مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

زلزله شناسی و مهندسی زلزله | سال:1381 | دوره:4 | شماره:3-2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7608
 • دانلود: 

  2425
کلیدواژه: 
چکیده: 

The dynamic stability of shallow underground openings in jointed rock masses depends on several parameters that the most important of them for design engineers is the shear strength of rock joints. In this research in order to study the effects of cyclic loading on this parameter, about 50 joint replicas have been tested using triaxial and direct shear testing devices. The saw-tooth identical joint samples were prepared using silicon moulds and special mortar. The samples have been tested in different loading conditions to simulate the effects of small and large earthquakes. Variations of the shear strength with the parameters of cyclic loading and also degradation of asperities have been studied during the tests. The results show considerable changes of shear strength due to the rate of loading, number of cycles, frequency and amplitude of loading. Also the trends of wearing and asperity degradation have been studied in higher levels of cyclic displacement.

آمار یکساله:  

بازدید 7608

دانلود 2425 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SHRIMALI M.K. | JANGID R.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9606
 • دانلود: 

  4165
کلیدواژه: 
چکیده: 

Earthquake response of liquid storage tanks isolated by the sliding systems is investigated under bi-directional earthquake motion (i.e. two horizontal components). The frictional force of sliding systems is modeled by two ways referred as conventional and hysteretic model. The continuous liquid mass is lumped as convective mass, impulsive mass and rigid mass. The Corresponding stiffnesses associated with these lumped masses are worked out depending upon the properties of the tank wall and liquid mass. The governing equations of motion of the tank with sliding system are derived and solved by Newmark’s step-by-step method with iterations. The frictional forces mobilized at the interface of the sliding system are assumed to be velocity independent and their interaction in two horizontal directions is duly considered. For comparative study the earthquake response of isolated liquid storage tank obtained by conventional model is compared with corresponding response obtained by hysteretic model. In order to measure the effectiveness of isolation system the earthquake response of isolated tank is also compared with non-isolated tank. A parametric study is also conducted to study the effects of aspect ratio of the tank on the effectiveness of seismic isolation of the liquid storage tanks. It is found that the sliding systems are quite effective in reducing the earthquake response of liquid storage tanks. In addition, the same earthquake response of liquid storage tanks is predicted by conventional and hysteretic model of the sliding system.

آمار یکساله:  

بازدید 9606

دانلود 4165 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DERIS FALAHIEH Z. | JALALI M. | ALIMORADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5544
 • دانلود: 

  4845
کلیدواژه: 
چکیده: 

A new scheme for the application of the intermediate-term medium-range earthquake prediction algorithm M8 is proposed. The scheme accounts for the natural distribution of seismic activity, eliminates the subjectivity in the positioning of the areas of investigation and provides additional stability of the predictions with respect to the original variant. According to the retroactive testing in Italy and adjacent regions, this improvement is achieved without any significant change of the alarm volume in comparison with the results published so far.

آمار یکساله:  

بازدید 5544

دانلود 4845 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MAHERI M.R. | GHAFARZADEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9197
 • دانلود: 

  4844
کلیدواژه: 
چکیده: 

In the seismic response analysis of large structures the effects of differential support excitation should be considered. The differential support excitation may be due to asynchrony in excitation of different supports, caused by the finite speed of traveling earthquake waves and/or due to non-uniformity of these excitations, resulting from a change in the properties of the earthquake waves as they travel. In this paper; due attention is given to the question of non-uniformity of support excitation and its effects on the response of such structures as gravity dams and cluster buildings. Non-uniformity of ground excitation is modeled using a set of simulated acceleration time histories obtained from a representative spatial variability model. Comparative studies on the effects of asynchrony and non-uniformity of supports motion on the structural response show that non-uniformity may, in some cases, amplify the effects of asynchrony and therefore should be considered in the analysis. It is also shown that for cluster buildings and buildings with large floor areas, the effects of differential support excitation could be considerable.

آمار یکساله:  

بازدید 9197

دانلود 4844 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3-2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  50
کلیدواژه: 
چکیده: 

تخمین دقیق عمق کانونی زمین لرزه ها برای تعبیر و تفسیر صحیح داده های لرزه خیزی برحسب تکتونیک ناحیه ای و ارزیابی خطر زمین لرزه امری ضروری است. بانک های اطلاعاتی منتشر شده زمین لرزه ها یک منبع عمومی است که حاوی اطلاعات عمق کانونی می باشد. اما این اطلاعات چقدر دقیق هستند؟ ما برآورد عمق های کانونی را از بانک اطلاعاتی CMT هاروارد و تعیین محل مجدد بانک اطلاعاتی ISC توسط انگدال و همکاران را با عمق های کانونی زمین لرزه هایی که از روش مدلسازی معکوس امواج دور لرز بدست آورده اند، مقایسه نموده ایم. نتایج این بررسی نشان می دهد که بانک های اطلاعاتی می توانند تا 60 کیلومتر خطا در محاسبه عمق کانونی داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3-2
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این نوشتار شیوه ای نوین جهت بکارگیری الگوریتم M8 برای پیش بینی میان مدت زمین لرزه ها در گستره ای متوسط ارائه می گردد. این شیوه با بکارگیری توزیع طبیعی فعالیت لرزه ای، ذهنیت های موجود در مورد نواحی مورد مطالعه را از میان برمی دارد و با توجه به متغیرهای اصلی موجب پایداری بیشتر پیش بینی ها می گردد. بر اساس آزمون های انجام شده در ایتالیا و نواحی مجاور آن، چنین بهبودی در پیش بینی ها بدون تغییر قابل ملاحظه در تعیین منطقه خطر، نسبت به نتایج منتشر شده قبلی صورت می پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3-2
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله پاسخ لرزه ای ذخیره مایعات که بوسیله سیستم لغزشی جداسازی گردیده اند، تحت اثر تحریک لرزه ای دو مولفه ای (دو مولفه افقی حرکت) بررسی شده اند. نیروی اصطکاکی سیستم لغزشی بوسیله دو روش معمولی و هیسترتیک مدلسازی شده است. جرم مایع مخزن بصورت سه جرم متمرکز نوسانی، ضربه ای و صلب مدل سازی گردیده است. سختی وابسته به جرم های متمرکز یاد شده بستگی به ویژگی های دیواره مخزن و جرم مایع دارد. معادلات حرکت مخزن با سیستم جداسازی لغزشی بدست آمده و با تکرار روش گام به گام نیومارک حل شده اند. فرض می شود نیروهای اصطکاکی که در سطح تماس سیستم جدا کننده لغزشی منتقل می شود، به سرعت بستگی نداشته باشند و اندرکنش این نیروها در دو جهت افقی در نظر گرفته شده است. برای مقایسه پاسخ لرزه ای مخزن با سیستم جدا کننده بوسیله روش معمول و روش هیسترتیک بدست آمده است. همچنین برای تشخیص موثر بودن سیستم جدا کننده، پاسخ لرزه ای مخزن با جداسازی لرزه ای و بدون جداسازی لرزه ای مقایسه شده است. مطالعات پارامتری تاثیر نسبت ارتفاع به قطر یا عرض بر روی موثر بودن جداسازی لرزه ای مخازن ذخیره مایعات نیز انجام گردیده است. اینطور نتیجه گیری شد که سیستم لغزشی در کاهش دادن پاسخ لرزه ای بسیار موثر می باشد. علاوه بر این، پاسخ لرزه ای با مدل معمولی و هیسترتیک یکسان بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3-2
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

در آنالیز لرزه ای سازه های بزرگ، تاثیر تحریک چند تکیه گاهی بر پاسخ سازه باید مورد توجه قرار گیرد. تحریک چند تکیه گاهی می تواند ناشی از غیر همزمانی تحریک تکیه گاههای مختلف سازه، به علت سرعت محدود امواج زمین بوده، و یا ناشی از غیر یکنواختی تحریک تکیه گاهها، بواسطه تغییر در خواص دینامیکی امواج زلزله در مسیر حرکت باشد. در این مقاله، آثار تحریک چند تکیه گاهی بر سطح لرزه سازه های سدهای وزنی و ساختمان های بهم چسبیده بطور عام و آثار تحریک یکنواخت تکیه گاهی بر پاسخ این سازه ها بطور اخص مورد توجه قرار گرفته است. غیر یکنواختی حرکت زمین، با شبیه سازیهای یک سری شتابنگاشت مناسب توسط روش تبدیل فوریه مدل گردیده است. بررسی مقایسه ای آثار تحریک غیر همزمان و غیر یکنواخت تکیه گاهی بر پاسخ سدهای وزنی نشان می دهد که غیر یکنواختی تحریک ممکن است در بعضی موارد باعث تشدید آثار غیر همزمانی تحریک گردیده و بنابراین لازم است که در آنالیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین، نشان داده شده است که در ساختمان های بهم چسبیده در یک ردیف و در ساختمان هایی با مساحت زیربنای زیاد، تاثیر تحریک چند تکیه گاهی بر پاسخ می تواند قابل توجه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

زارع م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3-2
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

ویژگی های جنبش های نیرومند نگاشته شده در ایران و ترکیه بر اساس چند نگاشت انتخاب شده در فاصله های کمتر از 30 کیلومتر از گسیختگی های سطحی زمین لرزه ای مطالعه شده است. این نگاشتها بر اساس دامنه شتاب نگاشته شده، فاصله تا گسل و بزرگای زمین لرزه انتخاب شده اند. در این نگاشتها در چند مورد اثرهای جهت پذیری بر اساس فرکانس های گوشه چند گانه بر روی طیف های فوریه شتاب و تغییر مکان واضح است. مواردی که در آنها نگاشتها از ابتدا و انتهای گسیختگی زمین لرزه ای در دسترس بوده است، برای نشان دادن تفاوت های زمان گسیختگی و زمان فرایش بر اساس آزیموت ایستگاه ها نسبت به موقعیت گسترش گسیختگی زمین لرزه ای مطالعه شد. پالس های تغییر مکان (از نظر پهنا و دامنه) نیز در این موارد تفاوت نشان می دهند؛ مثلا بزرگترین پالس های تغییر مکان بدست آمده بر اساس نگاشت طبس در زمین لرزه 16 سپتامبر 1978 طبس Mw 7.4 نمایانگر موقعیتی است که جبهه گسیختگی زمین لرزه ای به سمت آن حرکت نموده است. موارد مختلف بررسی شده در زاگرس و ایران مرکزی و همچنین نگاشتهای ترکیه (در نزدیکترین فاصله نسبت گسل) از زمین لرزه های 17 اوت 1999 (کوجائلیMw 7.4) و 12 نوامبر 1999 (دوزجه Mw 7.1) نمایانگر تفاوت زمان گسیختگی از 2 تا 10 ثانیه و زمان فرایش از 0.8 تا 2.85 ثانیه برای زلزله های با بزرگای 5.9 تا 7.4 و فاصله هایی تا پهنه آزادی انرژی از 5 تا 30 کیلومتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3-2
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

هرچند فضاهای زیرزمین نسبت به سازه های ساخته شده در سطح زمین از مقاومت بیشتری در برابر زلزله ها برخوردارند ولی چنانچه در توده سنگ های درزه دار احداث گردند امکان آسیب پذیری آنها در برابر زلزله بسیار زیاد خواهد بود. برای مطالعه رفتار توده سنگ های درزه دار تحت باز گذاری های لرزه ای ابتدا باید رفتار لرزه ای سطوح درزه منفرد مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق آزمایشاتی روی نمونه های دارای یک سطح درزه منفرد انجام پذیرفته است تا رفتار این نمونه ها تحت جابجایی های تناوبی محدود و بزرگ که می تواند در اثر زلزله های کوچک و بزرگ ایجاد شوند، مشابه سازی گردد. بدین منظور نمونه هایی با سطح درزه دندان اره ای با استفاده از قالب های سیلیکونی و مصالحی مخصوص آماده گردیدند و تحت آزمایشات سه محوری و برش مستقیم تناوبی قرار داده شدند. در بخش اول نمونه ها تحت آزمایشات سه محوری با دامنه جابجایی محود قرار داکده شدند. نتایج این آزمایشات نشان می دهند که افزایش سرعت برش، تعداد سیکل، فرکانس آن و همچنین دامنه بارگذاری تناوبی می تواند باعث کاهش مقاومت برشی به نسبت های مختلفی گردد. در بخش دوم با استفاده از دستگاه برش نمونه ها مورد آزمایش جابجایی برشی قرار داده شدند و نحوه تغییرات زبری و مقاومت برشی مورد مطالعه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID