نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
نویسنده: 

واحدی علی اصغر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

بحران کمبود آب و شدت تاثیرات پدیده النینو در چند سال اخیر، از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش پیش رو ارایه مدل های بهینه برای پایش بهینه تغییرات مقادیر آب ذخیره شده در درختان با توجه به اهمیت زیاد آن در روند چرخه آب و ایجاد کلیما در جنگل های آمیخته راش گلندرود نور بود. در سال 1390، پس از دیسک برداری به ازای دو تا پنج متر طول تنه 174 درخت قطع شده، نمونه های چوبی با ابعاد ثابت تکه برداری شدند و در آون خشک شدند. پس از توزین تنه درختان در عرصه و تفاضل بین وزن تر و زی توده با احتساب ضریب خشکی محاسبه شده، مقادیر وزنی ذخایر آب اندازه گیری شد. برای مدل سازی متغیر پاسخ، از تحلیل خطی ساده، چندگانه و غیرخطی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل های خطی ساده و چندگانه، دقت برآوردی قابل قبولی برای پیش بینی تغییرات ذخایر آب زی توده تنه درختان نداشتند. برخلاف آن، مدل توانی، نمایی و منحنی S دارای دقت برآورد قابل ملاحظه بودند که با ارزیابی مدل ها، مدل توانی به عنوان بهترین مدل با قطعیت پیش بینی انتخاب شد. با توسعه مدل مذکور، در نهایت معادله بازنمایی تبدیلی لگاریتم مدل توانی به عنوان مدل بهینه نهایی برای برآورد ذخایر فعلی و پیش بینی تغییرات ذخایر آب تنه درختان برای سال های آینده مشخص شد. در واقع، میزان هدررفت کل ذخایر آب تنه درختان در ارتباط با چرخه آب پس از قطع و خروج از جنگل های مذکور با استفاده از مدل ارایه شده در مقیاس وسیع امکان پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 97 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  106
 • صفحه پایان: 

  115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

زادآوری پسته جنگلی (Pistacia vera L.) که جنگل های طبیعی آن در مناطق خشک و نیمه خشک ایران پراکنش دارند، به دلیل توسعه تخریب ناشی از فعالیت های انسان و افزایش تنش های محیط به شدت کاهش یافته است. یکی از شیوه های نوین بازسازی و احیای جنگل های تخریب شده، استفاده از فن آوری تولید نهال میکوریزی در طرح های جنگل کاری است. پژوهش پیش رو با هدف تولید نهال میکوریزی پسته جنگلی، ارزیابی برخی ویژگی های ریخت شناسی نونهال آن و برآورد هزینه تولید انجام شد. جمع آوری بذر از پنج درخت مادری در یک توده خالص پسته جنگلی در منطقه قازان قایه (استان گلستان) انجام شد. بذرهای تازه جوانه زده پس از تلقیح شدن با Funneliformis mosseae C. Walker & A. Schuessler (= Glomus mosseae T.H. Nicolson & Gerd.) که قارچ میکوریزی غالب در ریزوسفر درختان مادری بود، در گلدان کاشته شدند. پنجاه نونهال میکوریزی و 50 نونهال شاهد طی یک فصل رویش در شرایط فضای باز (خارج از گلخانه) رشد کردند. تفاوت ویژگی های ریخت شناسی نونهال های میکوریزی و شاهد ازنظر میانگین های طول ساقه، قطر یقه، تعداد جوانه و تعداد شاخه در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار بود. در نتیجه همزیستی میکوریزی، میانگین رشد طولی نونهال ها حدود 60 درصد و میانگین رشد قطر یقه آنها حدود 40 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تعداد جوانه نونهال های میکوریزی حدود 67 درصد و تعداد شاخه آنها حدود 51 درصد بیشتر از نونهال های شاهد بود. هزینه تولید نونهال میکوریزی 2.3 برابر بیشتر از نونهال های شاهد برآورد شد. تلفات نونهال های میکوریزی 10 درصد و تلفات نونهال های شاهد 30 درصد بود. بین درصد کلونیزاسیون قارچ با ویژگی های ریخت شناسی نونهال های پسته جنگلی همبستگی معنی داری وجود داشت. برای مدیریت پایدار جنگل های طبیعی پسته که امروزه با کاهش شدید زادآوری مواجه هستند، می توان با استفاده از فن آوری تولید نهال میکوریزی و کاهش تلفات، هزینه جنگل کاری را کاهش داد و تعداد نهال مستقرشده را افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 75 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  116
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

هدف از پژوهش پیش رو، بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر صفات رویشی (ارتفاع، قطر یقه، وزن خشک اندام زمینی و هوایی، زی توده خشک کل نونهال و شاخص کیفیت نونهال) و غلظت عناصر غذایی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن و روی) در برگ نونهال های فندق (Corylus avellana L.) بود. در شرایط نهالستان، تاثیر سه نوع باکتری Pseudomonas putida،Bacillus subtilis  و Enterobacter cloacae به صورت مجزا و ترکیبی به مدت هفت ماه بر نونهال های فندق در گلدان های پلی اتیلنی حاوی خاک اتوکلاوشده بررسی شد. بر اساس نتایج، بیشترین اندازه ارتفاع، قطر یقه و سطح برگ به ترتیب با 26.88 سانتی متر، 7.17 میلی متر و 23.87 سانتی متر مربع و بیشترین غلظت نیتروژن (2.81 درصد) در تلقیح ترکیبی سه باکتری مشاهده شد. بیشترین وزن خشک ریشه، حجم ریشه، وزن خشک اندام هوایی، زی توده خشک کل نونهال، شاخص کیفیت نونهال و بیشترین غلظت فسفر با تلقیح مجزای باکتری P. putida به دست آمد. بیشترین مقدار غلظت آهن و روی به ترتیب در تلقیح با باکتری B. subtilis و P. putida مشاهده شد. در حالت کلی، با توجه به تاثیر مثبت باکتری های محرک رشد در جذب عناصر غذایی، افزایش رشد قطری، ارتفاعی و شاخص های ریخت شناسی دیگر، به ترتیب باکتری های P. putida، B. subtilis وE. cloacae  برای تلقیح نونهال های فندق توصیه می شوند. در حقیقت، تجهیز ریشه نونهال ها با باکتری های محرک رشد (مهندسی ریشه) می تواند راهکاری مناسب برای تولید نهال سالم و قوی در نهالستان و همچنین افزایش موفقیت نهال کاری در رویشگاه های آشفته و تخریب یافته این گونه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 84 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  127
 • صفحه پایان: 

  136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

پژوهش پیش رو به منظور ارزیابی تاثیر تنش شوری بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک نونهال های پده (Populus euphratica Oliv.) به صورت گلخانه ای اجرا شد. قلمه ها از شاخه های یک ساله درختان پده موجود در مراتع بیابانی معصومیه قم جمع آوری شدند و در گلدان های حاوی مخلوط یکنواختی از شن، ماسه و خاک زراعی کاشته شدند. سپس تنش شوری با استفاده از غلظت های مختلف کلریدسدیم در چهار سطح 50، 100، 200 و 400 میلی مولار همراه با شاهد دو بار در هفته به مدت دو ماه همراه با آب آبیاری، اعمال شد. نتایج نشان داد که تنش شوری 400 میلی مولار نمک کلریدسدیم موجب خشکیدگی کامل نونهال های پده شد. در تنش شوری 50 میلی مولار کلریدسدیم، زنده مانی، شادابی، ارتفاع، قطر، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه نونهال ها اختلاف معنی داری را با تیمار شاهد نشان نداد. صفات مورد ارزیابی در تنش های شوری بین 50 تا 400 میلی مولار اختلاف معنی داری را با تیمار شاهد نشان داد. همچنین میزان تجمع یون ها از جمله کلر، منیزیم، کلسیم، پتاسیم و فسفر در برگ و ریشه اختلاف معنی داری را با نونهال های شاهد نشان دادند. به طور کلی نتایج نشان دهنده شورپسندی متوسط پده بود و می توان این گونه را برای عملیات احیای اراضی شور با سطح ایستابی آب زیاد توصیه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 91 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

آلودگی هوا و گازهای آلوده کننده به عنوان یکی از عامل های تهدیدکننده و تاثیرگذار بر سلامتی انسان ها و گیاهان در شهرها به شمار می آیند. از آن جایی که زندگی انسان ها در گرو زنده مانی و پایداری گیاهان است، بررسی اثرات مختلف آلودگی که به اشکال مختلف در گیاهان بروز می کند و می تواند در مدیریت و حفظ فضای سبز و پوشش گیاهی مناطق شهری تاثیرگذار باشد، الزامیست. پژوهش پیش رو با هدف بررسی اثر گازهای آلاینده شهری شامل NO2، SO2 و O3 بر متغیرهای کمی برگ زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill.) در تهران انجام شد. هفت منطقه مطالعاتی با توجه به ویژگی های ارتفاعی، ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و هواشناسی انتخاب شده و متغیرهای سطح برگ، سطح ویژه برگ، وزن تر و خشک، درصد رطوبت برگ، کشش برگ و ضخامت برگ گیاه اندازه گیری شدند. بررسی داده های کمی با استفاده از آنالیز همبستگی و t مستقل انجام شد. نتایج همبستگی بیانگر کاهش مقدار وزن خشک و سطح برگ با افزایش آلودگی بود. در بین هفت منطقه مطالعاتی، بررسی ها حاکی از تفاوت معنی دار آلودگی و عدم تفاوت معنی دار پارامتر های اقلیم و خاک بین دو منطقه آزادی و سرخه حصار بود. نتایج نشان داد که با افزایش آلودگی همه متغیر های کمی برگ دارای تفاوت معنی دار شدند و مقادیر تمامی پارامتر ها به جز ضخامت برگ در منطقه آلوده تر نسبت به منطقه دیگر کمتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 90 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  137
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

پژوهش پیش رو به منظور بررسی تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی نونهال های سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.، E. microtheca F. Muell و E. occidentalis Endl.) در پاسخ به سمیت سرب انجام شد. بذرها در گلدان های حاوی سنگریزه کشت شدند و توسط محلول غذایی آبیاری شدند. پس از گذشت 10 هفته، نونهال های اکالیپتوس در معرض تیمارهای نیترات سرب (صفر، 50، 100 و 200 میلی مولار) به مدت 10 ماه قرار گرفتند و پس از آن با استفاده از دستگاه ICP-OES غلظت سرب در اندام های ریشه، ساقه و برگ نونهال ها اندازه گیری شد. روند انباشت سرب در برگ به صورت E. camaldulensis > E. microtheca < E. occidentalis بود. غلظت سرب در بافت ریشه بیشتر از برگ و ساقه بود و در اغلب موارد در بافت ساقه نیز کمتر از برگ بود. در هر سه گونه با افزایش غلظت سرب، غلظت این عنصر در بافت های گیاه نیز افزایش یافت. با افزایش غلظت سرب، در هر سه گونه محتوای پرولین و قندهای محلول افزایش یافت و در مقابل محتوای رنگیزه ها، محتوای نسبی آب برگ و سطح ویژه برگ کاهش یافت. این نتایج بیان گر آن بود که اکالیپتوس دارای مکانیسم های موثر در برابر سمیت سرب از جمله تجمع حفاظت کننده های اسمزی بود. در میان سه گونه مورد بررسی، بیشترین غلظت سرب تجمع یافته در برگ و ساقه E. occidentalisمشاهده  شد که به ترتیب 2.38 و 1.82 برابر غلظت سرب تجمع یافته در برگE.camaldulensis  و E. microtheca بود، اگر چه حداقل مقدار شاخص تحمل تنش (0.76) در E. occidentalis مشاهده شد. در کل، با توجه به نتایج به دستامده می توان اکالیپتوس را به عنوان یک گونه مقاوم به فلز سنگین سرب برای گیاه پالایی خاک های آلوده به سرب در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 91 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مدیریت پایدار یک واحد مدیریتی جنگل مستلزم سازگار کردن معیارها و شاخص های بین المللی و ملی در سطح محلی است. در پژوهش پیش رو با استفاده از رویکردی ترکیبی شامل روش بالا به پایین و پایین به بالا و با بهره گیری از نظر همه دست اندرکاران اصلی و گروه کارشناسی و همچنین استفاده از تکنیک پشتیبانی تصمیم ترکیبی سوات و فرایند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی، معیارها و شاخص های پایداری در سطح حوزه آبخیز لیرابی استان چهارمحال و بختیاری تعیین و اولویت بندی شد. از بین 10 معیار و 48 شاخص اولیه، شش معیار و 30 شاخص محلی متناسب با وضعیت حوزه انتخاب شد. نتایج به دست آمده از وزن دهی معیارها و شاخص ها نشان داد که کارکردهای اقتصادی و اجتماعی و کارکرد های حمایتی و حفاظتی دارای بیشترین وزن در بین معیارهای تعیین شده بودند. در بین شاخص های تعیین شده برای هر معیار، شاخص های مدیریت دام و کاهش خسارت های ناشی از آن، تقویت نیروهای حفاظتی، توسعه سطح جنگل کاری های اقتصادی و مشارکتی، افزایش تولید محصولات فرعی جنگل، مشارکت جوامع محلی در منافع حاصل از جنگل و تساوی حقوق، آموزش مشاغل جایگزین با نظر جوامع محلی و ایجاد مکانیسم مناسب برای حل تضادها و نقاط اختلافی بین مردم و منابع طبیعی دارای بیشترین وزن بودند. از نتایج این پژوهش می توان به عنوان راهنمایی برای توسعه معیارها و شاخص های محلی بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 89 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  160
 • صفحه پایان: 

  171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی شیوه15d و پایش تغییرات به وجود آمده در اثر اجرای آن در دانگ اصلاحی سری یک طرح جنگل داری لوه انجام شد. نمونه برداری به روش منظم- تصادفی با قطعه نمونه های دایره ای شکل 10 آری برای آماربرداری توده جنگلی و یک آری برای زادآوری با شبکه آماری 200 × 150 متر اجرا شد. بر اساس داده های موجود در سابقه طرح و داده های به دست آمده از آماربرداری کنونی، زادآوری، رویه زمینی، حجم، ترکیب و پراکنش در طبقات قطری در سال های 1361 و 1389 با آزمون های تی و مربع کای مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در اثر اجرای این شیوه، پراکنش درختان در طبقات قطری گونه ها در سال های 1361 و 1389 با وضعیت نرمال در یک توده همسال اختلاف معنی داری داشت. تغییرات رویه زمینی شیردار، کرب، ملج و ممرز دارای اختلاف معنی دار بود، اما تغییرات گونه های دیگر معنی دار نبود. حجم بلندمازو، شیردار، ملج، ممرز و حجم کل اختلاف معنی دار داشتند. میانگین ارتفاع توده و تعداد در هکتار افزایش یافته بود و بر اساس داده های زادآوری، با گذشت زمان ترکیب توده به سمت ممرز - بلوط تغییر کرده بود. همچنین در اثر اجرای روش15d ترکیب توده تغییر کرده بود. تنوع گونه ای به ضرر گونه های غالب بود. ساختار توده تغییر زیادی کرده بود و زادآوری مستقرشده به نحو مطلوبی مدیریت نشده بود. برای مدیریت آینده این توده ها، به منظور تقویت پایه های بلندمازو و پهن برگان مرغوب، عملیات پرورشی به مدت 20 تا 30 سال با انتخاب مثبت از بالا پیشنهاد می شود تا توده به ساختار و وضعیت مطلوب برسد و سپس برای توده ها برنامه ریزی مناسب انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  172
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  416
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

کشیدن چوب از کنار کنده تا محل دپو یا کنار جاده های جنگلی کامیون رو مهمترین بخش از عملیات چوب کشی زمینی است که با افزایش وزن مخصوص ظاهری خاک همراه است. در این تحقیق به منظور کاهش مقدار کوبیدگی خاک مسیرهای چوب کشی هنگام تردد اسکیدر چرخ لاستیکی تاف E655 در پارسل 29 طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا، از دو تیمار حفاظتی سرشاخه و خاک اره با وزن 10 کیلوگرم در هر متر مربع استفاده شد. نمونه های خاک توسط سیلندر فولادی پس از ترددهای دوم، ششم، دهم و شانزدهم از عمق های صفر تا 10 و 10 تا 20 سانتی متری قطعه نمونه تیمارشده و قطعه نمونه بدون تردد (شاهد) تهیه شدند و متغیرهای وزن مخصوص ظاهری، درصد پوکی و درصد رطوبت خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در عمق صفر تا 10 سانتی متری خاک لخت، وزن مخصوص ظاهری خاک در ترددهای دوم، ششم، دهم و شانزدهم به ترتیب 1.05، 1.12، 1.18 و 1.2 گرم بر سانتی مترمکعب بود. با به کارگیری لایه حفاظتی خاک اره روی مسیر، مقدار وزن مخصوص ظاهری در ترددهای یادشده به ترتیب به 0.98، 1.02، 1.07 و 1.09 گرم بر سانتی مترمکعب رسید. این ارقام در تیمار سرشاخه به ترتیب 0.94، 0.98، 1.05 و 1.07 گرم بر سانتی مترمکعب بود. در عمق 10 تا 20 سانتی متری خاک لخت، وزن مخصوص ظاهری برای ترددهای دوم، ششم، دهم و شانزدهم به ترتیب 1.31، 1.38، 1.43 و 1.45 گرم بر سانتی مترمکعب به دست آمد. با به کارگیری خاک اره مقدار وزن مخصوص ظاهری خاک در ترددهای یادشده به ترتیب به 1.22، 1.26، 1.31 و 1.32 گرم بر سانتی مترمکعب و با به کارگیری سرشاخه به 1.18، 1.21، 1.28 و 1.31 گرم بر سانتی مترمکعب رسید که موید عملکرد بهتر تیمار سرشاخه در کاهش کوبیدگی خاک بود. همچنین، درصد پوکی خاک مسیرهای تیمار شده با سرشاخه در هر دو عمق بیشتر از تیمار خاک اره بود و تفاوت معنی داری نیز با شرایط طبیعی نداشت. تیمار خاک اره بیشتر از تیمار سرشاخه توانست رطوبت خاک مسیرهای چوب کشی را حفظ کند. بر اساس نتایج، استفاده از مصالح پوششی در مسیرهای چوب کشی باعث کاهش اثرات مخرب عبور و مرور اسکیدر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 88 استناد 416 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

هدف پژوهش پیش رو، بررسی نقش رژیم سایه دامنه در میزان تراکم تاج پوشش و امکان جایگزینی آن با معیار جهت دامنه در مطالعات اکولوژیکی و ارزیابی توان اکولوژی جنگل های کبیرکوه ایلام در حوزه رویشی زاگرس بود. برای انجام این پژوهش، ابتدا نقشه مدل رقومی ارتفاع تهیه شد و نقشه رژیم سایه دامنه از آن استخراج شد. با توجه به ارتباط مستقیم تاج پوشش جنگل با توان اکولوژیک رویشگاه، نقشه های رستری سایه دامنه و تاج پوشش در هم ضرب شدند و مساحت اشغال شده به وسیله تاج پوشش در مقادیر مختلف رژیم سایه دامنه محاسبه شد. همچنین، نقشه جهت های اصلی دامنه تهیه شد و در نقشه تاج پوشش جنگل ضرب شد. مساحت اشغال شده به وسیله تاج پوشش در جهت های مختلف دامنه نیز محاسبه شد و هیستوگرام آن ترسیم شد. در نهایت، هیستوگرام و مدل های رگرسیونی رابطه مقادیر مختلف رژیم سایه دامنه و درصد تاج پوشش جنگل تهیه شد. هیستوگرام مذکور بیانگر روند افزایش تاج پوشش در قبال کاهش شدت نور (افزایش سایه) بود. ضریب تبیین (R2) مدل رگرسیونی درجه دو و مدل خطی رابطه مذکور برای مقادیر با ارزش سایه بیشتر از 100، به ترتیب برابر با 0.58 و 0.56 به دست آمد. با توجه به سهولت تهیه نقشه سایه دامنه و نقش آن در پیش بینی تاج پوشش جنگل و مزیت های دیگری که بر نقشه جهت دامنه دارد، توصیه می شود که این معیار در جنگل های زاگرس و در جنگل های خشک و نیمه خشک دیگر، به عنوان یکی از عامل های کلیدی توان اکولوژیکی سرزمین مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 77 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

در پژوهش پیش رو، به منظور برآورد مقدار زی توده شاخه و برگ (تاج) درختان بلوط، چهار توده وی ول - مازودار (Quercus libani-Q. infectoria) شامل یک توده گلازنی نشده (شاهد) و سه توده گلازنی شده (سال های اول، دوم و سوم پس از گلازنی) بررسی شدند. برای برآورد مقدار زی توده تولیدی تاج درخت از روش برداشت جزیی و معادلات آلومتری استفاده شد. سی و شش اصله وی ول و 36 اصله مازودار از سه طبقه قطری با ابعاد تاج متوسط و به طور تقریب همگن انتخاب شدند و از چهار جهت اصلی تاج درخت به صورت تصادفی در قسمت میانی، چهار شاخه انتخاب و قطع شد. به منظور برآورد زی توده تاج، وزن تر برگ های موجود در هر شاخه، وزن تر هر شاخه و همچنین قطر کل شاخه های درخت اندازه گیری شد. مدل توانی به عنوان بهترین مدل برآوردکننده زی توده انتخاب شد و مقدار اریبی نسبی و درصد جذر میانگین مربعات خطای برآورد مربوط به زی توده شاخه و برگ در هر کدام از توده ها برای هر گونه محاسبه شد. برای مقایسه زی توده اندازه گیری شده و برآوردی در سطح شاخه (از طریق معادلات آلومتری)، در هر توده شش شاخه از هر گونه به صورت تصادفی انتخاب شد و در مدل سازی وارد نشد و مقایسه با آزمون t جفتی انجام شد. نتایج نشان داد که بین مقدار زی توده اندازه گیری شده با مقدار زی توده برآوردی تفاوتی وجود نداشت. همچنین این روش در برآورد زی توده در سطح شاخه روشی نااریب بود. مقدار زی توده تاج توده های وی ول - مازودار در توده گلازنی نشده (9.21 تن در هکتار) در مقایسه با سال های اول، دوم و سوم پس از گلازنی (به ترتیب 1.26، 2.32 و 3.16 تن در هکتار) بیشتر بود. نتایج پژوهش پیش رو می تواند در مدیریت و پایش توده های جنگلی بلوط که تحت تاثیر گلازنی هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 73 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

تعیین عامل های موثر بر زنده مانی، رشد و شادابی درختچه های تاغ (Haloxylon ammodendron (C. A. Mey.) Bge.)ازجمله نیازهای تحقیقاتی در عرصه های تاغکاری شده مناطق بیابانی است. در پژوهش پیش رو، تاغکاری های منطقه حارث آباد سبزوار در دو عرصه کف برشده و دست نخورده برای بررسی تاثیر هرس کف بر بر وضعیت اکولوژیک تاغکاری ها انتخاب شدند. در هر عرصه شش قطعه نمونه 20 × 20 متری به صورت منظم - تصادفی با نقطه شروع تصادفی و با فواصل 200 متر از یکدیگر پیاده شدند. در داخل قطعه نمونه ها، متغیرهای ارتفاع، قطر تاج، تعداد شاخه فرعی جداشده از یقه و میزان شادابی درختچه های تاغ آماربرداری شدند. همچنین تعداد، ارتفاع و قطر تاج گونه های همراه نیز یادداشت شدند. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که رویش ارتفاعی و قطری و تعداد شاخه فرعی جداشده از یقه در عرصه کف برشده به طور معنی داری بیشتر از عرصه دست نخورده بود. تعداد در هکتار و تعداد گونه های زادآوری شده همراه، با وجود زیاد بودن در عرصه کف برشده، از نظر آماری تفاوت معنی داری بین دو عرصه نداشتند. همچنین بر اساس نظرخواهی پرسشنامه ای که از ساکنین منطقه برای ارزیابی اثرات محیط زیستی تاغکاری ها انجام شد، مشخص شد که این تاغکاری ها از جهت های مختلف، اثرات مثبتی برای ساکنین منطقه حارث آباد داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 69 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  58
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

یکی از عامل های کلیدی برای داشتن جنگل هایی با تولید مستمر، حفاظت از خاک جنگل است. در پژوهش پیش رو وسعت و شدت برهم خوردگی خاک جنگل در اثر خارج کردن تنه ها و گرده بینه های درختان قطع شده (20.5 m3/ha) در جنگل ناو اسالم گیلان بررسی شد. پس از اتمام عملیات چوبکشی، برهم خوردگی خاک از طریق نمونه برداری نقطه - خط نمونه و به روش ارزیابی چشمی بررسی شد. نتایج نشان داد که حدود 19±6.2 درصد از خاک منطقه در اثر چوبکشی دچار برهم خوردگی شده بود که 11.3 درصد آن با شدت کم و 7.7 درصد آن با شدت زیاد بود. وسعت و شدت برهم خوردگی خاک با افزایش فاصله از مسیرهای چوبکشی کاهش یافته بود، اما با افزایش شیب زمین افزایش پیدا کرده بود. وزن مخصوص ظاهری خاک در مناطق برهم خورده با شدت کم (1.29 g/cm3) و در مناطق برهم خورده با شدت زیاد (1.44 g/cm3) به ترتیب 2.4 و 14.3 درصد نسبت به مناطق شاهد افزایش یافته بود. وزن مخصوص ظاهری خاک مناطق برهم خورده با افزایش شیب زمین افزایش یافته بود، به طوری که در شیب های بیشتر از 50 درصد، وزن مخصوص ظاهری خاک 20.8 درصد نسبت به مناطق شاهد افزایش یافته بود. کاهش شدت برداشت، قطع و انداختن هدایت شده درختان و محدود کردن عملیات چوبکشی به شیب های کمتر از 50 درصد، از جمله راهکارهای کاهش برهم خوردگی خاک در این جنگل ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 81 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  70
 • صفحه پایان: 

  81
تعامل: 
 • استنادات: 

  416
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

آشفتگی های طبیعی و انسانی منجر به کاهش تنوع بیولوژیکی و در نتیجه کاهش پایداری اکوسیستم ها شده اند، بنابراین متریک هایی که اطلاعات کیفی بیشتری در مورد تک تک گونه ها و ترکیب کلی جوامع گیاهی فراهم کنند، می توانند برای ارزیابی محیط های طبیعی، ارزش های حفاظتی آنها و اثرات آشفتگی های انسانی، مفید واقع شوند. در پژوهش پیش رو برای اولین بار در ایران، در جنگل کاکارضا استان لرستان، ضریب محافظه کاری(Conservatism coefficient)  گونه های گیاهی با استفاده از قطعات نمونه اصلاح شده ویتاکر تعیین شد. این ضریب با توجه به میزان حساسیت گونه های گیاهی در برابر آشفتگی ها و همچنین برمبنای میزان تعلقه و پایبندی گونه های گیاهی به شرایط اکولوژیک با استفاده از نظرات متخصصان گیاه شناسی تعیین شد. بر اساس نتایج مشخص شد که 57.67 درصد گونه ها در طبقه اول ضریب محافظه کاری (CC:1-3)، 32.27 درصد در طبقه دوم (CC:4-6)، 8.46 درصد در طبقه سوم (CC:6-8) و 1.58 درصد در طبقه چهارم (CC:9-10) قرار داشتند. همچنین گونه هایAstragalus leonardii ،Astragalus longirostratus وBunium luristanicum  در طبقه چهارم قرار گرفتند و بیشترین ضریب محافظه کاری را داشتند. بر این اساس و با توجه به اطلاعات موجود در زمینه موقعیت حفاظتی این سه گونه، می توان آنها را به عنوان گونه های معرف جنگل های کمتر تخریب یافته بلوط زاگرس معرفی کرد. استفاده از ضریب محافظه کاری در مناطق جنگلی کمتر دست خورده و مقایسه آن با مناطق دیگر، با بررسی ارزش حفاظتی مناطق مختلف و تعیین گونه های با ارزش حفاظتی بیشتر، منجر به ارزیابی بهتر برنامه های مدیریتی و احیایی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 83 استناد 416 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  82
 • صفحه پایان: 

  94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

در پژوهش گرده شناختی پیش رو، تغییرات پوشش گیاهی اطراف ارومیه در بازه زمانی 1600 تا 3000 cal.BP با بررسی مغزه ای رسوبی از مانداب گانلی گول، بازسازی و نقش آب و هوا و فعالیت های انسان بررسی شد. فراوانی چشمگیر گرده های درمنه و اسفناجیان در سراسر این رکورد گرده ای، نشان دهنده چیرگی گیاهان مادری آنها در ترکیب پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه بود. گیاهان دو خانواده گندمیان و جگن همواره به فراوانی در سطح مانداب می روییده اند. مقادیر اندک گرده های درختی در نمودار گرده گانلی گول نشان گر سهم ناچیز پوشش جنگلی در منطقه بود. در این پژوهش از نسبت فراوانی گرده اسفناجیان به درمنه (C/A) به عنوان شاخص برآورد دوره های مرطوب و خشک استفاده شد. این نسبت با مقادیر 1-2 در بازه زمانی 2850 تا 3000 cal.BP شرایط اقلیمی به نسبت خشک و گسترش پوشش گیاهی استپی را در منطقه پیشنهاد کرد. افزایش گرده درمنه و تاحدودی بلوط در 2650 تا 2850 cal.BP را می توان نشانه کاهش خشکی و گسترش پوشش گیاهی نیمه استپی دانست. پایان این دوره با کاهش بلوط و درمنه و افزایش اسفناجیان همراه بود (C/A=7) که شرایط آب و هوایی سرد و خشک و پوشش گیاهی استپی - بیابانی را برای 2338 تا 2650 cal. BP در منطقه پیشنهاد کرد. افزایش نسبی بلوط به همراه مقادیر زیاد درمنه و گندمیان را می توان نشانه بهبود شرایط آب و هوایی در 2020 تا 2338 cal. BP دانست. همچنین حضور گرده انگور و فراوانی نسبی گرده های کاردی و گل گندم زرد، شواهدی بر افزایش فعالیت های کشاورزی در این دوره بودند. افزایش اسفناجیان و کاهش درمنه (C/A=14) و مقادیر ناچیز گرده بلوط در 1614 تا 2020 cal.BP می تواند نشانگر پوشش گیاهی استپی و اقلیم به نسبت خشک در منطقه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 113 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  532
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

در جنگل های زاگرس به دلیل وابستگی بیشتر از حد جنگل نشینان به جنگل و محصولات جنگلی، شناخت مسائل اجتماعی - اقتصادی به منظور جلوگیری یا کاهش تخریب جنگل ضرورت دارد. هدف پژوهش پیش رو بررسی برخی از وابستگی های معیشتی جنگل نشینان به منابع جنگلی در سامان عرفی نامجو از توابع بخش شمالی شهرستان کوهدشت بود. برای جمع آوری اطلاعات خانوارهای جنگل نشین از روش پرسشنامه و مصاحبه شفاهی با مردم محلی، اطلاعات مرکز آمار ایران، اطلاعات موجود در دهیاری روستا و بخشداری شهرستان کوهدشت استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و تحلیل نتایج آنها، مشخص شد که درآمد مردم محلی کمتر از هزینه های آنها بود. این موضوع سبب شده بود که مردم محلی برای جبران هزینه های معیشتی خود اقدام به کشت غیرمجاز در زیراشکوب جنگل کنند که به نوبه خود سبب جنگل زدایی و تخریب شده است. بررسی رابطه بین درآمد و هزینه های خانوارها با استفاده از آزمون پیرسون، نشان داد که رابطه معنی داری بین آنها وجود نداشت (R2=0.041؛ p=0.784). همچنین نتایج این پژوهش ثابت کرد که بین میزان وابستگی و درآمد به دست آمده از جنگل رابطه معنی داری وجود ندارد (R2=0.327؛ p=0.36).

آمار یکساله:  

بازدید 532

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0