مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بوکلی ج.ج. | اسلامی ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  173
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله ما روش قیمت گذاری دو جمله ای را بکار می بریم. اما بعضی یا تمام پارامترها را مبهم و نامطمئن فرض می کنیم. در این روش پارامترهای مبهم و نامطمئن را با اعداد فازی مدل سازی می کنیم. نشان می دهیم که در این مدل فازی ما می توانیم با تعداد کمتری مرحله، تقریبا تمام ارزش قراردادهای آتی را بررسی نماییم. هر چند که مدل ریاضی دقیق می تواند فقط هر مرحله را از مراحل قبلی بدست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 173 استناد 0 مرجع 2368
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  606
 • بازدید: 

  1321
 • دانلود: 

  189
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله مساله بهینه سازی یک تابع هدف خطی روی ناحیه ای، که با عملگر Max- average تعریف می شود، با توجه به تعداد متناهی از محدودیت های نامعادلات رابط - فازی بررسی می شود. به منظور حل سریع تر مساله یک روش جدید ساده سازی ارایه می شود. که در آن مولفه هایی که در فرآیند حل بی تاثیر هستند، حذف می شود. افزون بر آن یک الگوریتم و یک مثال عددی برای شرح و توصیف مراحل فرآیند حل آورده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1321

دانلود 189 استناد 606 مرجع 4760
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1832
 • دانلود: 

  282
کلیدواژه: 
چکیده: 

برای حل مسایل برنامه ریزی خطی فازی چندین روش وجود دارد. وقتی که قیود و / یا تابع هدف مساله فازی هستند روش های ارایه شده توسط زیمرمن، وردیگای، چاناس و ورنرز بیشتر از سایر روش ها به کار می روند. در این مقاله ما روش زیمرمن را مورد بررسی قرار می دهیم. در روش زیمرمن تابع هدف اصلی مساله، cx، به عنوان یک آرمان فازی به مجموعه قیود اضافی می شود و مساله برنامه ریزی خطی متناظر، با تابع هدف جدید l حل می شود. وقتی مساله برنامه ریزی خطی نظیر دارای جواب های بهین دگرین باشد روش زیمرمن همیشه نمی تواند بهترین جواب را ارایه دهد. در این وضعیت، دو حالت ممکن است رخ دهد: cx ممکن است مقادیر متفاوتی بگیرد ولی کراندار باشد و دیگر اینکه ممکن است بیکران باشد. چون همه جواب های بهین دگرین مقادیر l یکسانی دارند، همه آنها در مساله برنامه ریزی خطی نظیر دارای ارزش یکسانی هستند. بنابراین بدون بررسی مقادیر cx برای همه جواب های بهین دگرین ممکن است بهترین جواب را برای تصیم گیرنده ارایه نکنیم. همچنین ممکن است cx بیکران باشد ولی روش زیمرمن جواب کران داری را به عنوان جواب بهینه معرفی کند. در این مقاله الگوریتمی را برای رفع این مشکلات ارایه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1832

دانلود 282 استناد 0 مرجع 3582
نویسندگان: 

فونیوکوا تی.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  161
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عملگرهای درونی و ساختارهای درونی را از دید فازی مطالعه کرده و سیستم «تقریبا باز» مجموعه های فازی و رابطه آنها را با علمگرهای درونی و سیستم های درونی فازی مورد پژوهش قرار می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 161 استناد 0 مرجع 1192
نویسندگان: 

دهینا پ. | کومارسان س.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  191
کلیدواژه: 
چکیده: 

نمادهای - G نیم گروه های قویا منظم و منظم و منظم چپ (راست) معرفی شده اند. شرایط معادل از طریق مفهوم فازی برای یک - G نیم گروه که یا قویا منظم یا منظم و یا منظم چپ است بدست آمده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 191 استناد 0 مرجع 3582
نویسندگان: 

پراجاپاتی ا.س.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  992
 • دانلود: 

  183
کلیدواژه: 
چکیده: 

مفهوم خارج قسمت (یا باقیمانده) راست (چپ) یک ایده آل h به وسیله یک ایده آل n از یک – L زیر حلقه m از یک حلقه R معرفی شده است. نشان داده شده است که خارج قسمت های راست (چپ) ایده آل هایی از m هستند. همچنین ثابت شده است که خارج قسمت راست [h;n] از یک ایده آل h بوسیله یک ایده آل n از یک – L زیر حلقه m، بزرگترین ایده آل m است که [h;n]nÍm. بیشترین نتایج مربوط به مفهوم خارج قسمت های (باقیمانده) یک ایده آل از حلقه های معمولی به تئوری – L ایده آل از – L زیر حلقه ها گسترش یافته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 992

دانلود 183 استناد 0 مرجع 597
نویسندگان: 

بای س.ز.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  428
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به طور هدفمندی بعضی از خواص شبه فشردگی SR در فضاهای –L توپولوژیک که در آن L یک مشبکه فازی است مورد مطالعه قرار گرفته است. شبه فشردگی SR نوعی از فشردگی، بین فشردگی فازی لاون (Lowen) و فشردگی SR است که بعضی خواص خوب فشردگی در فضاهای توپولوژیک عمومی را حفظ می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 428

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بای س.ز.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  946
 • دانلود: 

  152
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله شمارش پذیری شبه فشردگی PS در فضاهای –L توپولوژیک معرفی گردیده که در آن L یک مشبکه کاملا توزیع پذیر همراه با یک هم پیچی (involution) معکوس کننده ترتیب است. شمارش پذیری شبه فشردگی PS برای –L زیر مجموعه های دلخواه تعریف شده و خواص اساسی آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 946

دانلود 152 استناد 0 مرجع 2384