Journal Issue Information

Archive

Year

Volume(Issue)

Issues

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
Author(s): 

اکبری احمد

Journal: 

گلجام

Issue Info: 
 • Year: 

  1385
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Pages: 

  37-46
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  503
 • Downloads: 

  222
Abstract: 

غشاهای جدید نانو فیلتراسیون به شکل الیاف توخالی به وسیله روش فتوپلیمریزاسیون تهیه گردید. پارااستایرن سولفونات سدیم به عنوان مونومر وینیلی برای اصلاح غشاهای اولترافیلتراسیون از جنس پلی سولفون مورد استفاده قرار گرفت. غشاهای اصلاح شده جهت فیلتراسیون محلولهای رنگین سه رنگینه مختلف اسیدی، راکتیو و مستقیم (مناسب جهت رنگرزی خامه فرش دستباف و نخ چله قالی) به منظور بازیابی و استفاده مجدد از رنگینه ها و آب به کار گرفته شد. اثر پارامترهای مختلف چون فشار، الکترولیت، زمان و نوع رنگینه روی میزان احتباس رنگینه و دبی جریان خروجی از غشا نیز ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که علاوه بر کارکرد موثر رنگبری، مشکل مسدود شدن روزنه های غشاهای جدید بر خلاف اکثر غشاهای تجاری که از جنس پلی آمید هستند، به مقدار زیادی محدود گردیده است.

Yearly Impact:

View 503

Download 222 Citation 0 Refrence 10
Journal: 

گلجام

Issue Info: 
 • Year: 

  1385
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Pages: 

  47-64
Measures: 
 • Citations: 

  1
 • Views: 

  4011
 • Downloads: 

  1718
Abstract: 

نقوش و طرحهای گلیم قشقایی مبین ذهن خلاق، هوش سرشار، تلاش خستگی ناپذیر، توان بالا، لطافت طبع و ژرفای اندیشه بافندگان آن است. شناخت این نقشمایه ها و طرحها سبب می شود تا بافت مذهبی، اعتقادی، حقیقت زندگی، اسطوره ها  ساختار آداب و رسوم این ایل را بهتر بشناسیم. همچنین عوامل موثر در بروز و ظهور و یا فراموشی نقوش در تاریخ این قوم را در خواهیم یافت. به طور کلی عناوین عوامل مهم و موثر در پیدایش نقوش گلیم قشقایی را می توان چنین بر شمرد:الف) عوامل جغرافیایی و طبیعت اطرافب) تاریخ، فرهنگ و هنر عشایر ایراند) نظام مدیریتی ایلج) سطح سواد و دانایی و میزان درآمد و معیشت افراد ایلمهم ترین نتایج این پژوهش شامل این موارد است: تقسیم بندیهای گلیم قشقایی، رایج ترین طرح ها، نقوش و اندازه های گلیم قشقایی، طرح هایی که دچار تغییر و تحول یا فراموشی شده است و استفاده از انواع رنگ در گلیم قشقایی.

Yearly Impact:

View 4011

Download 1718 Citation 1 Refrence 0
Journal: 

گلجام

Issue Info: 
 • Year: 

  1385
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  2
 • Pages: 

  25-36
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  1650
 • Downloads: 

  424
Abstract: 

موضوع این مقاله حضور و تجلی «فرش» در ادبیات کودک است. فرش یکی از جهانی ترین مظاهر هنر و فرهنگ ایران به شمار می رود. اهل فرهنگ برای حفظ این هنر اصیل نخست باید آن را از حیث فرهنگی در جامعه نهادینه کنند. پیداست که چنین حرکتی باید از دوران کودکی آغاز شود و به ویژه با روشها و قالبهایی متناسب با علایق کودکان صورت پذیرد. قصه، یکی از قالبهایی است که کودک ذاتا به آن علاقه دارد از این رو در این تحقیق مطالعه ای موردی درخصوص یکی از بهترین قصه های ایرانی در موضوع قالیچه برای کودکان صورت گرفته است.در این مقاله کوشیده ایم با استدلال و ارایه نمونه هایی از متن کتاب، نشان دهیم نویسنده چگونه با بهره گیری از نقشهای سنتی فرش، بیان تمثیلی و نمادین، به کارگیری مظاهر و ارزشهای دینی و ملی، استفاده درست از شگردهای قصه نویسی برای کودکان و همچنین پرداختن به زندگی دخترکی قالیباف در محیط قالیبافخانه، جلوه ها و ارزشهای قالیچه را در دو بعد واقعی و فراواقعی نمایانده است. منزلت فرهنگی و اجتماعی قالیبافان و سایر قشرهای درگیر با فرایند تولید فرش باید مورد توجه قرار گیرد و شان و احترام آنها به عنوان هنرمندان میراث فرهنگی ایران اسلامی، حفظ گردد.

Yearly Impact:

View 1650

Download 424 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

MOJABI A.

Journal: 

GOLJAAM

Issue Info: 
 • Year: 

  2006
 • Volume: 

  -
 • Issue: 

  2
 • Pages: 

  7-24
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  566
 • Downloads: 

  255
Abstract: 

The article first describes different ways of tentering (sar rast koni) through the use of the surveying method. It also elaborates on the various features of these methods and the facilities and equipment used in them. In order to provide this information, a complete statistical group throughout the Isfahan and East Azarbaijan provinces was visited and 33 workshops were chosen from the group based on a normal distribution in Tehran Province. The workshops were then studied. Finally, the distribution of these methods in various areas was studied and a conclusion was reached.

Yearly Impact:

View 566

Download 255 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

HEJVANI M. | LEZGI S.H.A.

Journal: 

GOLJAAM

Issue Info: 
 • Year: 

  2006
 • Volume: 

  -
 • Issue: 

  2
 • Pages: 

  25-35
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  60404
 • Downloads: 

  29056
Abstract: 

This study discusses the manifestation of carpets in children's literature. Since carpets are one of the universal symbols of Iranian art and culture, scholars and educators should attempt to institutionalize this art and craft as a cultural issue in the society. Obviously, such a movement must begin from childhood and use methods and models based on children's interests. A story is one model that children naturally admire.The present article is a case study of one of the best Iranian children stories on the topic of carpets. The article has presented and interpreted various parts of the story, demonstrating how the author, by pointing to the traditional motifs of carpets, making use of a symbolic language, religious and national symbols and values, the appropriate techniques of writing for children, as well as narrating the life of a little girl working in a carpet weaving workshop, has represented the features and values of carpets in both realistic and surrealistic contexts. The cultural and social status of carpet weavers and other groups involved in the production of carpets must be taken into further consideration. These people should receive due respect as artists preserving a major part of Islamic Iran's cultural heritage.

Yearly Impact:

View 60404

Download 29056 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

AKBARI A.

Journal: 

GOLJAAM

Issue Info: 
 • Year: 

  2006
 • Volume: 

  -
 • Issue: 

  2
 • Pages: 

  37-45
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  1184
 • Downloads: 

  461
Abstract: 

New nanofiltration membranes were produced in the form of unfilled fibers through the photopolymerization method. Parastyrene sodium sulfonate was used as the vinyl monomer to reform the poly sulphone ultra-filtration membranes. The modified membranes were used to purify colored solutions of three different pigments consisting acidic, reactive and direct (suitable for dyeing pile yams and warps), in order to refine and reuse the pigment solutions. The effect of various parameters like pressure, electrolyte, time, and the kind of pigment on the extent to which the pigment is confined and the flux of the membrane outflow was assessed. Results showed that besides the effective function of bleaching, the problem of barred pores observed in most commercial membranes built of polyamide also reduced significantly in the new membranes.

Yearly Impact:

View 1184

Download 461 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

DADVAR A.A.GH. | MOUMENIAN H.R.

Journal: 

GOLJAAM

Issue Info: 
 • Year: 

  2006
 • Volume: 

  -
 • Issue: 

  2
 • Pages: 

  47-63
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  66101
 • Downloads: 

  32395
Abstract: 

The designs and motifs of Qashqa'i gelims betray in a sense their weavers' creative minds, high intelligence, unwavering efforts, great ability, graceful spirit, and deep thought. Understanding the meanings of these motifs and designs will help us become more familiar with the religious beliefs of the Qashqa'i people, the true meaning of their lives, their myths, traditions and rituals. It will also help us recognize the factors that have led to the appearance or disappearance of various motifs throughout the history of the tribe. The general factors that have led to the a appearance of motifs in Qashqa'i flatwoven rugs have been mentioned as follows: A) Geographical factors and the natural environmentB) The history, culture, and art of Iranian nomadic tribesC) The organization of the tribeD) The literacy, amount of knowledge, income and status of living of the peopleThe most important conclusions of the study concern the categorization of Qashqa'i gelims, the most prevalent designs, motifs and sizes of the Qashqa'i gelims, designs that have undergone change or have been forgotten and the use of various colors in these rugs.

Yearly Impact:

View 66101

Download 32395 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

TALEBPOUR FARIDEH

Journal: 

GOLJAAM

Issue Info: 
 • Year: 

  2006
 • Volume: 

  -
 • Issue: 

  2
 • Pages: 

  65-76
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  934
 • Downloads: 

  281
Abstract: 

A study of various deficiencies observed in the process of pile carpet weaving in the Province of Kashan has revealed that the most important defects are: unevenness, crimpled sides and erroneous application of the cartoon. Improving weavers' skills will have a significant effect on reducing these defects.Therefore, weavers should be given educational advice on recognizing the capabilities of looms and other rug weaving equipment, the quality of raw materials and their harmonious use, the correct way of weaving flatwoven rugs, the manner of interlacing the wefts, and daftin-zadan (pounding an iron comb on the weft).

Yearly Impact:

View 934

Download 281 Citation 0 Refrence 1
Author(s): 

KHOURSAND RAHIMZADEH M.

Journal: 

GOLJAAM

Issue Info: 
 • Year: 

  2006
 • Volume: 

  -
 • Issue: 

  2
 • Pages: 

  77-86
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  827
 • Downloads: 

  262
Abstract: 

Carpet making in Iran plays an important role in creating job opportunities and increasing the country's foreign exchange revenues.One of the fundamental and comprehensive programs that can guarantee the survival, expansion and extension of this art and craft is higher education. The course for carpets was first introduced in Iran's higher education centers in 1375 (1996). Students can apply for a bachelor degree by competing in general examinations.Others can apply for undergraduate diploma in the Inclusive Applied Science University and the Islamic Azad University.In the present research, efforts have been made to study the motives of students studying for an undergraduate diploma in the Inclusive Applied Science University (the higher education center of the Fars Agricultural Jihad Organization) in the years 1381 (2002) and 1382 (2003) and to identify factors  that lead students to choose the topic of carpets as a university course.The results of the research show that the strongest factor leading to this choice is primarily personal characteristics (interests, tendencies and experiences), secondly social and family factors (social values and living atmosphere), followed by economic factors (achieving an income and employment).

Yearly Impact:

View 827

Download 262 Citation 0 Refrence 7