مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد)) | سال:1382 | دوره:36 | شماره:1 (پی در پی 140)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مقصود از فعلهای ترکیبی فعل «مرکب» نیست، بلکه فعلهایی است که در بعضی ساختهای آنها از فعلهای دیگر به عنوان فعل معین استفاده می شود. چنانکه ماضی بعید مجهول «گشت»، «گشته بود» می شود. از طرفی نیز گونه ای از فعل بی شخص در فارسی بکار میرود که کار فعل مجهول را می کند: «جیب فلانی را ردند» به جای «جیب فلانی زده شد».

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

هاشمی سیدمحمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تدریس دستور زبان انگلیسی در خلا و بدون توجه به عوامل تاثیرگذار، رهیافتی ناموفق خواهد بود. در این ارتباط، نگارنده پس از ذکر سه عامل تاثیرگذار، به این نکته می‌پردازد که به دلیل تفاوت بافت مطالب کتاب‌های انگلیسی تخصصی دانشگاهها در رشته‌های مختلف که به صورت تفاوت پیکره ساختاری متون در این رشته‌ها نمود می‌یابد، نمی‌توان و نباید دستور زبان انگلیسی را در دانشگاههای ایران و برای تمام رشته‌های تحصیلی یکسان تدریس کرد. تدریس این نکات باید با پیکره ساختاری متون علمی و تخصصی متناسب باشد . حفظ این تناسب با تحلیل ویژگیهای دستوری متون علمی ممکن است نگارنده پس از تبیین کارکردهای زبان و تحلیل مبانی نظری تحقیق، به ذکر نتایج تحلیل بسامد ساختارهای دستوری در چندین نوع از متون تخصصی و عمومی می‌پردازد. سپس با بررسی پیامدهای حاصل از این تحلیل، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که در تدریس ساختارهای دستوری باید بر تدریس ساختارهای پربسامد و ویژگیهای کارکردی خاص آنها در هر یک از انواع متون تاکید کر.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

با به کارگیری رو به افزون روش درون نگری در تحلیل داده های بیانی در مهارت خواندن و درک نوشتاری، گامهای موثرتری در تحلیل راهبردهای خواندن و بررسی نظریه تعاملی برداشته شده است. اما موضوع اساسی در اغلب تحلیلها نبود مدلی کارا برای دسته بندی راهبردها و عتعیین دقیق نظریه حاکم در مراحل مختلف حل مسئله در فرایند درک نوشتاری است. در این مقاله، نگارنده مدلی برای تحلیل داده های بیانی در مهارت خواندن و درک نوشتاری مبتنی بر پردازش مرحله به مرحله داده ها در فرایند حل مسئله پیشنهاد نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

فاضلی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

ادب عربی و فارسی در بسیاری از مضامین، یکدیگر را چنان سخت در آغوش گرفته‌اند که جدا کردن آنها از هم، شخصیت بخشیدن به هر کدام، نشاندن هر یک در جایگاه خاص خود و تعیین اصل و فرع را دشوار می‌نماید. نوشته حاضر به تجزیه و تحلیل مضامینی متعدد در این راستا می‌پردازد. و با مقایسه‌ای که به عمل می‌آورد نکته‌هایی از زیباییها و تازگیهای هنری را در هر دو زبان بدون تعصب و موضع‌گیری می‌نمایاند.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

«نطق» و «بیان» فصل ممیز و قدر مبرز آدمیان بر ماسوی البشر است و حفظ و صیانت وظیفه خطیر اهل بیان. برای تحقیق این امر، وضع قوانینی معین و خاص بسیار ضروری است. اعراب در میان اقوام بشر، بیش از دیگران شیفته «بیان» بوده‌اند و خود را در برابر سلاطین فصاحت، فروتن و در مقابل سلطه بلاغت مطیع نشان داده‌اند؛ به همین دلیل خلفا و امیران و اشراف و بزرگان، فرزندان خود را به بادیه می‌فرستادند تا در میان قبایل، زبانشان استوار و بیانشان بی‌عیب گردد. قران کریم ،‌سند جاوید بلاغت و فصاحت اعراب است و ایشان رمز و راز بقا و بالندگی زبان خویش را در این کتاب مقدس جستجو می‌کنند. بدیهی است که در پیراستگی آن از اشتباهات نحوی و دستوری، تعصب و اهتمام فراوان نشان‌دهند و به همین دلیل وضع علم «نحو» قابل بررسی است که در این مقاله، بدان پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

سیدی سیدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  169
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

رویکردهای بررسی زبان در زبان‌شناسی به چهار رویکرد عمده خلاصه می‌شود: رویکرد تطبیقی، رویکرد تاریخی، رویکرد مقابله‌ای و رویکرد توصیفی. در دستور سنتی، رویکرد غالب در بررسی زبان رویکرد تجویزی بده است، اما رویکرد غالب در زبان‌شناسی جدید، رویکرد توصیفی است. در رویکرد تجویزی باید، نباید، واجب، جواز و ... مطرح است، اما در رویکرد توصیفی این واژگان چندان از اعتبار برخوردار نیستند. در این مقال به دو مکتب مهم نحو عربی (کوفه و بصره) پرداخته می‌شود که یکی گرایش تجویز گرایانه دارد (مکتب نحو بصره) و دیگری گرایش توصیف ‌گرایانه (مکتب نحو کوفه).

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  185
 • صفحه پایان: 

  197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

کتاب مشهور مفضلیات قدیمترین جنگ شعر عرب است که به دست ما رسیده و نزد ادبای عرب از مقبولیت تامی برخوردار است. این مجموعه قصاید گزیده - چنانکه از نامش پیداست - به «مفضل ضب» یکی از شخصیتهای ادبی قرن دوم هجری منسوب است. استاد عبدالعزیز میمنی، با استناد به برخی روایات موجود در کتب معتبر ادبی و تاریخی، صحت این انتساب و به تبع آن نامگذاری این منتخبات را مورد خدشه قرار می دهد و معتقد است باید آن را به گزیننده اصلی اش یعنی ابراهیم بن عبدالله از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) نسبت داد. مقاله عربی استاد میمنی در این باره، به شکلی کامل تر توسط یکی از بهترین تلامذه او یعنی دکتر سیدمحمد یوسف تحت عنوان « the Original Compiler of al-Mufaddaliyyat » به زبان انگلیسی ترجمه شده و نگارنده این سطور آن را به فارسی برگردانده و ضمن مراجعه مجدد به ماخذ متن، پی نگاشته های بسیاری بر آن افزوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 23 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

ذوالفقاری محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

آنچه در نقد موسیقایی مورد عنایت در این مقاله است، توجه به علوم مختلف در کنار وزن شعر است که می تواند در نقد علمی مورد نظر قرار بگیرد؛ به عبارتی مسائلی چون سبک شناسی وزن شعر، روان شناسی وزن، نقد نوعی وزن، زبان شناسی و وزن و .... از رویکردهای اصلی نقد شعر در این مقاله است. تاکید بر شعر خاقانی و اعمال نظریات انتقادی، چاشنی مطالب انتقادی است. زیبایی شناسی اوزان شعر خاقانی از حیث نرمی و لطافت اوزان و یا خشونت آن، کوتاهی و بلندی اوزان، محتوا و وزن قصاد، تناسب وزن با نوع ادبی از حیث محتوا و ساختار، میزان تحرک و پویایی در وزن قصاید و ... از مهمترین بحثهایی است که در دیوان خاقانی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن در این مقاله آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

صدری نیا باقر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  216
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مقاله با اشاره به روند تحول تدریجی محتوا و فرم شعر فارسی در دهه‌های نخست قرن بیستم، پیدایش و تحول شعر رمانتیک فارسی به مثابه یک جریان نوآیین شعری بررسی شده است. نویسنده پس از پرداختن به زمینه‌های سیاسی - فرهنگی پیدایش این جریان شعری در ایران، تاثیر شعر رمانتیک فرانسه و شعر نوین ترکی عثمانی را در ظهور آن مورد تاکید قرار داده است و ضمن بیان برخی از خصایص شعر رمانتیک فارسی، سیر دگرگونی آن را از آغاز پیدایش تا پایان قرن بیستم مرور کرده است. براساس استنباط نویسنده برخلاف قول مشهور، پیشینه رویکرد به شعر رمانتیک به سالها پیش از سروده شدن افسانه نیما و «سه تابلو مریم» عشقی باز می‌گردد. شعر عشقی واپسین فروغهای رمانتیسم اجتماعی را باز می‌تاباند و افسانه نیما فصل تازه‌ای در تاریخ شعر رمانتیک می‌گشاید که با دگرگونیهای صوری و محتوایی تا پایان قرن دوم دوام می‌یابد و با مرگ فریدون مشیری در واپسین سال قرن بیستم پرونده این جریان شعری بسته می‌شود.

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 79 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

شفق اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  217
 • صفحه پایان: 

  234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3667
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

گرچه تورات کتابی است دینی، ولی می‌توان آن را کتاب تاریخی 2500 ساله دانست؛ زیرا سرگذشت برخی شخصیت‌های تاریخی و سلاطین ممالک در جای جای آن آمده است. از جمله به برهه‌هایی از عصر هخامنشیان برخورد می‌کنیم و سرگذشت پادشاهان هخامنشی نظیر کوروش و داریوش و خشایارشا و اردشیر را در آن می‌یابیم. در عین حال در مطاوی تورات به بسیاری از آداب و رسوم ایرانیان برمی‌خوریم. این کتاب همچنین قدیمترین جایی است که منشور آزادی کوروش برای یهودیان و نیز ماجرای استر و خشایارشا و نیز چگونگی قتل (هامان) وزیر در آن منعکس شده است. از میان اسفار متعدد تورات، «کتاب دانیال» و «کتاب استر» بیش از همه درباره آداب و رسوم و قوانین درباره هخامنشی سخن رانده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3667

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رحم دل غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  235
 • صفحه پایان: 

  248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

این مقاله بر آن است تا فاتحه الکتاب مثنوی معنوی مولوی را که فشرده شش دفتر مثنوی است و در عرف ادبی از آن به «نی نامه» تعبیر می شود با معیارهای فلسفه پدیداری مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  249
 • صفحه پایان: 

  266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

تاثیر متقابل زبان فارسی بر زبان تازی نتیجه جبری ارتباط عربها و ایرانیان و معلول گفت و گوی تمدنها و فرهنگهاست. نگارنده تاثیر زبان فارسی را بر زبان تازی در دو مقطع تاریخی بررسی کرده: یکی قبل از ورود اسلام به ایران و دیگری بعد از پذیرش اسلام ایرانیان. قبل از ورود اسلام به ایران، سرزمین ایرانی دارای تمدن کهن و قدیمی بود، که آوازه بلند شاهان آن همه جا را پر کرده بود و مسائل مختلف زمینه های جذب عالمان و دانشمندان کشورهای مختلف، ازجمله ادبا و شاعران عرب زبان را به دربار ایران فراهم کرد و این خود زمینه تاثیر زبان فارسی و انتقال لغات و مثلهای آن به زبان عربی و نیز ورود کلمات اعجمی در قرآن کریم گردید. بعد از ظهور اسلام در میان عرب، ایرانیان روح بلند خویش را در آموزه های دینی مسلمین یافتند، تشویق خلفای عباسی به علم و ادب، زمینه های درونی ایرانیان را نسبت به علم آموزی شکوفا کرد، از این جهت با جدیت تمام به آموزش علوم ادب رو آوردند و آثار مکتوب ادبی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند که سبب ترویج و گسترش زبان عربی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 23 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

مسگرنژاد جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  267
 • صفحه پایان: 

  272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این مقاله، سعی شده کتاب تفسیری به زبان فارسی به نام حدایق الحقایق از فقیهی بزرگ به نام تاج الدین ابوحنیفه محمدبن طیفور سجاوند، مربوط به قرن ششم (هجری قمری ) معرفی شود. استنادهای نویسنده براساس مواردی است که خواجه پارسا در کتاب فصل الخطاب خویش آورده است.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

زمردیان رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

بررسی و توصیف گویشها نه تنها برای ثبت و ضبط گفتاری که بر اثر تاثیر رسانه های گروهی بخصوص تلویزیون، همگانی شدن تحصیلات ابتدایی و مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، در آینده ای نه چندان دور از میان خواهد رفت سودمند است، بلکه از واژگان آن می توان برای برطرف کردن مشکلاتی که در برخی متون کهن فارسی دری از نظر فهم و درک دیده می شود سود جست. زیرا گویشها به ویژه گویشهای خراسان، غالباً ادامه فارسی قرنهای چهارم و پنجم و ششم هجری است . در این مقاله برخی از واژه های گویش قاینی با برابرهای آن در فرهنگهایی مانند: برهان قاطع، فرهنگ جهانگیری و نیز بعضی از متون کهن فارسی دری مقایسه شده و نشان داده شده که تفاوت چندانی میان واژه های گویش قاینی و واژه های این فرهنگها و متون کهن فارسی دیده نمی شود و اگر اختلافی وجود دارد، اختلاف آوایی است که در طی این مدت در گویشها صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  552
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

از آن جا که خالق اسطوره ذهن آفریننده انسان و خالق ادبیات، عالم ذهنی شاعر و نویسنده است، می‌توان اسطوره و ادبیات را دارای خاستگاه مشترکی دانست . شعر معاصر فارسی به عنوان یکی از جلوه‌های ادبی علاوه بر این خاستگاه مشترک، نمود دیگری از پیوند با اسطوره را در خود جای داد که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 552

دانلود 79 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

مظفری علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  343
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

آنچه امروزه به نام «عرفان اسلامی» شناخته شده، با پا نهادن به حریم فکری و فرهنگی اقوام و ملل مختلف، تحت تاثیر جهان‌بینی خاص آن اقوام، به گنجینه اندیشگی خود، تنوع و غنا بخشید. عرفان اسلامی، اگرچه آموزه‌های عبادی و خداشناسی خود را از منابع اصیل اسلامی - قران و کلام نبوی - گرفته است، اما از لحاظ جهان‌بینی، سخت تحت تاثیر افکار و اندیشه‌های سامی و ایرانی و فیلسوفان یونانی به ویژه افلاطون و نوافلاطونیان بوده است. در این گفتار در پی آنیم تا ابتدا اصول جهان‌بینی سامی و ایرانی را شناسایی کرده، سپس به نحوه تاثیر آن جهان‌بینی در مجموعه افکار و اندیشه‌های عرفان اسلامی بپردازیم. با این بررسی خواننده محترم می‌تواند علت اساسی «ناسازگاری عرفان ایران و جلوه‌ها و مظاهر آن را با عقاید سایر جهان اسلام » آن‌گونه که بر تولد اشپولر در بررسی عرفان حلاج از آن خبر داده، دریابد.

آمار یکساله:  

بازدید 343

دانلود 79 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

زیگورات، پرستشگاهی باستانی بوده است و هفت اشکوبه و نمادی از آسمانهای هفتگانه، بازتابی از این پرستشگاه که نخست در میان رودان پدید آمده است، در فرهنگ ایران، هفت باروی هگمتانه می تواند بود و هفت گنبد رنگارنگ، در هفت پیکر نظامی، بدین گونه که در هفت باروی هگمتانه، اشکوریهای هفتگانه زیگورات به باروهایی دیگرگون شده اند که ستانی (= افقی) در پی یکدیگر جای گرفته اند و در هفت پیکر، به هفت گنبد و کاخ جداگانه. در این جستار، این انگاره که ساختار اخترانه هفت پیکر از زیگورات می تواند بود، ر پیش نهاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

حسنلی کاووس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پی در پی 140)
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

استفاده از محسوسات برای بیان امور ذهنی و انتزاعی در ادبیات، سابقه‌ای دیرینه دارد و ادب عرفانی بیش از دیگر آثار ادبی از این امکان بیانی سود جسته است. بنیاد بسیاری از داستانهای رمزی در ابتدا بر رمز و تمثیل نبوده است، اما سخن سرایان از آن داستانها، همچون ابزاری برای مقاصد عالی خود بهره جسته‌اند. یکی از گونه‌های یاد شده، داستان عاشقانه «مهر و ماه» است. محمد حسین شیرازی - یکی از شاعران دوره قاجار - به شیوه‌ای ویژه این داستان را با نگاهی عرفانی گزارش کرده است: او داستان یاد شده را به شکل طبیعی به نظم کشیده، اما در مواضعی از داستان، مفاهیم و معانی مربوط به عشق عرفانی و سلوک روحانی را متناسب با فضای داستان به نثر نوشته است، تا بتوان مفهوم ثانویه داستان را نیز دریافت.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID