نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

زمینه و هدف: احساس سلامتی ذهنی و منحصر به فرد است و معیارهای سلامتی در بین گروه های سنی، فرهنگی و طبقات اجتماعی متفاوت می باشد. یکی از مهم ترین شرایط، ابتلا به بیماری است که ادراک از سلامتی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تبیین مفهوم سلامت دیدگاه از بیماران مبتلا به دیابت انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه کیفی بود که پس از نمونه گیری مبتنی بر هدف، اطلاعات با انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار با 20 بیمار دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان توحید شهر سنندج جمع آوری گردید. مصاحبه ها با روش آنالیز محتوی قراردادی (Conventional) رویکردی که در آن نتایج مستقیما از بیانات شرکت کنندگان در پژوهش بدست می آید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درنهایت درونمایه های اولیه و نهایی حاصل گردید. یافته ها: بر اساس یافته ها در این پژوهش پنج درونمایه نهایی پیرامون مفهوم سلامت بیماران مبتلا به دیابت شامل: تن سالم و دل خوش، زندگی بدون محدودیت، آرامش خاطر، معنویت و عدم وجود عوارض بیماری به دست آمد. نتیجه گیری: در هر اجتماع و گروهی سلامتی بر اساس شرایط خاص آن گروه تعریف می شود. لذا با توجه به درونمایه های حاصل شده، ارائه دهندگان مراقبت های سلامتی باید با در نظرگرفتن این ابعاد در جستجوی راه های دستیابی به سلامت در بیماران مبتلا به دیابت باشند و این ابعاد را در برنامه مراقبتی استفاده نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 96 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماری های حاد قلبی موجب محدودیت در فعالیت های فیزیکی و اختلال در کیفیت زندگی فرد می گردد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان انجام شد. مواد وروش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی دو گروهی با اندازه گیری قبل و بعد است. تعداد 60 بیمار انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و نیمرخ سلامت ناتینگهام (Nottingham Health Profile (NHP برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار ابزار از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آزمون مجدد (0.82=r) سنجیده شد. مداخله شامل آموزش فردی، مشاوره تغذیه، مشاوره روانی و ورزش بود. از هر دو گروه تجربی و کنترل پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 16 انجام و از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های مقایسه ای میانگین ها) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین بدست آمده از تفاضل نمرات گروه کنترل (S. E.= 0.41, Mean= 1.55, P= 0.001) و تجربی (S.E.=0.59, Mean= 2.71, P=0.000) تفاوت معنی داری وجود دارد. پس برنامه بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی مبتلایان به سکته قلبی در گروه تجربی موثراست. بر اساس نتایج پژوهش، میانگین بدست آمده از نمرات هفته هشتم در هر دو گروه تجربی (S.D=1.42, Mean=0.64, P=0.000) و کنترل (S.D=2.20, Mean=2.27, P=0.001) به مراتب بهتر از میانگین نمرات هفته سوم (تجربی: S.D=2.73, Mean= 3.35, P=0.000 کنترل: S.D=2.13, Mean=3.82, P=0.001) است، بویژه برای گروه تجربی این تفاوت ها مشهودتر است. بعلاوه، یافته ها تفاوت معنی داری بین کیفیت زندگی مردان و زنان نشان نداد.نتیجه گیری: برنامه بازتوانی قلبی می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی باشد. ایجاد مراکز توانبخشی، شرایطی را برای بیمار فراهم می کند تا از این بنامه ها استفاده کنندو فرصت استقلال را در زندگی برای آن ها فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

زمینه و هدف: پیشرفت در علم پزشکی و موفقیت در افزایش میزان بقای شیرخواران آسیب پذیر مساله تکامل آتی این کودکان را مطرح کرده است. بعد از عفونت ها و تروما، مشکلات تکاملی و رفتاری شایعترین مشکل در طب کودکان می باشند. هدف این مطالعه، تعیین همبستگی شاخص های تن سنجی بدو تولد با تاخیر تکاملی کودکان 60-4 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان بود. مواد وروش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، 401 کودک 60-4 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در سال 1388 به روش چند مرحله ای شرکت کردند. شاخص های تن سنجی بدو تولد کودکان از پرونده بهداشتی و وضعیت تکامل کودکان توسط آزمون تکاملی "پرسشنامه سنین و مراحل" (ASQ) سنجیده شد. اعتبار 0.84 و پایایی 0.94 برای این پرسشنامه از مطالعه قبل بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس 18 انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد میانگین سنی کودکان در گروه تکامل طبیعی 13.18±17.33 و در گروه دارای تاخیر تکاملی 19.19±29.92 ماه می باشد. جنسیت اکثریت کودکان در گروه تکامل طبیعی دختر (55.2 درصد) و در گروه تاخیر تکاملی پسر (56 درصد) می باشد. تاخیر تکاملی در کودکان پسر بیشتر از دختران بود و در مدل لجستیک، جنسیت پسر همبستگی معناداری با تاخیر تکاملی کودکان نشان داد. قد و دور سر بدو تولد با تاخیر تکاملی کودکان همبستگی معناداری نشان نداد. در صورتیکه وزن بدو تولد همبستگی معناداری با تاخیر تکاملی کودکان داشت. با وارد کردن شاخص های تن سنجی بدو تولد در مدل لجستیک نتایج نشان داد که کودکان دارای تاخیر تکاملی در مقایسه با کودکان با تکامل طبیعی، در بدو تولد 4 برابر بیشتر کم وزن بوده اند (P=0.004, OR=4). نتیجه گیری: عواملی که موجب کاهش رشد داخل رحمی یک جنین می گردند در دوران نوزادی نیز او را با مشکلات متعددی رو به رو می کند. از طرفی بستری این نوزادان در بخش مراقبت های ویژه بیشتر است که این مشکلات منجر به ایجاد اختلال در سیر تکامل کودک می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

زمینه و هدف: حدود 5 میلیون نفر در ایالات متحده مبتلا به نارسایی احتقانی قلب می باشند و هر ساله بیش از 1.5 میلیون مورد جدید تشخیص داده می شود. بستری مجدد در بیماران مبتلا به این بیماری حدود 50-10 درصد طی 6-3 ماه بعد از ترخیص است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب (کلاس 2 و 3) در بخش داخلی قلب بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1387 انجام گرفت. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، نمونه ها 110 نفر از زنان و مردان مبتلا به نارسایی احتقانی قلبی کلاس 2 و 3 بر اساس طبقه بانجمن قلب نیویورک بودند. نمونه ها به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند و بر اساس سابقه بستری طی 6 ماه گذشته در دو گروه قرار گرفتند. اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه از خود بیمار و رجوع به پرونده جمع آوری شد. جهت تعیین اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات از روش اعتبار محتوی و نظر خواهی از 10 متخصص پرستاری، 5 نفر از افراد جامعه و دو نفر متخصص داخلی قلب و استفاده شد. جهت تعیین پایایی ابزار از روش آزمون مجدد (Test retest) استفاده شد و پایایی ابزار با ضریب همبستگی بالاتر از 0.86 مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری اس پس اس اس 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد 61.8 درصد نمونه های پژوهش طی 6 ماه گذشته بستری مجدد داشتند. بعلاوه، دو عامل فردی (سن و سطح تحصیلات) و دو عامل بیماری (کلاس بیماری و داشتن بیماری های همراه) بر میزان بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب تاثیرگذار بود. بنابراین، سن، کلاس بیماری بالاتر و داشتن بیماری های همراه رابطه مستقیم و سطح تحصیلات رابطه غیر مستقیم با میزان بستری مجدد این بیماران داشت.نتیجه گیری: در این مطالعه، میزان با لای بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلبی بدست آمد. بنابراین، توجه به عوامل مرتبط ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

زمینه و هدف: اکثر کودکان درد متوسط تا شدیدی را بعد از عمل جراحی تجربه می کنند. جهت اطمینان از تسکین موثر درد در بیماران خردسال، استفاده از روش های غیر دارویی همراه با درمان های دارویی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر بازی درمانی بر درد بعد از عمل جراحی در کودکان سن مدرسه بستری در بخش جراحی بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 89-1388 انجام شد. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 40 کودک 8 تا 12 سال بستری در بخش جراحی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله که در یک جلسه 30 تا 45 دقیقه ای بازی مگ مغناطیسی شرکت کردند و گروه شاهد که مراقبت های معمول بخش را دریافت نمودند، تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناسی و "مقیاس عینی درد" و "مقیاس عددی درد" بود. شدت درد قبل (مرحله اول)، بلافاصله (مرحله دوم) و 15 دقیقه بعد (مرحله سوم) از مداخله یا مراقبت معمول مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین اعتبار "مقیاس عینی درد" و "مقیاس عددی درد"، از روش اعتبار ملاکی (0.89) و بین "مقیاس عینی درد" و "مقیاس چهره ای درد"، 0.90 استفاده شد. جهت تعیین پایایی"مقیاس عینی درد" از روش پایایی بین مشاهده گران استفاده شده است (0.95). داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس 16 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که کودکان در گروه مداخله به طور معنی داری (P<0.001) درد کمتری را نسب به گروه شاهد بر اساس مقایسه نمرات درد در مرحله اول، دوم و سوم گزارش نمودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تاثیر مثبت بازی درمانی را به عنوان یک مداخله پرستاری در کاهش شدت درد بعد از عمل جراحی در کودکان سن مدرسه نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  476
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

زمینه و هدف: با افزایش جمعیت سالمندان، ارایه مراقبت خانوادگی به سالمندان مبتلا به آلزایمر به صورت یک چالش بسیار مهم درحوزه سلامت و رفاه آنان در آمده است. هدف این مطالعه، کشف نیازهای مراقبت دهندگان به سالمندان مبتلا به آلزایمر با تحلیل تجربه مراقبین خانوادگی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه کیفی، روش تحلیل محتوایی درونی-معمول انجام شد. بر اساس نمونه گیری هدفمند 35 نفر که در مراقبت از سالمند مبتلا به آلزایمر حداقل یک سال تجربه داشتند برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. داده های مطالعه، ثبت خاطرات مربوط به روزهای سخت مراقبت توسط مراقب بود. محتوای تحت تحلیل، بارها خوانده شده و واحدهای معنایی مشخص، مقایسه و تحت تفسیر قرار گرفته و کدگذاری شدند و بر اساس استمرار استقراء و تفسیر محتوا، طبقات و زیر طبقات و رابطه آنها استخراج گردید. یافته ها: 80 درصد مراقبین را زنان با میانگین سنی 56.2 سال و باسواد در سطح تحصیلی زیر دیپلم به خود اختصاص می داد. در این مطالعه 794 کد اولیه استخراج شد که در 7 طبقه اصلی، نیاز به اطلاعات، جلب همکاری سایر اعضا خانواده در مراقبت، مناسب سازی محیط خانه، مدیریت سلامت خود، نیاز به دیده شدن، نیاز به نظام های بهداشتی جایگزین و امکانات مراقبتی تنظیم گردید. نتیجه گیری: با گسترش جهانی بیماری آلزایمر در سالمندان، توجه به موضوع مراقبت خانوادگی از آنان ضروری ست. بنابراین، باید به تامین موثر نیازهای مراقبین از طریق اطلاع رسانی مناسب، ارایه آموزش پیرامون بیماری، مدیریت بیمار و مدیریت سلامت مراقب، حمایت روانی و اجتماعی مراقب و ایجاد نظام های مراقبتی جایگزین توجه شود. این راهبردها سبب تسهیل مراقبت خانوادگی و حمایت مراقبین در مسیر شان خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 476

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  812
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

زمینه و هدف: همودیالیز یکی از درمان های رایج قبل میزان از پیوند کلیه است که علی رغم پیشرفت های تکنولوژی دیالیز، هنوز هم عوارض حین آن اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف تعیین عوارض حین همودیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های منتخب استان همدان در سال 1387 انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-همبستگی، 192 بیمار واجد شرایط پس از اخذ رضایت با استفاده از روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه شامل 3 قسمت (اطلاعات جمعیت شناسی، عوامل مربوط به بیماری و عوامل مربوط به درمان)، یک چک لیست مشاهده، معاینات بالینی (فشار خون و کنترل وزن) بود. اعتبار پرسشنامه از طریق اندازه گیری اعتبار محتوا و با نظر خواهی از 10 نفر متخصص پرستاری، 5 نفر از کارکنان بخش همودیالیز و 2 نفر متخصص نفرولوژی انجام شد. سنجش پایایی از روش مشاهده همزمان چک لیست مربوط به علائم حیاتی استفاده شد (0.89=r). داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس 15 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که شایعترین عوارض حین دیالیز به ترتیب کاهش فشار خون (15.1 درصد)، گرفتگی عضلانی عضلانی (11.5 درصد)، تهوع (9.4 درصد)، سردرد (7.8 درصد) بودند. مدل آماری رگرسیون لجستیک همبستگی معنی داری بین سن با گرفتگی عضلانی (عوامل مربوط به بیمار) و بین کاهش فشار خون، گرفتگی عضلانی با استفراغ و سردرد نشان داد. بعلاوه، یافته ها همبستگی معنی داری بین تهوع با خوردن مواد غذایی حین دیالیز (عوامل مربوط به بیمار) و بین کاهش فشار خون با محلول دیالیز (عوامل مربوط به درمان) نشان داد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که بیشتر عوارض حین دیالیز قابل پیشگیری است. بکارگیری نتایج این مطالعه سبب بهبود روند همودیالیز می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 812

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  415
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

زمینه و هدف: استقرار موفق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان مستلزم رهبری متعهدانه، مشتری گرایی، مشارکت کارکنان، مدیریت فرآیندی، ارتباطات سازمانی موثر، مدیریت دانش و فرهنگ ارتقا مستمر است. هدف این پژوهش، بررسی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بر اساس الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، کلیه پایگاه ها و واحدهای ستادی مراکز ایلام، بوشهر، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی و یزد و واحدهای ستادی و نیمی از پایگاه های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان و کلیه کارکنان و مدیران آنها به صورت سرشماری و 3246 خدمت گیرندگان 6 ماه گذشته، به صورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از مقیاس رتبه ای 189 گویه ای و 4 پرسشنامه سبک رهبری، رضایت شغلی، رضایت بیمار و جو توانمندسازی سازمان، از نظر 5 معیار توانمند سازی الگوی فوق بررسی گردید. اعتبار ابزارها با اندازه گیری اعتبار محتوا و پایایی آنها از طریق همبستگی درونی وآزمون مجدد تایید شد. یافته ها: مراکز منتخب، 33.7 درصد از 500 امتیاز معیارهای توانمندساز را تامین و در گروه سازمان های باری به هر جهت، قرار گرفتند. در مقایسه مراکز تهران، خراسان رضوی و اصفهان با امتیاز بالاتر در گروه سازمان های بهبود یافته قرار گرفتند. درمجموع، معیار رهبری، کمترین (26.6 درصد) و معیار کارکنان بیشترین درصد امتیاز (39 درصد) را کسب کردند. نتیجه گیری: بعلاوه، افزایش آگاهی و نگرش مدیران و کارکنان راجع به اصول ارتقا کیفیت، نسبت به استقرار مدیریت فرآیند، ایجاد رویکرد مشتری مداری، ایجاد فرهنگ بهبود مستمر، توانمندسازی کارکنان و تشکیل گروه های کیفیت اقدامات ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 81 استناد 415 مرجع 0