مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نشریه پرستاری ایران | سال:1384 | دوره:18 | شماره:43

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  43
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  429
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مواد مخدر و سو استفاده از داروها، یکی از معضلات مهم بهداشتی و اجتماعی در اغلب جوامع بشری است. این معضل، در جوامعی که دارای جمعیت جوان تر هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از مهم ترین گروه های جوان، دانشجویان هستند. این بررسی به منظور تعیین شناخت و استفاده دانشجویان از مواد مخدر در سال 1383 در شهرستان لار به اجرا در آمد.این مطالعه به روش مقطعی انجام گرفت. در این بررسی تعداد 200 نفر دانشجو، از میان 2000 نفر دانشجو شاغل به تحصیل در لارستان، به روش نمونه گیری تصادفی 10 درصدی انتخاب شدند. از این میان، 192 نفر به سوالات پرسشنامه پاسخ داده و آن را عودت دادند. میزان شناخت مواد مخدر و همچنین مصرف مواد توسط این افراد، با بهره گیری از پرسشنامه معتبر و پایا مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه شامل یک بخش مشخصات دموگرافی افراد و بخش دیگر شامل، سوالاتی در خصوص شناخت اثرات اعتیاد، عوارض و نشانه های اعتیاد، مشخصات مصرف و یا عدم مصرف مواد مخدر در افراد معتاد و ... بود.نتایج نشان داد، از تعداد کل دانشجویان مورد مطالعه 22.4 درصد حداقل یک بار مواد مخدر مصرف کرده اند و 38 درصد دانشجویان در محافل مصرف مواد مخدر حضور داشته اند. وجود یک رابطه آماری معنی دار، میان زندگی در خوابگاه های دانشجویی با مصرف بیشتر مواد مخدر، از یافته های تحقیق است (0.0001 =P). 69.7 درصد دانشجویان عقیده داشتند، اعتقادات مذهبی به عنوان یک عامل بازدارنده مهم در برابر این تهاجم خواهد بود.به نظر می رسد زندگی در خوابگاه های دانشجویی شرایط مناسب تری را برای مصرف مواد مخدر فراهم می آورد. بنابراین، توجه بیشتر به مشکلات دانشجویان ساکن در خوابگاه ها ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 429

دانلود 110 استناد 2 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  43
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

شرایط خاص دوران بارداری ایجاب می کند که مراقبت بیشتری از دهان و دندان در این دوران به عمل آید، عدم توجه به این مهم می تواند علاوه بر مشکلات دهان و دندان سلامت سایر سیستم های مادر و سلامت جنین را به مخاطره بیندازد. اما علیرغم اهمیت این امر نتایج تحقیقات نشان داده است که زنان در دوران بارداری به قدر کافی بهداشت دهان و دندان را رعایت نمی کنند.هدف پژوهش، تعیین ارتباط آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار در زمینه مراقبت از دهان و دندان بوده است.پژوهش از نوع همبستگی بود. پس از تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد نمونه ها، به آن امتیاز داده شد. سپس ارتباط بین این سه متغیر مورد بررسی قرار گرفت.نمونه پژوهش شامل 320 زن باردار در هفته 42-28 بارداری با حداقل سواد خواندن و نوشتن بود، که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.محیط پژوهش واحدهای مراقبت بارداری مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به مرکز بهداشت شهریار بود.نتایج نشان داد حداکثر سن نمونه ها 42 و حداقل 16 سال بوده است و اکثریت خانه دار بودند و 75 درصد از آنان 2-1 بارداری داشتند. 5.6 درصد واحدها دارای آگاهی خوب، 70 درصد دارای نگرش منفی نسبت به اقدامات دندانپزشکی، 34.4 درصد واحدها دارای عملکرد خوب بودند. آنالیز واریانس ارتباط معنی دار آماری را بین آگاهی و عملکرد، آگاهی و نگرش و نیز عملکرد و نگرش واحدها نشان داد (0.000=P). بین امتیاز کسب شده از عملکرد و تحصیلات رابطه معنی دار آماری وجود داشت (0.000=P).با توجه به نتایج مطالعه که بیانگر آگاهی کم مادران و وجود رابطه بین آگاهی و عملکرد پیشنهاد می شود، زنان باردار آموزش بیشتری در زمینه مراقبت از دهان و دندان ببینند و طی آن اطلاعات غلط آنان اصلاح گردد، همچنین علل عدم دریافت مراقبت مناسب دندانپزشکی در بین زنان باردار بررسی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 149 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  43
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

زمانی که نوزادی با بیماری قلبی مادرزادی به دنیا می آید تنیدگی پذیرش این واقعه و یادگیری چگونگی مراقبت از چنین نوزادی بر تنیدگی انتقال به مرحله والدینی افزوده می شود. حمایت از نقش والدی با تامین نیازهای اطلاعاتی می تواند نقش مهمی در کاهش تنیدگی آن ها و همچنین سلامت شیرخوار داشته باشد.هدف پژوهش تعیین نیازهای آموزشی مادران شیرخواران تحت عمل جراحی قلب از نحوه مراقبت بعد از عمل بود. جامعه پژوهش کلیه مادران فارسی زبان بودند که فرزندان شیرخوار آن ها برای اولین بار تحت اعمال جراحی قلب (باز یا بسته) قرار گرفته بودند. لذا 62 نفر از مادران واجد شرایط به روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. پژوهشگر با استفاده پرسشنامه، نیازهای آموزشی مادران شیرخوران تحت عمل جراحی قلب را تعیین کرد.نتایج پژوهش نشان داد که 19.4 درصد از مادران نیاز آموزشی زیاد داشتند، نتایج آزمون های آماری پیرسون و اسپیرمن ارتباط معنی داری را بین نیازهای آموزشی مادران شیرخواران تحت جراحی قلب و دو متغیر سن و سطح تحصیلات نشان نداد.تعیین نیازهای آموزشی مادران دارای کودک بیمار و تدوین برنامه آموزش بر اساس نیاز می تواند باعث تسهیل در تغییر رفتاری آنان با کودک گردد. بنابراین با عنایت به یافته های پژوهش، ارایه آموزش های مورد نیاز مادران در زمینه ماهیت بیماری و جراحی، داروها، نحوه برخورد با علایم، پیگیری و حمایت های اجتماعی و مراقبت از شیرخوار می تواند منجر به یادگیری بیشتر و در نتیجه انجام مراقبت بهتر توسط مادران از کودکان بیمار گردد.از آنجا که ترخیص از بیمارستان و به عهده گرفتن مسوولیت مراقبت مستقل از شیرخوار سبب بروز نیازهای آموزشی جدید می شود پیشنهاد می شود پژوهشی مشابه پس از ترخیص نوزاد با بیماری قلبی از بیمارستان انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  43
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  348
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

آسیب ناشی از وسایل نوک تیز و برنده، یکی از مهم ترین خطرات بیولوژیک برای کارکنان بهداشتی - درمانی به شمار می آید، پیامد بیولوژیکی این آسیب ها، می تواند بی نهایت خطرناک و زمینه ساز انتقال بیماری هایی مثل ایدز، هپاتیت C,B گردد.این پژوهش با هدف بررسی تعیین فراوانی، ویژگی های آسیب ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و اقدامات محافظتی و درمانی در تیم درمان و سایر کارکنان و طراحی فرم گزارش آسیب انجام شده است.پژوهش از نوع توصیفی بوده و کلیه کارکنان 3 بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در آن شرکت داده شدند.نتایج نشان داد که 38.7 درصد کارکنان و تیم درمان سابقه آسیب در طی شش ماه گذشته را داشتند. بین سابقه آسیب و سن، گروه شغلی و بخش محل کار رابطه معنی دار وجود داشت، بخش اورژانس نیز به عنوان پر خطرترین بخش (53.6 درصد)، سر سوزن ها پر خطرترین وسیله (79.9 درصد) و تزریقات پر خطرترین کار (47.6 درصد) معرفی شدند، 60 درصد کارکنان حین کار از دستکش لاتکس استفاده نمی کردند، 7.9 درصد کارکنان هرگز درپوش گذاری سر سوزن های مصرف شده را انجام نمی دادند، تنها 44.2 درصد افراد خونروی از محل زخم را تشدید کرده بودند و فقط 23.6 درصد افراد اقدام به گزارش آسیب کرده بودند و 97درصد گزارش ها به صورت شفاهی بوده است.با توجه به نتایج پژوهش که نشان دهنده ارتباط سابقه آسیب در کارکنان با نحوه به کارگیری وسایل و نحوه عملکرد آنان بود انجام برنامه آموزشی در زمینه تزریقات، سیستم صحیح گزارش دهی آسیب و احتیاطات عمومی (استفاده از دستکش لاتکس، عدم درپوش گذاری سرسوزن ها، استفاده از جعبه مخصوص دفع و ...) و اقدامات فوری پس از آسیب به همه کارکنان توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 348

دانلود 105 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  43
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت ارایه خدمات بهداشتی رضایت مددجو می باشد. تاکید بر رضایت مراجعین از خدمات دوران بارداری به علت اثرات مثبتی است که بر رفتار آنان دارد و سبب می شود به استفاده از خدمات بهداشتی تشویق گردند. تامین رضایت زنان باردار حاصل پاسخگویی به نیاز و انتظارات آن ها می باشد، که موجب بروز احساس خوشایندی در آن ها شده و سلامت روانی آنان را ارتقا می دهد. مطالعه حاضر به هدف تعیین میزان رضایت زنان از مراقبت های دوران بارداری دریافت شده در مراجعین به خانه های بهداشت شهرستان شیروان چرداول در سال 1384 صورت گرفت.این مطالعه مقطعی بود. محقق علاوه بر بررسی رضایت زنان از مراقبت های دریافت شده ارتباط بین متغیر اصلی و متغیر های مداخله گر را نیز مورد بررسی قرار داد. تعداد نمونه پژوهش 460 نفر، بود که به روش سرشماری تعیین شد و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، محیط پژوهش 54 خانه بهداشت شهرستان شیروان چرداول بود.نتایج پژوهش نشان داد که 89.8 درصد زنان از برنامه زمان بندی شده مراقبت های دوران بارداری، 79.8 درصد از سهولت دسترسی به مراقبت های دوران بارداری و 93.6 درصد زنان از چگونگی برقراری ارتباط در مراقبت های دوران بارداری رضایت خیلی زیاد و زیاد داشتند و 60.2 درصد مادران اطلاعات دریافت شده در مراقبت های دوران بارداری رضایت کم و خیلی کم را ابراز نمودند. زنان خانه دار و کارمند بیشتر از سایر گروه ها از برنامه زمان بندی شده مراقبت های دوران بارداری رضایت داشتند (0.004=P). همچنین میزان رضایت در اولین بارداری بیشتر از سایر گروه ها بود (0.035=P) و زنان با سن کمتر از سهولت دسترسی به مراقبت ها راضی تر بودند (0.027=P). نتایج به طور کلی نشان داد 87.2 درصد از زنان از مراقبت های دوران بارداری به میزان زیاد و خیلی زیاد رضایت داشتند. با توجه به رضایت اندک مادران از اطلاعات دریافت شده در دوران بارداری لازم است اقدامات مناسب در جهت تشویق اعضا تیم بهداشتی به انجام آموزش به مادران صورت پذیرد. پژوهشگران پیشنهاد انجام مطالعه در زمینه علل نارضایتی مادران از آموزش دریافت شده را می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 102 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  43
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

اولین موقعیت شغلی پرستاران جدید الورود، نقش مهمی در شکل گیری ادراکات آنان در ارایه مراقبت، رضایت از شغل و حرفه پرستاری دارد. تجربیات پرستاران در اولین موقعیت شغلی، می تواند تصمیم آنان را مبنی بر ابقا یا ترک موقعیت یا حرفه تحت تاثیر قرار دهد.این مطالعه توصیفی به منظور تعیین تجربیات پرستاران شاغل مشمول طرح نیروی انسانی در سه مورد انجام وظایف محوله، تعامل با پزشکان و پرستاران و رویارویی با شرایط واقعی کار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی انجام گرفت. نمونه ها شامل 166 پرستار بودند که بین 2 تا 6 ماه از شروع کارشان به عنوان پرستار طرحی گذشته بود. انتخاب نمونه ها به صورت سرشماری بود. جمع آوری اطلاعات، از طریق استفاده از پرسشنامه خود ایفا انجام شد.اکثریت پرستاران، نتایج مثبت از قبیل افزایش دانش و اطلاعات (74.5 درصد)، بهبود مهارت های عملی (72.5 درصد) و آموختن مهارت های جدید از همکاران (68 درصد) را از انجام وظایف محوله، بیان کردند. اکثریت پرستاران در تعامل با پزشکان و پرستاران، هم تجربیات مثبت و هم تجربیات منفی را توصیف کردند. در نتیجه رویارویی با شرایط واقعی کار و کار کردن در بیمارستان، 45.2 درصد از پرستاران پشیمانی از انتخاب شغل پرستاری و 43.9 درصد، از دست دادن انگیزه جهت کار کردن در بیمارستان را بیان کردند. همچنین 72 درصد از نمونه ها بیان کردند که تحصیلات دانشگاهی به میزان کم یا متوسط آنان را برای کار در بیمارستان آماده کرده بود.نتایج پژوهش، نقش همکاران را در کاهش استرس، فشار کار، هدایت پرستاران طرحی، عدم در نظر گرفتن مدت زمان دوره آشناسازی کافی برای پرستاران طرحی و نیز افزایش فشارکاری را در آنان آشکار کرد. با توجه به نتایج، پیشنهاداتی از قبیل در نظر گرفتن دوره آشناسازی کافی و جامع، فراهم کردن حمایت کافی برای پرستاران جدیدالورود، داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 94 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  43
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

زایمان واقعه پراسترسی است که در مدت کوتاهی رخ می دهد، زن برای تطابق با آن نیازمند کمک و حمایت یک فرد ماهر است. ترس و اضطراب سبب عدم پیشرفت زایمان و در نتیجه انجام مداخلات جراحی می گردد. لذا جهت کنترل درد و سازگاری با استرس زایمان توصیه شده است هر زن توسط یک ماما اختصاصا و به طور مداوم مراقبت و حمایت گردد.هدف این مطالعه تعیین تاثیر مراقبت اختصاصی مامایی در طول لیبر بر نوع زایمان بر حسب مداخلات تحریکی و تعداد زایمان قبلی بود.این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل بر روی 290 زن باردار کم خطر که به شیوه مستمر نمونه گیری و به طور تصادفی در دو گروه مراقبت اختصاصی (145) و مراقبت معمول (145) مامایی تقسیم شدند، انجام گردید. در گروه مراقبت اختصاصی از شروع فاز فعال زایمان یک ماما ضمن حضور مداوم و مراقبت بالینی زن را جهت رویارویی با درد و استرس زایمان با استفاده از روش های غیر دارویی کاهش درد (تکنیک های تنفسی، تن آرامی، ماساژ و ...) و حمایت عاطفی و فیزیکی یاری نمود. نمونه های گروه کنترل طبق روال معمول مراکز آموزشی - درمانی مراقبت شدند.یافته ها نشان داد که در گروه مراقبت اختصاصی زایمان سزارین و زایمان با ابزار نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری (0.000=P) کاهش یافت. همچنین با انجام آزمون منتل هنزل جهت حذف اثر هر یک از متغیرهای مداخله گر (مخدوش کننده) تعداد زایمان قبلی و مداخلات تحریکی (نحوه پارگی کیسه آب و استفاده از اکسی توسین) نتایج نشان داد که اختلاف نوع زایمان بین دو گروه معنی دار بود.یافته های این پژوهش موید آن است که ارایه مراقبت اختصاصی مامایی به مفهوم مراقبت و حمایت مداوم و رفع مناسب و به موقع نیازهای عاطفی و جسمی زن طی لیبر سبب کاهش مداخلات جراحی در زایمان و بالطبع عوارض و هزینه های مربوطه می شود. لذا استفاده از این شیوه نوین مراقبتی در مراکز زایمانی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 137 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  43
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

الگوی خواب طی قرن ها دستخوش تغییرات بسیاری شده است. عدم هماهنگی میان الگوی خواب کودکان و برنامه کاری مدارس، آن ها را در معرض کم خوابی قرار داده و سلامت آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که به منظور تعیین الگوی خواب کودکان 11-6 سال ساکن منطقه غرب تهران در سال 1383 بر روی 900 کودک (450 دختر و 450 پسر) در سطح مدارس ابتدایی (پایه پیش دبستانی - پنجم) انجام گرفت. نمونه گیری با روش چند مرحله ایی انجام شد و اطلاعات از طریق پرسشنامه خود گزارش دهی (عادات خواب کودکان) و طی مصاحبه با مادران و کودکان جمع آوری گردید. نتایج در رابطه با الگوی خواب نشان داد کودکان مورد مطالعه به طور میانگین در طول شبانه روز 1.23±8.82 ساعت می خوابند، به طور میانگین شب ها ساعت 0.90±10.53 به بستر رفته و صبح ها به طور میانگین ساعت 0.73± 6.69 بیدار می شوند. نیمی از کودکان فوق در ساعت 12.59- 11 شب به بستر رفته و 49.2 درصد از آن ها 8-6 ساعت در طول شبانه روز می خوابیدند. ارتباط معنی داری میان سن و ساعت رفتن به بستر (0.002=P)، کل مدت زمان خواب در شبانه روز (0.00=P) و ساعت بیداری در صبح (0.00=P) دیده شد. همچنین میان جنس کودکان و ساعت رفتن به بستر (0.047=P) ارتباط معنی داری وجود داشت.با توجه به نتایج به دست آمده تعداد قابل ملاحظه ایی از کودکان در طول روزهای مدرسه، هر شب کمتر از 9 ساعت می خوابند. لازم است ساعت خواب و بیداری کودکان این گروه سنی و زمان آغاز به کار مدارس ابتدایی مورد توجه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود الگوی خواب در گروه های سنی مختلف و در سطح وسیع تری بررسی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID