلسه دریافت کردند. نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر نشان می دهد که کاربری آموزش ایمن سازی در برابر استرس قادر است مدیریت استرس و علایم حیاتی (فشارخون پایین) بیماران مبتلا به انسداد عروق کرونر قلبی منتظر عمل جراحی و جراحی شده را بهبود بخشد. این یافته ها، تلویحاتی برای انجام مداخلات روانشناختی در موقعیت های جراحی داشته و سودمندی این نوع مداخلات را در توانمندسازی افراد تحت عمل جراحی نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1167

دانلود 509 استناد 0 مرجع 1