مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  137
 • صفحه پایان: 

  150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  175
 • صفحه پایان: 

  189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  191
 • صفحه پایان: 

  209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  211
 • صفحه پایان: 

  226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  227
 • صفحه پایان: 

  240
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 145 استناد 352 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  241
 • صفحه پایان: 

  258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  259
 • صفحه پایان: 

  275
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  475
 • دانلود: 

  417
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 475

دانلود 417 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

جزینی علیرضا

نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0