مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله علمی پزشکی جندی شاپور | سال:1379 | دوره:- | شماره:مسلسل 28

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  28
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8241
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Human hands act in two axis, where the point of crossing is in the central rotation in the head of capitate bone. The carpal index of human hand have a valuable rule in orthopedics and physical1hreapy. In this study we want to investigate the relationship between sex and age with these indexes of carpal kinematic of normal individual in Ahwaz city. By using X-ray radiography at AP. position in the department of radiology of Ahwaz University of Medical Sciences, 230 right and left wrist samples randomly selected. 46.5% males and 53.5% were females with aged between 20-59 years old. In each sample carpal ulnar distance (L3), length of the third metacarpal (L1) and carpal height (L2) were measured. The ratios of L2/ L1 and L3/ L1 were 0.54±0.04 and 0.31±0.04 respectively. There was no relation between age, sex, right and left hand and the data were almost standard. Carpal kinematic hand index is essential for studying the wrist disorder and these indexes would change in pathological cases, regional ligaments shock and dislocation of wrist bones and kienbock"s desease. In doubtful cases of acute dislocation of wrist bone like I unate dislocation or trans-scaphoperilunate dislocation and in pathological cases like kienbock"s diseases, these data can be used as a guide. One of the two wrist hand arthritis method could done by compelete removal of proximal row of wrist according to the personal occupation and hand needs activity.

آمار یکساله:  

بازدید 8241

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

امانی رضا | افضلی ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 28
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد مادران شیرده شاغل در ادارات و سازمان های مختلف نسبت به شیردهی و نحوه تغذیه تکمیلی در شیرخواران بوده است. جمعا 213 نمونه در کلیه مراکز مورد بررسی (ادارات، سازمان ها، مهدکودک ها، دانشگاه، آزمایشگاه ها و نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز) گردآوری و متغیرهای تحت بررسی (شامل سن فعلی و سن ازدواج، سطح سواد و شغل، اطلاعاتی از میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران و اطرافیان آنها نسبت به شیرمادر و تغذیه تکمیلی و نوع آن) توسط پرسشنامه و به کمک دانشجویان تعلیم یافته تکمیل گردید. نتایج حاکی از آن هستند که در 86.3% از مادران زمان شروع تغذیه با شیرمادر طی 2 ساعت اول پس از تولد نوزاد بوده است. میانگین زمان شروع تغذیه تکمیلی شیرخوار سن 5 ماهگی بوده و 71.4% از مادران تغذیه تکمیلی را با غلات آغاز نموده اند. بطور کلی 93.4% مادران تحت بررسی به تغذیه طفل با شیر خود تمایل نشان داده اند اما 68.2% از همین مادران در زمان اشتغال به شیردهی تمایل داشته اند که بیانگر وجود موانع و مشکلات در اجرای این مهم می باشد. مشکل عمده نیمی از مادران شاغل در امر شیردهی عدم داشتن وقت کافی بیان شده و حدود 14% نیز شیردهی را در زمان اشتغال بدون مشکل دانسته اند. تمایل 96.7% اطرافیان مادر به شیردهی جنبه مثبتی بود که مادران بیان نمودند. تعداد مادرانی که شغل خود را مانع از شیردهی می دانستند و تغذیه تکمیلی کودک را قبل از 4 ماهگی آغاز نموده بودند 3 برابر بیشتر از مادرانی بود که شغل خود را مانع شیردهی نمی دانستند و تغذیه تکمیلی را پیش از 4 ماهگی طفل شروع کرده بودند (X2=9,P<0.02). ضمنا بین سطح سواد و آگاهی از مزایای شیر مادر رابطه آماری معنی داری وجود دارد (X2=12,P<0.04). در مجموع چنین به نظر می رسد که زمینه برای بهبود عملکرد مادران شاغل شیرده فراهم آمده است و نیاز به آموزش و جلب همکاری کارفرمایان و مسولین به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 79 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 28
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

جهت تعیین شیوع هیپرتانسیون در شهر اهواز که جز مناطق گرم و خشک ایران است و هشت سال مردم آن تحت فشارهای روانی جنگ تحمیلی بوده اند فشار خون 2900 نفر ( 1534 زن و 1366 مرد) از افراد با سن بالای سی سال به طریق نمونه گیری خوشه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که میزان شیوع بیماری فشار خون خفیف، متوسط، شدید و ایزوله به ترتیب 26.79، 6.62، 4.96 و 1.86 می باشد. بین قومیت های موجود در شهر (عرب، فارس و لر) از نظر شیوع فشارخون اختلاف معنی داری وجود نداشت. در مقایسه با شهر یزد شیوع هیپرتانسیون متوسط، شدید و ، در ایزوله در اهواز بطور معنی داری بالاتر بود (P≤0.003) صورتیکه هیپرتانسیون را بر مبنای 160.95 در نظر بگیریم شیوع هیپرتانسیون در اهواز 27 درصد که از میزان آن در شهر یزد (17 درصد) بطور معنی داری بیشتر بوده است (P=0.00). و تفاوت معنی داری بین شیوع فشارخون در زنان و در مردان مشاهده نگردید (P=0.08).

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

چمیلی بشیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 28
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  417
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش EGD(Esophagogastroduodenoscopy) در سالهای اخیر پیشرفت زیادی در تشخیص و درمان بیماریهای دستگاه گوارش در بزرگسالان کرده و شیرخواران و کودکان نیز از این پیشرفت بهره مند شده اند. هدف این مطالعه ارائه علل منجر به انجام EGD، یافته های آن و فراوانی هلیکوباکترپیلوری در 120 بیمار مراجعه کننده به بخش گوارش بیمارستان کودکان ابوذر اهواز در مدت 8 ماه (دی 1377 - مرداد 1378) و مقایسه آنها با سایر مراکز است. علل مراجعه بیماران شکم درد مزمن، استفراغ خونی، عدم رشد کافی، استفراغ مزمن، ملنا، پنومونی مکرر و سیروز کبدی به ترتیب در 39(32.5%)، 36(30%)،15(12.5%)، 12(10%)، 4(3.3%)  و از میدازولام وریدی در 11 بیمار استفاده شد. بیوپسی از مری، معده یا دوازدهه (از 1، 2 یا هر سه قسمت) از 98 بیمار گرفته شد. شایعترین یافته آندوسکوپی که با پاسخ آسیب شناسی تایید شد گاستریت در 21(53.8%)، 12(38.7%)و 4(14%) مورد و پس از آن گاسترودؤدنیت در 16(41%)، 8(25.8%)و 4(14%) مورد از بیوپسی های گرفته شده از بیماران با شکم درد مزمن، استفراغ خونی و سایر موارد منجر به آندوسکوپی بود. 3 مورد از وفاگوگاستریت و 3 مورد وفاگوگاسترودؤدنیت نیز تایید شد. در 71 مورد (72.4%) از کل بیوپسی های انجام شده التهاب معده به تنهایی یا همراه با التهاب مری یا دوازدهه دیده شد و هلیکوباکترپیلوری در 52(73.2%) مورد از 71 مورد بیوپسی دیده شد که در 29 (74.4%)، 12(57.1%) و 11 مورد (100%) به ترتیب از گاستریت های همراه با شکم درد مزمن، استفراغ خونی و سایر بیماری ها بود. در 1 مورد زخم معده و 1 مورد زخم دوازدهه نیز هلیکوباکترپیلوری دیده شد(جمعا در 55% کل بیوپسی ها). سایر یافته های مهم تایید شده با بیوپسی عبارت بودند از برگشت محتویات معده به مری (14.2%)، عدم وجود ویلوسهای دوازدهه (8.2%) و بیماری سلیاک (7.2%)، زخم معده 3 و زخم دوازدهه فقط 1 مورد دیده شد. به علت عدم وجود امکان کافی انجام تستهای سرولوژیک، اوره اَز ، تست تنفسی اوره 13 C- و تعیین اسیدیتی مری میسر نبود. هیچ گونه عارضه ای در حین انجام EGD و یا بعد از تست تنفسی اوره 13c- و یا بعد از آن دیده نشد. آندوسکوپی فوقانی روش قابل تحمل و بی خطری در ارزیابی بیماریهای دستگاه گوارش در کودکان می باشد و درصد بالای هلیکوباکترپیلوری در این مطالعه شایان توجه بیشتر به آن و راه اندازی سایر روشهای تشخیصی در این منطقه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 417

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 28
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

استرس سرو صدا می تواند رفتارهای حیوان نظیر یادگیری، حافظه، اشتها و حتی ارتباطات اجتماعی را تحت تثیر قرار دهد. در این مطالعه اثرات استرسهای حاد و مزمن سروصدای (120-90دسی بل، 350-300 هرتز به صورت دوره های متناوب یک ساعته در طی شب) بر روی آستانه درد موش های صحرایی ماده بررسی شده است. حیوانات در شرایط استاندارد دوره دوازده ساعته دوره دوازده ساعته تاریکی - روشنایی با دسترسی آزاد به غذا و آب نگهداری شدند. برای ارزیابی آستانه درد از روش غوطه ور کردن دم در آب گرم (1±50 درجه سانتیگراد) و ثبت زمان تاخیر رفلکس خم شدن دم استفاده شد. نتایج نشان دادند که آستانه درد حیواناتی که تحت استرس های حاد و مزمن سرو صدا بودند (0.34±5.24 ثانیه پس از یک شب استرس، 0.12±8.94 ثانیه پس از شصت شب استرس) در مقایسه با آستانه درد به دست آمده از همین حیوانات در قبل از اعمال استرس ( 0.22±4.1 و 0.22±4.02 ثانیه) بطور معنی داری بالاتر بود (P<0.01). بنابراین نتایج این مطالعه نشان می دهند که هر دو استرس های حاد و مزمن سروصدا احساس درد را کاهش داده و موجب هیپوآلرژی می گردد که این بایستی در ارزیابی عکس العمل های نمونه هایی که تحت استرس قرار دارند مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 28
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع بیماریهای پوستی در بین کارکنان کشتارگاه و دو بیمارستان در اهواز انجام گرفت. روش بررسی، با استفاده از پرسشنامه تنظیمی و مطالعه بالینی 375 نفر از کارکنان ثابت کشتارگاه و نیز 92 نفر از کارکنان دو بیمارستان که با منابع آلودگی انسانی در تماس بودند و 205 نفر از کارکنان اداری دو بیمارستان بعنوان گروه شاهد طی 8 ماه و در سال 1375 صورت گرفت. از 375 نفر از کارکنان کشتارگاه 190 نفر (50.66 درصد) مبتلا به انواع بیماریهای پوستی بودند. بیماریهایی شناسایی شده در افراد مبتلا پینه دستها (19 درصد)، بیماری قارچی ورسیکالر (6 درصد)، درماتیت تماسی، بیماری قارچی ورسیکالر و پینه دستها هر یک (3 درصد)، درماتیت تماسی و پینه دستها، زگیل دستها هر کدام (2 درصد)، اریتراسما، فولیکولیت، پارونیکیای کاندیدیائی و کچلی یا هر یک (1 درصد) بودند. مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان شیوع کل بیماریهای پوستی در کارکنان کشتارگاه (50.66 درصد) در مقایسه با کارکنان بیمارستان (40.21 درصد) اختلاف معنی داری نشان نمی دهد  (P<0.1). ضمنا میزان شیوع بیماریهای پوستی کارکنان کشتارگاه با گروه شاهد (50.24 درصد) نیز هیچ گونه اختلافی ندارد (P<0.9).  به شیوع بیماریهای پوستی کارکنان بیمارستان با گروه شاهد فاقد اختلاف معنی دار است (P<0.1). به عبارت دیگر شیوع بیماریهای پوستی بین کارکنان کشتارگاه همانند کارگران بیمارستانها که با منابع آلودگی انسانی سرو کار دارند و یا مانند کارکنان اداری بیمارستانها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 28
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

استامینوفن پرمصرف ترین داروی ضد درد و تب می باشد به علت سهولت دستیابی به این دارو توسط عموم، احتمال مسمومیت با آن زیاد است. از مهمترین عوارض مسمومیت با استامینوفن نکروز مرکز لوبولی در سلول های کبد می باشد که این آسیب به فعالیت آنزیم های میکروزومال سیتوکروم (CYP) P-450 وابسته است. در این تحقیق اثر درمانی پروپلین گلیکول بعنوان یک مهار کننده ایزوزیم CYP2E1 مورد بررسی قرار گرفته است. پس از یک شب گرسنگی، موش ها توسط 500mg/ml استامینوفن بصورت خوراکی مسموم شدند. در گروه های مورد آزمایش پس از یک ساعت پروپیلن گلیکول با دوزهای 2ml/kg و 1و 0.5 بصورت داخل صفاقی تجویز گردید. گروه های کنترل منفی یک ساعت پس از دریافت حامل استامینوفن بصورت خوراکی در دوزهای مختلف پروپیلن گلیکول 2ml/kg) و 1، 0.5) بصورت داخل صفاقی دریافت گردید. گروه های مختلف از نظر فعالیت استامینوفن500ml/kg  بصورت خوراکی تجویز گردید. گروه های مختلف از نظر فعالیت آنزیمی(AST,ALT)  و علائم هیستوپاتولوژیک در کبد یا گروه های کنترل مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که بهترین دوز درمانی برای مصرف با استامینوفن پروپیلن گلیکول برابر با 2mg/kg بوده است و نتایج آنزیمی در گروه درمانی و شاهد نیز تایید کننده این نتایج می باشند. بنابراین پروپیلن گلیکول می تواند در مقابل مسمومیت حاصل از استامینوفن در موش سفید کوچک اثر درمانی قابل توجهی از خود نشان دهد. 

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 28
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی موارد مثبت استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A در گروه کودکان بدون علامت سنین 15-5 ساله استان خوزستان بود. در این مطالعه 1803 نمونه از دو جنس 905دختر و 898 پسر از 5 شهر اهواز، آبادان، مسجد سلیمان، شوش و شادگان در دو مقطع سنی 10-5 ساله (دبستانی) و 15-11 ساله (راهنمائی) بطور خوشه ای تصادفی سه مرحله ای مورد ارزیابی قرار گرفت. از دانش آموزانی که فاقد کسالت و یا تورم حلقی بودند یک سواپ حلقی تهیه و در محیط انتقال به آزمایشگاه ارسال می گردید. نمونه های ارسالی در محیط آگارخوندار کشت، و استرپتوکوکهای بتا همولیتیک گروه A، با استفاده از تست با سی تراسین تشخیص داده می شدند. نتایج نشان داد که 2.22% (40 مورد) از موارد آزمایش شده دارای استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A بودند. میزان شیوع استرپتوکوک گروه A در دخترهای بدون علامت استان 2% و در پسرها 2.43% بود که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان نداد. همچنین میزان شیوع در دو مقطع دبستانی 2.59% و راهنمائی 1.92%، اختلاف معنی داری را با یکدیگر نشان نداد. میزان شیوع در شهرهای اهواز به میزان 1.89 %، در آبادان 2.11%، در شوش 3%، در شادگان 3% و در مسجد سلیمان 1.94% بود که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را با یکدیگر نشان ندادند. در این پژوهش شیوع استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A در کودکان بدون علامت استان خوزستان مشخص و نشان داده شد که این میزان با سن، جنس و شهرهای مورد مطالعه ارتباط ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 28
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

دست انسان دارای دو درجه آزادی حرکت است که در دو محور انجام می شود، محل تلاقی دو محور حرکتی را مرکز چرخشی می نامند که در سر استخوان Capitate از استخوان های ردیف دیستال مچ دست می باشد. ایندکس های مچ دست انسان در ارتوپدی و فیزیوتراپی نقش ارزنده ای دارد. این بررسی بمنظور پی بردن به رابطه جنس و سن با ایندکس ها، میانگین مقادیر ایندکس ها، تفاوت مقادیر ایندکس ها در دست راست و چپ انجام شده است. این بررسی از طریق رادیوگرافی با اشعه ایکس بصورت A.P با بهره گیری از امکانات موجود در بخش های رادیولوژی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز تعداد 230 نمونه مچ دست راست و چپ بطور اتفاقی نمونه برداری شد، 46.5 درصد نمونه ها مذکر و 53.3 درصد مونث بودند، محدوده سنی جمعیت مورد مطالعه 20 تا 59 سال بوده است و از وسائل ساده ای مانند خط کش مدرج، کولیس، ماژیک و ... استفاده شد. در هر نمونه  Carpal ulnar distance(L.3) طول تنه متاکارپ سوم (L1) و Carpal heght(L2) را اندازه گیری نموده و سپس Carpal heght ratio L2/L1 و L3/L1 Carpal ulnar ratio را محاسبه کرده و با روش های آماری نسبت های مورد نظر را بدست آوردیم. L2/L1=0.54±0.04 و L3/L1=0.31±0.04 بدست آمد . فاکتورهای سن، جنس، دست راست و چپ در مقادیر بدست آمده تاثیری نداشت، نتایج حاصل به اندازه های استاندارد نزدیک بود. ایندکس های سینماتیک مچ دست بعنوان ایندکس های مبنا در بررسی ضایعات مچ دست استفاده می شود و در موارد پاتولوژیک مچ دست ثانویه به انواع ناپایداری های کارپال، صدمات لیگامانی ناحیه ای و دررفتگی های مچ دست و بیماری های این ناحیه مانند کین باخ دچار تغییر می شود، در موارد مشکوک دررفتگی حاد استخوان های مچ دست مانند دررفتگی لونیت یا در رفتگی ترانس اسکافوپری لونیت با موارد پاتولوژیک مانند کین باخ می توان به این ایندکس ها هم بعنوان راهنما توجه داشت، یا در مواردیکه ایندکسCarpal height ratio حکایت از استقرار کلاپس و تغییرات دژنراتیو ثانویه دارد، یکی از دو روش آرتروز مچ دست یا برداشتن تمامی استخوان های ردیف پروگزیمال مچ دست بسته به شغل فرد و خواست بیمار از فعالیت دست انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 28
 • صفحه شروع: 

  62
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این بررسی در 670 دانش آموز ایلامی وارکوازی که بصورت تصادفی انتخاب شدند میزان شیوع گواتر به ترتیب 46.3 درصد و 55.7 درصد می باشد. میزان شیوع گواتر در دختران بیشتر از پسران مشاهده گردید. آزمون Z اختلاف معنی داری را بین میزان شیوع گواتر در دانش آموزان دو شهر، دانش آموزان دختر دو شهر و بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ارکواز نشان داد (P>0.05) دختران رشد جسمی بهتری نست به پسران دارند اگر چه بین اندازه های قد و وزن و اندازه تیروئید و همچنین بین اندازه های قد و وزن و وضعیت اجتماعی اقتصادی ارتباط معنی داری مشاهده نگردید ولی رشد جسمی و شاخص های وضعیت اجتماعی اقتصادی در شهر ارکواز که شیوع گواتر بیشتری دارد پایین تر از شهر ایلام می باشد. ارتباط معنی داری بین اندازه غده تیروئید و میزان ید ادرار دفعی مشاهده نگردید. میزان ید آب آشامیدنی شهر ایلام و ارکواز به ترتیب 3.2 و 0.65 میکروگرم در لیتر است. از مهمترین عوامل شیوع گواتر در این دو شهر می توان به پایین بودن ید آب آشامیدنی و سوء تغذیه پروتئین - انرژی اشاره کرد. مطابق نتایج بررسی اگر چه میزان ید ادرار دفعی در حد طبیعی است ولی شیوع بالای گواتر به کمبود ید در گذشته بر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 79 استناد 3 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 28
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

یپوپروتئین (a) در غلظت های سرمی فراتر از 30 میلی گرم در صدلیتر بعنوان یک عامل خطر مستقل در تشدید روند تصلب شرائین و حدوث عوارض ترومبوتیک تلقی می گردد. به منظور کنترل غلظت سرمی این ذره، شناخت عوامل موثر بر متابولیسم آن ضروری به نظر می آید. از جمله عوامل موثر پیشنهاد شده بر میزان سنتز لیپوپروتئین (a) شرایط اکسید کنندگی خون می باشد. در این پژوهش الگوی توزیع غلظت سرمی ذره لیپوپروتئین (a) در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی مزمن تحت دیالیز ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بیماری تولید عوامل اکسید کننده از شدت زیادی برخوردار بوده و نتایج حاصله نشان می دهد که میانگین غلظت سرمی ذره لیپوپروتئین (a) در این گروه از بیماران (n=87) برابر 24.8 میلی گرم لیتر بوده که نسبت به میانگین غلظت سرمی این ذره در گروه شاهد (n=100) که برابر 14.4 میلی گرم درصد میلی لیتر است افزایش معنی داری نشان می دهد (P<0.05) افزایش مشاهده شده می تواند به علت تجمع رادیکال های آزاد اکسیدکننده در خون این افراد و تاثیر آن بر روند سنتز لیپوپروتئین باشد که با نظریات خیلی از محققین همسویی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID